نتایج جستجو

23489

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2349

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  187-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  724
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

افزودن موادی نظیر الیاف طبیعی به فرآورده چندسازه پلاستیک، باعث افزایش برخی از مقاومت های فرآورده ساخته شده در مقایسه با پلاستیک خالص می شود. در این پژوهش اثرهای مربوط به طول الیاف خمیرکاغذ (کوتاه، متوسط و بلند)، ضریب کشیدگی و مقدار الیاف (27 درصد، 37 درصد، 47 درصد و صفر درصد وزنی) با ماده جفت کننده مالییک انیدرید که در همه تیمارها 3 درصد و یکسان بوده بر روی ویژگی های مکانیکی فرآورده چند سازه چوب پلاستیک مورد مطالعه قرار گرفت. الیاف خمیر کاغذ و پلی پروپلین در یک اکستردور با یکدیگر مخلوط و به داخل قالب تزریق و مطابق با استانداردهای مربوطه از آنها تخته تهیه شد. نتایج نشان داد که افزایش طول یا ضریب کشیدگی و مقدار الیاف باعث افزایش ویژگی های مکانیکی (مقاومت به کشش، مدول کششی وMOE ) تخته های ساخته شده می شود. بنابراین مقاومت به ضربه با مقدار و طول الیاف همبستگی معکوس داشته است. به طوری که برای مقاومت به ضربه مقدار الیاف عامل مهم تری نسبت به طول الیاف بوده است. همچنین مقاومت به ضربه پلاستیک تقویت شده با الیاف خمیرکاغذ در مقایسه با پلاستیک تقویت شده با خاک اره بیشتر است. وجود روابط متقابل معنی داری بین طول الیاف و مقدار الیاف برای ویژگی MOR و همچنین عدم وجود یک روند قابل درک در تیمارهای مربوط به MOR  تا حدودی تجزیه و تحلیل مربوط به اثرهای طول و مقدار الیاف را بر روی این ویژگی مکانیکی با ابهام مواجه ساخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 724

دانلود 270 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  71-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9953
 • دانلود: 

  4032
چکیده: 

Raman amplification of a 49 cm Bismuth oxide (Bi2O3) as a nonlinear gain medium based erbium doped FIBER amplifier (EDFA) is reported in new and compact design in near infrared spectral regions. The bismuth glass host provides the opportunity to be doped heavily with erbium ions to allow a compact optical gain FIBER amplifier design by using reduced FIBER LENGTH and the 1480 nm low pump power around 150 mW. A extended Raman amplification bandwidth of 45 nm, from 1520-1565 nm (C-band window) waveLENGTHs is empirically proposed in a backward and dualwaveLENGTH pumped Bi-EDF by employing 350 mW Raman pump in 1440 nm. Because of the short LENGTH gain medium as a nonlinear Bi-EDF, amplification of 3 dB is achieved over a C-band waveLENGTH range. This simple C-band Raman amplifier based Brillouin and ASE backscattering was constructed to test the forward, backward and dual-waveLENGTH pump laser and on-off gain. A peak gain of 1. 53 dB was obtained with a 3-dB bandwidth of 45 nm that the varieties of gain is 2. 02 dB around 1545 nm in backward pumping design. It array will be employ for sensing, spectroscopy and telecommunication systems.

آمار یکساله:  

بازدید 9953

دانلود 4032 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4 (پی در پی 70)
 • صفحات: 

  499-504
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  682
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

سابقه و هدف: کامپوزیت رزین ها در اتصال چند دندان به هم، شکننده می باشند. بنابراین، تحقیقات زیادی به منظور تقویت خصوصیات فیزیکی و دوام این مواد صورت گرفته که از جمله آنها می توان فایبرها را نام برد. این تحقیق با هدف بررسی اثرglass –FIBER  بر استحکام خمشی کامپوزیت رزین صورت گرفت.مواد و روش ها: تحقیق به صورت تجربی وin vitro  بر روی 22 نمونه ( هر گروه 11 نمونه) به ابعاد mm 25×6×2 انجام شد. در گروه اول نمونه ها از کامپوزیت ساخته شده و در گوه دوم بعد از پر کردن نصف ارتفاع قالب با کامپوزیت، یک لایه نوارglass –FIBER  آغشته به باندیگ قرار داده شد و سپس روی آن با کامپوزیت پر شد. تمام نمونه ها طبق (ISO 4049:2000) تحت پلی مریزاسیون قرار گرفته و تا زمان انجام آزمایشات ( به مدت یک ماه ) در رطوبت 100% نگهداری شدند. سپس استحکام خمشی نمونه ها به روش سه نقطه ای و با دستگاهInstron 1115  با سرعت اعمال نیرو 1mm/min اندازه گیری و مقایسه انجام شد. در نهایت نتایج به دست آمده توسط آزمون آماری t مورد قضاوت آماری قرار گرفتند.یافته ها: استحکام خمشی در گروه اول (22.39±3.38 MPa) و در گروه دوم (29.74±2.36 MPa) بدست آمد. تفاوت موجود بین دو گروه با آزمون آماری t test مورد قضاوت قرار گرفت که اختلاف معنی دار بین دو گروه را نشان داد (P<0.01).نتیجه گیری: قرار دادنglass –FIBER  درون کامپوزیت باعث افزایش میزان استحکام خمشی کامپوزیت می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 682

