نتایج جستجو

13818

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1382

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  41-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  926
 • دانلود: 

  506
چکیده: 

در ساخت بیلوزهای فلزی، نسبت قطر خارجی به قطر ریشه از حساسیت ویژه ای برخوردار است، مخصوصا زمانی که این نسبت بزرگ باشد. در این موارد خطر پارگی و یا چروکیدگی در این نوع قطعات بسیار بالا است. بنابراین، انتخاب و کنترل پارامترهای فرآیندی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بیلوز فلزی در این پژوهش در دو مرحله با استفاده از تیوب اولیه ساخته می شود که شامل بالجینگ و فولدینگ است. پس از مرحله فولدینگ، ابتدا فشار داخلی و سپس نیروی محوری برداشته شده، برگشت فنری باعث افزایش طول بیلوز می شود. مشخصات اساسی بیلوز ساخته شده شامل قطر خارجی، برگشت فنری و توزیع ضخامت آن است. پارامترهای اصلی که روی مشخصه های مذکور اثر می گذارد شامل فشار داخلی، کورس اولیه و مقدار پیشروی محوری می باشد. در این مقاله، یک مطالعه عددی پارامترهای انجام شده و تاثیر پارامترهای اصلی روی کیفیت بیلوزهای فلزی بررسی شده است. پارامترهای مشخصی برای رسیدن به بیلوز مطلوب از بررسی پارامتری به دست آمده و تست های تجربی با این پارامترها انجام شده است. نتایج به دست آمده به روشهای اجزای محدود و تجربی مطابقت بسیار خوبی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 926

دانلود 506 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  275-282
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  639
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

در این مقاله برای بررسی اثر جرم متحرک با استفاده از المان شبکه، یک جزء اندرکنشی معرفی شده است. در این بررسی اثرات اتصال لغزشی بین چرخ و عرشه پل در روابط بدست آمده منظور گردیده است. افزون براین مساله، حرکت جرم بر یک تیر خمشی [بیگز (1964) و یانگ و یااو (1977)] با روش نیومارک β و روش پیشنهاد شده در مقاله حل شده و پاسخها با هم و مقایسه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 639

دانلود 240 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MIRBAGHERI S.A. | KAZEMI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  629-635
تعامل: 
 • استنادات: 

  934
 • بازدید: 

  54878
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 54878

دانلود 30405 استناد 934 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  ب-2
 • صفحات: 

  79-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1402
 • دانلود: 

  506
کلیدواژه: 
چکیده: 

سیستم دیوار برشی بتن آرمه مرکب، نوعی دیوار مرکب می باشد که در آن اعضای پلیمری الیافی به دیوار بتن آرمه متصل می باشند. در این مقاله نتایج یک مطالعه تحلیلی و پارامتری بر روی تاثیر استفاده از صفحات فولادی و FRP چسبانده شده در سطح خارجی دیوارهای برشی بتن آرمه به عنوان یک تکنیک تقویتی در جهت بهبود رفتار لرزه ای آنها آورده شده است. همگرایی دیوار بتن آرمه مبنا با مقایسه نتایج مدل اجزای محدود و مدل تجربی حاصل شده است. نتایج تحلیلی به منظور ارزش گذاری منحنی های ظرفیت (منحنی های بار - تغییر مکان) دیوارهای برشی بتن آرمه تقویت شده مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آنالیز مدل دارای ضخامت بهینه روکش فولادی در ازای قسمت بیرون زده المان مرزی، رفتار شکل پذیر دیوار تقویت شده نزدیک به رفتار دیوار بتن آرمه با المان های مرزی را نشان می دهد؛ این دستاورد می تواند به این تئوری منتهی گردد که روکش فولادی می تواند به عنوان یک جایگزین برای المان های مرزی دیوارهای برشی بتن آرمه مطرح باشند. بکارگیری صفحات الیافی پلیمری کربنی چسبانده شده در سطح خارجی یک پروسه مقاوم ساز لرزه ای برای بهبود رفتار دیوارهای برشی بتن آرمه می باشد. در روش ترمیم با استفاده از صفحات CFRP، مقاومت خمشی و برشی به کمک استفاده از صفحات CFRP با الیاف در راستای قائم و یا افقی افزایش می یابد. صفحات الاف کربنی باعث افزایش سختی پیش از ترک خوردگی، بار ترک خوردگی و ظرفیت خمشی نهایی دیوارهای بتن آرمه می گردد. در نهایت، صفحه CFRP دورپیچ شده پیرامون ناحیه مفصل پلاستیک دیوار بتن آرمه به موازات المان های مرزی، نه تنها مقاومت برشی کافی را تامین می کند که باعث شکل گیری یک مد شکست خمشی شکل پذیر می گردد، بلکه محصورشدگی بتن در ناحیه مفصل پلاستیک منجر به افزایش شکل پذیری دیوار بتن آرمه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1402

