نتایج جستجو

13859

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1386

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  283-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  47789
 • دانلود: 

  53359
چکیده: 

The columns of frame structures are the key load-bearing components and the exterior columns aresusceptible to attack in terrorist blasts. When subjected to blast loads, the columns would suffer a loss of bearingcapacity to a certain extent due to the damage imparted which may lead to their collapse and even cause theprogressive collapse of the whole structure. The concrete-filled steel columns have been extensively used in theworld due to the existence of all suitable characteristics of concrete and steel, more ductility, increasing concreteconfinement using the steel wall, the large energy-absorption capacity and the appropriate fire behavior. In thepresent study, the concrete-filled steel square columns have been simulated under the influence of the blast loadusing the ABAQUS software. These responses have been compared for scaled distances based on the distance tothe source and the weight of the explosive material. As a result, it can be seen that although concrete deformationhas been restricted using the steel tube, the inner layer of concrete has been seriously damaged and the columndisplacement has been decreased by increasing the scaled distance. We also concluded that the concrete-filled steelcolumns have the high ductility and the blast resistance.

آمار یکساله:  

بازدید 47789

دانلود 53359 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHIN Y.K. | NORDLUND E. | STATON D.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  435-440
تعامل: 
 • استنادات: 

  448
 • بازدید: 

  48159
 • دانلود: 

  26649
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 48159

دانلود 26649 استناد 448 مرجع 0
نویسندگان: 

MAHDI T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  119-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73155
 • دانلود: 

  30271
چکیده: 

Intersecting cylindrical shells are frequently encountered in various types of engineering structures. Despite their common occurrence, reliable and accurate analytical methods have not been generally available, and consequently accurate design information for such configurations has also been generally lacking. To contribute to the understanding of the problem, a FINITE ELEMENT analysis is carried out for two normally intersecting cylindrical shells. Two types of loading have been applied to the structure. Results of stresses are provided, of both the outside and the inside, for the two shells. The overall agreement between the FINITE ELEMENT predictions and experimental results is a very good one. It has been shown that by using the FINITE ELEMENT method together with a "mesh generation" technique, both computational efficiency and minimum user time can be retained.      

آمار یکساله:  

بازدید 73155

دانلود 30271 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  782
 • دانلود: 

  442
چکیده: 

در این مطالعه یک روش محاسباتی جدید به نام روش اجزای محدود با مرز مقیاس شده برای تحلیل مسائل تراوش محصور به کار گرفته می شود. این روش مزایای دو روش اجزای محدود و اجزای مرزی را با هم ترکیب می کند، فقط مرز مساله مش بندی می شود، و به هیچ گونه حل بنیادی نیاز نیست، مسائل با دامنه نامحدود و دارای نقاط تکینگی به صورت دقیق مدل می شوند و مصالح ناهمسان و ناهمگن که شرط تشابه را ارضا کنند بدون هزینه محاسباتی زیادی مدلسازی می شوند. در این تحقیق فرمولبندی روش برای حل مسائل تراوش ارائه و سپس مسائلی با این روش تحلیل می شوند و نتایج حاصله با نتایج دیگر روشهای عددی مقایسه و سرعت و دقت بالای این روش نشان داده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 782

دانلود 442 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZHANG XU. | WAN QI. | ZHIGANG LI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  338
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  251-254
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  24615
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24615

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
نویسندگان: 

DEHGHANIFARD Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  35996
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35996

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

REZAIEE PAJAND M. | MOHAMMADZADEH H.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  2 (62)
 • صفحات: 

  25-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104711
 • دانلود: 

  30465
چکیده: 

FINITE ELEMENT Template is a new approach for constructing the stiffness matrix. In this strategy, the stiffness matrix is decomposed into the basic and higher order parts. The basic part is used to assure the convergence, and the higher order part is applied for the rank sufficiency and accuracy. The basic stiffness matrix must satisfy the rigid body and constant strain modes. On the other hand, the higher order strain modes must be applied to the higher order stiffness matrix. In fact, the constant strain modes are not considered for the higher order stiffness matrix. In this paper, the assumed natural deviatoric strain approach has been used for constructing the higher order stiffness matrix. In the template approach, the basic and higher order stiffness matrices contain some free parameters. By considering appropriate values for these parameters, a better behavior of the stiffness matrix for analyzing irregular shapes will be achieved. In this study, a bending quadrilateral ELEMENT is presented. Furthermore, some numerical examples will be solved by the suggested formulation. The results show that the proposed ELEMENT has a better behavior and lower sensitivity to mesh distortion and mesh direction in comparison to the previous presented ELEMENTs.

