نتایج جستجو

376919

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

37692

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  21-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  463
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

تعارضات مداخله کننده ی شغلی و خانوادگی گرچه از گذشته وجود داشته است، اما امروز بسیار فراگیرتر و گسترده تر از گذشته شده است و این پژوهش تلاش دارد تا با طراحی مدل سیستم های پویای تضاد دوگانه، تضاد کار-خانواده و تضاد خانواده-کار در مورد متخصصان پروژه های عمرانی ابعاد تازه این موضوع را بررسی نماید. به منظور طراحی الگوی پیشنهاد براساس رویکرد پویا از نرم افزار ونسیم استفاده شده است. ابتدا براساس مبانی نظری و تئوریک مولفه های تأثیر گذار بر تضاد کار-خانواده و تضاد خانواده-کار شناسایی شد، سپس براساس معادله سازی بین متغیرهای شناسایی شده، مدل پویا تضاد کار-خانواده و تضاد خانواده-کار ارائه گردید. نتایج شبیه سازی نشان داد که متخصصان پروژه های عمرانی سطح بالایی از تضاد کار – خانواده را تجربه می کنند. همچنین مشخص گردید که بهبود در انعطاف پذیری شغلی و حمایت سازمانی می تواند تاثیر مثبتی بر رضایت و عملکرد متخصصان پروژه های عمرانی از جنبه ی کار و خانواده داشته باشد. به علاوه بهبود حمایت خانواده به طور بطور معناداری تنها سبب بهبود رضایت شغلی آنها می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 463

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  397-414
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1317
 • دانلود: 

  642
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1317

دانلود 642 استناد 0 مرجع 5
نویسندگان: 

WILSON G.M. | POLZER DEBRWYNE A. | CHEN S.F.S.

نشریه: 

EMPLOYEE RELATIONS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  162-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  35673
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35673

دانلود 28870 استناد 459 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  83-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  4022
 • دانلود: 

  1725
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه تعارض کار- خانواده و خانواده-کار با اشتیاق شغلی و رضایت زناشویی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. جامعه آماری شامل کارمندان مرد و زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. نمونه شامل 200 نفر (113 مرد و 87 زن) که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای اندازه گیری متغیرها عبارتند از: پرسشنامه تعارض کار-خانواده، پرسشنامه اشتیاق شغلی شوفلی، پرسشنامه رضایت زناشویی و پرسشنامه ویژگیهای دموگرافیک. برای تحلیل داده ها علاوه بر روشهای توصیفی (میانگین و انحراف معیار ) از ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تعارض کار-خانواده و اشتیاق شغلی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، که این رابطه در گروه مردان معنی دار نبود و در گروه زنان معنی دار بود. رابطه بین تعارض خانواده -کار و اشتیاق شغلی در کل نمونه و در گروه مردان و هم در گروه زنان معنی دار بود. این رابطه در کل نمونه و در گروه مردان منفی و معنی دار بود. ضرایب تحلیل رگرسیون با روش ورود برای ترکیب خطی تعارض کار-خانواده و خانواده-کار با اشتیاق شغلی و ترکیب خطی تعارض کار-خانواده و خانواده-کار با رضایت زناشویی در سطح کمتر از 0.001 معنی دار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 4022

دانلود 1725 استناد 1 مرجع 3
نویسندگان: 

VAN STEENBERGEN E.F. | KLUWER E.S. | KARNEY B.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  34527
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 34527

دانلود 28870 استناد 459 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1501
 • دانلود: 

  511
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه مدیریت زمان و تعارض کار خانواده، با بهره وری کارکنان کارخانه انجام شد. نمونه تحقیق 217 نفر بودند که با روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی از جامعه کارکنان کارخانه سیمان خوزستان انتخاب گردیدند. در این تحقیق از پرسشنامه، رفتارهای مدیریت زمان مکان، پرسشنامه تعارض های کار خانواده، کارلسون و دیگران (2000) و پرسشنامه بهره وری فردی اچیو استفاده گردید. نتایج نشان می دهد بین متغیرهای پیش بین (مدیریت زمان و تعارض کار خانواده، خانواده کار) و متغییر ملاک (بهره وری)، رابطه معنادار وجود دارد. و متغیرهای تحقیق می توانند پیش بینی کننده بهره وری باشند. بین مدیریت زمان و بهره وری رابطه معنادار مثبت و بین تعارض کار- خانواده، خانواده کار با بهره وری رابطه معنادار منفی وجود دارد. دست آورد دیگر تحقیق آن بود که، از بین خرده مقیاس های مدیریت زمان (مدیریت جلسات، مدیریت ارتباطات، برنامه ریزی عملیاتی، اولویت بندی اهداف، هدفگذاری و تفویض اختیار) فقط بین 2خرده مقیاس اولویت بندی اهداف، و تفویض اختیار پیش بینی کننده بهره وری بودند و در بین خرده مقیاس های تعارض کار به خانواده (تعارض مبتنی بر زمان، توان فرسایی و رفتار)، تعارض کار خانواده مبتنی بر توان فرسایی، و مبتنی بر رفتار، و از بین خرده مقیاس های تعارض خانواده به کار (تعارض مبنی بر زمان، مبنی برتوان فرسایی و مبنی بر رفتار)، هر 3 پیش بینی کننده بهره وری کارکنان بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 1501

دانلود 511 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

YILDIRIM D. | AYCAN Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1366-1378
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  26820
 • دانلود: 

  27109
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26820

دانلود 27109 استناد 451 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  133-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  2214
 • دانلود: 

  1241
چکیده: 

در سال های اخیر، هرچند پژوهش های زیادی برای مطالعه تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار و نیز زمینه ها، پی آمدها، و تاثیر این تعارض ها بر افراد جامعه و سازمان ها انجام شده است، شمار کمی از آن ها به بررسی تاثیر مدیریت تعارض کار ­ خانواده و اثر آن بر کاهش تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار پرداخته اند، بر این اساس، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مدیریت تعارض کار ­ خانواده بر کاهش تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار زنان شاغل دانشگاه اصفهان صورت گرفته است.این پژوهش از نوع نیمه تجربی و همراه با گروه آزمایش و کنترل است. نمونه پژوهش را 62 نفر از زنان شاغل در دانشگاه اصفهان تشکیل می دهند، که به گونه یی تصادفی، انتخاب، و به گونه یی تصادفی، میان گروه آزمایش و کنترل (هر یک 31 نفر) تقسیم شدند. در آغاز پژوهش، تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار در میان دو گروه آزمایش و کنترل بررسی شد و داده ها با استفاده از پرسش نامه تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار نت مایر موردسنجش قرار گرفت، پس از آن،در میان گروه آزمایش و به مدت شش نشست، برنامه آموزش مدیریت تعارض اجرا شد و دوباره میزان تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار در میان دو گروه آزمایش و کنترل مورد سنجش قرار گرفت. نتایج، بیان گر تفاوت معنادار دو گروه، در زمینه تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار بود و نشان داد که برنامه آموزشی مدیریت تعارض، در کاهش تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار موثر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2214

دانلود 1241 استناد 4 مرجع 0
نویسندگان: 

ROTONDO D.M. | CARLSON D.S. | KINCAID J.F.

نشریه: 

PERSONNEL REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  449
 • بازدید: 

  27277
 • دانلود: 

  26833
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27277

دانلود 26833 استناد 449 مرجع 0
نویسندگان: 

STOEVA A.Z. | CHIU R.K. | GREENHAUS J.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  457
 • بازدید: 

  29148
 • دانلود: 

  28498
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29148

دانلود 28498 استناد 457 مرجع 0
litScript