نتایج جستجو

628415

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

62842

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی











متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  327-349
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  205
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

نوسانات اقتصادی و چرخه های رونق و رکود همواره سرمایه گذاران را با دغدغه ی پیش بینی چشم انداز اقتصادی واحدهای تجاری و عوامل مؤثر بر آن ها روبه رو ساخته است. مدل های جایگاه مالی چشم اندازی از وضعیت و عملکرد اقتصادی شرکت ها در اختیار ذی نفعان قرار می دهد و از سوی دیگر سرمایه ی اجتماعی، به مثابة یک منبع اقتصادی و دارایی نامشهود، نقشی اساسی در موفقیت و تحقق اهداف کسب وکار ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة سرمایه ی اجتماعی و جایگاه مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. در این زمینه، از شاخص های شناختی (شامل دین داری و ارزش های خانوادگی و جمع گرایی) و ساختاری (شامل رابطه با دولت و رابطه با سایر سازمان ها) سرمایه ی اجتماعی و از مدل تعدیل شده ی آلتمن به منظور سنجش جایگاه مالی واحدهای تجاری استفاده شد. نمونه ی پژوهش شامل 119 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی سال های 1388 تا 1395 و روش آزمون ِ فرضیه ها برازش مدل رگرسیونی چندمتغیره در مجموعه داده های ترکیبی است. نتایج پژوهش نشان داد شاخص های سرمایه ی اجتماعی شناختی و ساختاری با جایگاه مالی واحدهای تجاری رابطه ی مثبت دارند. بنابراین، سرمایه ی اجتماعی می تواند نقشی تعیین کننده در چشم انداز اقتصادی کسب وکارها و مدل های تصمیم گیری سرمایه گذاران ایفا کند.

آمار یکساله:  

بازدید 205

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  52-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  653
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

هدف: ترجمه پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با دید به نام Refractive STATUS AND Vision Profile” ” به فارسی و تعیین پایایی و روایی آن. مواد و روشها: روش استاندارد چند مرحله ای جهت ترجمه پرسشنامه به کار رفت و نسخه فارسی آن آماده شد. 73 بیمار مبتلا به عیب انکساری که یا جهت عمل مراجعه کرده و یا قبلا تحت عمل در بخش لیزیک بیمارستان فارابی قرار گرفته بودند، پرسشنامه را پر کردند. 14 بیمار دیگر 2 بار در عرض یک هفته پرسشنامه پر کردند. پایایی توسط internal consistency (آلفای کرونباخ) و IntracIass CorreIation Coefficent (ICC) بررسی شد. جهت بررسی روایی، ارتباط subscaIe های مختلف با هم و ارتباط آنها با اندازه گیریهای مرسوم بینایی به دست آمد. امتیاز subscaie  ها در دو گروه قبل و بعد از عمل جراحی مقایسه شد. یافته ها: در internal consistency، آلفاهای کرونباخ به دست آمده همه از 0.7 بالاتر بودند. بجز در مورد subscaiIe "انتظارات " نتایج ICC در همه موارد بجز "مشکلات بینایی" و "خیرگی" خوب بودند. مقایسه امتیازات در دو گروه قبل و بعد از عمل نشان داد که بیماران قبل از عمل نمرات بالاتر (بدتری) در "اهمیت"، "عملکرد" و امتیاز نهایی به دست آورده بودند. ارتباط همه subscaIe در جهت مورد انتظار بود. نتیجه گیری: نسخه فارسی RSVP ابزاری پایا و روا در بررسی کیفیت زندگی مرتبط با دید در بیماران مبتلا به عیب انکساری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 653

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  243-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  831
 • دانلود: 

  291
چکیده: 

