نتایج جستجو

14019

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1402

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  41-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  934
 • دانلود: 

  509
چکیده: 

در ساخت بیلوزهای فلزی، نسبت قطر خارجی به قطر ریشه از حساسیت ویژه ای برخوردار است، مخصوصا زمانی که این نسبت بزرگ باشد. در این موارد خطر پارگی و یا چروکیدگی در این نوع قطعات بسیار بالا است. بنابراین، انتخاب و کنترل پارامترهای فرآیندی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بیلوز فلزی در این پژوهش در دو مرحله با استفاده از تیوب اولیه ساخته می شود که شامل بالجینگ و فولدینگ است. پس از مرحله فولدینگ، ابتدا فشار داخلی و سپس نیروی محوری برداشته شده، برگشت فنری باعث افزایش طول بیلوز می شود. مشخصات اساسی بیلوز ساخته شده شامل قطر خارجی، برگشت فنری و توزیع ضخامت آن است. پارامترهای اصلی که روی مشخصه های مذکور اثر می گذارد شامل فشار داخلی، کورس اولیه و مقدار پیشروی محوری می باشد. در این مقاله، یک مطالعه عددی پارامترهای انجام شده و تاثیر پارامترهای اصلی روی کیفیت بیلوزهای فلزی بررسی شده است. پارامترهای مشخصی برای رسیدن به بیلوز مطلوب از بررسی پارامتری به دست آمده و تست های تجربی با این پارامترها انجام شده است. نتایج به دست آمده به روشهای اجزای محدود و تجربی مطابقت بسیار خوبی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 934

دانلود 509 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  275-282
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  643
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

در این مقاله برای بررسی اثر جرم متحرک با استفاده از المان شبکه، یک جزء اندرکنشی معرفی شده است. در این بررسی اثرات اتصال لغزشی بین چرخ و عرشه پل در روابط بدست آمده منظور گردیده است. افزون براین مساله، حرکت جرم بر یک تیر خمشی [بیگز (1964) و یانگ و یااو (1977)] با روش نیومارک β و روش پیشنهاد شده در مقاله حل شده و پاسخها با هم و مقایسه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 643

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  67-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  866
 • دانلود: 

  316
چکیده: 

خطوط لوله موسوم به شریان های حیاتی در مقایسه با سایر ابنیه متعارف از اهمیت ویژه ای در خدمت رسانی به طیف وسیعی از جامعه برخوردار هستند. با مروری بر خرابی های ایجاد شده در زلزله های گذشته، جابه جایی ناشی از حرکت گسل یکی از مخاطرات اصلی برای لوله های مدفون قلمداد می شود. با توجه به محدودیت روش های تحلیلی، انجام مطالعات شبیه سازی عددی و ارزیابی دقیق تر بازتاب لوله های مدفون ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق، اثر جابه جایی قابل انتظار گسل های معکوس بر روی پاسخ خطوط لوله فولادی پیوسته مدفون با استفاده از روش اجزاء محدود سه بعدی تحلیل می شود. در این بررسی، تاثیر عوامل مختلف از جمله زاویه تقاطع لوله با گسل، زاویه شیب گسل، مشخصات خاک پیرامون لوله، عمق دفن و خصوصیات سطح خارجی لوله مطالعه شده است. تحلیل رفتار لوله به روش استاتیکی غیرخطی و با لحاظ نمودن اثر اندرکنش لوله و خاک صورت می گیرد. در ادامه، راهکارهای متعددی برای کنترل و یا کاهش میزان خرابی در خط لوله ناشی از اثر گسلش ارائه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 866

دانلود 316 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

یاری احسان | قاسمی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  13-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1249
 • دانلود: 

  547
چکیده: 

هدف از ارائه این مقاله ارائه الگوریتم کاربردی جهت تحلیل ارتعاشات شفت - پروانه در شناورهای دریایی می باشد. در ابتدا شناورزیرسطحی در سرعت های مختلف در حالت ناپایا با استفاده از روش حجم محدود مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحلیل میدان دنباله پاشنه شناور و ورودی به پروانه در زمانهای مختلف استخراج شده است. میدان جریان ورودی به پروانه در کد مرزی لحاظ شده است و با استفاده از این کد پروانه شناور در حالت ناپایا مورد تحلیل قرار گرفته است و نیروها و گشتاورهای اصلی و جانبی روی پروانه استخراج شده است. سپس داده های به دست آمده از روش المان مرزی به همراه هندسه دقیق شفت و پروانه با استفاده از روش المان - محدود مورد بررسی قرار گرفته است. فرکانس طبیعی و اجباری پروانه در مودهای ارتعاشی مختلف تعیین شدهاند. با توجه به داده های به دست آمده از آنالیز عددی المان محدود، بیشترین جابجایی پروانه مربوط به نوک پره در حالت ارتعاشات اجباری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1249

دانلود 547 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MIRHASHEMIAN P. | KHAJI N. | SHAKIB H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  84-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  131732
 • دانلود: 

  71672
چکیده: 

This study proposes a new formulation for modeling soil-structure interaction (SSI) problems. In this direct time-domain method, the half-space soil medium is modeled by spectral ELEMENT method (SEM) which is based upon a conforming mesh of two-dimensional quadrilaterals, and the structural frame components are modeled by FINITE ELEMENT method (FEM). Formulation and various computational aspects of the proposed hybrid approach are thoroughly discussed. To the authors' knowledge, this is the first study of a hybrid SE/FE method for SSI analyses. The accuracy and efficiency of the method is discussed by developing a two-dimensional SSI analysis program and comparing results obtained from the proposed hybrid SE/FE method with those reported in the literature. For this purpose, a number of soil-structure interaction and wave propagation problems, subjected to various externally applied transient loadings or seismic wave excitations, are presented using the proposed approach. Each problem is successfully modeled using a small number of degrees of freedom in comparison with other numerical methods. The present results agree very well with the analytical solutions as well the results from other numerical methods.

