نتایج جستجو

47189

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4719

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

Foods

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  681-681
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  8334
 • دانلود: 

  30307
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8334

دانلود 30307 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

BOGDANOV S.

نشریه: 

VOPROSY PITANIIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  4-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  24391
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24391

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  73-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1626
 • دانلود: 

  311
چکیده: 

مقدمه: حبوبات از منابع مهم غذایی سرشار از پروتئین برای تغذیه به شمار می آید. همچنین ارزش بیولوژیکی پروتئین حبوبات به سبب دارا بودن بسیاری از اسیدهای آمینه ضروری در مقایسه با سایر منابع تامین کننده پروتئین بسیار بالا می باشد.مواد و روش ها: در این تحقیق ترکیب شیمیایی و خواص کاربردی (ظرفیت جذب آب و روغن، امولسیون کنندگی و تولید کف) آرد 4 رقم از حبوبات ایرانی (باقلا، نخود، ماش و لوبیا قرمز) بررسی شد.یافته ها: نتایج نشان داد که میزان پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت موجود در آرد این حبوبات نسبت به یکدیگر بسیار متفاوت اند به طوری که میزان پروتئین در آرد نخود از همه بیشتر (حدود 43.33 درصد) و پس از آن به ترتیب در ماش، لوبیا و باقلا قرار دارد. ظرفیت جذب آب در محدوده 0.78 تا 1.38 گرم بر گرم بود در حالی که ظرفیت جذب روغن در بازه 0.79 تا 0.92 گرم بر گرم قرار داشت. ظرفیت امولسیون کنندگی حبوبات بین 16 تا 26 درصد بود.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که لوبیا قرمز قابلیت استفاده به عنوان جزئی از فرمولاسیون غذاهای عملگر را دارد که ارزش غذایی و ویژگی های عملکردی فرآورده را افزایش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1626

دانلود 311 استناد 0 مرجع 14
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MARTINCHIK A.N. | BATURIN A.K.

نشریه: 

VOPROSY PITANIIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  81
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  4-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  30360
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30360

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
نویسندگان: 

JAFARI M. | JAMNEZHAD H. | NAZARZADEH L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  A4
 • صفحات: 

  511-515
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73624
 • دانلود: 

  46649
چکیده: 

In the present work, the electronic properties of titanium were studied in three phases of a, b and w using the Density Function Theory (DFT). The full potential augmented plane wave plus local orbital (FLAPW+lo) method was applied using the generalized gradient approximation. The calculated total energies showed that omega phase was more stable than the two other phases. The largest electrical conductance was related to the b phase. These results were in good agreement with the findings of the previous works. In addition, these results showed that an increase in volume would lead to a decrease in energy; thus, causing an increase in the electrical conduction.

آمار یکساله:  

بازدید 73624

دانلود 46649 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  99
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  9264
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9264

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SANGWAN S. | SINGH R. | TOMAR S.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  3-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  35237
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35237

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
نویسندگان: 

KHATTAB R.Y. | ARNTFIELD S.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1119-1124
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  15214
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15214

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  65
 • صفحات: 

  335-342
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16637
 • دانلود: 

  805
چکیده: 

صمغ های مترشحه ی گیاهی قدیمی ترین عوامل پایدار کننده و غلیظ کننده در مواد غذایی هستند که در صنعت غذا استفاده گسترده ای دارند. در این میان صمغ های مترشحه از تنه ی درختان کمتر مورد بررسی علمی قرار گرفته است. در این پژوهش ترکیبات شیمیایی صمغ درخت زردآلو اندازه گیری شد و اثر دما های مختلف (25، 30، 40، 50، 60، 70 و 80 درجه سانتی گراد) بر حلالیت و ظرفیت حفظ آب صمغ درخت زردآلو مورد مطالعه قرار گرفت. اثر غلظت های مختلف (0.5، 1، 1.5 درصد وزنی- حجمی) صمغ درخت زردآلو بر ظرفیت امولسیون کنندگی و پایداری امولسیون روغن در آب بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش دما سبب افزایش حلالیت صمغ درخت زردآلو می شود در حالی که ظرفیت حفظ آب به دلیل کاهش بخش نامحلول صمغ کاهش یافت. با افزایش غلظت صمغ زردآلو، ظرفیت امولسیون کنندگی و پایداری امولسیون روغن در آب افزایش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 16637

دانلود 805 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4935
 • دانلود: 

  20681
چکیده: 

Given the concerns about the safety and health of the animal's gastrointestinal tract, as well as antibiotic residues in livestock and poultry feed, alternatives are needed to protect livestock under stressful conditions against the invasion of pathogenic bacteria. Prebiotic as the food additives are one of the possible strategies to improve animal health and performance in the absence of antibiotic growth stimulants. The aim of this study was to compare the biochemical and physical characteristics and prebiotic properties of three yeast wall products to improve animal safety and health. In the present study, physical and biochemical characteristics and biological activity of 3 commercial cell walls “ SafMannan, TechnoMOS and KimiaMOS” have been studied by various analyses including density, protein content, carbohydrates and ash measurements, survival analysis, light microscopy imaging, infrared spectroscopy and their potential in binding to pathogenic bacteria. Among the studied yeast cell walls, SafMannan showed higher β-glucan content than the other walls. KimiaMOS also had a higher percentage of protein and lower lipid content compared to the other walls. Also, KimiaMOS showed a more significant effect in binding to Salmonella and E. coli compared to the other two walls.

آمار یکساله:  

بازدید 4935

دانلود 20681 استناد 0 مرجع 0
litScript