نتایج جستجو

2246

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

225

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اسکانی غلامحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  85-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1302
 • دانلود: 

  541
چکیده: 

تنگ ها از جالب توجه ترین و پیچیده ترین پدیده های ژئو مرفولوژیکی محسوب می شوند. این جلب توجه و پیچیدگی منجر به وضع فرضیه هایی چند در مورد چگونگی تشکیل آنها گردیده است. فرضیه هایی که به دلیل کثرت استفاده بعضا جنبه کلاسیک پیدا کرده اند.در این تحقیق دره عرضی تنگ تکاب در تاقدیس خاویز واقع در شمال شرقی بهبهان با استفاده از نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، عکسهای هوای و انجام چند مرحله بازدید میدانی مورد بررسی قرار گرفته، و سعی شده است که چگونگی تشکیل این تنگ که در آن سازندهای اواخر کرتاسه (سازندگورپی) و ائوسن (سازند پابده) و الیگو-میوسن (سازند آهکی آسماری)، به همراه آبرفتهای کواترنری رخنمون دارند، روشن گردد. به این ترتیب که فرضیه های رایج در مورد چگونگی تشکیل تنگ ها در دره عرضی تنگ تکاب به چالش کشیده شده و در نهایت به این نتیجه گیری رسیده است که منشاء دره عرضی تنگ تکاب را می توان بر اساس فرایندهایی که امروزه به طور فعال دست اندرکار تغییر سطوح وسیعی از زاگرس هستند تعیین نموده و نیازی به نتیجه گیری از هیچ مکانیسم، حادثه یا ساخت صرفا فرضیه ای برای توجیه آن وجود ندارد. به عبارت دیگر می توان گفت که، در شکل گیری دره عرضی تنگ تکاب فرایندهای متعددی از جمله اقلیمی، دینامیک و زمین شناسی به طور همزمان نقش داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1302

دانلود 541 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  63
 • صفحات: 

  181-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  380
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 380

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

REZAZADEH NEDA | RAMAZANI OOMALI RAMAZAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  142-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57368
 • دانلود: 

  15969
چکیده: 

In this paper the geometrical relationship of the folds which exist in the FOLDED ZAGROS Mountains, including Asef Mountain (northern Iran), were studied. The southern and western zones of the ZAGROS Mountains are called the FOLDED ZAGROS. These zones extend approximately 1,375 km in length with a width ranging from 120 to 250 km. Asef Mountain is located in northern Shiraz (from northern Sarda to the vicinity of Zarghan) and is part of the southwestern zone of the FOLDED ZAGROS. In this area, Cenozoic formations are FOLDED due to the effects of the tectonic process. This study was done in order to identify these folding features. The results of this research indicate that the axial surface of the folding has a dominant northwest-southeast trend which does not conform to the general trend of the ZAGROS. The folds are placed into the classes: upright gently plunging, steeply inclined gently plunging, steeply inclined moderately plunging, upright moderately plunging, upright sub horizontal, moderately inclined sub horizontal and moderately inclined gently plunging with respect to their geometry and floating divisions (Fluety,1964), on the basis of axial surface and hinge line trends of the Cenozoic formations. Additionally, these folds are categorized in close and open fold classes on the basis of limb inclination (Fluety, 1964).

آمار یکساله:  

بازدید 57368

دانلود 15969 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Zolfaghari Abbas | Barzegar Nazanin | Amini Mohammad

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1039-1046
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27069
 • دانلود: 

  22842
چکیده: 

The gypsum mineralization occurred in the form of Satin Spar and Selenite in the south and southwest of the Fars province in the FOLDED ZAGROS zone. In this region, Satin Spar mineralization has been formed as stratiform between the red marl and siltstone units of Late Miocene– Pliocene in Agha Jari, Bakhtiari, and the Gachsaran formations. The reserves of Satin Spar in this area are at least 200, 000 tons. Satin Spar due to its chatoyancy, has been able to distinguish itself from gypsum. This beautiful light phenomenon (chatoyancy) results from the regular and parallel arrangement of the Satin Spar fibers. The mineral was first identified by its physical properties, and then by the X-ray diffraction analysis. They were also examined by scanning electron microscopy for its structure and also the structure of fiber crystals and their optical properties. In order to examine the polishing condition of Satin Spar, several samples of this gemstone were also selected for fantasy and Cabochon cut. For the first time in Iran, the exploration of Satin Spar gemstone in the Fars region can be a model for its discovery in the other evaporative formations in the country.

