نتایج جستجو

749

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

75

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  943
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

زمینه و هدف: آسیب بازیابی اسامی در میان انواع سندرم های زبان پریشی متداول است، اما برخی از مطالعات پیشین بین توانمندی بازیابی اسامی سندرم های مختلف زبان پریشی تفاوت قائل شده اند. مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه توانمندی نامیدن 4 بیمار زبان پریش روان و ناروان در تکلیف نامیدن تصویر می پردازد.روش بررسی: در مطالعه حاضر توانمندی نامیدن 2 بیمار زبان پریش روان و 2 ناروان توسط آزمون تصویری نامیدن شفاهی بررسی گردید. این آزمون شامل تصویرخطی 109 اسم می باشد. ازبیماران خواسته شد تا هر تصویر را با یک کلمه نام ببرند. پاسخ های بیماران بر اساس سیستم نمره دهی آزمون نامیدن فیلادلفیا به انواع صحیح وخطای معنایی، صوری، آمیخته، ناکلمه، خطای نامرتبط و سایر موارد (حذف، حاشیه پردازی/توصیف و بینایی) طبقه بندی شدند. سپس، داده ها به صورت توصیفی بررسی شده و با آزمون من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نمره افراد زبان پریش ناروان بیش از موارد روان بود. درصد خطای معنایی در گروه روان و موارد عدم پاسخ دهی در بیماران ناروان بیش از سایر نوع ها بود. علی رغم وجود تفاوت های فردی تمامی انواع خطاها در پاسخ های بیماران یافت می شد. اختلاف میانگین نمره وانواع خطاها بین بیماران روان وناروان معنادار نبود (p>0.05).نتیجه گیری: این سیستم نمره دهی می تواند تنوعی از خطاهای بازیابی واژه را توصیف نماید. افراد زبان پریش روان مشکل بیشتری در بازیابی اسامی نسبت به بیماران ناروان دارند. اگرچه میان دو گروه اختلافاتی وجود دارد، اما نوع خطا در نامیدن تصویر عامل دقیقی جهت تمایزگذاری بین سندرم های مختلف زبان پریشی نمی باشد و میان مکانیسم های زیربنایی آسیب دیده و رفتار نامیدن آن ها شباهت وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 943

دانلود 221 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Ghorbani Mohammad | Vahab Maryam | Ahmadi Jamal

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35265
 • دانلود: 

  24784
چکیده: 

Background: The relation between disfluency and aspects of language, including phonology, has been investigated for many years. Whereas past literature reported that the incidence of phonological difficulties is higher in children who stutter when compared to normally FLUENT children, the suggestion of association between the two disorders also drew several critical evaluation. This study investigated the phonological awareness abilities of four-and five-year old nonFLUENT preschool children. Methods: This cross-sectional comparative study was done on 50 children. 25 non-FLUENT preschool children (21 boys and 4 girls) were paired according to age, sex and socioeconomic status to their typically FLUENT peers. Participants completed multiple measures of phonological awareness abilities, as well as measures of expressive and receptive vocabulary and articulation. Results: Regarding the scores of the phonological awareness test there were significant differences between non-FLUENT children and their typically FLUENT peers. The four year old children who were non-FLUENT performed significantly less well than their typically FLUENT peers on tasks of syllable awareness, intra syllable awareness and phoneme syllable awareness. The five year old non-FLUENT preschool children performed significantly less well than their typically FLUENT peers on tasks of intra syllable awareness and phoneme syllable awareness. Conclusion: Results suggest that non-FLUENT preschool children have phonological differences in aspects of phonological awareness that may contribute to an unstable language planning system in preschool children who stutter.

آمار یکساله:  

بازدید 35265

دانلود 24784 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (پیاپی 11)
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  989
 • دانلود: 

  372
چکیده: 

مقدمه: ناروان طبیعی، یکی از شایع ترین اختلالات گفتاری با پیچیدگی های فراوان در کودکان است. از فرضیه های مطرح برای علل این اختلال، نارساکنش وری حافظه کاری می باشد. این مطالعه به بررسی عملکرد حافظه کاری واج شناختی در این کودکان می پردازد تا بتوان از نتایج آن در درمان بهره مند شد.روش: در این مطالعه علی- مقایسه ای، 30 پسر ناروان طبیعی 6-5 ساله و سالم با استفاده از آزمون های استاندارد فهرست یادآوری اعداد، یادآوری کلمات، و تکرار غیر واژه ارزیابی شدند. پس از محاسبه نمرات آزمودنیها در هر یک از 3 آزمون اجرا شده، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و مقایسه میزان تفاوت مشاهده شده بین دو گروه، از آزمون t برای مقایسه گروه های مستقل و U من ویتنی استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که گروه پسران مبتلا به اختلال ناروان طبیعی در هر سه آزمون یادآوری اعداد، یادآوری کلمات و تکرار غیرواژه، به طور معناداری نسبت به گروه کنترل، نمرات پایین تری را کسب کردند.نتیجه گیری: با در نظر گرفتن نتایج این مطالعه و مطالعات قبلی مبنی بر سلامت سایر شاخص ها اعم از حافظه کاری و لایه های زبانی در این کودکان، فرضیه های حرکتی و زبانی مربوط به لکنت و نیز فرض احتمالی مبنی بر تبدیل ناروان گویی بهنجار به لکنت، می توان گفت احتمالا کودکان مبتلا به ناروان گویی بهنجار در برخی نواحی مغزی مربوط به پردازش های حرکتی گفتار که با مدار واج شناختی منطبق هستند، ضعف عملکرد دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 989