دانلود 268 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  7-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  957
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

در این بررسی از سه درخت افرا پلت(Acer velutinum Boiss) استفاده شد که از جنگل آموزشی - پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان قطع گردیده بود. توسط پهنای حلقه رویش سالیانه دخت در ارتفاع برابر سینه در بخش جوان چوب برابر با 5.43 میلی متر، افزایش سالیانه قطر تنه برابر با 10.86 میلی متر و همچنین متوسط طول الیاف برابر با 789.60 میکرومتر حاصل گردید. با توجه به طبقه بندی الیاف ملاحظه می شود که الیاف بخش جوان چوب، در گروه کوتاه جای می گیرد. با استفاده از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین طول الیاف و همچنین بکارگیری فرمول شیوکورا پایان مرحله میلی متر، متوسط افزایش سالیانه قطر تنه 7 میلی متر و طول الیاف 984.5 میکرومتر محاسبه شد که بدین ترتیب الیاف به گروه که سهم هر یک از جوان چوب و کامل چوب در قطر درخت به ترتیب 65.97 و 34.02 در صد حاصل گردید. با توجه به ارقام به دست آمده ملاحظه می شود که استفاده از چوب افرا پلت 27 ساله به دلیل برخورداری از مقدار وسیع جوان چوب، در صنایع مبل سازی که چوب بصورت مسیو بکار گرفته می شود خالی از اشکال نمی باشد و این در حالیست که برای مصرف این چوب در صنایع تبدیل شیمیایی مانعی وجود نخواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 957

دانلود 204 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  123-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  283
 • دانلود: 

  8952
چکیده: 

The bond strength between FIBER reinforced polymer (FRP) laminates and concrete is the main factor affecting the behavior of concrete members strengthened by externally bonded reinforcement (EBR) method. The bond strength depends on several factors, such as surface preparation, concrete strength, FRP stiffness and thickness and effective bond LENGTH. According to previous studies, using a bond LENGTH longer than the effective bond LENGTH, will not increase the connection load carrying capacity. Most existing theoretical models estimate bond strength based on the effective bond LENGTH. So, in order to achieve a satisfactory connection, it is important to determine the accurate value for the effective bond LENGTH of the lap joint. In this study, in order to evaluate and compare the effective bond LENGTH of FIBER implantation method and the conventional EBR method, 12 concrete specimens were prepared and tested. Then, the effective bond LENGTH and the bond strength of the specimens were obtained by using single-shear pull test and using particle image velocimetry (PIV) method and compared with the existing specifications such as ACI and fib. The results showed that, using FIBER implantation method instead of the conventional EBR method, would reduce the effective bond LENGTH by 20% and increase the bond strength between FRP and concrete substrate by 34%.

آمار یکساله:  

بازدید 283

دانلود 8952 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  50-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92334
 • دانلود: 

  21068
چکیده: 

Introduction: Post and core has been considered for endodontically treated tooth, especially in cases with severe damage crowns. Recently FIBER reinforced composite posts (FRC post) have been used in the treatment of endodontically treated teeth. Because the LENGTH and diameter of posts are effective in stress distribution, the purpose of this study is to evaluate the effect of LENGTH and diameter of FRC post on fracture resistance.Methods: In this experimental study, 36 glass FIBER posts with combination of 7mm, 9mm, and 12mm LENGTH and 1.1mm, 1.3mm and 1.5mm diameter were divided into 9 groups of 4. These posts were cemented in root canals by Panavia. Samples were tested with 45o compressive forces for the evaluation of fracture resistance. Datas were analyzed using SPSS soft ware and One- way and Two-way ANOVA analyses.Results: Fracture resistance did not increase significantly with the effect of LENGTH and diameter simultaneously (P=0.85). Samples with 12mm LENGTH and 1.5mm diameter had the greatest fracture resistance (1023.33N±239.22). The minimum fracture resistance had occurred in post with 7mm LENGTH and 1.5mm diameter (503.13N±69.18). Fracture resistance increased significantly by increasing the LENGTH and the same diameter.Conclusion: It can be concluded that fracture resistance is affected by the LENGTH and not the diameter of FRC post.

