نتایج جستجو

4579

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

458

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2542
 • دانلود: 

  1283
چکیده: 

افزودنی های اکسیژن دار برای اهدافی مانند افزایش عدد اکتان، بهبود عوامل عملکردی موتور و کاهش آلاینده های خروجی، به بنزین پایه افزوده می شوند. در ایران از متیل ترشیاری بوتیل اتر به عنوان افزودنی بنزین پایه استفاده شده که بدلیل آثار مخرب زیست محیطی، کشور ما نیز مانند دیگر کشورهای پیشرفته، باید به دنبال جایگزینی برای این افزودنی باشد. ترکیب بنزین پایه و افزودنی های سوختی بیش تر شامل محدودیت هایی از قبیل افزایش میزان فراریت، فشار بخار بنزین و کاهش ارزش حرارتی سوخت حاصله است. در این تحقیق اتانول، ترشیاری بوتیل الکل و متیل ترشیاری بوتیل اتر در نسبت های حجمی 2.5، 5، 7.5، 10، 15و 20 با بنزین پایه پالایشگاه تهران ترکیب شده و رفتار فراریت سوخت حاصله بر اساس استانداردهای ASTM مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر آن است که در صورت استفاده از اتانول به عنوان افزودنی سوختی، باید تغییراتی در فرمول بنزین پایه انجام شود که خود اثر نامطلوبی بر مشخصه های دیگر سوخت از جمله عدد اکتان دارد، حال آنکه افزودن ترشیاری بوتیل الکل به بنزین، فشار بخار بنزین را به میزان ناچیزی افزایش داده و نیازی به جایگزینی ترکیبات سبک بنزین پایه با ترکیبات سنگین تر برای کاهش فشار بخار بنزین ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2542

دانلود 1283 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  63-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1663
 • دانلود: 

  331
چکیده: 

مواد آلی دارای رسانایی الکتریکی بسیار پایین هستند. در هنگام حمل و نقل، الکتریسیته ساکن تولیدی نمی تواند دفع شود و لذا خطر آتش سوزی و انفجار را به دنبال دارد. گازوییل دارای ترکیب های گوگردی است که نقش رسانایی را بر عهده داشته و باعث عدم تجمع بارهای الکتریکی می شود. با کاهش مقدار گوگرد برای کاستن اثرات زیست محیطی، الکتریسیته ساکن به وجود آمده دفع نشده و لذا برای جلوگیری از خطر آتش سوزی و انفجار بایستی مواد افزودنی ضد الکتریسیته ساکن به گازوییل افزوده شود. در این کار پژوهشی مواد افزودنی ضد الکتریسیته ساکن متفاوتی مانند نمک کلسیم و کروم سالیسیلات، کمپلکس کروم و کرومیم اولئات تهیه و در فرمولاسیون های جدیدی با گازوییل های دارای گوگرد کمتر از 120 ppm (گازوییل پالایشگاه تهران) و بدون گوگرد (گازوییل ایزوماکس پالایشگاه اراک) به کار برده شدند. نتیجه های به دست آمده از آزمون رسانایی نشان دادند که ترکیب های ساخته و فرموله شده با نمونه تجاری از هم خوانی مناسبی برخوردارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1663

دانلود 331 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AFSHAR EBRAHIMI ALI | TARIGHI SARA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  207-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  95877
 • دانلود: 

  43016
چکیده: 

The catalytic cracking of a FUEL oil over fluid catalytic cracking (FCC) catalyst has been investigated applying different ADDITIVES. Catalyst mixtures consisting of a equilibrium FCC catalyst (E-Cat) blended with ZSM-5, MCM-41 and Mordenite ADDITIVES were examined at the additive levels of 25 wt.%. The catalytic performance of the matrix was studied in a fixed-bed micro-activity test unit (MAT) at 600oC and catalyst/oil ratio of 3.6. Two types of ZSM-5 with different Si/Al ratios were utilized. Results indicate that the yield of light olefins significantly increased by operating hybrid catalysts in comparison with the base E-Cat. The highest olefin yield of 61.46 wt. % in the gas phase products was achieved over E-Cat/ZSM-5 of low Si/Al ratio. The maximum propylene production was observed over MCM-41, besides applying mordenite as additive showed more propylene to ethylene ratio in products. Butenes were also increased by use of all ADDITIVES, whereas iso-butene shows the maximum yield over all E-Cat/ADDITIVES.

آمار یکساله:  

بازدید 95877

دانلود 43016 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  237-246
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99824
 • دانلود: 

  29361
چکیده: 

Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) is one of the ether oxygenates which its use has been increased within the last twenty years. This compound is produced from isobutylene and methanol reaction that is used as octane index enhancer and also increases dissolved oxygen in gasoline and decreases carbon monoxide emission in four phased motors because of better combustion of gasoline. High solubility in water (52 g/L), high vapor pressure (0.54 kg/cm3), low absorption to organic carbon of soil and presence of MTBE in the list of potentially-carcinogens of U.S EPA has made its use of great concern. The culture media used in this study was Mineral Salt Medium (MSM). The study lasted for 236 days and in three different concentrations of MTBE of 200, 5 and 0.8 mg/L. A control sample was also used to compare the results.  This research studied the isolation methods of microbial consortium in the MTBE polluted soils in Tehran and Abadan petroleum refinery besides MTBE degradation. The results showed the capability of bacteria in consuming MTBE as carbon source. Final microbial isolation was performed with several microbial passages as well as keeping consortium in a certain amount of MTBE as the carbon source.