دانلود 372 استناد 3 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

JUSTE F.S. | RONDON S.

نشریه: 

CLINICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  409-414
تعامل: 
 • استنادات: 

  406
 • بازدید: 

  9565
 • دانلود: 

  19057
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9565

دانلود 19057 استناد 406 مرجع 0
نویسندگان: 

KARAKELLE S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  124-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  38420
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 38420

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20/1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  932
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

آبگیرها جهت انحراف آب برای مقاصد مختلف از جمله کشاورزی، آبرسانی شهری، صنایع و تولید برق مورد استفاده قرار می گیرند. سازه آبگیر در شرایط استغراق کم می تواند مستعد وقوع گرداب باشد. استغراق کافی برای جلوگیری از ایجاد گرداب و مقابله با محبوس شدن هوا در آبگیرها ضروری است. در این تحقیق، جریان ورودی به سیستم آبگیر سد آیدوغموش با استفاده از مدل FLUENT به روش عددی حجم محدود در شرایط هیدرولیکی مختلف بررسی شد. نتایج به دست آمده از این مدل با مقادیر اندازه گیری شده در مدل فیزیکی آبگیر مورد مقایسه قرار گرفت. سیستم آبگیر سد آیدوغموش شامل برج آبگیر به ارتفاع 40 متر می باشد که دارای چهار تراز آبگیری است. خصوصیات جریان در چهار حالت از آبگیری (بازشدگی دریچه های 1، 2، 3 و 4) بررسی شد و مقادیر ارتفاع پیزومتریک و سرعت جریان در نقاط مختلف برج توسط مدل FLUENT محاسبه گردید. حداقل خطای برآورد تراز پیزومتریک با معیار RMSE برابر با 0.13 متر، حداکثر مقدارآن 2.42 متر و مقدار میانگین آن 0.67 متر بود. مقدار استغراق بحرانی برای چهار وضعیت از بازشدگی دریچه های 1، 2، 3 و 4 با استفاده از معیار ناس در شرایط نرمال برابر با 3.96 متر بدست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل فیزیکی و مدل FLUENT، مقدار استغراق بحرانی به شرایط هیدرولیکی در آبگیر بستگی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 932

دانلود 240 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MIRZAEI A. | HEIDARI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (70/4)
 • صفحات: 

  45-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73818
 • دانلود: 

  42386
چکیده: 

Fluency in a second language (L2) involves a quintessentially cognitive processing system that operates quickly and effectively. The perceived importance of researching fluency through a psycholinguistic lens has motivated the related L2 research to resort to current cognitive speaking-specific models. This study, drawing on Levelt's (1999a) psycholinguistic model, probed the deficiency sources (DSs) (non) FLUENT L2 speakers encounter in L2 communication and then surveyed the problem-solving mechanisms (PSMs) they happen to engage in to circumvent or mitigate the bottle-neck effects of the deficiencies. First, an analytic fluency rating scale was developed to assess the audio-recorded (monologic and dialogic) speech samples of a large number of L2 speakers and identify the FLUENT and nonFLUENT speakers. Two questionnaires and output-related retrospective interviews were employed to explore the (non) FLUENT L2 speakers' DSs and PSMs. The MANOVA results and the interpretative analysis of retrospective data revealed that the nonFLUENT participants mainly suffered from resource deficits, processing time pressure, and perceived deficiencies in the interlocutor's performance. Specifically, they felt adversely pressured by an onrush of competing plans or the absence of any to chart their minds, floundered on feeling incapable of configuring a viable syntactic structure for their intended meanings, were restrained groping for the right lemma to fit their notions, or faltered due to a daunting uncertainty of the phonological accuracy. Meanwhile, they resorted to ineffective oral-production strategies such as message abandonment and reduction, which resulted in disFLUENT speech. The FLUENT participants, however, did not suffer from these DSs and employed PSMs more consistently. They were able to dynamically reformulate the notions or the preverbal message, apply a revitalized encoding mechanism, use various stalling mechanisms, and negotiate meaning in order to monitor the articulation. The findings suggest that any attempt intended to improve or assess L2 fluency pivot on a psycholinguistic approach to L2 oral production.

