نتایج جستجو

361

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

37

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  470-483
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3708
 • دانلود: 

  409
چکیده: 

مقدمه: فیبروز ریوی ایدیوپاتیک (Idiopathic pulmonary fibrosis یا IPF)، بیماری مزمن بینابینی منتشر بافت ریه است که باعث ایجاد علایمی همچون سرفه و تنگی نفس می شود. متوسط بقا در این بیماران 3 سال بعد از شروع علایم بالینی می باشد. امروزه رویکرد درمانی در بیماری IPF در جهت استفاده از ترکیبات آنتی اکسیدان شیمیایی یا گیاهی جهت حذف رادیکال های آزاد و جلوگیری از پدیده التهاب و سپس فیبروز است. با توجه به خواص و ترکیبات آنتی اکسیدان رازیانه، این مطالعه با هدف تعیین اثر عصاره متانولی گیاه رازیانه بر فیبروز ریوی القا شده توسط بلئومایسین در موش صحرایی انجام گرفت.روش: برای ایجاد فیبروز ریوی، 15 میلی گرم بلئومایسین در تراشه 52 سر موش صحرایی نر تزریق شد. سپس 500 میلی گرم (به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) عصاره متانولی رازیانه به صورت دوره های 14 و 28 روزه به روش داخل صفاقی تزریق گردید. در نهایت، نمونه ها از جهت التهاب، فیبروز، غلظت هیدروکسی پرولین و پراکسیداسیون لیپیدی و فعالیت کاتالاز بافت ریه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.یافته ها: درجه التهاب، فیبروز و غلظت هیدروکسی پرولین و میزان پراکسیداسیون لیپیدی پارانشیم بافت ریه در گروه عصاره متانولی رازیانه نسبت به سایر گروه ها کاهش معنی داری داشت. همچنین، افزایش معنی داری در غلظت کاتالاز بافتی نسبت به سایر گروه های مطالعه در روزهای 14 و 28 مشاهده شد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل شده، احتمال دارد عصاره رازیانه با خاصیت آنتی اکسیدانی خود بتواند در پیشگیری و درمان فیبروز ریوی موثر باشد و شاید بتوان گیاه رازیانه را جهت پیشگیری و درمان فیبروز ریوی به جای استفاده از کورتیکواستروئیدها و سرکوب کننده های ایمنی که دارای عوارض جانبی زیادی هستند و همچنین، به دلیل استقبال بیشتر بیماران از داروهای گیاهی پیشنهاد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 3708

دانلود 409 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

TOXICOLOGY REPORTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  160-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  7516
 • دانلود: 

  17401
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7516

دانلود 17401 استناد 397 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  15-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2149
 • دانلود: 

  669
چکیده: 

زمینه و هدف: دیسمنوره اولیه به عنوان درد لگنی در غیاب یک ضایعه پاتولوژیک مشخص در دوران قاعدگی تعریف می شود و درمان اصلی آناستفاده از داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی می باشد. به علت عوارض شناخته شده داروهای شیمیایی و سابقه مصرف رازیانه در طبسنتی به عنوان یک گیاه آرام بخش و ضد اسپاسم، هدف این مطالعه تعیین تاثیر رازیانه بر دیسمنوره اولیه می باشد.روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی دوسو کور تعداد 50 دانشجوی دختر مبتلا به دیسمنوره اولیه متوسط تا شدید انتخاب کرد و به طورتصادفی در دو گروه عصاره رازیانه و دارونما تقسیم شدند. گروه ها برای 2 ماه متوالی درمان را از روز اول خونریزی به مدت 3 روز برای 4 بار درروز به کار بردند.یافته ها: شدت درد در گروه رازیانه در مقایسه با قبل از درمان، کاهش یافت (P<0.000) مقایسه دو گروه نشان داده، تفاوت معنی داری در شدتدرد در سیکل دوم درمان وجود داشت و این کاهش، بیشتر در گروه رازیانه مشاهده شد. (P<0.006) مدت درد نیز در گروه عصاره رازیانه در دو ماه کاهش داشت (P<0.00).میزان مصرف مسکن نسبت به قبل درمان در گروه رازیانه کمتر بوده؛ اما در مقایسه با دارونما معنی دار نبودهاست.بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بررسی حاضر به نظر می رسد عصاره رازیانه می تواند باعث کاهش شدت دیسمنوره شود. در این زمینه انجام پژوهش هایی با طول مدت و تعداد نمونه بیشتر برای حصول اطمینان و اظهار نظر قطعی، ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 2149