آمار یکساله:  

بازدید 99824

دانلود 29361 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش نفت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  88
 • صفحات: 

  37-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  404
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

در این کار پژوهشی، با اضافه کردن افزودنیهای نیتروژندار و پایهفلزی به سوخت دیزل استاندارد، خواص فیزیکی شیمیایی سوخت و انتشار گازهای خروجی از موتور دیزل بررسی شده است. نیترومتان(CH3NO2) و اکسید منگنز(MnO2) بهترتیب نمونه ای از افزودنیهای نیتروژندار و پایه فلزی استفاده شده در این کار پژوهشی هستند. نیترومتان به مقدار 10% حجمی و اکسید منگنز به مقدار mg/kg 100 به سوخت دیزل اضافه و آزمایشهای عملکرد موتور روی چرخه هشت حالت ECE R-96 انجام شدند. نتایج نشان دادند که شاخص ستان اندازهگیریشده به روش ASTM D976 برای سوختهای شامل افزودنی بیش از دیزل تنهاست در حالی که گرانروی اندازهگیریشده به روش ASTM D445 برای سوختهای شامل افزودنی کاهش مییابد و جرم مخصوص اندازهگیریشده به روش ASTM D1298 نیز تغییر محسوسی نداشته است. برای دیزل همراه با هر یک از این دو افزودنی، مقادیر آلایندههای خروجی مانند دوده کاهش یافت که این مقدار بهطور متوسط برای هر یک از افزودنیهای نیترومتان و اکسید منگنز، نسبت به سوخت دیزل، بهترتیب حدود 16 و 25% بود و بهطور کلی با استفاده از این افزودنیها BSSOOT کمتری منتشر شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 404

دانلود 222 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

سوخت و احتراق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  17-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1175
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

در این مقاله تاثر افزودنی ها بر روی دانسیته، ویسکوزیته، عدد ستان، نقطه اشتعال، دمای جوش، فراریت و تقطیر بررسی شده است. یک افزودنی می تواند هم به صورت یک پایدار کننده ترکیب و هم به صورت یک بهبود دهنده احتراق به کار برده شود که بدین وسیله می توان خواص سوخت (مخصوصا عدد ستان) را به منظور بهبود فرآیند احتراق بالا برد. فرمول بندی های جدیدی که برای سوخت پیشنهاد شده است، شامل 2 و 5 درصد حجمی افزودنی (نیترو متان، نیترو اتان، 2- متوکسی اتیلن اتر) در مخلوط اتانول - افزودنی و 5، 7.5 و 10 درصد حجمی از این ترکیب در سوخت دیزل است که این ترکیبات بر روی یک موتور دیزل MB-OM 457 LA آزمون شده اند. در این پروژه انواع گازها و دوده خروجی از این موتور آنالیز شده و تغییران آن بررسی شده است. نتایج نشان داد که تشکیل دوده می تواند به اندازه 50، 30 و 27 درصد به ترتیب با فرمول بندی های E-MX5-10، E-NM5-10 و E-NE5-10 کاهش یابد.(اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی در بخش انگلیسی قابل رویت است)

آمار یکساله:  

بازدید 1175

دانلود 125 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  84
 • صفحات: 

  90-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  535
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

در این کار اثر افزودنی های مختلف روی رشد دانه و چگالش قرص UO2 با شروع از پودر با مشخصات شیمیایی و فیزیکی معین مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مخلوط پودر و افزودنی ها متراکم پرس و تحت اتمسفر هیدروژن در مدت 6 ساعت و در دمای 1700 ˚ C تف جوشی شد. افزودنی Cr2O3 نه تنها میزان چگالش قرص را افزایش داد بلکه اندازه ی دانه را نیز به شدت افزایش داد. در صورتی که افزودنی های دیگر تأثیر خیلی کمی در افزایش اندازه دانه ی قرص سوخت هسته ای داشتند. رفتار تف جوشی و تشکیل ریزساختار درشت-دانه برحسب کاهش کروم اکسید به کروم فلزی، انحلال Cr2O3 در UO2 و تف جوشی توصیف شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 535

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LANGHOUT P.

نشریه: 

WORLD POULTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  22-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  2315
 • بازدید: 

  162353
 • دانلود: 

  29533
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 162353

دانلود 29533 استناد 2315 مرجع 0
نویسندگان: 

GROWTHER L. | PARIMALA R. | KARTHIGA G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  20341
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20341

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
نویسندگان: 

MARCINCIN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  853-913
تعامل: 
 • استنادات: 

  476
 • بازدید: 

  15629
 • دانلود: 

  32095
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15629

دانلود 32095 استناد 476 مرجع 0
litScript