آمار یکساله:  

بازدید 104711

دانلود 30465 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مهندسی دریا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  13-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1938
 • دانلود: 

  497
چکیده: 

انفجار زیر آب یکی از پدیده های مخرب سازه های دریایی و ساحلی میباشد و گر چه طراحی یک سازه بر مبنای بارهای انفجاری بصرفه نمی باشد ولی می توان با بررسی امواج حاصل از انفجار و اثر تخریبی آنها ملاحظاتی را در مکان یابی و هندسه این سازه ها در نظر گرفت. به طوری که کمترین آسیب به وجود آید. در این تحقق پس از معرفی مکانیزم انفجار زیر آب و روش های مختلف تحلیل آن به مدلسازی عددی انتشار موج انفجاری در آب بر اساس یک روش برگزیده توسط نویسندگان پرداخته می شود و به کمک یکی از کدهای چند منظوره تجاری جهت تطبیق روش های عددی با روابط تجربی دو نمونه موردی با موفقیت بررسی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1938

دانلود 497 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  ویژه نامه عمران
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  884
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

در مسایل مربوط به محیط های دریایی و سواحل آن، بررسی رفتار موج ها بدون در نظر گرفتن اثرات تداخلی موج و جریان، منطقی به نظر نمی رسد، لذا در این تحقیق سعی بر آن است که پدیده تداخل موج و جریان مورد بررسی قرار گیرد.موج ها در اثر عوامل مختلفی از جمله باد، انفجارات، حرکت کشتی ها، فعالیت های تکتونیکی و زلزله در سطح دریا شکل می گیرند و با نزدیک شدن به سواحل، با جریان هایی که عموما در طول ساحل در حرکتند برخورد می نمایند. در اثر این تداخل، مشخصات موج (طول موج، ارتفاع موج و جهت حرکت موج) و مشخصات جریان (سرعت و عمق) دچار تغییرات می شوند.مدل های مختلف تحلیلی، عددی و آزمایشگاهی برای حل معادلات حاکم بر پدیده تداخل موج و جریان وجود دارد. در ابتدا دو سری معادلات حاکم به دست می آیند. سری اول شامل معادله بقای جرم و دو معادله مومنتم در جهات افقی می باشد. سری دوم شامل معادلات بقای عدد موج و عمل موج است. در تحقیق اخیر از یک مدل محاسباتی عددی استفاده شده است که محاسبات به صورت دو مرحله ای، مرحله موج و مرحله جریان، انجام می شود. در محاسبات مرحله موج، منحنی های پرتوی امواج با حل یک سری معادلات دیفرانسیلی به روش انتگرالی گام به گام محاسبه می شوند و در هر گام، معادلات بقای عدد موج و بقای عمل موج به روش عددی مناسب حل می گردند تا پارامترهای موج شامل ارتفاع موج، عدد موج و جهت حرکت موج به دست آیند. در مرحله محاسبات جریان، معادلات جریان (معادله پیوستگی و معادلات مومنتم) مربوط به آب های کم عمق که با فرض جریان غیرلزج، غیرچرخشی و غیرقابل تراکم به دست آمده اند و شامل اثرات موج در قالب تنش های پرتوی هستند در حالت ماندگار به روش عناصر محدود گالرکین حل می گردند و مشخصات جریان (سرعت و عمق) به دست می آیند. محاسبات از مرحله موج شروع می شود یعنی جایی که از جریان صرفنظر می گردد. این محاسبات دو مرحله ای به صورت تکرار تا زمانی که جواب ها همگرا شوند ادامه می یابد.بر اساس مدل مذکور، دو برنامه کامپیوتری SWERM و ‍CAFEM به زبان برنامه نویسی فورترن تنظیم شده اند که به ترتیب برای حل معادلات موج و جریان به کار می روند. در پایان، مثال های مختلفی حل گردیده اند و نتایج مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و جهت کنترل، با نتایج حاصل از کارهای دیگران مقایسه شده اند. نتایج حاصل از مدل، حاکی از این مطلب است که در اثر تداخل موج و جریان موافق، طول موج افزایش و ارتفاع موج کاهش می یابد و برعکس برای جریان های مخالف با حرکت موج، طول موج افزایش و ارتفاع موج کاهش می یابد. همچنین سرعت جریان موافق با حرکت موج کاهش و برای جریان های مخالف با حرکت موج، افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 884

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  55-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2323
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

Let G be a , nite group and (G) = ∑,g 2 G o(g), where o(g) denotes the order of g 2 G. We show that the Conjecture 4. 6. 5 posed in [Group Theory and Computation, (2018) 59-90], is incorrect. In fact, we , nd a pair of , nite groups G and S of the same order such that (G) < (S), with G solvable and S simple.

آمار یکساله:  

بازدید 2323

دانلود 223 استناد 0 مرجع 0
litScript