نتایج جستجو

26434

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2644

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  5 (ویژه نامه ارتقای سلامت دهان و دندان)
 • صفحات: 

  519-525
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  889
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

مقدمه: ایجاد استئواینتگریشن پس از کاشت ایمپلنت به 3 تا 6 ماه زمان نیاز دارد در حالی که بیماران تمایل به بارگذاری زود هنگام ایمپلنت دارند. استانداردی معین برای تعیین مقدار دانسیته استخوان، نیروی پیچشی نهایی Insertion Torque (IT) و ثبات اولیه ایمپلنت وجود ندارد تا بتوان بر اساس ارتباط بین سه شاخص فوق زمان بارگذاری را مشخص نمود. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین IT و ثبات اولیه (RFA) و دانسیته استخوان در ایمپلنت های پیچی شکل بود.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی، 18 نفر از بیمارانی که جهت کاشت ایمپلنت سیستم ITI مراجعه نمودند پس از اخذ رضایت نامه انتخاب شدند. قبل از عمل جراحی مقدار دانسیته استخوان فک آن ها از طریق انجام رادیوگرافی دیجیتال تعیین شد و بلافاصله پس از کاشت ایمپلنت،RFA و IT نیز اندازه گیری گردید. تعداد 55 ایمپلنت ITI از مجموع 62 ITI مورد استفاده به طول 12 میلی متر و قطر 4.1 میلی متر مورد ارزیابی قرار گرفت، سپس آمار بدست آمده از طریق نرم افزار SPSS .و آزمون آماری پیرسون در سطح معنی داری 0.95 ارزیابی شد.یافته ها: ارتباط بین IT و RFA و دانسیته استخوان معنی دار بود. آزمون پیرسون ضریب همبستگی بین سه شاخص را از 0.872 تا 0.784 نشان داد که بیان کننده ارتباط قوی شاخص های تحت بررسی می باشد. میانگین دانسیته برابر 1.468±0.042 گرم بر سانتی متر مربع و میانگین RFA برابر ISQ 66.01±2.2بدست آمد و میانگین Insertion Torque برابر 34.62±3.33 نیوتن بر سانتی متر بدست آمد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر بین سه پارامتر IT و RFA و دانسیته استخوان ارتباط وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 889

دانلود 214 استناد 0 مرجع 13
نویسندگان: 

پورقاسمی حمیدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  171-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 33 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

قربانی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4 (50 پیاپی)
 • صفحات: 

  81-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  208
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

هر فرد حدود یک سوم عمر خود را در حالت خواب می گذراند. نکته جالب این است که مغز یک فرد خوابیده به هیچ عنوان در حالت غیر فعال و ساکت نیست و به خصوص در شبکه عصبی هیپوکمپ امواج تیز ریپل مشاهده می شوند. در اینجا یک مدل پدیده شناختی که در آن تطبیق پذیزی برای نورون های تحریکی در نظر گرفته شده است، برای شبکه CA1-CA3 هیپوکمپ ارایه می دهیم. این مدل ساده در غیاب محرک خارجی نوساناتی با خواص مشابه امواج تیز ریپل که در تجربه به دست آمده است، تولید می کند؛ به خصوص نشان می دهیم در اثر کاهش تحریک در شبکه، دامنه ریپل ها افزایش می یابد و فرکانس ریپل ها کم می شود؛ به علاوه احتمال تشکیل دوتایی های ریپل در اثر کاهش تحریک افزایش می یابد. این نتایج با نتایج تجربی هم خوانی بسیار خوبی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 208

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  547
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