مقدمه: بروز نارسایی مزمن مرحله آخر کلیه در جوامع مختلف تحت تاثیر عوامل متعدد سن، جنس، نژاد و اختصاصات جغرافیایی تغییرات واضح می یابد، وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین همراه با بروز بیماری های مزمن متعدد و فراوان است، اما شواهد دقیقی برای بیماری های کلیوی در دست نیست.هدف: این مطالعه جهت تعیین ارتباط بین سطح درآمد و تحصیلات خانوادگی کودکان مبتلا به نارسایی مزمن کلیه با علل بروز آن انجام شد.مواد و روش ها: اطلاعات کلیه کودکان تحت دیالیز مزمن مشهد (62 نفر) توسط پرسش نامه کسب شد. گروه شاهد از دانش آموزان مناطق مختلف سطح شهر (400 نفر) انتخاب و پرسش نامه توسط آن ها تکمیل گردید. سطح درآمد، وضعیت سواد والدین، مسکن خانواده در بین 2 گروه با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک بررسی شد.نتایج: در گروه بیماران دیالیزی، خانواده های تک والدی یا بدون سرپرست به طور واضحی بیش از گروه شاهد بود (P<0.001). سطح تحصیلات خانواده ها نیز در گروه بیماران دیالیزی به طور متوسط 10 در مقابل 13 کلاس تحصیلی بود .(P<0.001) افراد دیالیزی مسکن اجاره ای یا مساحت مسکن کمتر نسبت به گروه شاهد داشته اند (P<0.001). درآمد ماهیانه بیماران دیالیزی نسبت به گروه شاهد پایین تر و تنها 3 درصد بیماران دیالیزی در نقاط مرفه شهری زندگی می کردند .(P<0.001)نتیجه گیری: سطح اجتماعی- اقتصادی خانواده های کودکان دیالیزی پایین تر از کودکان سالم است و شاید علت شیوع بالای بیماری مزمن کلیه در آن ها، عدم دسترسی آسان به امکانات بهداشتی، فقر فرهنگی والدین و در نتیجه مراجعه و تشخیص و ارجاع دیرهنگام و درمان ناقص بیماری اولیه و پیشرفت به سمت نارسایی کلیه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 831

دانلود 291 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

VAN DE VELDE E. | VERMEIR W. | CORTEN F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  129-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  61407
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 61407

دانلود 29437 استناد 462 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  322-332
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  11414
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11414

دانلود 29437 استناد 462 مرجع 0
نویسندگان: 

JAMSHIDINAVID BABAK | MANSOURI MARYAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  59-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  417
 • دانلود: 

  502
چکیده: 

Provision AND presentation of quality information is a prerequisite for decision making by stakeholders of business units. One of the features of this information is having the ability to compare with other peer companies, as one of the quality features of this information. SOCIAL responsibility can affect the qualitative characteristics of FINANCIAL reporting. Therefore, the purpose of this study is to investigate the relationship between corporate SOCIAL responsibility AND the ability to compare FINANCIAL statements as one of the most important features of FINANCIAL reporting. To achieve the purpose of the study, the composite data of 114 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period 20102020 were analyzed using multivariate linear regression. Findings showed that there is a positive AND significant relationship between corporate SOCIAL responsibility AND the ability to compare FINANCIAL statements. Based on these findings, it can be said that SOCIAL responsibility obliges company managers to adhere to their ethical commitments AND provide accurate AND quality information to their stakeholders. To do this, they use quality AND similar stANDards AND procedures that help reduce information asymmetries at the company level, employees, stakeholders, peer companies AND even the capital market.

آمار یکساله:  

بازدید 417

دانلود 502 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  47-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

