نتایج جستجو

347

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

35

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

NEAMATI SARA | KHODAVANDI ALIREZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: INCREASING INCIDENCE OF RESISTANCE TO CONVENTIONAL ANTIFUNGAL THERAPY HAS DEMANDED THAT NOVEL THERAPIES BE INTRODUCED. RECENT IN VITRO STUDIES HAVE SHOWN THAT COMBINATIONS INVOLVING AZOLES AND MACROLIDE POLYENES MAY BE EFFECTIVE IN INHIBITING …

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 60
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  285-291
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51770
 • دانلود: 

  25901
چکیده: 

Background: Aureobasidin A is known as a cyclic depsipeptide antibiotic with toxic effects against yeasts such as Candida spp at low concentration. Combination therapy is used as a conventional treatment for fungal infections, especially drug-resistant cases. The current study aimed to investigate the combined effects of Fluconazole and Aureobasidin A on Fluconazole-resistant C. albicans isolates using broth microdilution method. Materials & Methods: Antifungal activity of Aureobasidin A (AbA) compared to Fluconazole against C. albicans ATCC 76615 strain was determined using the standardized broth microdilution method according to the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, document M27-Ed4) guidelines. The checkerboard method was used to test the combined effects of Aureobasidin A and Fluconazole. The synergy, indifference, and antagonism were defined based on the fractional inhibitory concentration values below 0. 5, 0. 5-4, and more than 4 μ g/mL, respectively. Findings: MIC50 and MIC90 evaluations of Aureobasidin A and Fluconazole were done at concentrations of 0. 25-2 and 32-64 μ g/mL against C. glabrata isolates, respectively. The synergy between Fluconazole and Aureobasidin A was observed against Candida isolate. A reduced MIC was demonstrated against C. albicans isolate when Fluconazole was combined with Aureobasidin A at 4 to 0. 12 μ g/mL concentrations. Conclusion: The present study findings revealed that Aureobasidin A combined with Fluconazole exhibited potent inhibitory effects against Fluconazole-resistant C. albicans isolates. Further studies is recommended to investigate the synergistic effects of Aureobasidin A and other antifungal drugs.

آمار یکساله:  

بازدید 51770

دانلود 25901 استناد 0 مرجع 2370
نویسندگان: 

Neamati Sara | Khodavandi Alireza | Alizadeh Fahimeh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  122
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37611
 • دانلود: 

  15737
چکیده: 

Background & Objective: The incidence of biofilm-related infections caused by Candida albicans has increased dramatically. C. albicans biofilm-related infections are more resistant to antifungal medications. This work was an attempt to examine inhibitory effects of Fluconazole in combination with amphotericin B on Fluconazole-resistant C. albicans biofilm. Materials & Methods: Fluconazole-resistant C. albicans was identified among colonized clinical isolates of C. albicans obtained from the patients at Shahid Beheshti Hospital, Yasooj, Iran, between September 2016 and January 2017. The MICs of Fluconazole alone and in combination with amphotericin B were determined on Fluconazole-resistant C. albicans by broth microdilution method based on the CLSI document M27-A3 and the synergistic effects were interpreted by the FIC index. To address the inhibitory effects of drug combinations, we investigated the anti-biofilm activities of Fluconazole alone and in combination with amphotericin B against Fluconazole-resistant C. albicans using crystal violet staining, light field microscopy and expression analysis of HWP1 using RT-PCR. Results: Ten percent of the colonizing clinical isolates of C. albicans were found to be Fluconazole-resistant. The Fluconazole combined with amphotericin B exhibited synergistic and partial synergistic effects against Fluconazole-resistant C. albicans isolates with FIC index ranging from 0. 50 to 0. 75. Our findings demonstrated that Fluconazole combined with amphotericin B exerted a significant reduction and inhibition on biomass, biofilm formation and the expression levels of HWP1 (P<0. 05). Conclusion: Fluconazole combined with amphotericin B showed potent inhibitory activity against Fluconazole-resistant C. albicans biofilm formation. Other measures are important to determine the effectiveness of the drug combinations against C. albicans biofilm.