آمار یکساله:  

بازدید 92334

دانلود 21068 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  255-267
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1907
 • دانلود: 

  390
چکیده: 

سابقه و هدف: جمع آوری و استفاده از کاغذهای بایافتی علاوه بر کمک به حفظ محیط زیست، باعث تولید اقتصادی تر کاغذ خواهد شد. از آنجا که مصرف خمیرهای بازیافتی باعث افت کیفی کاغذهای تولیدی می شود، لذا تعیین وضعیت کیفی خمیر بازیافتی OCC می تواند باعث پیش بینی بهتر ویژگی های کاغذ کنگره ای گردد. برای تولید خمیر OCC می توان از انواع کاغذهای مقوا و کارتن استفاده نمود که درنتیجه باعث تفاوت کیفیت خمیر باریافتی OCC خواهد شد. از آنجا که پراکنش و تغییرات طول الیاف موجود در خمیر بر خواص مقاومتی کاغذ تاثیر مهمی دارد، هدف از انجام این تحقیق، مشخص نمودن تاثیر تغییرات طول الیاف انواع خمیرهای OCC بر کیفیت کاغذ کنگره ای می باشد.مواد و روش ها: از چهارنوع کاغذ بازیافتی با کیفیت متفاوت، خمیر OCC تهیه و کلاسه بندی طولی الیاف نمونه های خمیر بازیافتی و خمیر NSSC به وسیله دستگاه کلاسه بندی الیاف آزمایشگاهی بایرمک نت بر طبق آئین نامه T 233 cm-82 استاندارد تاپی واقع در آزمایشگاه کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران انجام شد. خمیر NSSC تولیدی از چوب گونه های پهن برگ کارخانه چوب و کاغذ مازندران نیز به عنوان تیمار شاهد استفاده شد. نمونه های کاغذ دست ساز 127 گرمی طبق آئین نامه T 205 om-88 استاندارد تاپی جهت اندازه گیری ویژگی های ساختاری (دانسیته) و ویژگی های مقاومتی (مقاومت به پارگی، مقاومت به ترکیدن، طول پارگی و مقاومت به لهیدگی کنگره ای) تهیه شد.یافته ها: نتایج نشان داد که، خمیر OCC حاصل از کاغذهای بازیافتی مختلف، دارای مقادیر الیاف بلند و نرمه های الیاف متفاوت بوده اند. در بین انواع خمیرهای بازیافتی OCC، خمیر با مقادیر بالاتر الیاف بلند، مقاومت کششی (طول پارگی)، مقاومت به ترکیدن و مقاومت به پارگی بیشتری داشته و خمیر با مقادیر بالاتر نرمه های الیاف و مقادیر کمتر الیاف بلند، دارای کمترین مقاومت ها بوده اند. مقاومت به لهیدگی کنگره ای نیز یکی از ویژگی های مهم کاغذ کنگره ای بوده و نتایج نشان داد که این مقاومت نیز تابع مقادیر الیاف بلند و نرمه های الیاف موجود در خمیر OCC می باشد. خمیرهای OCC با مقادیر الیاف بلند بیشتر و مقادیر نرمه های الیاف کمتر، دارای مقاومت به لهیدگی کنگره ای بیشتری بوده اند.نتیجه گیری: خمیرهای OCC تولید شده از منابع کاغذی مختلف دارای پراکنش طولی الیاف متفاوت بوده که بر روی ویژگی های مقاومتی کاغذ کنگره ای تاثیر قابل توجهی داشته است. بنابراین با انجام آزمایش تعیین پراکنش طولی الیاف موجود در خمیر OCC امکان پیش بینی خواص مقاومتی کاغذ کنگره ای وجود دارد. در این تحقیق مشخص شده است که خمیرهای OCC با مقادیر الیاف بلند بیشتر و مقادیر نرمه های الیاف کمتر دارای خواص مقاومتی مطلوب (مقاومت کششی، مقاومت به ترکیدن و مقاومت به پارگی) برای تولید کاغذ کنگره ای می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1907

دانلود 390 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اوریا احد | زرداری سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحات: 

  99-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1521
 • دانلود: 

  409
چکیده: 

