نتایج جستجو

2980

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

298

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  206-215
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2335
 • دانلود: 

  1016
چکیده: 

مقدمه: با افزایش استفاده از فناوری های مدرن ارتباطی از جمله وسایل سیار و به کارگیری این فناوری ها در آموزش و یادگیری، توجه به کیفیت این ابزارها و نیازهای استفاده کنندگان از این ابزارها امری ضروری است. هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر یادگیری سیار بر اساس مدل FRAME از دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برخی از رشته های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.روش ها: مطالعه از نوع توصیفی بوده و نمونه پژوهش شامل 150 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های پیراپزشکی (پرستاری، مامایی و بهداشت) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 92 بودند که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته 29 سوالی بود که بر اساس مدل FRAME طراحی شده بود. روایی صوری و محتوایی ابزار تایید شد و جهت پایایی شاخص پیوستگی درونی (آلفای کرونباخ) 0.84 به دست آمد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شد.نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که در بعد یادگیرنده بیش ترین میانگین با 3.85±1.08 مربوط به نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از موبایل به عنوان ابزار آموزشی بود. در بعد اجتماعی بالاترین میانگین با 3.24±1.04 مربوط به استفاده از موبایل جهت تعامل با هم کلاسی ها بود. در بعد یادگیری تعاملی بالاترین میانگین با 2.48±0.97 مربوط به استفاده از موبایل در جهت انتقال ایده ها و اطلاعات با دیگر فراگیران بود. در بعد قابلیت استفاده از وسیله بیش ترین میانگین با 3.37±1.46 مربوط به میزان استفاده از موبایل برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی در طول شبانه روز بود. در بعد تکنولوژی اجتماعی بیش ترین میانگین با ±0.923.90 پزشکی شیراز، شیراز، ایران مربوط به موثر بودن استفاده از کتاب های الکترونیکی در آموزش بود. در بعد ابزار یافته های پژوهش نشان داد که یادگیرندگان ترجیح می دهند که تلفن همراه آنها از نوع صفحه لمسی مسطح و دارای حافظه بیش از 3 گیگابایت با سرعت پردازش بالا و در اندازه متوسط باشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده طراحان ابزارهای یادگیری سیار باید در طراحی ابزارها، به ترجیحات استفاده کنندگان توجه نمایند و ابزارهایی تولید کنند که میزان کارآمدی این ابزار را به حداکثر برساند.

آمار یکساله:  

بازدید 2335

دانلود 1016 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  739-746
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  617
 • دانلود: 

  305
چکیده: 

زمینه و هدف: آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه ها نقش مهمی در ارتقاء آموزش عالی به عهده دارند. عواملی همچون مواد شیمیایی آتشگیر، تنوع فعالیتهای آزمایشگاهی، موضوع ایمنی حریق را به یکی از چالش های اصلی ایمنی در آزمایشگاه تبدیل کرده است. پیشگیری از حریق جهت حفظ ایمنی افراد حاضر در ازمایشگاه ها و واحد های مجاور آن، اهمیت بسزایی دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ریسک حریق ازمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی از روش ارزیابی ریسک حریق FRAME استفاده شد. اطلاعات با استفاده از چک لیست جمع آوری و داده های حاصل ازچک لیست در برنامه محاسباتی FRAME وارد شد. پس از محاسبه ریسک حریق ساختمان، افرادو فعالیت آزمایشگاه های مورد بررسی با توجه سطح ریسک رتبه بندی شدند. همچنین علاوه بر تعیین کارایی تاسیسات و حفاظت های موجود در آزمایشگاه ها یی با ریسک بالا، سیستم حریق مناسب پیشنهاد گردید. یافته ها: با توجه به سطح ریسک حاصل، کارایی اقدامات حفاظتی موجود تنها سطح حفاظت کافی را جهت 35 % فعالیت ها و 37% ساختمان تامین می کند. اما در هیچ آزمایشگاهی حفاظت مناسب برای افراد تامین نشده و آموزش ایمنی حریق به کارکنان الزامی بنظر می رسد. نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن ریسک حریق برای افراد در همه آزمایشگاه ها و اهمیت حفظ ایمنی افراد توصیه می گردد انجام اقدامات مدیریتی و مناسب به منظور کاهش ریسک تا حد قابل قبول در اولویت برنامه های ایمنی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 617

دانلود 305 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  29-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  800
 • دانلود: 

  338
چکیده: 

