نتایج جستجو

54104

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5411

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1970
 • دانلود: 

  439
چکیده: 

امروزه تلاشهای زیادی در جهت کاهش نشر NOX توربین های گازی صورت می گیرد. نشر NOX به شدت به دمای شعله بستگی دارد. تزریق آب یا بخار دمای پیک را کاهش می دهد و به دنبال آن نشرNOX  هم کم می شود. در این مقاله، بعد از مدل سازی محفظه احتراق مورد نظر، بخار با نسبت های بخار به سوخت 0.5 و1 به محفظه پاشیده شده تا اثر آن روی کاهش نشر NOX بررسی شود. از نرم افزار فلوئنت(FLUENT) برای حل میدان جریان استفاده شده است. با پاشش بخار مشاهده شده که NOX به طور چشمگیری کاهش یافته، اما نشر CO افزایش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1970

دانلود 439 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  247-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2011
 • دانلود: 

  707
چکیده: 

اکسید نیتروژن یکی از مهم ترین آلاینده های توربین گازی است. در کار حاضر محفظه احتراق توربین گاز با هدف کاهش NOX شبیه سازی شده است. در اکثر کارهای تحقیقاتی و صنعتی، برای کاهش تولید NOX تزریق بخار به صورت جداگانه یا به صورت پیش آمیخته با هوا به محفظه احتراق انجام می شود. اما در روش CLN بخار به صورت پیش آمیخته با سوخت به محفظه احتراق تزریق می شود. شبیه سازی CFD برای یک محفظه احتراق غیرپیش آمیخته به صورت متقارن محوری انجام شده است. در این شبیه سازی، در ابتدا تاثیر مدل های احتراق مختلف بر پیش بینی دما و میزان تولید NOX بررسی گردید. بر این اساس مدل EDC با توجه به این که قابلیت اعمال سینتیک های مختلف را دارد، برای پیش بینی NOX مدل مناسب تری است. همچنین تاثیر تزریق بخار به داخل محفظه به صورت پیش آمیخته با سوخت بررسی و نتایج آن با حالت بدون تزریق بخار به داخل محفظه و حالت تزریق بخار به صورت پیش آمیخته با هوا مقایسه شد. تزریق بخار به داخل محفظه احتراق، با افزایش دبی جرمی از طریق افزایش قطر نازل در سرعت ورودی ثابت انجام می شود. نتایج نشان می دهد که تزریق بخار پیش آمیخته با سوخت، سبب 8.5 درصد و 7.4 درصد کاهش بیشتر به ترتیب در تولید NOX و CO نسبت به حالت تزریق بخار پیش آمیخته با هوا می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2011

دانلود 707 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صادقی صابر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  4 (پیاپی 89)
 • صفحات: 

  135-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  444
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

در کار حاضر سیستم ترکیبی پیل سوختی اکسید جامد، توربین گاز و توربین بخار از نظر اقتصادی و ترمودینامیکی بررسی شده است. به منظور تحلیل اقتصادی هزینه سالیانه شده و برای تحلیل ترمودینامیکی با حل معادله بقای انرژی، راندمان انرژی بدست آمده است. اتصال پیل و توربین گاز، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و همچنین گرمایش واکنشگرهای ورودی به پیل، تماما با خروجی توربین گاز یا پیش گرمایش با خروجی توربین گاز و گرمایش نهایی با خروجی محفظه پس سوز، چهار پیکربندی متفاوت ایجاد می کنند که از نظر اقتصادی و ترمودینامیکی مورد بررسی قرار گرفته اند. این چهار پیکربندی می توانند شرایطی را ایجاد کنند که فشار کاری پیل و توربین گاز متفاوت یا یکسان باشد و از طرفی دمای کارکردی متفاوتی برای پیل ایجاد شود. نتایج نشان می دهد که سیستم ترکیبی با اتصال مستقیم و گرمایش واکنشگرها تنها با خروجی توربین گاز، به ازای شدت جریان A/m2 1000 با راندمان 3/59% و هزینه سالیانه $/year 416290 مناسب ترین سیستم به لحاظ ترمودینامیکی و به ازای شدت جریان A/m2 5000 با راندمان 7/52% و هزینه سالیانه $/year 212438 مناسب ترین سیستم به لحاظ اقتصادی است.

آمار یکساله:  

بازدید 444

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

NAKOMCIC SMARAGDAKIS B. | CEPIC Z. | CEPIC M. | STAJIC T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  269-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98033
 • دانلود: 

  31052
چکیده: 

The thermal-power plant with combined heat and power (CHP) production located in the city of Zrenjanin (Serbia) is powered by two steam bOILers with nominal power of 280 MW each. Considering the problem of increasing pollutant EMISSIONS that occur during fossil-FUEL combustion process, which is recognized as an arising problem in the CHP Zrenjanin, the accredited Laboratory has been carrying out monitoring and control of the emission production. The EMISSIONS have been measured during winter season on bOILer B1 for five working regimes of burners, by adjusting the FUEL ratio between natural GAS and FUEL OIL. The measurement has been done regarding carbon moNOXide, sulphur dioxide, nitrogen oxides (NOX), particulate matter (PM), GASeous inorganic chlorine compounds denoted as hydrogen chloride, and GASeous inorganic fluoride compounds denoted as hydrogen fluoride. Data acquired from those measurements have shown that all parameters except NOX and PM did not exceed emission limits defined under current regulatory statute. According to data analysis of the flue GAS EMISSIONS, first preventive actions are recommended, then possible actions that could be taken during combustion process, and as last but not least, actions that have to be applied in case when emission problems appears. Regarding CHP control and management problems, some advices are given emphasizing an integral approach to the analysis and optimization of the CHP as the best solution.

