نتایج جستجو

13861

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1387

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BIANCO M.J. | KONKE C. | HABTEMARIAM A. | ZABEL V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  295-323
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53816
 • دانلود: 

  81955
چکیده: 

This paper presents the formulation of exact stiffness matrices applied in linear generalized beam theory (GBT) under constantand/or linear loading distribution in the longitudinal direction. Also, the assortment of the correct exact stiffness matrixand the corresponding shape function are presented based on main transversal deformation mode, which can be dividedinto: (1) dominant distortion mode; (2) dominant torsion mode; (3) and critical distortion– torsion mode. Special attention isgiven to the hyperbolic– trigonometric shape functions, which are organized in a system of vector in function of longitudinaldirection and a coefficient matrix obtained from the completeness requirement. This approach has the benefit of compactingthe terms of the stiffness matrix and systematizing the boundary conditions of an ELEMENT by applying the completenesscoefficient matrix as a transformation matrix. As a result, in linear analysis, a single ELEMENT can represent the stress anddisplacement fields. Moreover, due to the higher-order continuous derivatives properties of hyperbolic– trigonometric shapefunctions, the generalized internal shear is obtained without the typical discontinuity of Hermitian shape functions. A fulland detailed example, applied in a thin-walled circular hollow cross section, provides not only an illustration of the presentedapproach, but also a quick introduction point in GBT.

آمار یکساله:  

بازدید 53816

دانلود 81955 استناد 0 مرجع 576
نویسندگان: 

BOUREZANE M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  632-649
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76432
 • دانلود: 

  119549
چکیده: 

The need for compatibility between degrees of freedom of various ELEMENTs is a major problem encountered in practice during the modeling of complex structures; the problem is generally solved by an additional rotational degree of freedom [1-3]. This present paper investigates possible improvements to the performances of strain based cylindrical shell FINITE ELEMENT [4] by introducing an additional rotational degree of freedom. The resulting ELEMENT has 24 degrees of freedom, six essential external degrees of freedom at each of the four nodes and thus, avoiding the difficulties associated with internal degrees of freedom (the three translations and three rotations) and the displacement functions of the developed ELEMENT satisfy the exact representation of the rigid body motion and constant strains (in so far as this allowed by compatibility equations). Numerical experiments analysis have been conducted to assess accuracy and reliability of the present ELEMENT, this resulting ELEMENT with the added degree of freedom is found to be numerically more efficient in practical problems than the corresponding Ashwell ELEMENT [4].

آمار یکساله:  

بازدید 76432

دانلود 119549 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  44-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73687
 • دانلود: 

  24693
چکیده: 

Introduction: Mandibular first molar is the most important tooth with complicated morphology. In FINITE ELEMENT (FE) studies, investigators usually prefer to model anterior teeth with a simple and single straight root, it makes the results deviate from the actual case. The most complicated and time-consuming step in FE studies is modeling of the desired tooth, thus this study was performed to establish a FINITE ELEMENT method (FEM) of reconstructing a mandibular first molar with the greatest precision.Materials and Methods: An extracted mandibular first molar was digitized, and then radiographed from different aspects to achieve its outer and inner morphology. The solid model of tooth and root canals were constructed according to this data as well as the anatomy of mandibular first molar described in the literature. Result: A three-dimensional model of mandibular first molar was created, giving special consideration to shape and root canal system dimensions.Conclusion: This model may constitute a basis for investigating the effect of different clinical situations on mandibular first molars in vitro, especially on its root canal system. The method described here seems feasible and reasonably precise foundation for investigations.

آمار یکساله:  

بازدید 73687

دانلود 24693 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ARMIN A. | BEHJAT B. | ABBASI M. | ESLAMI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (14)
 • صفحات: 

  45-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  134915
 • دانلود: 

  49835
چکیده: 

In this paper, the static bending, free vibration, and dynamic response of functionally graded piezoelectric beams have been carried out by FINITE ELEMENT method under different sets of mechanical, thermal, and electrical loadings. The beam with functionally graded piezoelectric material (FGPM) is assumed to be graded across the thickness with a simple power law distribution in terms of the volume fractions of the constituents. The electric potential is assumed linear across the FGPM beam thickness. The temperature field is assumed to be of uniform distribution over the beam surface and through the beam thickness. The governing equations are obtained using potential energy and Hamilton's principle based on the Euler-Bernoulli beam theory that includes thermo-piezoelectric effects. The FINITE ELEMENT model is derived based on the constitutive equation of piezoelectric material accounting for coupling between the elasticity and the electric effect by two nodes Hermitian beam ELEMENT. The present FINITE ELEMENT is modelled with displacement components and electric potential as nodal degrees of freedom. The temperature field is calculated by post-computation through the constitutive equation.Results are presented for two-constituent FGPM beam under different mechanical boundary conditions. Numerical results include the influence of the different power law indexes, the effect of mechanical, thermal, and electrical loadings and the type of in-plane boundary conditions on the deflection, stress, natural frequencies, and dynamic response. The numerical results obtained by the present model are in good agreement with the available solutions reported in the literature.

