نتایج جستجو

623575

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

62358

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  277-289
تعامل: 
 • استنادات: 

  394
 • بازدید: 

  4182
 • دانلود: 

  16971
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4182

دانلود 16971 استناد 394 مرجع 0
نویسندگان: 

BRINTON R.D. | THOMPSON R.F. | FOY M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  313-339
تعامل: 
 • استنادات: 

  800
 • بازدید: 

  10632
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10632

دانلود 18003 استناد 800 مرجع 0
نویسندگان: 

طاهری اسفندیار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (پیاپی 24)
 • صفحات: 

  21-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

در حالی که بیشتر زبان های ایرانی ساخت خاصی برای بیان آینده ندارند، جوشقانی که یکی از زبان های مرکزی ایران در شمال اصفهان است، سه ساخت آینده ساز دارد: آینده نزدیک برای اشاره به زمان آینده نزدیک و قطعیت در انجام کار، آینده دور برای بیان زمان آینده دور و قطعیت نداشتن در انجام کار، همچنین برای بیان وجهیت خواستاری و نامحقق، و آینده امری. این مقاله در کنار توصیف ساخت و کاربرد این ساخت ها، با نگاهی به روند تحول تاریخی، چگونگی شکل گیری این ساخت ها را بررسی می کند. همچنین، با بررسی کارکردهایی که این ساخت ها دارند، چگونگی شکل گیری کاربردهای جدید را برای ساخت های آینده ساز در جوشقانی بررسی می کند. بررسی کاربرد ساخت های آینده ساز در جوشقانی نشان می دهد کاربردهای جدیدی که این ساخت ها یافته اند، در چارچوب ارتباط زمان آینده با وجهیت های خواستاری، نامحقق و امری قابل تحلیل است و برای آینده نزدیک ویژگی نمود فعل در کنار زمان، عامل شکل گیری آینده نزدیک بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CHAN J.Y. | CHANG G.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22470
 • دانلود: 

  18286
چکیده: 

Both cardiac structure AND hAND proportion have been linked with the Fibonacci Series AND the associated Golden Ratio - the number 1.618 that has been postulated to be related to FUNCTIONal optimization. In this paper, evidence supporting the relation of the Golden Ratio to the hAND AND heart is presented. It is known that upper limb malFORMations are the commonest skeletal abnormalities in patients with congenital heart disease. Embryological studies on hAND-heart syndromes have provided evidence for a cardiomelic developmental field, which is supported by cANDidate genes involved in patterning of the hAND AND heart. Precise molecular interactions govern a certain optimal model of cardiomelic development, for which the underlying physical rule remains unknown. It is hypothesized that the Golden Ratio may represent the mathematical basis for hAND-heart development so as to achieve optimal FORM AND FUNCTION. Deregulation of this underlying patterning law may manifest as variation in hAND-heart structure away from that as would be determined by the Golden Ratio. Altered hAND proportion in turn may be of predictive value for cardiovascular defects AND dysFUNCTION.

آمار یکساله:  

بازدید 22470

دانلود 18286 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مطلبی قاسم

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  55-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  4633
 • دانلود: 

  5674
چکیده: 

این مقاله با هدف عمق بخشیدن به مفهوم "عملکرد" و قبول مشروط شعار معماری مدرن "فرم پیرو عملکرد است" به عنوان فرضیه از طریق تحلیل محتوایی بیانات و نظریه های هنجاری و تجربی موجود در معماری آن را به آزمون می گذارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قابلیت یک فرم از یک سو به نیازهای استفاده کنندگان و انگیزه های درونی آنها و از سوی دیگر به توانایی های بالقوه شکل و فرم کالبدی محیط باز می گردد. از آن جهت که از یک سو مفهوم عملکرد گرایی با مجموعه وسیعی از خصوصیات انسانی درگیر بوده و از سوی دیگر به نگرش معمار نسبت به مجموعه ای از پدیده ها مرتبط می باشد لذا طرح او طیف وسیعی از نیازهای انسانی چون زیبایی شناسی و نمادگرایی یا معناشناسی را به عنوان بخشی از عملکرد بنا شامل می گردد. این مقاله گزاره ای جدید جهت شناخت وسیع تر از نسبت فرم و عملکرد را جایگزین شعار معماری مدرن می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 4633

دانلود 5674 استناد 9 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  85-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  757
 • دانلود: 

  277
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 757

دانلود 277 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  2017
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  363
 • بازدید: 

  2420
 • دانلود: 

  12816
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2420

دانلود 12816 استناد 363 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  213-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