آمار یکساله:  

بازدید 73818

دانلود 42386 استناد 0 مرجع 5790
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  149
 • صفحات: 

  53-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  778
 • دانلود: 

  673
چکیده: 

زمینه و هدف: به خوبی شناخته شده است که تفاوت در مصرف انرژی برای بافت های سالم و سرطانی وجود دارد. این تفاوت ها منجر به تغییرات کوچک ولی مشخص در دمای محلی می شود، به همین دلیل تصویر برداری حرارتی مادون قرمز (ترموگرافی) در تشخیص انواع مختلفی از سرطان از جمله سرطان پستان کاربرد دارد. در کشور ما به دلیل وجود برخی از مشکلات گوناگون از جمله مسائل فرهنگی و اعتقادی داشتن نمونه تصاویر حرارتی از پستان مشکل بوده و در حال حاضر رسیدن به داده های مناسب امری زمان بر خواهد بود. به منظور صحت سنجی الگوریتم های تشخیص سرطان از روی تصاویر ترموگرافی، نیاز به شبیه سازی پروفیل حرارتی فوق به عنوان یک پایگاه داده احساس می شود. یکی از راه ها جهت به دست آوردن پایگاه داده مطلوب استفاده از تصاویر حرارتی شبیه سازی شده از پستان به وسیله کامپیوتر است.روش کار: روش انجام این کار به این صورت است که ابتدا با استفاده از نرم افزارهای آماری اطلاعات نقطه به نقطه از حجم پستان را به دست آورده، سپس به مش بندی آن با استفاده از نرم افزار گمبیت می پردازیم، پس از آن مش ایجاده شده را وارد نرم افزار فلوئنت کرده و به شبیه سازی پستان نرمال پرداخته می شود. سپس تومور با قطر مشخص 2 سانتی متر به شکل کره در عمق مشخص 6 سانتی متری قرار داده می شود و پروفیل حرارتی شبیه سازی شده از یک پستان سرطانی به دست خواهد آمد. همچنین این تومور را در عمق های مختلف قرار داده و تغییرات دمایی روی سطح پوست را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.یافته ها: به وضوح مشخص می شود که وجود تومور تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی پروفیل حرارتی شبیه سازی شده از پستان خواهد داشت. با این روش بدون داشتن تجهیزات پیشرفته حرارتی می توان انواع مختلفی از پستان های سرطانی را شبیه سازی کرده و جهت بهبود تجهیزات حرارتی، کالیبراسیون الگوریتم های تشخیصی و همچنین اعتبار سنجی از آن ها به کار برد.نتیجه گیری: از روی پروفیل حرارتی شبیه سازی شده مشخص می شود که وجود تومور و عارضه، توزیع حرارتی بر روی سطح پستان را بر هم می زند.

آمار یکساله:  

بازدید 778

دانلود 673 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  20.1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91805
 • دانلود: 

  31195
چکیده: 

Hydraulic jump has been used for dissipation of kinetic energy downstream of hydraulic structures such as spillways, chutes and gates. It is found by many researches that if jumps are made to occur on a corrugated bed, tail water and length of jumps will be reduced significantly. During formation of hydraulic jump on a corrugated bed the flow is turbulent, with water and air being mixed together. In the present study numerical simulations of hydraulic jump on corrugated bed were done by the CFD's FLUENT software in two dimensions using standard k-ε and RNG k-ε models. The free surface was determined using the VOF method. The results showed that the k-ε turbulent models and VOF method for predicting water surface in the jump on the corrugated bed were suitable and the relative error of the predicted water surface profiles and measured values were within 2-7%. The study of the axial velocity profiles at different sections in the jump showed that velocity profiles in different experiments were similar and the agreement between the experimental and numerical results was satisfactory. Also the effects of corrugations on the basic characteristics of the jump such as free surface location, velocity and shear stress distributions were studied for different values of Froude number.

آمار یکساله:  

بازدید 91805

دانلود 31195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZHANG Z. | SHI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  711-718
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54808
 • دانلود: 

  95325
چکیده: 

This paper proposed a new methodology which was based on computational fluid dynamics for predicting the scouring process of underwater pipeline. By redeveloping a commercial CFD computer code, the governing equations for the flow model was solved by finite volume method and wall shear stress which acted as the key parameter to judge the incipient motion of sediment was firstly calculated. Then the morphological change of the sandy bed was simulated by dynamic mesh technology. Based on the comparisons between experimental results and numerical results, it was confirmed that present numerical modeling method can simulate the flow field and scouring process around underwater pipeline accurately. Besides, the influence of gap ratios on the scour behaviors was investigated by the present simulation.

آمار یکساله:  

بازدید 54808

دانلود 95325 استناد 0 مرجع 0
litScript