دانلود 506 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TALEB BIDOKHTI N. | SOLEYMONY SARDOO A.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41607
 • دانلود: 

  30503
چکیده: 

In this paper, a computational model is presented for the solution of wave-current interaction problems. At first, we derive two series of governing equations, current equations and wave equations. The numerical solution of the governing equations is carried out at two levels, viz. a wave level and a current level. In the wave level calculation, the current field is known and the wave ray paths are determined through step by step integration of a set of differential equations. In each step of integration, the equation of the wave action conservation and the wave number conservation are solved to determine wave height and wave number, respectively. In the current level, the characteristics of wave are known, and the governing equations of the shallow water are solved by Galerkin FINITE ELEMENT method and the current unknowns (velocity and depth) are determined. The calculations are initiated in a wave phase, where currents are neglected. The two-level iterative model is continued until the results are converged. Based on this method, two computer programs called "SWERM" and "CAFEM" are developed in FORTRAN 77. Several examples are run by programs and the results are presented. The results show that, when the current has a positive component in the direction of wave propagation, the wave length increases and the wave height decreases. Conversely, a negative current component reduces the wave length and increases the wave height. Also, for a current in the direction of the wave, current velocity increases. The results are compared with the cited results and the accuracy of results is checked.

آمار یکساله:  

بازدید 41607

دانلود 30503 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مهندسی دریا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  23-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  934
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

در طراحی خطوط لوله دریایی، مانند هر سازه جدار نازک دیگر، موضوع پایداری نقش عمده ای ایفا می کند. به طور کلی در خطوط لوله دریایی دو نوع ناپایداری سازه ای، به صورت کمانش کلی و کمانش موضعی (خرابی) ممکن است اتفاق بیفتد. اما موضوع ناپایداری موضعی در لوله ای که در آب عمیق کار گذارده می شود، با دیگر خطوط لوله تفاوت دارد. این تفاوت از آنجا ناشی می شود که به واسطه قرار گرفتن لوله تحت فشار بسیار زیاد (فشار هیدرواستاتیکی آب)، ناپایداری موضعی قابلیت انتشار در طول لوله پیدا می کند.در پژوهش حاضر نخست مختصری به پدیده مزبور، که به نام انتشار خرابی شناخته می شود و دلایل وقوع آن در خطوط لوله دریایی پرداخته می شود. سپس مدل سازی عناصر محدود دو بعدی و سه بعدی آن شرح داده شده و برای چند نمونه مدل، نتایج به دست آمده با نتایج آزمایشگاهی مقایسه می شود. روش های مدل سازی ارایه شده به سهولت قابل کاربرد بوده و نتایج به دست آمده برای هر دو حالت دو بعدی و سه بعدی، تطابق مطلوبی با نتایج ازمایشگاهی نشان می دهند. یافتن حداقل ناکاملی مورد نیاز برای گذر از نقاط دو شاخگی، به کارگیری مشخصات هندسی اسمی لوله و استفاده از رابطه تنش- کرنش Ramberg-Osgood اصلاح شده جهت توصیف رفتار مصالح، خصوصیات اصلی روش سه بعدی پیشنهاد شده در تحقیق حاضر می باشند. روش مذکور در مقایسه با تحلیل عددی قبلی که در سال 2002 توسط Toscano و همکارانش انجام شده است، نتایج بهتری به دست می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 934