آمار یکساله:  

بازدید 98033

دانلود 31052 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (CHEMICAL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  75-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85820
 • دانلود: 

  47100
کلیدواژه: 
چکیده: 

Using natural GAS combined with diesel FUEL in diesel engines provides a considerable contribution to modern industrial societies in order to control air pollution and, also, generalize and facilitate the use of public vehicles. In spite of the attractive features of this idea including reduction of NOX and particulates. Concentration of CO and unburned total hydrocarbons (THC) mostly composed of methane. In this work based upon the oxidation of CO and unburned HCs and through experimental results, application of a monolithic oxidizing bifunctional catalytic converter as a novel complementary for the dual FUEL (natural GAS/diesel) engine is introduced. This novel method called switching is used to keep high temperatures across the converter and has the advantage of converting the hydrocarbons

آمار یکساله:  

بازدید 85820

دانلود 47100 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تحقیقات موتور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  13-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3075
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

مفاهیم احتراق پیش آمیخته نظیر احتراق اشتعال تراکمی همگن و احتراق پیش آمیخته جزیی همگن به سبب کاهش آلاینده های خروجی تا یک میزان کم در کنار بازدهی مناسب، توجه زیادی را به خود معطوف نمودند. تحقیقات اخیر نشان می دهد، مفاهیم احتراق پیش آمیخته با استفاده از دو سوخت با اختلاف زیاد در ویژگی های خود اشتعالی سبب تولید تغییرات واکنش پذیری مخلوط در محفظه احتراق و افزایش زمان تاخیر در اشتعال شده و منجر به کاهش همزمان دوده و اکسید ازت در مقایسه با مفهوم دیزلی مرسوم می شود. سوخت گاز طبیعی بدلیل افزایش میزان تولید، هزینه پایینتر و آلایندگی کمتر می تواند با توجه به واکنش پذیری پایین به عنوان یک سوخت مناسب به همراه سوخت دیزل با واکنش پذیری بالا در یک مفهوم احتراق پیش آمیخته جزیی استفاده شود. در این تحقیق نتایج بررسی تجربی یک احتراق پیش آمیخته با استفاده از سوخت گاز طبیعی و دیزل ارائه شده و پس از آن بررسی جریان داخل محفظه احتراق با استفاده از تحلیل سه بعدی به روش CFD انجام می شود. نتایج نشان دهنده کاهش همزمان آلاینده های دوده و اکسید ازت و افزایش هیدروکربنهای نسوخته در حالت پیش آمیخته جزیی دوگانه سوز در مقایسه با مفهوم دیزلی مرسوم می باشد.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 3075

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  119-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  561
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

در این تحقیق، یک چرخه جدید تولید همزمان توان، سرمایش و گرمایش متشکل از پیل سوختی اکسید جامد، توربین گاز، مولد بخار بازیافت حرارت، چرخه تبرید جذبی گکس و مبادله کن گرمای بازیافت حرارت از دیدگاه ترمودینامیکی و اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل سازی این چرخه از طریق حل همزمان معادلات الکتروشیمیایی و ترمودینامیکی اجزاء و روابط اگزرژی – اقتصادی صورت گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که اگزرژی کل چرخه ترکیبی پیشنهادی 14. 9% بیشتر و نرخ بازگشت ناپذیری این چرخه 10. 6% کمتر از چرخه ترکیبی پیل سوختی-توربین گازی – چرخه گکس، در شرایط مشابه می باشد. همچنین، پیل سوختی و پس سوز بدلیل بازگشت ناپذیری ها، بیشترین نرخ تخریب اگزرژی را در بین اجزاء دارند. با توجه به نتایج اگزرژی اقتصادی، به ازای شرایط مشخص، مجموع هزینه واحد اگزرژی محصولات، ضریب اگزرژواکونومیکی، نرخ هزینه خرید کل تجهیزات چرخه و نرخ هزینه تخریب اگزرژی کل سیستم به ترتیب 331. 1 دلار بر گیگا ژول، 29. 3%، 10. 47 دلار بر ساعت و 25. 32 دلار بر ساعت بدست آمد. مطالعات پارامتری نشان داد که افزایش چگالی جریان موجب افزایش توان خالص خروجی، ظرفیت گرمایی مولد بخار بازیافت حرارت، برودت تولیدی، ظرفیت گرمایی مبادله کن بازیافت حرارت و بازگشت ناپذیری کل چرخه می گردد. همچنین با افزایش چگالی جریان، بازده اگزرژی و مجموع هزینه واحد اگزرژی محصولات کاهش پیدا می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 561

