نتایج جستجو

52606

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5261

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (16)
 • صفحات: 

  25-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

This paper aims to examine the effect of FINANCIAL literacy on investors' FINANCIAL RISK tolerance among investors of the Tehran Stock Exchange. The research sample selected by available methods includes 384 investors of the Tehran Stock Exchange in the first half of 2020. The standard questionnaire of FINANCIAL literacy and FINANCIAL RISK tolerance of Yaghoubnejad et al. (2011) and Carina & Lisa (2015) has been used to measure the research variables and test hypotheses. The content and face validity methods and factor analysis were used to confirm the validity of the questionnaire, and its reliability was evaluated using Cronbach's alpha coefficient. Structural equation and PLS methods have been used to test the research hypotheses. The research hypotheses test results showed that earning money literacy, investment literacy, spending and borrowing literacy and FINANCIAL RISK literacy as components of FINANCIAL literacy has a positive and significant effect on FINANCIAL RISK tolerance. But savings literacy does not affect FINANCIAL RISK tolerance.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  129-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4067
 • دانلود: 

  2075
چکیده: 

در این مقاله انواع استراتژی های مالی تعریف و معرفی می شود. تمرکز این مقاله بر روی چگونگی مدیریت شرکت و اتخاذ استراتژی های مناسب هنگام رکود اقتصادی و ورود شرکت ها به مرحلۀ اضطرار مالی و افزایش ریسک کل است. بدین منظور، شرایط رکود اقتصادی و اضطرار مالی توضیح داده می شود و استراتژی های مناسب در این مرحله بررسی می شود. سپس، استراتژی های مالی و واقعی برای اجتناب از ورود شرکت ها به مرحله اضطرار مالی ارایه می گردد. در پایان نکاتی در مورد استفاده از استراتژی های متفاوت مالی و واقعی بیان می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 4067

دانلود 2075 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  93-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  365
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

هدف این پژوهش، مطالعه اثر متقابل ریسک مالی بین بازارهای مالی کشورهای منتخب شریک بازار مالی ایران شامل کشورهای چین، فرانسه، آلمان، ایتالیا و امارات است، برای این هدف از مدل VAR استفاده شده است. داده ﻫ ﺎ ی ریسک کشوری مالی به صورت سالانه (از سال 1984 تا 2017) ﺟ ﻤ ﻊ آوری شده است. نتایج نشان داد ﮐ ﻪ راﺑ ﻄ ﻪ ﻣ ﺜ ﺒ ﺖ و دوﺳ ﻮ ﯾ ﻪ ای ﻣ ﯿ ﺎ ن نوسانات ریسک مالی بین ایران و چین، امارات و ایتالیا و امارات و چین در دوره ﻣ ﻮ رد ﺑ ﺮ رﺳ ﯽ وﺟ ﻮ د داﺷ ﺘ ﻪ اﺳ ﺖ . علاوه بر این سرایت ریسک مالی بطور یک طرفه از ایران به ایتالیا و از امارات به فرانسه و از چین به امارات مشاهده شد. همچنین سرایت ریسک مالی از آلمان به کشورهای چین، ایران، ایتالیا و امارات به طور یکطرفه رویت شد و در بقیه موارد سرایتی وجود نداشت. نهایتا می توان گفت که آلمان تنها کشوری بود که ریسک سایر کشورها بر آن بی تأثیر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 365

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SWITZER L.N. | WANG J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  243-253
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  15169
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15169

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

Rohani Narges | Yazdanian Narges

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  169-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11622
 • دانلود: 

  9118
چکیده: 

The aim of this study was to evaluate the effects of FINANCIAL knowledge and FINANCIAL socialization on FINANCIAL satisfaction considering the role of attitude towards FINANCIAL RISK and FINANCIAL behavior. This study was a descriptive-correlation based on gathering information and an applied research based on its purpose. The statistical population of research consists of all investors in investing funds in Tehran whom have active trading code in year 1397. Referring to Cochran’ s sampling formula, a number of 384 investors were selected among 2333558 investors through in access sampling method and validated questionnaires of study distributed among them. The validity of questionnaires assessed by experts and its reliability evaluated by Cronbach’ s alpha, which found greater than 0. 7 for all variables. The structural equation modeling used to analyze data and test hypotheses. Findings showed that there is positive and significant relationship between FINANCIAL knowledge and FINANCIAL socialization with attitude toward RISK and investors FINANCIAL behavior. Also, the attitudes toward RISK and investors FINANCIAL behavior have positive and significant effects on the FINANCIAL satisfaction. The results showed that FINANCIAL knowledge and FINANCIAL socialization have direct and inverse effect on the FINANCIAL satisfaction respectively and, two variables attitude toward RISK and FINANCIAL behavior, have mediating role in their relationship with FINANCIAL satisfaction.