آمار یکساله:  

بازدید 131732

دانلود 71672 استناد 471 مرجع 0
نویسندگان: 

بنان محمدرضا | فولادی علی

نشریه: 

استقلال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1099
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

در این مقاله عنصر جایگزین با دوازده درجه آزادی برای تحلیل ستونهای مشبک ارائه شده است. درایه های ماتریس سختی عنصر جایگزین به نحوی محاسبه شده اند که رفتار این عنصر با یک مدل مرجع یکسان باشد. مدل مرجع برای ستون مشبک با استفاده از تعداد بسیار زیدی اجزای سه بعدی ساخته شده است. برای محاسبه لنگر اینرسی و ضریب برشی در خمش حول محور عمود بر بستهای افقی یک مدل اجزای محدود متشکل از فقط اجزای تیری پیشنهاد شده است. برای سایر پارامترهای عنصر جایگزین یک مجموعه روابط به دست آمده اند. یک برنامه اجزای محدود جامع برای تحلیل قابهای سه بعدی با ستون های مشبک و تبدیل آنها به عناصر جایگزین نوشته و ارائه شده است. سپس در حالت خطی با در نظر گرفتن تغییر شکلهای برشی یک مجموعه روابط تقریبی برای تعیین پارامترهای معادل ستون مشبک بر اساس خصوصیات هندسی آن ارائه شده است. در انتها چند مثال برای نشان دادن میزان دقت و کارآیی مدل پیشنهادی در کاهش حجم محاسبات ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1099

دانلود 223 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

WAKABAYASHI N. | ONA M. | SUZUKI T. | IGARASHI Y.

نشریه: 

JOURNAL OF DENTISTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  463-471
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  15073
 • دانلود: 

  27201
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15073

دانلود 27201 استناد 451 مرجع 0
نویسندگان: 

MAHDAVINEJAD R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  B2
 • صفحات: 

  253-263
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94491
 • دانلود: 

  35982
چکیده: 

Transducers as a heart of ultrasonic heads are one of the most important parts of systems. Among them, sandwiching, adhesive and screw transducers are more applicable, so the applications of ultrasonic waves will widely improve if they are designed correctly. The calculations of dimensions, especially the lengths of pieces, are very important in transducer designing because even a very small miscalculation causes differences in vibration conditions, and afterwards, decreasing or appliance malfunctions will result. The differential equation of the longitudinal vibration mode with its boundary conditions is solved to determine the length of the transducer. After that, the transducer is modeled with the FINITE ELEMENT method to evaluate the theoretical calculations, and their resonance frequency is also determined by modal analysis. Finally a prototype transducer is manufactured and tested. The results of theoretical, FINITE ELEMENT modeling and experimental tests are very close to each other, so this method was found to be a suitable base for transducer designing.

آمار یکساله:  

بازدید 94491

دانلود 35982 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Parsa Javad

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  27-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33560
 • دانلود: 

  18576
چکیده: 

In this paper, an efficient numerical model for solution of the two-dimensional unsteady dam-break problem is described. The model solves the shallow water equations through Characteristic-Based Split (CBS) FINITE ELEMENT method. The formulation of the model is based upon the fractional time step technique primarily used in the FINITE difference method for the incompressible Navier-Stokes equations. In addition to well-known advantages of the FINITE ELEMENT discretization in introducing complex geometries and making accurate results near the boundaries, the CBS utilizes interesting advantages. These include the ability of the method to simulate both compressible and incompressible flows using the same formulation. Improved stability of the CBS algorithm along with its capability to simulate both sub-and super-critical flows are other main advantages of the method. These useful advantages of the algorithm introduce the CBS as a unique procedure to solve fluid dynamics problems under various conditions. Since dam-break problem has principally a high non-linear nature, the model is verified firstly by modeling one-dimensional problems of dam-break and bore formation problems. Furthermore, application of the model to a two-dimensional hypothetical dam-break problem shows the robustness and efficiency of the procedure. Despite the high non-linearity nature of the solved problems, the computational results, compared with the analytical solutions and reported results of other numerical models, indicate the favorable performance of the used procedure in modeling the dam-break problems.

آمار یکساله:  

بازدید 33560

دانلود 18576 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SARRAJ M. | DAVISON J.B. | BURGESS I.W.

نشریه: 

FIRE SAFETY JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  408-415
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  16205
 • دانلود: 

  29341
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16205

دانلود 29341 استناد 462 مرجع 0
litScript