آمار یکساله:  

بازدید 134915

دانلود 49835 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  315-320
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1027
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

در بسیاری از موارد ضرورت توسعه ایجاب می کند که از یک مسیر برای بارهای سنگین تر و سرعت بیشتر استفاده شود. در بررسی قابلیت مسیر برای عبور بارهای جدید، پل ها یکی از بخش های مهم اند که برای تعیین مقاومت باقیمانده آنها علاوه بر مشخصات اسمی باید مسایلی مانند گذشت زمان، توزیع طولی و عرضی بار را در نظر گرفت. همچنین به دلیل تغییر در استانداردهای طراحی وا فزایش حجم ترافیک و بارها، درصد زیادی از پل های قدیمی به بهسازی نیاز دارند. اغلب گزینه انتخاب بین ساخت یک پل جدید و بهسازی نمونه های جدید اغلب مشکل است. بنابراین یک عامل اساسی در تصمیم گیری، داشتن اطلاعات کافی درباره رفتار عرشه و مقاومت پل است. در این مقاله به بررسی رفتار غیر خطی عرشه پل های بتن آرمه پرداخته شده و اثرات افزایش مقاومت خمشی و شکل پذیری این گونه پل ها که ناشی از عمل قوسی (اثر غشایی فشار) است، مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، از روش اجزای محدود غیر خطی استفاده شده و نتایج تحلیل نشان می دهند که تیرهای T شکل با بال تحت فشار مقاومت و شکل پذیری بیشتری نسبت به تیرهای مستطیل دارند. همچنین به دلیل شرایط انتهایی تیرها که سبب ایجاد نیروی فشاری در دال می شود (اثر غشایی فشار)، مقاومت و سختی سازه افزایش می یابند.

آمار یکساله:  

بازدید 1027

دانلود 278 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  2 (پایپی 84)
 • صفحات: 

  297-307
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  756
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

در این مقاله یک المان پایدار پنج وجهی با یک نقطه انتگرال گیری توسط پایدارسازی مود HG برای تحلیل ارتجاعی - خمیری همراه با تغیر شکلهای بزرگ، ارائه شده است. این نوع المان بویژه برای تحلیل پوسته سازه هائی مناسب است که دارای ترکهای متعدد بدون هیچ جهت از پیش تعیین شده ای می باشند، که این مساله معمولا در تحلیل ترک خوردگی پوسته های مرکب تحت اثر بارهای ضربه ای رخ می دهد. قانون مندی المان و مراحل کنترل پایدار سازی مود HG براساس روش متداول کرنش فرضی برای پایدارسازی المان که قبلا توسط Belytschko بیان گردیده بود. استوار می باشد. چندین آزمایش عددی، از خمش تیر ساده گرفته تا آنالیز شکست در صفحات لایه ای برای ارزیابی المان فوق آورده شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 756

دانلود 247 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SHAH S.G. | DESAI J.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  507-513
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  22635
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22635

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  23-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  396
چکیده: 

در مقاله حاضر، مساله تماس چرخ و ریل با وجود ترک سطحی در ریل بررسی شده است. دلیل بررسی این مساله تاثیر قابل توجه تماس چرخ و ریل بر ضرایب شدت تنش می باشد. در این تحقیق، با استفاده از روش اجزای محدود و به کمک یک نرم افزار تجاری، چرخ و ریل ترکدار تحت شرایط غلتش همراه با لغزش جزئی مدل سازی شده است. برای مدل کردن اثر متقابل بین چرخ و ریل و همچنین سطوح ترک، از المان های تماسی استفاده شده است. ضرایب شدت تنش با روش عددی برونیابی جابجایی محاسبه گردیده است. تاثیر فاکتورهایی همچون زاویه استقرار ترک، طول ترک، ضریب اصطکاک و موقعیت چرخ نسبت به ترک بر ضرایب شدت تنش مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد که ضریب KII دارای مقادیری بزرگتر از KI می باشد. از این رو، به نظر می رسد در این مساله تماس چرخ و ریل، مد برشی بر رفتار نوک ترک غالب است. تغییر شکل پیچیده لبه ترک هنگام عبور چرخ، جهت تنش برشی را در سطوح ترک تغییر می دهد و این باعث نوسان در مقادیر KII می شود. نوسان در مقادیر KII مهم ترین عامل رشد ترک خستگی در مساله تماس چرخ و ریل است.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 396 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  آ-65
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1183
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

در این مقاله، یک مدل ریاضی برای درخت شریانی انسان پیشنهاد شده است. برای حل معادلات یک بعدی حاکم بر جریان خون از روش اجزای محدود استفاده شده است. این مدل قادر است مشخصه های جریان از قبیل انتشار امواج فشار و دبی جریان را با دقت قابل قبول پیش بینی کند. مقایسه نتایج حاصل از سه مدل نیوتنی، توانی و کیسون برای رفتار خون نشان می دهند که مدل کیسون نتایجی نسبتا مشابه نتایج نیوتنی دارد، و نتایج مدل توانی به حالت غیر لزج نزدیک تر است. مقایسه نتایج مدلسازی جریان پایا و ناپایا نشان می دهد که روش پایا برای پیش بینی مقادیر متوسط متغیرها در جریان ناپایا با دقت مورد قبول، مناسب است. مدل پیشنهادی قادر است تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل مقاومت و کامپلیانس بسترهای مویرگی بر امواج فشار و دبی جریان خون را در درخت شریانی پیش بینی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1183

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KAVEH A. | NASERI NASAB E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  283-306
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81154
 • دانلود: 

  41932
چکیده: 

In this paper an efficient method is developed for the formation of null bases of FINITE ELEMENT models comprised of four-node quadrilateral plane stress and plane strain ELEMENTs corresponding to highly sparse and banded flexibility matrices. This is achieved by associating special graphs to the FINITE ELEMENT models and using an ELEMENT with new equilibrium tractions and stress field for the formation of localized self-equilibrating stress systems. The efficiency of the present method is illustrated through some examples.

آمار یکساله:  

بازدید 81154

دانلود 41932 استناد 0 مرجع 0
litScript