خرابی پیش رونده پدیده ای است که یک خسارت جزئی یا شکست موضعی یا خرابی موضعی اولیه از یک المان به المان دیگر موجب فروپاشی در کل سازه یا قسمت بزرگی از سازه می گردد. با توجه به اینکه رفتار سازه ها در خرابی پیش رونده می تواند عوامل مختلف از جمله نحوه انتقال بارها در گره ها مرتبط باشد، لذا نوع اتصالات و رفتار آنها می تواند در خرابی پیش رونده سازه بسیار موثر گردد. از اینرو بررسی اثر نوع اتصال در خرابی پیش رونده سازه ها می تواند عملکرد سیستم های مقاوم جانبی سازه های فولادی را بخوبی نشان می دهد. برای بررسی این موضوع از سازه های فولادی، سازه هایی با تعداد طبقات 5، 8، 10، 15 با سیستم مقاوم جانبی خمشی که اتصالات آن گیردار باشد و با سیستم قاب ساده مهاربندی شده که اتصالات آن مفصلی باشد، تحت بارگذاری قرارگرفته و در نرم افزار SAP2000 مدلسازی و طراحی شده است. با تحلیل تاریخچه زمانی مدلها مشخص می گردد که مقدار پاسخ های لرزه ای از جمله مقدار تغییر مکان جانبی طبقات، برش پایه، مقدار نیروی داخلی ستونها و همچنین گسترش خرابی پیش رونده در سازه ها در حالت استفاده از قاب خمشی و قاب مهاربندی نسبت بهم متفاوت می باشد. لازم به توضیح است که، مقادیر نیروهای محوری، برشی و خمشی المانها در قابهای خمشی بیشتر از قابهای مهاربندی بوده و بر اساس موقعیت حذف ستون متفاوت می باشد. لذا می توان گفت که مقادیر نیروهای داخلی در قاب خمشی بیشتر از مهاربندی و مقدار جابجایی قائم کمتر از قاب مهاربندی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 800

دانلود 338 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

DAS D. | CHEN D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  410
 • بازدید: 

  13706
 • دانلود: 

  19677
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13706

دانلود 19677 استناد 410 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  743-755
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  377
 • دانلود: 

  324
چکیده: 

مقدمه شمارش اصلاح شده فریم های تیمی(CTFC)[1] روش ارزیابی کمی جریان خون کرونری است که می تواند پیامدهای قلبی عروقی را دربیماران با درگیری عروق کرونر از جمله بیماران سکته قلبی همراه با صعود قطعه ST پیش بینی کند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر پس حفاظتی مورفین بر CTFC در بیمارانی است که تحت مداخله اولیه بر روی عروق کرونر از طریق پوست روی شریان نزولی قدامی قلب قرار گرفته اند. روش کار این مطالعه مقطعی بر روی چهل بیمار مراجعه کننده به اورژانس قلب بیمارستانهای قایم (عج) و امام رضا(ع)در طی سال 1396 که مبتلا به STEMIناحیه قدامی بودند و تحت PPCI روی شریانLAD قرار گرفتند انجام شد. بیماران بر حسب دریافت یا عدم دریافت مورفین (5 میلیگرم در بازه زمانی 30 دقیقه تا PPCI) به 2 گروه تقسیم شدند (به ترتیب 14 و 26 نفر). نتایج میانگین سنی بیماران 56/12± 32/59 سال بود. دو گروه از نظر سن، جنس، دیابت، فشار خون و میزان CTFC قبل ازPCI با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند. میزان CTFC بعد از PCI در گروه دریافت کننده مورفین کمتر از گروه کنترل بود (مورفین در برابر کنترل: 80/6 ± 10/13 در برابر84/4± 23/13؛ 000/0=p). در هر دو گروه میزان CTFC بعد از PCI نسبت به میزان قبل از PCI کاهش معنی داری داشت. میانگین این میزان کاهشCTFC، در گروه بیماران دریافت کننده مورفین بیشتر از افراد گروه کنترل بود اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. نتیجه گیری مصرف مورفین قبل از PPCIباعث کاهش میزان CTFC پس از PCI می شود ولی این میزان از نظر آماری قابل توجه نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 377

دانلود 324 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (پی در پی 35)
 • صفحات: 

  37-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  795
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