دانلود 252 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  10-ب
 • صفحات: 

  99-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1811
 • دانلود: 

  725
چکیده: 

در این مقاله مدلسازی و شبیه سازی عملکرد موتور توربین گاز هوایی به منظور طراحی سیستم کنترل سوخت در حالت های (Steady state) و گذرا (Transient) ارایه شده است. برای مدلسازی از دو روش منحنی مشخصه کمپرسور شامل روش تعمیم یافته (Generalized method) و روش استفاده از منحنی های مشخصه حاصل از طراحی کمپرسور (Design method) استفاده شده است. علاوه بر آن تاثیر شرایط محیطی و شرایط پرواز شامل ارتفاع و ماخ پرواز بر پارامترهای عملکردی موتور نظیر تراست، مصرف سوخت و دمای گاز ورود به توربین در مدلسازی در نظر گرفته شده است تا ضمن تحلیل عملکرد موتور در شرایط مختلف آب و هوایی و پروازی، پارامترهای مهم جهت کنترل موتور در شرایط مختلف مورد توجه قرار گیرد. در ادامه با استفاده از جعبه ابزار Simulink، شبیه سازی کامپیوتری انجام شده و عملکرد حالت پایا و گذرای موتور بدست آورده شده است. آنگاه نتایج بدست آمده با نتایج آزمایش یک موتور توربوجت در شرایط استاندارد در حالت های عملکردی پایا و گذرا مقایسه گردیده است. تحلیل نتایج بیانگر تطابق بسیار خوب نتایج شبیه سازی با نتایج آزمایش می باشد. همچنین نتایج بدست آمده از شبیه سازی عملکرد موتور در شرایط آب و هوایی و پروازی مختلف نشان می دهد که با تغییر این شرایط، برخی از پارامترهای عملکردی موتور از حد مجاز فراتر خواهد رفت. این مساله نیازمندی موتور به یک سیستم کنترل سوخت جهت جلوگیری از این فرا رفت را تایید می کند. پس از بررسی عملکرد موتور در شرایط مختلف، وظایف سیستم کنترل سوخت در هر یک از این شرایط دسته بندی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1811

دانلود 725 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محمدزاده رقیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  2 (پیاپی 87)
 • صفحات: 

  315-322
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  338
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

در تحقیق حاضر علل شکست اتصالات جوش لوله های برگشت گازوئیل از جنس فولاد زنگ نزن آستنیتی در توربین های گازی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور آزمون های ریزساختاری وشکست نگاری بر روی لوله ها انجام شد و محل جوانه زنی ترک و نوع شکست مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که مکانیزم شکست لوله ها خستگی بوده و به علت تمرکز تنش شدید در ناحیه همپوشانی ابتدا و انتهای جوشکاری، جوانه زنی زود رس ترک در لوله ها رخ داده و عمر خستگی لوله ها کاهش یافته است. به منظور افزایش عمرخستگی لوله ها لازم است که ارتعاشات وارد به لوله ها مهار شده و ترک های جوانه زنی در حین سرویس دهی لوله ها به وسیله بازرسی های غیر مخرب جوش، تشخیص داده و اقدامات لازم برای حذف این ترک ها انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 338

دانلود 191 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

سوخت و احتراق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  91-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  827
 • دانلود: 

  394
چکیده: 

مطالعه حاضر به تخمین آلاینده های NOX در محفظه احتراق یک موتور توربین گاز صنعتی با استفاده از رویکرد مدل سازی شبکه رآکتور می پردازد. تولید شبکه رآکتور بر مبنای توزیع زمانی- مکانی کسر مخلوط در بالادست جبهه شعله و زمان اقامت جریان در حجم شعله انجام گردیده است. بدین منظور، شبیه سازی گردابه های بزرگ برای ارزیابی توزیع کسر مخلوط در بالادست جبهه شعله مورد استفاده قرار گرفته و زمان اقامت با استفاده از مدل سازی RANS محاسبه شده است. علاوه بر این، موقعیت جبهه شعله و حجم شعله با استفاده از شبیه سازی RANS و نیز با استفاده از نرم افزار ENERGICO تعیین شده است. نتایج محاسبات با استفاده از اطلاعات تجربی موتور صحه گذاری شده و دقت بالای رویکرد پیشنهادی در تخمین میزان آلاینده های NOX در محفظه مورد مطالعه را تایید کرده است. مطالعات پارامتریک مختلفی برای ارزیابی آثار ترکیب سوخت، سینتیک شیمیایی، موقعیت شعله، و رژیم احتراقی بر مسیرهای تولید NOX نیز انجام شده است. نتایج مطالعات نشان داده است که موقعیت شعله و ترکیب سوخت بیشترین تاثیر را بر میزان تولید NOX دارند. با استفاده از این رویکرد، محفظه مورد بحث از نظر آلاینده های NOX ارتقا یافته و این آلاینده از سطح 25 ppmvd به 15 ppmvd کاهش داده شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 827

دانلود 394 استناد 0 مرجع 0
litScript