در چهارچوب کیفیت گزارشگری مالی، پیچیدگی افشا از مهم ترین مواردی است که می توان به آن پرداخت. یکی از جوانب پیچیدگی افشا که امروزه بیش ازپیش مطرح است و حوزه وسیعی از مطالعات به آن معطوف شده است، بحث خوانایی صورت های مالی شرکت ها است. همچنین، پژوهش ها نشان داده است که مدیران، در سایه مسیولیت اجتماعی شرکت ها اقدام به فعالیت هایی در جهت حفظ منافع ذینفعان یا بالعکس منافع خود می نمایند و با دست بردن در گزارشگری مالی و پیچیده جلوه دادن صورت های مالی به این امر می پردازند. ازاین رو، هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین مسیولیت اجتماعی شرکت ها و خوانایی صورت های مالی است. به منظور سنجش مسیولیت اجتماعی، شش بعد مسایل محیطی، محصولات و خدمات، منابع انسانی، مشتریان، مسیولیت های جامعه و انرژی استفاده گردیده و درنهایت با لگاریتم گرفتن از مجموع امتیازات، نمره مسیولیت اجتماعی سنجیده شده است. همچنین، برای اندازه گیری خوانایی صورت های مالی از شاخص فاگ استفاده شده است که ترکیبی از تعداد کلمات در هر جمله و درصد کلمات پیچیده می باشد. جامعه پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشتمل بر 60 شرکت (350 سال_شرکتی) در بازه زمانی 1391 تا 1396 بوده و روش آزمون فرضیه پژوهش نیز رگرسیونی چند متغیره می باشد. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که بین مسیولیت اجتماعی شرکت ها و خوانایی صورت های مالی ارتباط معناداری وجود دارد و افزایش مسیولیت اجتماعی شرکت ها سبب افزایش شاخص فاگ (کاهش خوانایی) گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  73-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1348
 • دانلود: 

  573
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1348

دانلود 573 استناد 0 مرجع 47
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  50
 • صفحات: 

  81-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

هدف از این پژوهش مطالعه اثرات ابعاد گوناگون مسیولیت اجتماعی در بهبود عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ها است. برای این منظور اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1389 تا پایان سال 1398 استخراج گردید و با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی و آزمون فرضیه ها پرداخته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بعد قانونی و اخلاقی مسیولیت اجتماعی بر تغییرات نسبت کیوتوبین تاثیر معناداری نداشته، در حالی که بعد اجتماعی مسیولیت اجتماعی بر تغییرات نسبت کیوتوبین تاثیر مثبت و معناداری دارد. از طرف دیگر بعد اجتماعی مسیولیت اجتماعی بر تغییرات سرمایه ساختاری تاثیر مثبت و معنادار و بعداخلاقی و قانونی مسیولیت اجتماعی بر تغییرات سرمایه ساختاری تاثیر معنا داری ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 5

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  93-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  3868
 • دانلود: 

  824
چکیده: 

در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذی نفعان را با عدم اطمینان عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش بینی عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ها که با شاخص های مهم از قبیل سودآوری، جریانهای نقدی و رشد در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا از اواخر قرن اخیر مطالعات گسترده در زمینه مالی و حسابداری، یک رویکرد توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل نسبت های مالی را فراهم نموده است، رویکرد مذکور از دو بعد بنیادی مورد رسیدگی قرار گرفته که از یک بعد سودآوری و از بعد دیگر وضعیت مالی را مورد بررسی قرار می دهد و به واسطه این رویکردها و با استفاده از 11 نسبت مالی توانایی نسبتهای مالی را در پیش بینی بحران های مالی آتی مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار می دهد. در تحقیق حاضر تلاش می شود وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها با استفاده از نسبتهای شاخص سودآوری، جریانهای نقدی و رشد پیش بینی شود، از این رو هدف این پژوهش توسعه و آزمون عملکرد مالی و رویکرد ارزیابی ریسک است و به منظور طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق، فرضیه تحقیق برای دو گروه شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای خذف شده از بورس طبق تصمیم هیات پذیرش بورس با استفاده از تحلیل آماری لاجیت مورد آزمون قرار گرفت، نتایج تحقیق نشان می دهد نسبتهای مالی در هر دو گروه نمونه گیری، توانایی طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق را دارند اما دقت مدل تدوین شده بر اساس شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت نسبت به شرکتهای حذف شده از بورس اوراق بهادار بالاتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 3868

دانلود 824 استناد 4 مرجع 4
litScript