در بسیاری از پروژه های ساختمانی و راه سازی، خاک محل دارای خواص مهندسی مورد نیاز مانند مقاومت برشی یا سختی کافی نبوده و نیاز به اصلاح و بهبود مشخصات آن دارد. روش های مختلف مکانیکی و شیمیایی برای تثبیت خاک وجود دارند که استفاده از المان های مسلح کننده مانند ژئوتکستایل ها، ژئوگریدها و الیاف های طبیعی یا مصنوعی از روش های تثبیت مکانیکی خاک می باشد. در دهه های اخیر، استفاده از الیاف های مصنوعی منفصل با توزیع تصادفی برای بهبود خواص مکانیکی خاک، به دلیل سهولت استفاده از این الیاف ها، هزینه های کم تولید و زمان کوتاه اجرا متداول گردیده است. در این تحقیق، مقاومت برشی ماسه سیلت دار تثبیت شده با الیاف مصنوعی منفصل شیشه با توزیع تصادفی به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. تمرکز این تحقیق بیشتر روی تاثیر طول و درصد وزنی الیاف بر پارامترهای مقاومتی خاک شامل چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی بوده است. نمونه های خاک تثبیت شده با الیاف به طول های 5، 10، 20 و 30 میلی متر با درصدهای وزنی 0.1، 0.2، 0.3، 0.4، 0.5 و 0.6 در 28 حالت مختلف تهیه شده و مقاومت برشی آنها با استفاده از دستگاه برش مستقیم تعیین گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که افزودن الیاف باعث افزایش مقاومت برشی خاک می گردد. افزایش مقاومت برشی خاک اصلاح شده با الیاف مصنوعی در اثر افزایش چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک بوده است. با افزایش درصد وزنی و طول الیاف، ابتدا مقاومت برشی خاک افزایش یافته و سپس کاهش می یابد. ولی در هر حال، مقاومت برشی خاک تثبیت شده بیشتر از خاک غیر مسلح می باشد. مقادیر زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی خاک در شرایط بهینه به ترتیب حدود 30 و 40 درصد افزایش داشته است. با توجه به نتایج آزمایش ها، مقدار بهینه درصد وزنی الیاف 0.4درصد و طول بهینه آنها 10 میلی متر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1521

دانلود 409 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  535-544
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  732
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

این تحقیق با هدف بررسی ویژگی های بیومتری الیاف (طول، قطر و ضخامت دیواره الیاف) گونه ممرز در منطقه آستارا (در ایران) انجام شده است. در ابتدا دیسک هایی از 3 درخت ممرز تهیه گردید و بعد وابری الیاف به روش فرانکلین انجام شد. طول، قطر و ضخامت دیواره الیاف نمونه های تهیه شده به وسیله میکروسکوپ نوری و با استفاده از عدسی چشمی مدرج تعیین شد. سپس اندازه گیری ابعاد الیاف در ناحیه مغز درخت با فواصل 2، 6، 11 و 15 سانتی متری از آن و همچنین در 4 جهت جغرافیایی مختلف انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش فاصله از مغز و نزدیک شدن به پوست، طول، قطر و ضخامت دیواره الیاف به طور معنی داری افزایش یافته است. بنابراین بیشترین مقادیر طول، قطر و ضخامت دیواره الیاف به ترتیب509/1 میلی متر، 93/23 میکرون و 897/3 میکرون در فاصله 15 سانتی متری از مغز بدست آمدند. نتایج حاصل از تغییر ابعاد الیاف در فواصل مختلف از مغز به سمت پوست نشان داد که با افزایش فاصله از مغز تا 15 سانتی متر، تغییر ابعاد الیاف کاهش یافته است و بیشترین تغییر ابعاد الیاف در فاصله 2 تا 6 سانتی متری از مغز مشاهده شده است.نتایج اندازه گیری ابعاد الیاف در 4 جهت جغرافیایی مختلف نشان داد که اختلاف معنی داری بین مقادیر طول، قطر و ضخامت دیواره الیاف در سطح احتمال 1% وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 732

دانلود 223 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2 (پیاپی 27)
 • صفحات: 

  132-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1053
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

فزایندگی مصرف چوب که با فزونی و افزایش جمعیت پدیدار گشته است، توجه به کشت گونه و کلنهای سریع الرشد صنوبر را حایز اهمیت نموده است. بدین جهت، در طی دهه های اخیر تعدادی از گونه ها و کلنهای اصلاح شده خارجی وارد ایران شده و در گیلان کشت شده است که از میان آنها دو کلن Populus.deltoides.77.51 و P.d.69.55 که سازگاری و توان چوبدهی بالا و خوبی داشته و با توجه به اینکه این درختان با هدف تولید چوب کشت می شوند; بنابراین مورد اقبال عمومی کشاورزان و صنوبرکاران قرار گرفته اند. بهینه سازی مصرف چوب ارتباط تنگاتنگی با شناخت ویژگی فیزیکی، آناتومیکی (تشریحی)، بیومتری الیاف و سایر خواص مهندسی آن پیدا می کند. بنابراین در این بررسی با استفاده از دستورالعمل IAWA، ویژگیهای بیومتری الیاف دو کلن فوق شامل طول، قطر و ضخامت الیاف اندازه گیری شده و مقادیر میانگین هر یک P.d.77.51؛ 947 ،25.35 ،5.24 میکرون و برای کلن P.d.69.55 به ترتیب 971, 24.99 و 5.46 میکرون می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1053

دانلود 129 استناد 3 مرجع 3
litScript