سابقه و هدف: در گذشته ارزیابی نتایج حاصله از درمان های ایمپلنت توسط تکنیکهای رادیوگرافی و محدود کلینیکی نظیر دق (Percussion) محقق می گردید که تنها هدف و کارآیی آن مشخص نمودن Failure ها و Peri Implant bone resorption بوده است.با استفاده R.F.A به یک معیار کمی صحیح و قابل مقایسه جهت بررسی ثبات ایمپلنت ها می رسیم. هدف از انجام این تحقیق تعیین میزان ثبات ایمپلنتهای Load شده با Over denture درچند کلینیک خصوصی طی سالهای 86-85 بود.مواد و روش ها: این تحقیق بصورت Cross – sectional انجام پذیرفت. بیمارانی که (13 بیمار) با سیستم Swiss – plus تحت درمان ایمپلنت قرار گرفته و سپس با اوردنچر Load شده بودند مورد ارزیابی قرار گرفته و در یکی از گروههای پنجگانه دکتر میش قرار گرفتند و پس از خارج نمودن Abutment و اتصال Smart - peg خود Fixture ها توسط دستگاه Osstell – mentor مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و میزان I.S.Q مشخص گردید. روش نمونه گیری در این تحقیق بصورت مراجعه مستمر (Sequential) بوده و سپس داده ها توسط آزمونهای آماری Chi-Square و T-test آنالیز گردیده است.یافته ها: میزان I.S.Q در فک بالا بصورت میانگین برابر بود با X-=70.36±4.43 و در فک پایین برابر بود با X-=79.1±3.51 و با میانگین کلی برابر .X-=74.6±5.94نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به نتایج حاصله نتیجه گیری می شود که Implant های ساپورت کننده اوردنچر در کلینیکهای مورد مطالعه همراه با ثبات مطلوب میباشد. همچنین میزان ثبات ایمپلنت در هر مقطعی از پروسه درمان بیش از هر فاکتوری متاثر ازمیزان ثبات اولیه آن (primary stability) حین Placement می باشد که خود ثبات اولیه نیز بیش از هر فاکتوری منوط به مهارت جراح و رعایت صحیح پروتکل جراحی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 547

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

RAHBAR NARIMAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  4-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119445
 • دانلود: 

  51293
چکیده: 

Background and Aim: It has been several decades since the technology of FREQUENCY lowering (FL) has been proposed. However, primary research has revealed no benefits regarding the use of this technique. Currently, new methods for FL and improvement of perception of speech and fricative sounds have led to the application of these methods by numerous companies to produce hearing aids. In this study, through reviewing the findings of recent studies we introduced several FL techniques used in various companies.Recent Findings: Results of studies conducted since the year 2000 on FL technology suggested that this technology could be used to improve speech perception in cases of high FREQUENCY hearing loss. Today, the majority of hearing aid manufacturers use different FL methods.Conclusion: While the setting principles of FL methods are still vague, improved hearing of fricative sounds has been associated with increased use of this technique by researchers. FL technique has its own benefits and setbacks, understanding of which would facilitate the use of FL techniques and adjustment of hearing aids for hearing-impaired individuals.

آمار یکساله:  

بازدید 119445

دانلود 51293 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  490
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

تحقیقات روی سیستمهای راداری نشان می دهد که بهره گیری از چندگانگی در فضا، فرکانس، زمان، قطبش و شکل موج می تواند باعث افزایش چابکی، انعطاف پذیری، قابلیت اعتمادوکارایی این سیستمها شود. درآرایه آنتن مبتنی بر چندگانگی فرکانس، عناصر آرایه با فرکانسهای متفاوتی که اختلاف اندکی دارند تحریک می شوند. در نتیجه، الگویِ تشعشعی حاصل از این آرایه وابسته به فاصله و زاویه خواهد شد. دراین مقاله، یک آرایه آنتن با چندگانگی فرکانس به نام Quadratic-FDAمعرفی می شود که عناصر آن به فاصله یکسان ازیکدیگر قرار گرفته اند و ضرایب فرکانس جابجایی به صورت تربیعی تغییر می یابد که این تغییر تابعی ازفاصله عناصر از عنصر اول می باشد. برای تولید این ضرایب دو تابع مولد ضرایب فرکانس جابجایی پیشنهاد شده است که در یکی از آنها فاصله بکار رفته در تابع (ورودی تابع) بصورت خطی و در دیگری بصورت مضربی از ریشه های معادله چبی-شف در نظر گرفته شده اند. روش معرفی شده یک الگوی تشعشعی غیر متناوب تولید می کند که بر خلاف FDA رایج تنها در یک ناحیه از فضا دارای بیشینه است که می توان این بیشینه را با وزن دهی مختلط دامنه مناسب به عناصر آرایه در فضا چرخاند. بدین لحاظ در مقایسه با اشکال دیگر FDA، استفاده از این ویژگی الگوی تشعشعی، تداخل های وابسته به فاصله قابل حذف بوده که نتیجه آن بهبود SINR و افزایش احتمال آشکارسازی است.