آمار یکساله:  

بازدید 27069

دانلود 22842 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  747
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

روشهای احتمالاتی برای نشان دادن پیش بینی زلزله مفید هستند. فرایند لرزه خیزی می تواند به صورت فرایند تجدید با استفاده از زلزله های شدید (M³6.5) که از 1900 تا کنون در کمربند چین خورده- راندگی زاگرس رخ داده اند، مدل بندی شوند. دو مدل تجدید استفاده شده است. پارامتر های مدل توسط روش گشتاوری و روش ماکزیمم درستنمایی معین شده اند. نتیجه می گیریم که مدل گاما نتیجه بهتری نسبت به مدل لگ نرمال می دهد. احتمال وقوع زلزله بعدی در طول یک بازه زمانی معین می تواند برای هر مدل محاسبه شود.هم چنین با ماکزیمم کردن احتمال شرطی برای هر مدل، به طور تقریبی زمان بازرخداد زلزله شدید بعدی در این ناحیه را براورد کرده ایم. با استفاده از مدل گاما و لگ نرمال زلزله (m³6.5) بعدی می تواند به ترتیب قبل از 5.333±2012.577 و 5.525±2012.046 رخ دهد. .اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است

آمار یکساله:  

بازدید 747

دانلود 137 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  239-255
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1170
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 1170

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  107-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  703
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

این پژوهش برای تحلیل هندسی و جنبشی تاقدیس خانه سرخ به منظور شناخت سبک ساختاری انجام شده است. چین-خوردگی خانه سرخ، تاقدیسی طویل و باریک است و در اثر لغزش برروی سازند گرو در منطقه لرستان قرار گرفته است. سازند گرو یک سطح جدایش میانی در منطقه می باشد. به منظور تحلیل هندسی این تاقدیس، سه برش ساختاری عمود بر اثر سطح محوری چین ترسیم شده است. بر اساس تحلیل هندسی برش های عرضی و مقایسه پارامترها با انواع مدل های متفاوت چین های مرتبط با گسل های رانده، می توان پیشنهاد کرد که تاقدیس خانه سرخ در دسته چین های جدایشی گسل خورده قرار دارد. بنابراین هندسه چین جدایشی و تکامل جنبشی تحلیل شده برای تاقدیس خانه سرخ بر اساس مدل ارائه شده معتبر است.

آمار یکساله:  

بازدید 703

دانلود 281 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  118
 • صفحات: 

  215-224
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  300
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

در این مقاله تکامل ساختاری پهنه گسله بمو در بخش چین خورده زاگرس به عنوان نمونه ای از پهنه های گسلی با روند شمال خاوری و با استفاده از تحلیل جنبشی و دینامیکی ساختارهای موجود در آن ارائه شده است. با توجه به این داده ها، دو مرحله کوتاه شدگی با روند های NE و NNE در منطقه تبیین شده است. بر این اساس راستای تنش فشارشی در ابتدا بصورت NE تحلیل گردیده که باعث تشکیل گسل عرضی بمو با سازوکار امتدادلغز چپ بر شده است. این مرحله از دگرشکلی با توجه به متاثر شدن نهشته های الیگوسن– اوایل میوسن احتمالا در این زمان روی داده است. در ادامه دگرشکلی و متاثر از تغییر جهت کوتاه شدگی در پهنه همگرایی برخوردی ورق عربی با ایران مرکزی در میوسن پسین-پلیوسن، راستای تنش فشارشی عامل دگرشکلی در پهنه گسله بمو به NNE تغییر نموده است. چنین تغییری منجر به توسعه ساختارهای جوان تر به صورت چین خوردگی و گسلش معکوس در پهنه گسله بمو گردیده است و نشان می دهد که پهنه گسله بمو و دیگر پهنه های گسلی با روند شمال خاوری-جنوب باختری همچون گسل های با روند شمال باختری-جنوب خاوری متاثر از تغییر جهت همگرایی برخوردی در زاگرس بوده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 300

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Zafarmand Bahareh | Sarkarinejad Khalil

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  38-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38275
 • دانلود: 

  28131
چکیده: 

The NW-SE trending ZAGROS Orogenic Belt was initiated during the convergence of the Afro-Arabian continent and the Iranian microcontinent in the Late Cretaceous. Ongoing convergence is confirmed by intense seismicity related to compressional stresses collision-related in the ZAGROS Orogenic Belt by reactivation of an early extensional faulting to latter compressional segmented strike-slip and dip-slip faulting. These activities are strongly related either to the deep-seated basement fault activities (deep-seated earthquakes) underlies the sedimentary cover or gently dipping shallow-seated dé collement horizon of the rheological weak rocks of the Infra-Cambrian Hormuz salt. The Compressional stress regimes in the different units plays an important role in controlling the stress conditions between the different units within the sedimentary cover and basement. A significant set of nearly N-S trending right-lateral strike-slip faults exists throughout the study area in the Fars area in the ZAGROS Foreland FOLDED Belt. Fault-slip and focal mechanism data, were analyzed using the stress inversion method to reconstruct the paleo and recent stress conditions. The results suggest that the current direction of maximum principal stress averages N19° E, with N38° E that for the past from Cretaceous to Tertiary, (although a few sites on the Kar-e-Bas fault yield a different direction). The results are consistent with the collision of the Afro-Arabian continent and the Iranian microcontinent. The difference between the current and paleo-stress directions indicates an anticlockwise rotation in the maximum principle stress direction over time. This difference resulted from changes in the continental convergence path, but was also influenced by the local structural evolution, including the lateral propagation of folds and the presence of several local dé collement horizons that facilitated decoupling of the deformation between the basement and sedimentary cover. The obliquity of the maximum compressional stress into the fault trends reveal a typical stress partitioning of thrust and strikeslip motion in the Kazerun, Kar-e-Bas, Sabz-Pushan, and Sarvestan fault zones, that caused these fault zones behave as segmented strike-slip and dip-slip faults (Sarkarinejad et al., 2018).