زمینه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن، پیشرونده و تحلیل برنده غلاف میلینی سلول های عصبی مرکزی است که تظاهرات و عوارض آن روی عزت نفس فرد اثر دارد. این مطالعه به منظور تعیین اثر برنامه خودمراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر عزت نفس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد.روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی به صورت قبل و بعد با حضور 34 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به کلینیک اعصاب بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد طی سال 1387 با نمونه گیری در دسترس انجام شد. 8 جلسه برنامه آموزشی بر اساس نیازهای آموزشی بیماران و مبتنی بر الگوی اورم در طول سه ماه اجرا شد. پس از سه ماه پرسشنامه سنجش عزت نفس کوپراسمیت، مجددا تکمیل و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-11.5 و آزمون های تی زوجی، ویل کاکسون و کروسکال والیس مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: میانگین امتیاز عزت نفس بیماران قبل و بعد از مداخله به ترتیب 60.7±4.2 و 118.3±3.5 تعیین شد که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود .(p=0.001) بین مشخصات فردی نظیر سن، جنس، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، داشتن فرزند، شغل، میزان درآمد، مدت ابتلا به بیماری و تعداد موارد بستری با میزان عزت نفس رابطه آماری معنی داری وجود نداشت.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که به کارگیری برنامه خودمراقبتی طراحی شده مبتنی بر الگوی اورم بر عزت نفس بیماران مولتیپل اسکلروزیس نتیجه موثری دارد. این برنامه که براساس نیازهای آموزشی و با رویکرد مدل علمی طراحی گردید؛ به عنوان یک مداخله پرستاری در بیماران مولتیپل اسکلروزیس توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 795

دانلود 284 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  151-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  218
چکیده: 

درقاب های مهاربندی شورون به علت کمانش مهاربند در یک طبقه نیروی نامتعادل کننده عمود در وسط تیر وارد و موجب خرابی آن طبقه و در انتها موجب خرابی سازه می شود. در طبقه های پایین تر به سبب کمانش عضو فشاری یک نیروی قایم نامتعادل به محل برخورد مهاربندها در تیر بالایی واردشده که منجر به تغییرمکان زیادی در میانه تیر می شود. نتیجه این موضوع تیرهای بسیار قوی و ناموزون با سایر اعضای سازه است. برای مقابله با این وضعیت از عضوهای قایم زیپر استفاده می شود. در سیستم زیپر، زمانی که مکانیزم زیپر در قاب تشکیل شده، ظرفیت جانبی قاب کم شده و ناپایدار می شود؛ که می توان با به کار بردن سیستم زیپر معلق این ضعف را برطرف نمود. در این پژوهش برای مقایسه قاب مهاربند شورون و قاب مهاربند زیپر از سازه های 4، 7، 10، 15 و 20 طبقه تحت 7 رکورد در نرم افزار OpenSees مورد تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی قرارگرفته و پارامتر بیشینه نیاز زاویه دریفت طبقه و بیشینه نیاز دوران طبقه جهت مقایسه انتخاب شده اند. در انتها نتیجه می شود که میانگین رکوردها در شاخص دریفت در قاب 4 و 7 طبقه حدود %30، در قاب 10 طبقه حدود 10% و در قاب 15 و 20 طبقه کمتر از 5 درصد قاب زیپر نسبت به قاب مهاربند شورون در بام دریفت کمتر شده است. همچنین از نمودارهای زاویه دوران موضعی استنباط می شود قاب مهاربندی زیپر میانگین رکوردها در طبقه بام 30% در قاب 4 طبقه، 27% در قاب 7 طبقه، 8% در قاب 10 طبقه، کمتر از 5% در قاب 15 طبقه و کمتر از 3% در قاب 20 طبقه کاهش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 218 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  40-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  798
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