محوطه تاریخی قلات موت آباد در منطقه پیرانشهر به لحاظ مستندات متعدد تاریخی و فرهنگی ازقبیل: آثار سفالی، بقایای معماری، آجری و به خصوص از جهت نقشه معماری بسیار حایز اهمیت است. وجود نقشه موسوم به «ستاره ای» در طراحی حصار بیرونی محوطه، بیانگر اهمیت و نقش محوری این محوطه در دشت پیرانشهر است. این محوطه در جوار یکی از شعب رودخانه زاب کوچک قرار گرفته است که در اثر گذر زمان، استفاده از آن به عنوان پایگاه نظامی در دوره معاصر و حفاران قاچاق به تدریج تخریب شده است و هم اکنون شواهد آوار معماری در سطح محوطه قابل مشاهده است. نمونه هایی از طراحی نقشه ستاره ای شکل در نقاط مختلف ایران و هم چنین قلعه های اروپایی قابل مشاهده، و از این حیث با نقشه قلات موت آباد قابل مقایسه است. مساله اصلی این نوشتار، بررسی این محوطه با تکیه بر مدارک و شواهد موجود است تا ضمن دستیابی به یک تاریخ گذاری نسبی محوطه، اهمیت ساختارهای نظامی در دشت پیرانشهر را مورد مطالعه قرار گیرد؛ بنابراین پرسش هایی مطرح است: 1-بنای قلات موت آباد متعلق به چه دوره زمانی، و دارای چه ساختار و نقشه ای است؟ 2-قلات موت آباد پیرانشهر به لحاظ فرم و ساختار معماری دارای چه ویژگی و کارکردی است؟ بر این اساس، نتایج تحقیق با توجه به مطالعه منابع مکتوب تاریخی، مقایسه نمونه های مشابه و هم چنین آثار مادی در سطح محوطه، می توان بیان کرد که محوطه در دوره صفویه، افشار یا اوایل قاجار، با نقشه ای موسوم به ستاره ای شکل، با کارکرد و عملکردی نظامی و الهام گرفتن از عناصر معماری غربی بنا شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر تاریخی، توصیفی-تحلیلی است و جمع آوری یافته ها با مطالعه منابع تاریخی، مستندنگاری میدانی و تحلیل تصاویر هوایی و داده های حاصل از آن فراهم شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 42

دانلود 126 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شاطری میترا | قاسمی پرستو

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  85-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  459
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

در دوره قاجار، باوجود کاربردی تر بودن سلاح های گرم، سلاح های رزمی گذشته کم تر تولید می شدند. شمشیر، یکی از کارآمدترین سلاح های سرد در دوران تاریخی و اسلامی به شمار می آید که با داشتن فرم های متنوع و تزئین با نقوش و فنون مختلف، در جنگ ها و میهمانی های رسمی مورداستفاده قرار می گرفت. هدف این مقاله، معرفی و طبقه بندی شمشیرهای دوره قاجار و متعاقباً بررسی نقوش، مضامین و فنون تزئینی آن ها و نیز بررسی وجوه تمایز شمشیرهای جنگی و تشریفاتی با استفاده از نقاشی ها و عکس های این دوره در بررسی های تطبیقی است. این پژوهش با رویکرد تاریخی-توصیفی-تطبیقی از روش های کتابخانه ای و میدانی بهره گرفته است. بر مبنای یافته های حاصل از پژوهش بر 50 نمونه شاخص از شمشیرهای این دوره، تیغه ی شمشیرها ازلحاظ میزان انحنا شامل تیغه های منحنی، نیمه منحنی، مستقیم و تقریباً مستقیم با انحنای کم هستند. فرم های کروی و مخروطی، شکل رایج بلچاق ها و فرم بادامی، شکل رایج وربندها بوده اند. در تزئین شمشیرها نقوش گیاهی-هندسی، انسانی-جانوری و کتیبه ای با مضامین گوناگون و اغلب با فنون طلاکوبی، قلم زنی و آب کاری صورت گرفته اند. فنون تزئینی گران قیمت برخی شمشیرها، کاربردشان را در مراسم رسمی و درباری به عنوان سلاح تشریفاتی نمایان می سازند که در همین زمینه، نقاشی ها و عکس های به جامانده می توانند به افزایش اطلاعات کمک کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 459

دانلود 241 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تاریخ علم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  263-291
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  958
چکیده: 

بنا بر منابع دوره اسلامی، شهرنشینان بخشی از وظیفه حفاظت از خود و شهرشان را به دیگران تفویض می کنند و مراد از حفاظت تفویضی این است که عاملی به جز شخص یا شهر تحت حفظ، حافظ جان و مال مردم شود. در میان انواع راه های حفاظت تفویضی، از مقوله های کمتر کاویده شده استفاده از طلسم هایی است که در پندار مردم سده های میانه، کارکردهای متنوعی به آنها منسوب بوده است: حفظ شهر از گزند حیوانات و آفات؛ حفظ شهر از بلایای طبیعی و عوامل جوی؛ حفظ معادن و منابع شهر از دستبرد اغیار؛ مدیریت انسانی در قالب افزایش همدلی بین مردم و جلوگیری از بعضی جرم ها؛ و حفظ ابنیه عمومی. این دسته از طلسم ها را که گستره ای در مقیاس یک شهر داشته اند، می توان «طلسم شهری» نام نهاد که در صورت های بسیار متعددی، اگرچه معمولا با استفاده از سنگ، ساخته می شدند: مجسمه و تندیس های دوبعدی (تراشیده شده روی زمین یا دیوار) و سه بعدی؛ مناره؛ و خانه.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 958 استناد 0 مرجع 0
litScript