دانلود 669 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KHOURSHIDI N. | OSTAD S.N. | MOSADEGH M. | SOOUDI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  89-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  543
 • بازدید: 

  75619
 • دانلود: 

  31275
چکیده: 

Dysmenorrhea is among the most common gynecological complaints. There are several mechanisms which initiate dysmenorrhea. Therefore, different compounds can be employed to control its symptoms. NSAIDs such as ibuprofen are highly used in modern medicine to relieve the pain in short-term therapy. This method is not acceptable for long-term therapy due to side effects. Our previous data showed that FENNEL essential oil (FEO) could reduce the frequency and intensity of contraction of rat uterus in isolated organ models. Furthermore, the use of FEO is strongly recommended in traditional medicine for the relief of dysmenorrhea symptoms. Clinical study of FEO in primary dysmenorrhea showed that the essence reduces pain and some of following sequelae side effects noticeably.

آمار یکساله:  

بازدید 75619

دانلود 31275 استناد 543 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  61-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1527
 • دانلود: 

  342
چکیده: 

جوانه زنی فرآیند فیزیولوژیکی است که در استقرار مطلوب و عملکرد نهایی گیاه عامل مهم و تعیین کننده ای بشمار می رود. این فرآیند توسط عوامل محیطی متعددی مانند درجه حرارت، رطوبت و نور تحت تاثیر قرار می گیرد و در این میان درجه حرارت تاثیر مهمی بر خواب و جوانه زنی بذور دارد. به همین منظور جهت ارزیابی سطوح مختلف درجه حرارت بر شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی رازیانه و تعیین دمای کاردینال (حداقل، بهینه و حداکثر) این گیاه، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با هشت سطح دمایی (1، 5، 10، 15، 20، 25، 30 و 40 درجه سانتی گراد) و چهار تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390- 1389 انجام شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که جوانه زنی این گیاه در دامنه وسیعی صورت نمی گیرد، به طوری که جوانه زنی این گیاه در گستره دمایی 30- 15 درجه سانتی گراد صورت گرفته اما بالاترین درصد جوانه زنی مربوط به دمای 15 درجه سانتی گراد بوده است. سرعت جوانه زنی در دامنه 25- 15 درجه سانتی گراد از لحاظ آماری مشابه و تنها در خارج از این محدوده کاهش معنی داری را نشان داد. متوسط زمان جوانه زنی تحت تاثیر تیمارهای درجه حرارت قرار گرفته و کوتاهترین زمان لازم برای جوانه زنی در دمای 25 درجه سانتی گراد مشاهده شد. بهترین مدل در ارتباط با دمای کاردینال این گیاه مدل پنج پارامتری بتا بود و با توجه به نتایج بدست آمده از این مدل، دمای مطلوب جوانه زنی در مورد رازیانه 19 درجه سانتی گراد، حداقل دمای مورد نیاز 10 درجه سانتی گراد و حداکثر 43 درجه سانتی گراد بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 1527

دانلود 342 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1-الف
 • صفحات: 

  37-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  664
 • دانلود: 

  172
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 664

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پیاپی 62)
 • صفحات: 

  67-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1568
 • دانلود: 

  516
چکیده: 