آمار یکساله:  

بازدید 490

دانلود 286 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BOLLERSLEV T. | WRIGHT J.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  83
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  596-602
تعامل: 
 • استنادات: 

  942
 • بازدید: 

  42068
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 42068

دانلود 31195 استناد 942 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  54
 • صفحات: 

  205-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  394
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

در این تحقیق روش نوینی جهت تشخیص محل و عمق ترک در تیر تیموشینکو با استفاده از تابع پاسخ فرکانسی و فرکانس ارائه شده است. تابع پاسخ فرکانسی و فرکانس سه مود اول به عنوان ورودی ماشین یادگیری کرانه ای بکار رفته است. این در حالیست که محل و عمق ترک در المانهای مختلف سازه ای تیر به عنوان خروجی برای آموزش ماشین بکار میرود. برای نمایش کارایی روش ارائه شده، از تیر کنسولی و تیر دو سر مفصل با سه سناریوی مختلف شامل یک ترک و چند ترک در تیر استفاده شده است. همچنین برای اعتبار سنجی مدلسازی صورت گرفته، فرکانسهای تیر کنسولی با مقادیر ارائه شده در منابع دیگر مقایسه گردیده است. در بخش دیگری از مطالعه انجام شده، اثر وجود سطوح مختلف نوفه در داده های ورودی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر کارایی روش ارائه شده در تشخیص محل و میزان ترک در سازه های تیری است. همچنین روش پیشنهادی عملکرد مناسبی در حالت وجود نوفه در داده های فرکانس و تابع پاسخ فرکانسی به عنوان ورودی های ماشین دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 394

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  218-224
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73116
 • دانلود: 

  30077
کلیدواژه: 
چکیده: 

This paper presents a new technique for measuring power system FREQUENCY, rate of change of FREQUENCY and the voltage amplitude and phase angle using the Simulated Annealing (SA) based optimization algorithm. The algorithm uses the digitized samples of the voltage signal at the relay location and minimizes a cost function of the sum of the absolute error between the actual estimated signal samples. The proposed algorithm does not need any filter or model for the system FREQUENCY before and during the estimation process. The effects of the number of samples, sampling FREQUENCY and harmonics contamination on the estimated parameters are tested and discussed in the paper.

آمار یکساله:  

بازدید 73116

دانلود 30077 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1529
 • دانلود: 

  334
چکیده: 

انتقال القایی توان یکی از تکنولوژی های برتر اخیر می باشد که به کمک آن می توان اتصالات الکتریکی را در هنگام انتقال انرژی الکتریکی حذف کرد. کاربردهای متنوعی از این تکنولوژی ارائه شده که یکی از آنها تغذیه بارهای ac در قالب V2G و موتورهای تک فاز است. برای تغذیه بارهای ac، توان خروجی مبدل القایی توان پس از یکسوشدن در اختیار یک اینورتر قرار می گیرد. تبدیل متوالی dc/ac/dc/ac در فرایند انتقال القایی توان سبب کاهش بازده IPT می شود که بخشی از این کاهش بازده ناشی از تلفات کلیدزنی در IPT می باشد. برای ساخت شکل موج ولتاژ ac دلخواه با THD قابل قبول از یک منبع ولتاژ dc، فرکانس کلیدزنی می بایست چندین برابر فرکانس موج مرجع باشد. در این مقاله بر اساس مشخصه بهره- فرکانسIPT ، روش جدید سنتز شکل موج PFSW بر پایه مدولاسیون فرکانس پالس ارائه می شود. روش PFSW تلفات کلیدزنی اینورتر سمت ثانویه را قابل صرف نظر کردن می کند. همچنین نشان داده می شود که روش PFSW علاوه بر کاهش تلفات کلیدزنی، سبب کاهش مجموع توان المان کلیدزنی (TSDP) برای مبدل های سمت ثانویه IPT و افزایش طول عمر مبدل های به کار رفته می شود. در این مقاله صحت ادعای بیان شده از طریق روابط ریاضی و بررسی نتایج نمونه آزمایشگاهی اثبات می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1529

دانلود 334 استناد 0 مرجع 0
litScript