آمار یکساله:  

بازدید 38275

دانلود 28131 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3 (پیاپی 94)
 • صفحات: 

  111-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1520
 • دانلود: 

  397
چکیده: 

فرآیند های تکتونیکی، از مهمترین عوامل ایجاد ناهمواری ها به شمار می آید و شکل گیری ارتفاعات از نتایج این نیروی درون خواست است، اما نکته قابل توجه، تاثیراتی است که حرکات تکتونیکی طی برآمدگی (uplifting) بر سازو کار فرایندهای فرسایشی دارند. بر این اساس، هیچ گاه حضور دو نیروی درون خواست (تکتونیک) و فرآیند های بیرونی (اقلیمی)، به صورت انتزاعی و جدای از یکدیگر در صحنه طبیعت عمل نکرده، بلکه در طول زمان همواره برآیند و رابطه تعاملی میان این دو نیرو شکل دهنده سیمای ظاهری زمین بوده است (ویپل وهمکاران، 2006). همگرایی صفحه عربی و ایران مرکزی در حاشیه صفحه عربی باعث ایجاد کمربند چین خورده زاگرس و جلگه بین النهرین (مزو پوتامیای خلیج فارس) و ادامه حرکت صفحه عربی منجر به چین خوردگی بیشتر در حاشیه این صفحه و در نتیجه جابه جایی خط القعر منطقه (جلگه بین النهرین و خلیج فارس) در جهت جنوب غرب شده است. به عبارتی دیگر، برخورد قاره ای در حاشیه صفحه عربی باعٍث چین خوردگی لیتوسفریک و ایجاد چین های با دامنه کوتاه و طول موج های بلند و انتشار آنها در جهت مزبور است. در یک مدل ساده، اگر کل کمربند چین خورده زاگرس را قله یک ابر موج و خط القعر منطقه را نقطه فرود آن بدانیم، آنچه بعد از برخورد دو قاره در شرف تکوین بوده، حرکت بسیار تدریجی ابرموج مزبور در جهت جنوب غرب است. روان بودن موج مزبور مهمترین ویژگی آن بوده که باعث تغییر فرآیند ها و فورم های موجود در ناحیه شده است.بررسی ساختار های تکتونیکی، از قبیل دگر شیبی ها و توالی سنی رخساره ها و تشکیلات رسوبی در مقطع عمود بر ناحیه چین خورده زاگرس، گواه آن بوده که حوضه رسوبگذاری خلیج فارس طی چند میلیون سال گذشته، مهاجرتی تدریجی در جهت جنوب غرب داشته است. در این مقاله سعی شده تا بر اساس دیدگاه های تکتونیکی و مشاهدات میدانی و در قالب برهان قیاس و با کمک گرفتن از نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی، همین طور مدل ارتفاعی رقومی × زاگرس چین خورده، جلگه خوزستان و بررسی های میدانی اقدام به تحلیل این موج روان و تاثیر آن بر فرایندهای غالب در پهنه جلگه خوزستان گردد. برای نیل به این هدف، ابتدا به بررسی شواهد جابه جایی خط القعر منطقه و سپس اندازه گیری شاخص های تکتونیک جنبا در حد فاصل کوهستان و جلگه و در نهایت، بررسی واکنش های شبکه زهکشی جلگه خوزستان نسبت به موج روان و در نهایت، ارایه یک مدل دینامیکی از تحولات زاگرس چین خورده شده است. آنچه از این رهگذر حاصل شده و تظاهرات این مدل دینامیکی را می توان بدین صورت بیان داشت که: 1- آنچه در شمال جلگه خوزستان در شرف وقوع است را می توان به صورت مراحل اولیه الگوی تحول ساختاری برای زاگرس چین خورده در نظر گرفت؛ 2- تحرک پذیری و جابه جایی های مکرر رودخانه و وجود پهنه های وسیع فرسایش خندقی در جلگه خوزستان، بخصوص در بخش شمالی ناشی از عملکرد موج مزبور در غالب تکتونیک جنبا در این منطقه است.

آمار یکساله:  

بازدید 1520

دانلود 397 استناد 0 مرجع 3
litScript