آمار یکساله:  

بازدید 37611

دانلود 15737 استناد 0 مرجع 2365
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SHARIFZADEH AGHIL | SHOKRI HOJJATOLLAH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  215-222
تعامل: 
 • استنادات: 

  617
 • بازدید: 

  88798
 • دانلود: 

  44035
چکیده: 

Objective: The purpose of this study was to assay the antifungal activity of selected essential oils obtained from plants against both Fluconazole (FLU)-resistant and FLU-susceptible C. albicans strains isolated from HIV positive patients with oropharyngeal candidiasis (OPC).Materials and Methods: The essential oils were obtained by hydrodistillation method from Myrtus communis (My. communis), Zingiber officinale roscoe (Z. officinale roscoe), Matricaria chamomilla (Ma. chamomilla), Trachyspermum ammi (T. ammi) and Origanum vulgare (O. vulgare). The susceptibility test was based on the M27-A2 methodology. The chemical compositions of the essential oils were obtained by gas chromatography- mass spectroscopy (GC-MS).Results: In GC-MS analysis, thymol (63.40%), linalool (42%), a-pinene (27.87%), a-pinene (22.10%), and zingiberene (31.79%) were found to be the major components of T. ammi, O. vulgare, My. communis, Ma. chamomilla and Z. officinale roscoe, respectively. The results showed that essential oils have different levels of antifungal activity. O. vulgare and T. ammi essential oils were found to be the most efficient (P<0.05). The main finding was that the susceptibilities of FLU-resistant C. albicans to essential oils were higher than those of the FLU-susceptible yeasts.Conclusion: Results of this study indicated that the oils from medicinal plants could be used as potential anti- FLU-resistant C. albicans agents.

آمار یکساله:  

بازدید 88798

دانلود 44035 استناد 617 مرجع 606
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پیاپی 65)
 • صفحات: 

  2841-2846
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  768
 • دانلود: 

  303
چکیده: 

یکی از شایع ترین عفونت های قارچی در انسان و حیوانات درماتوفیتوزیس می باشد. امروزه در برخی موارد بیماری، مقاومت های دارویی و درمانی در برابر داروهای رایج مشاهده شده است لذا طراحی و استفاده از داروهای ضد قارچی جدید جهت درمان این بیماری ضروری به نظر میرسد. در این مطالعه فرم نانوفلوکونازول دارو طراحی و تست های حساسیت دارویی برای گونه های ی درماتوفیتی انجام شد. از بیماران مشکوک به درماتوفیتوزیس آزمایش مستقیم و کشت به عمل آمد و درماتوفیت های جدا شده توسط تعیین توالی ژنومی ناحیه ی ITS1-5. 8S-ITS2 تعیین هویت شدند. تست حساسیت دارویی برای ایزوله های درماتوفیتی با پروتکل استاندارد CLSI M38-A2 انجام گردید و MIC50 و MIC90برای هر گونه محاسبه شد. 47 مورد کلنی درماتوفیت شناسایی شد که شامل 23 مورد ترایکوفایتون منتاگروفیتس، 12 مورد ترایکوفیتون وروکوزوم و 12 مورد میکروسپوروم کنیس بود. نتایج MIC50 برای ترایکوفایتون منتاگروفیتس، ترایکوفیتون وروکوزوم و میکروسپوروم کنیس به ترتیب برابر با 32، 32 و 8 میکروگرم بر میلی لیتر برای فلوکونازول و 8، 16 و 4 میکروگرم بر میلی لیتر برای نانوفلوکونازول و همچنین MIC90 برای این سه گونه به ترتیب 64، 64 و 16 میکروگرم بر میلی لیتر برای فلوکونازول و 16، 32 و 8 میکروگرم بر میلی لیتر برای نانوفلوکونازول بدست آمد. نتیجه گیری: فرم نانوفلوکونازول در مقایسه با فرم معمول فلوکونازول دارای مقادیر MIC پایین تری در برابر گونه های حیوان گرای درماتوفیت می باشد و در غلظت های پایین تری از دارو باعث مهار رشد درماتوفیت ها شد.

آمار یکساله:  

بازدید 768

دانلود 303 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4 (پیاپی 73)
 • صفحات: 

  62-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  616
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 616

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  619
 • بازدید: 

  81893
 • دانلود: 

  93873
چکیده: 

Background: Increasing azole resistance among Aspergillus strains was observed over the last decade. For this reason, viable alternatives for the current medicines are required. Objectives: The current study aimed at producing Fluconazole-loaded liposomal nanoparticles and comparing in vitro antifungal activity of Fluconazole and nano-Fluconazole on Aspergillus flavus and A. fumigatus species isolated from patients and poultry. Methods: Fifty isolates of A. flavus and A. fumigatus were collected from visceral and superficial fungal lesions of humans as well as pulmonary fungal infection of poultry. Liposomal nanoparticles were prepared by thin-film hydration method, using soybean lecithin, cholesterol, and Fluconazole in a ratio of 10: 1: 1. The nanoparticles were analyzed in terms of size, zeta potential, and morphology. Antifungal susceptibility testing was carried out to examine and evaluate the minimum inhibitory concentration (MIC) of Fluconazole and nano-Fluconazole against Aspergillus species by the standard method of broth microdilution as described in CLSI (the clinical and laboratory standards institute)-M38A2. Results: The particle size of liposomes containing Fluconazole was 88. 9 12. 1 nm and its zeta potential was-20. 12 1. 88mv. Nanoliposomes containing Fluconazole significantly reduced the MIC against A. flavus (P = 0. 0005) and A. fumigatus (P < 0. 0001). Conclusions: The results of the current in vitro study showed that nano-Fluconazole has better antifungal effects than the common form of drug on A. flavus and A. fumigatus species. The current study showed the antifungal activity of nano-drugs.