دانلود 266 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

TALEB BIDOKHTI N. | GHOTB M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  B4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62708
 • دانلود: 

  30601
چکیده: 

To analyze flows in channel expansions and contractions, two-dimensional, depth-averaged, unsteady flow equations are solved by using the two-step Taylor-Galerkin scheme. The 2-D, depth-averaged equations are written in a fully conservative form. The solution algorithm is based on an explicit time integration procedure which exploits the conservative properties of the governing equations. The unsteady flow model is used to obtain steady flow equations by treating the time variable as an iteration parameter and letting the solution converge to the steady state. The results of the mathematical model are compared with experimental data and other models. The capability of the model for handling mixed super- and sub-critical flows in a channel transition is demonstrated.

آمار یکساله:  

بازدید 62708

دانلود 30601 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  79-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  326
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

در این مقاله روشی برای بهبود جواب های اجزای محدود استاندارد ارائه شده است. روش نرم خطای L2 برای تعیین خطای گرهی مورد استفاده قرار می گیرد. سپس متناسب با خطای گرهی، مرتبه مناسبی از توابع درون یاب غنی ساز پوششی به طور خودکار انتخاب شده و در فرایند حل مجدد پاسخ های اولیه، اصلاح می شوند. چرخه تعیین خطا و استفاده از توابع غنی سازی پوششی تا رسیدن خطای حوزه به مقدار مجاز از پیش تعیین شده ادامه خواهد یافت. از مزایای توابع درون یاب غنی سازی پوششی آنکه، علاوه بر مقادیر به دست آمده از درون یابی استاندارد برای هر المان، تاثیر نتایج المان های مجاور هر گره را نیز درنظر خواهند گرفت. روال محاسباتی روش پیشنهادی با به کارگیری نرم خطای معرفی شده در محیط متلب برنامه نویسی شده و برای مثال های متنوعی مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه جواب های حاصل از روش پیشنهادی با جواب دقیق و روش های دیگر محققان در حوزه مسائل الاستیسیته خطی، حکایت از کارایی و دقت قابل قبول روش پیشنهادی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 326

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DINI F. | KHORASANI S. | AMR ELAHI R.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  419-425
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76882
 • دانلود: 

  66634
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this paper, a new formalism of the FINITE ELEMENT method is presented which is capable of analyzing axisymmetric magneto-hydrodynamic plasma equilibrium through the variational formulation of the Grad-Shafranov equation. Several problems in terms of the integrands and suspicious boundary conditions are encountered and successfully removed. Detailed theoretical and numerical considerations are presented and the results of the method are compared to the results from an exact code based on the Green function technique.

آمار یکساله:  

بازدید 76882

دانلود 66634 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BADIEI KHUZANI M. | MORADI GH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71384
 • دانلود: 

  19654
چکیده: 

This paper introduces a new method for accelerating current sluggish FEM and improving memory demand in FEM problems with high node resolution or bulky structures. Like most of the numerical methods, FEM results to a matrix equation which normally has huge dimension. Breaking the main matrix equation into several smaller size matrices, the solving procedure can be accelerated. For implementing this matter, the meshing process should be changed. Here, a multi-step meshing process is proposed which consists of both posterior and main levels. The posterior level is used for separating matrix equations from each other and the main level for field computation in the problem.The proposed approach is compatible with other optimizing method for increasing speed in FEM. Therefore, combining this method with other methods creates a powerful asset for solving complex FEM problems. The results show that the proposed method speeds up FEM and decreases the memory capacity. In addition, it brings the facility of parallel computation which is of great importance in fast computational algorithm.

آمار یکساله:  

بازدید 71384

دانلود 19654 استناد 0 مرجع 0
litScript