آمار یکساله:  

بازدید 11622

دانلود 9118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  23-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56203
 • دانلود: 

  26318
چکیده: 

Investors use different approaches to select optimal portfolio. so, Optimal investment choices according to return can be interpreted in different models. The traditional approach to allocate portfolio selection called a mean - variance explains. Another approach is Markov chain. Markov chain is a random process without memory. This means that the conditional probability distribution of the next state depends only on the current state and not related to earlier events. This type of memory is called the Markov property. Based on proposed approach, the possibility of testing the assumption of independence of the intervals selected a portfolio of distribution of a relationship between these values there. The presence of this dependency, consider a model based on Markov chain makes it possible. In this paper, assuming that independent portfolios can be modeled by a Markov chain model to describe different portfolio selection, Value at RISK (VaR) and Conditional Value at RISK (CVaR). In fact, the portfolio return is selected, the ranges are divided into n range, each interval of a discrete Markov chains, we consider the situation. Finally, the results of this study indicate that the optimal portfolio selection based on Markov models arehigh performance but complex.

آمار یکساله:  

بازدید 56203

دانلود 26318 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  111-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1641
 • دانلود: 

  640
چکیده: 

در این مقاله رابطه بین اظهارنظر حسابرس و ریسک مالی با مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری برآورد شده است. در رابطه با نوع اظهارنظر حسابرس، گزارش حسابرس به دو دسته مقبول (تعدیل نشده) و مشروط (تعدیل شده) تقسیم شده است. از متغیرهای ریسک مالی، اهرم مالی و نوسانات سود در این پژوهش استفاده شده است. برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری بر اساس نوع صنعت از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون خطی ساده یک متغیره و چند متغیره با به کارگیری اطلاعات 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از این است که نوع اظهار نظر حسابرس با اقلام تعهدی اختیاری رابطه مستقیم دارد یعنی اینکه حسابرسی مستقل موجب کاهش استفاده مدیریت از اقلام تعهدی اختیاری می شود. اهرم مالی و اظهارنظر حسابرس با اقلام تعهدی اختیاری رابطه معکوس داشت، یعنی با افزایش اهرم مالی اقلام تعهدی اختیاری کمتری استفاده شده و اظهار نظر حسابرس به سمت مقبول سوق پیدا می کند. نوسانات سود و اظهار نظر حسابرس با اقلام تعهدی اختیاری رابطه نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1641

دانلود 640 استناد 0 مرجع 7
نویسندگان: 

HUTTON A.P. | MARCUS A.J. | TEHRANIAN H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  94
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  67-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  58258
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 58258

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  129-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  361
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

تصمیم گیری در مسائل مالی و اقتصادی به دلیل عدم اطمینان آتی، همواره با ریسک همراه است. بنابراین یکی از راه های کمک به سرمایه گذاران، ارائه الگوهای پیش بینی ریسک سرمایه گذاری می باشد. هر چه این پیش بینی ها به واقعیت نزدیکتر باشند، تصمیم گیری هایی که بر اساس چنین پیش بینی هایی اتخاذ می شوند، صحیح تر خواهد بود. هدف اصلی پژوهش تجربی حاضر پیش بینی ریسک سیستماتیک با تاکید بر متغیرهای مالی و غیرمالی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده های مورد مطالعه این پژوهش شامل 552 سال-شرکت از سال های 1392 تا 1397 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم های کرم شب، درخت تصمیم و رگرسیون ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. نتایج حاصل شده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که هر سه الگوریتم، قدرت تبیین ریسک سیستماتیک را دارا می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 361

دانلود 229 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  570
 • صفحات: 

  227-230
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  146
کلیدواژه: 
چکیده: 

جهان از اواخر سال 2019 و اوایل سال 2020 درگیر پاندمی یک کورناویروس جدید شده است. در مقابله با این همه گیری عظیم، شیوه های اطلاع رسانی خطر (RISK communication) به آن ها و نحوه ی درک مردم از خطر (RISK perception)، نقش اساسی در تصمیم گیری و انتخاب رفتار صحیح دارد. مقابله با این بیماری نوظهور، نیازمند بسیج همه ی امکانات جامعه و همیاری همه ی مردم می باشد. این در حالی است که بی توجهی به اهمیت نحوه ی اطلاع رسانی و گاهی انتشار اطلاعات ضد و نقیض و نادرست، با تضعیف اعتماد عمومی، مانعی بزرگ در راه کنترل اپیدمی خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 146 استناد 0 مرجع 0
litScript