زمینه: سازمان های امروزی، حتی با برخورداری از رسالتی روشن و ساختاری کارآمد، جهت دستیابی کامل به اهداف، به نیروی انسانی توانمند و متعهد نیاز خواهند داشت. توانمندی و تخصص، مقوله ای است که طی فرایند گزینش و آموزش، قابل دستیابی می باشد اما موضوع تعهد و اخلاقیات در سازمان، نیازمند کار فرهنگی و توجه به هنجارهاست که امری پیچیده و حساس است.پرسنل در محیط کاری دست به اقداماتی می زنند که در صورت عدم توجه و واکنش مناسب مدیریتی، نتایج نامطلوبی برای فرد، مسئوول و حتی سازمان در بر خواهد داشت. مسولین ناگزیرند این امور را شناسایی و تحلیل نموده، با اتخاذ عکس العمل مناسب، رفتار کارمندان را با اهداف سازمان همسو سازند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی زوایای موضوع و ارایه راهکارهایی برای بررسی هنجارهاست.روش کار: مقاله حاضر، با هدف بررسی موضوعی پرداخت های خارج از چارچوب در سازمان ها، ضمن مروری مستند بر ادبیات موضوعی که در این رابطه ارایه شده، نتایج حاصل از تحقیقات در این رویکرد را، طی مطالعه موردی انجام شده در یک سازمان، تشریح و مورد بررسی قرار داده تا جوانب مختلف موضوع را در یک مورد عملی آشکار سازد. این پژوهش تلفیقی از مطالعات و تجربیات عملی است.یافته ها: بر مبنای تجریبات و مطالعه موضوعی، الگویی جهت ارزیابی رفتار سازمان از منظر موضوع تحقیق ارایه گردید و واکنش مناسب مدیریتی در شرایط مختلف فرهنگی سازمان تعیین شد.نتیجه گیری: اخلاقیات در تعالی رفتار سازمانی بسیار موثر بوده و در این راستا، سازمان ها نیازمند اعمال نظارت های مدیریتی بر رفتارهای فردی و هنجارهای گروهی می باشند. پرداخت های خارج از چارچوب، علیرغم معایب آن، مزایایی نیز دارد که بر مبنای الگوهای ارایه شده در پژوهش، می توان شرایط فرهنگی حاکم بر سازمان را از این منظر سنجیده و راهکاری متناسب با آن را در پیش گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 798

دانلود 217 استناد 1 مرجع 2
نویسندگان: 

موسوی سیدحمزه | ذبیحی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  101-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  630
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

در این مقاله قالب سرقت را توصیف کرده و سپس واحدهای واژگانی مربوط به این قالب را در زبان فارسی بررسی می ­ کنیم. در واقع همان طور که فیلمور و آتکینز (2000) نشان داده ­ اند تمایزات واژگانی بین واژه ­ های مترادف در فرهنگ ­ های زبانی نادیده گرفته می ­ شوند. در پژوهش حاضر، در قالب سرقت قصد داریم نشان دهیم که واحدهای واژگانی مترادف با وجود قرار گرفتن در یک قالبِ واحد و ارتباط نزدیکِ آن ها با یکدیگر، چگونه با استفاده از ابزاری که معناشناسی قالبی در اختیار ما قرار می ­ دهد از یکدیگر تمایز داده می ­ شوند و البته لازم به ذکر است که این هدف با توصیف قالب سرقت محقق می­ شود که خود هدف جامع ­ تری است. برای انجام این پژوهش، پس از تعریف قالب سرقت بر اساس قالب ­ نت زبان انگلیسی، واحد­ های واژگانیِ این قالب همچون «دزدیدن»، «سرقت کردن»، «دستبرد زدن» و «اختلاس کردن» از فرهنگ لغت سخن و برخی فرهنگ های دیگر از جمله فرهنگ دهخدا و معین استخراج شده است. برخی داده ­ ها و مثال ­ ها از پیکره بیجن­ خان و برخی از اینترنت، فیلم سینمایی و داستان استخراج شده ­ اند. عناصر قالبی همچون خطاکار، کالا و قربانی در توصیف تمایزات واژگانی مؤثر­ اند. همچنین، این عناصر به واسطه ی روابط قالب-به-قالب با قالب­ هایی همچون جرم­ به تعیین نوع جرم در دادگاه و زبان شناسی قضایی کمک می­ کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 630

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NAGHIPOUR M. | JAVADI RAHIM ABADI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3 (63)
 • صفحات: 

  73-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43737
 • دانلود: 

  18258
چکیده: 

In the Eccentric braced FRAMEs (EBFs), which one end of the link beam is connected to a column, the safety of the link-to-column connection is a requirement for the ductile and safe performance of the EBF. But among of the tests that have been implemented on this connection yet, because of the intensity of forces on vulnerable region of the link-to-column connection, the tested specimens were confronted with brittle and sudden failures. So it seems that the reduced beam section (RBS) can be a suitable solution for raising this problem, by concentrating flexural stresses at a location away from the connection, in flexural yielding link beams. Therefore in this paper, the possibility of keeping the plastic hinge away from the location of link-to-column connection, in the meanwhile achieving the required plastic rotation of link beam, by using the RBS connection, were investigated. This evaluation was done by using a finite element program ETABS and with nonlinear static analysis (pushover) for a dual system of special moment FRAME and special eccentric braced FRAME. According to the present work, the models with RBS by earlier developing the hinge at the RBS region, delay yielding occurrence of link at the column face. So the yielding does not occur at the column face, at least prior to achieving the moment at the location of RBS region to 1.1 times of its expected plastic moment capacity.

آمار یکساله:  

بازدید 43737

دانلود 18258 استناد 0 مرجع 0
litScript