آمار یکساله:  

بازدید 81893

دانلود 93873 استناد 619 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  10-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  831
 • دانلود: 

  721
چکیده: 

زمینه و هدف: تعدادی از زنان مبتلا به ولوواژینیت کاندیدایی، به موارد مزمن و عود کننده بیماری که بر کیفیت زندگی آنها تاثیر زیادی دارد دچار می شوند. از طرفی، افزایش استفاده از داروهای ضدقارچی، به ویژه داروهای آزولی در درمان کاندیدیازیس مزمن، عامل مهمی در بروز مقاومت دارویی در بین ایزوله های کاندیدایی جداشده از بیماران مبتلا به ولوواژینیت کاندیدایی است. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات ضدکاندیدایی فلوکونازول کونژوگه با نانوذرات طلا جهت دستیابی به داروی مناسب برای درمان بیماران مبتلا به واژینیت کاندیدایی، به ویژه موارد مزمن بیماری انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، پس از جمع آوری 300 نمونه سوآب واژینال، کشت و جداسازی کلنی های اولیه و تعیین گونه کاندیدایی، با روش دیسک دیفیوژن، ایزوله های مقاوم کاندیدا آلبیکنس جدا شدند. در نهایت، اثرات ضدقارچی کونژوگه فلوکونازول با نانوذرات طلا در مقایسه با داروی فلوکونازول با استفاده از روش میکرودایلوشن مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: در این مطالعه تنها یک سویه مقاوم به داروی فلوکونازول (MIC برابر با 64 میکروگرم برمیلی لیتر) از بیماران جدا شد. نتایج تست حساسیت دارویی نشان داد این سویه نسبت به کونژوگه فلوکونازول با نانوذرات طلا حساس بوده است (MIC برابر با 2 میکروگرم بر میلی لیتر).نتیجه گیری: اثرات ضدکاندیدایی بسیار مطلوب کونژوگه طلا با فلوکونازول بر روی سویه مقاوم به فلوکونازول، این امیدواری را ایجاد کرد که بتوان در آینده به ترکیب مناسب با اثرات ضدکاندیدایی فوق العاده دست یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 831

دانلود 721 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  237-245
تعامل: 
 • استنادات: 

  447
 • بازدید: 

  5490
 • دانلود: 

  26465
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5490

دانلود 26465 استناد 447 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  34-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7810
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

زمینه: فلوکونازول داروی ضدقارچ سیستمیک موثر و کلوتریمازول نیز داروی ضدقارچی موضعی علیه کاندیدا آلبیکانس می باشد و روش ترکیب درمانی واژینیت کاندیدایی به منظور مقایسه مصرف همزمان فلوکونازول و کلوتریمازول با دوز دنبال شونده آن در درمان واژینیت کاندیدایی راجعه در شهر بوشهر در سال 86-85 انجام گرفت.مواد و روش ها: 80 بیمار متاهل و با سن 45-20 سال و نیز دارای علایم بالینی واژینیت کاندیدایی مزمن انتخاب شدند. بیماران در دو گروه 40 نفری درمان با تک دوز و دوز دنبال شونده فلوکونازول (دو تک دوز 150 میلی گرمی به فاصله 72 ساعت) و مصرف همزمان کلوتریمازول واژینال 1 درصد به مدت یک هفته در مقابل درمان تک دوز دنبال شونده فلوکونازول قرار گرفتند. بیماران 2 هفته و 6 هفته پس از درمان مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد که هر دو روش درمانی در کاهش شکایات و علایم خارش، اریتم، ادم، خراشیدگی و شقاق دو هفته پس از درمان بسیار موثر بوده است (P=0.00) و علایم و نشانه های واژینیت کاندیدایی در 6 هفته پس از درمان در گروه آزمون نیز کاهش یافته و اختلاف معنی دار با گروه شاهد داشت (P<0.05).نتیجه گیری: ترکیب درمانی فلوکونازول با مصرف دوز دنبال شونده و کلوتریمازول واژینال در کاهش عود علایم واژینیت کاندیدایی در 6 هفته پس از پیگیری تاثیر بیشتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 7810

دانلود 226 استناد 0 مرجع 2
litScript