مقدمه: پژوهش اخیر رازیانه و عصاره آن را به عنوان محصولاتی با ویژگی های عالی معرفی می نماید. هدف از این پژوهش استخراج عصاره رازیانه و بررسی فعالیت ضد اکسیداسیونی و ضد کپکی آن می باشد. مواد و روش ها: آب، استون، متانول و اتانول به عنوان حلال جهت استخراج عصاره رازیانه توسط روش سوکسله مورد استفاده قرار گرفتند. میزان ترکیبات پلی فنولی و فلاوونوئیدی هر عصاره تعیین شد. به علاوه فعالیت ضد اکسایشی عصاره متانولی رازیانه توسط روش به دام اندازی رادیکال آزاد DPPH ارزیابی شد. در ادامه، اثر غلظت های مختلف عصاره متانولی (0، 100، 250 و 1000 پی پی ام) و پودر (500 و 1000 پی پی ام) رازیانه بر روی فعالیت اکسیداسیونی روغن دانه آفتابگردان با اندازه گیری اعداد پراکسید و تیوباربیتوریک اسید در طول 15 روز گرمخانه گذاری در دمای ⁰ C 70 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین فعالیت ضد کپکی پودر و عصاره رازیانه بر روی کپک های آسپرژیلوس نایجر و پنی سیلیوم دیجیتاتوم توسط روش دیسک انتشاری مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج بدست آمده متانول بالاترین راندمان استخراج ترکیبات پلی فنولی را نشان داد. نتایج نشان داد که عصاره رازیانه به ویژه در غلظت های بالا فعالیت به دام اندازی رادیکال آزاد DPPH بالایی را نشان می دهد، هر چند اثر آن کمتر از TBHQ بود. نتایج فعالیت اکسیداسیونی نشان داد که عصاره و پودر رازیانه سرعت اکسیداسیون روغن دانه آفتابگردان را در مقایسه با نمونه شاهد کاهش دادند. نتایج آزمون میکروبی فعالیت ضد کپکی خوب عصاره رازیانه بر روی دو کپک مورد مطالعه را نشان داد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده عصاره رازیانه به عنوان یک منبع گیاهی سالم با ویژگی های خوب ضد اکسیداسیونی و ضد کپکی قابل استفاده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1568

دانلود 516 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

KHORSHIDI N. | OSTAD S.N. | MOSADDEGH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  89-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  548
 • بازدید: 

  22468
 • دانلود: 

  19665
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22468

دانلود 19665 استناد 548 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2845
 • دانلود: 

  545
چکیده: 

مقدمه: سندروم پیش از قاعدگی (PMS) را اغلب زنان در سن باروری تجربه می کنند. این سندروم یک رخداد دوره ای بوده و ترکیبی از تغییرات فیزیکی، روانی و رفتاری را شامل می شود و با ارتباطات خانوادگی و فعالیت های اجتماعی تداخل می کند. در این راستا روش های درمانی متفاوتی مطرح شده و یکی از این روش های درمانی استفاده از گیاهان دارویی به صورت سنتی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر عصاره رازیانه بر علایم سندروم پیش از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی یک سو کور 60 نفر از دانشجویان دارای علایم PMS به صورت تصادفی به دو گروه 30 نفره دریافت کننده رازیانه و دارونما اختصاص داده شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ثبت روزانه شدت مشکلات  (Daily Record of Severity of Problems)بود و شدت این سندروم در مدت 2 ماه قبل از درمان تعیین و با شرایط بعد از درمان مقایسه شد. جهت تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده و میزان P<0.05 از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شد.نتایج: دو گروه از نظر میانگین امتیازات علایم PMS قبل از مداخله با یکدیگر تفاوت معنادار آماری نداشتند [(101.4±33.4 در گروه رازیانه در مقابل 104.0±19.5 در گروه دارونما، P=0.61)]، اما تفاوت بین دو گروه پس از مداخله از لحاظ آماری معنادار بود، [64.4±29.4 در گروه رازیانه در مقابل 79.1±28.1، در گروه دارونما P=0.01].نتیجه گیری: عصاره رازیانه احتمالا بر کاهش علایم PMS موثر است. استفاده از آن در درمان این سندروم پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 2845

دانلود 545 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51956
 • دانلود: 

  13196
چکیده: 

A wide range of medicinal plant parts that possess varied medicinal properties are used for extracts as raw drugs. In this study, the ethanolic extract obtained from aerial parts of FENNEL (Foeniculum vulgare Mill.) seedlings was evaluated in vitro to examine their antimicrobial activity against four Gram-negative and three Gram-positive bacteria and two fungi. Aerial parts of one-month-old seedlings were air dried and powdered. Each powdered sample (20 g) was extracted with 200 ml ethanol (96%) using a shaking water bath for 24 h at room temperature. The solvent was removed under vacuum at 40oC using a rotary vacuum evaporator. The antimicrobial effect of the aerial part of FENNEL seedlings was tested by the disc diffusion method. The experiment was a randomized complete block with three replicates for each sample. FENNEL seedling extract had no inhibitory effect against Gram-positive bacteria and fungi, but had a weak effect against Gram-negative bacteria.

آمار یکساله:  

بازدید 51956

دانلود 13196 استناد 0 مرجع 0
litScript