نتایج جستجو

367820

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

36782

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SHARIATINASAB S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  15-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102073
 • دانلود: 

  33150
چکیده: 

Sex SELECTION for non-medical reasons is a major controversy in around the world. Here in this paper, we presented the ethical arguments about sex SELECTION for non-medical reasons and discuss about them in Islamic context. Significant arguments about sex SELECTION relate to sexism and sex discrimination, sex disproportion, human dignity, playing God, psychological pressure on unselected children and other ethical issues. Main responses includes: parental autonomy, compare with their authority in using contraceptive methods or cosmetic surgery; utilitarianism and consequentialism that practically prefers sex SELECTION that abortion; sex ratio can be protected by some legislations. Islam underscores the will of God in any human action so no one can play God and unlike Christians, the vision of Islam to the pre-implantation embryo is not a human. Our conclusion from religious, legal and ethical survey is: sex SELECTION in FAMILY balancing type is acceptable in Islamic context with the following conditions: only for married couples, only one successful time, not for the first child not for same sex. Detail counseling should be performed with the couple about the risks and success rate. If both genders exist in FAMILY, sex SELECTION should not be performed. If the selected child dies with any reasons, another attempt is acceptable. Sex SELECTION clinics should act under supervision of health care authorities.

آمار یکساله:  

بازدید 102073

دانلود 33150 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نظری راضیه | معظمی نسرین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  393-400
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1067
 • دانلود: 

  275
چکیده: 

قارچ ‍ Trichoderma reesei یک میکروارگانیسم سلولولتیک می باشد که به منظور تولید آنزیمهای سلولازی تحت شرایط تخمیر غوطه ور مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق، بعد از چندین مرحله جهش با موتاژن شیمیایی NTG و موتاژن فیزیکی uv، از مجموع 6500 کلونی بررسی شده از این قارچ، یک سویه سلولولیتیک کارآمد به نام 2: 6A به دست آمد که حداکثر میزان تولید آنزیم اگزوکلوکاناز توسط این سویه در روز چهارمU/ml  1.26 (130 درصد بیشتر از تیپ وحشی) و حداکثر میزان تولید آنزیم اندوگلوکاناز در روز چهارم 0.82 U/ml (156 درصد بیشتر از تیپ وحشی) بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1067

دانلود 275 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  105-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  996
 • دانلود: 

  516
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 996

دانلود 516 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  69-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

پژوهش حاضر باهدف پیشبینی پایداری زناشویی بر اساس معیارهای همسرگزینی، مهارتهای ارتباطی و تابآوری خانواده با روش توصیفی از نوع همبستگی در جامعه آماری زوجین متأهل شهر تهران انجام شد. نمونه این پژوهش شامل 379 نفر از مراجعین فرهنگسراها و سراهای محل شهر تهران بودند که با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب و به پرسشنامههای پژوهش از قبیل شاخص بیثباتی ازدواج ادواردز، جانسون و بوث (1980)، پرسشنامه ملاکهای انتخاب همسر شوارتز و هاسیبروک (2012)، پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کوئیندام (2001) و مقیاس تابآوری خانواده سیکبی (2005)پاسخ دادند. دادههای پژوهش با استفاده از نرمافزار آماری SPSS-24 و با روش رگرسیون گامبهگام مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت. یافتههای حاصل از پژوهش نشان داد میزان تأثیر معیارهای انتخاب همسر (01/0p>؛ 26/0 = β )، تابآوری خانواده (01/0p>؛ 21/0-= β ) و مهارتهای ارتباطی (05/0p>؛ 11/0-= β ) است. همچنین متغیرهای معیارهای انتخاب همسر تابآوری خانواده و مهارتهای ارتباطی درمجموع توانستند 22 درصد از تغییرات واریانس متغیر پایداری زناشویی را پیشبینی کنند (05/0P≤ ). ازاینرو میتوان بیان نمود زندگی زناشویی پایدار تحت تأثیر معیارهای انتخاب همسر، توانایی تابآوری در برابر چالشهای زندگی زناشویی و برقراری ارتباط مؤثر بین زوجین قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 170 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  99-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  764
 • دانلود: 

  426
چکیده: 

روابط و مسایل «زوج»، (زن و مرد) مضمونی است که مورد توجه نمایشنامه نویسان ایرانی بوده است. با توجه به اینکه اغلب نمایشنامه های ایرانی با محور روابط «زوج» در بستر ویژگی های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، روانی و سنتی شکل گرفته و واقعیت های اجتماعی را انعکاس می دهند، بررسی این مضمون مدخلی است برای ارایه چشم اندازی از مناسبات و معیارهای اجتماعی ایران در قرن اخیر. در این پژوهش، نظریه «بازتاب» که بیشترین امکان دستیابی به ساختارهای اجتماعی از طریق آثار هنری را فراهم می کند مبنای مطالعه جامعه شناختی مضمون «زوج» در نمایشنامه های ایرانی قرار داده ایم. مهم ترین وجه نهاد «زوج» که کارکرد اجتماعی آن است از جنبه های مختلف به اختصار بررسی شده و بر اساس داده های مربوط به جنبه های گوناگون روابط زوج، به آن دسته از نمایشنامه های چاپ شده ایرانی پرداخته ایم که این روابط را منعکس کرده اند. استخراج واقعیات اجتماعی برآمده از این نمایشنامه ها و تبیین این واقعیت ها از منظر جامعه شناسی، می تواند در شناخت بیشتر جایگاه روابط زوج به عنوان یک پدیده اجتماعی، موثر باشد. جامعه شناسی، دانش پدیده های اجتماعی است که از رفتارهای انسان ها ناشی شده اند و شناخت رفتارها بدون کمک روانشناسی امکان پذیر نیست، بنابراین ما با نگرشی جامعه شناسانه و با تکیه بر دانش روانشناسی به تحلیل نمایشنامه های منتخب پرداخته ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 764

دانلود 426 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  54
 • صفحات: 

  45-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  321
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

تغییر و تحولات جامعه و به ویژه خانواده، بر اساس نظریه های مختلف از جمله نظریه تضاد بررسی و تبیین می شود. بر مبنای این نظریه، در جامعه و بین گروه های مختلف، نگرش ها و علایق متفاوت وجود دارد که از طریق قدرت، بینشان نظم ایجاد می شود و ثبات اجتماعی تامین می گردد؛ اما توزیع نابرابر منابع، سرانجام سبب ایجاد کشمکش و تضاد بین آنان می شود. هدف این پژوهش نیز تفسیر و تحلیل تحولات خانواده ایرانی در رمان های «تالار آیینه» از امیرحسن چهل تن، «سمفونی مردگان» از عباس معروفی و «نیمه غایب» از حسین سناپور بر اساس این نظریه و با روش توصیفی-تحلیلی است و به این پرسش ها پاسخ داده می شود: در دوره های مختلف چه عواملی موجب تضاد در خانواده های ایرانی شده است؟ تضاد بر اساس چه منافعی بوده است؟ گروه های زیر سلطه، برای رهایی خود از چه منابعی استفاده کرده اند؟ و این تضاد موجب چه تغییراتی در خانواده شده است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که ابتدا تضاد و تنش در خانواده های فرادست جامعه و سپس متوسط و بعد فرودست ایجاد شده است؛ این تضاد ها در اثر آشنایی با مدرنیته بوده و در آغاز، شخصیت پدر، نقش عاملیت را در این زمینه برعهده داشته است. اما در ادامه، دیگر اعضای خانواده، به ویژه شخصیت پسر و سپس دختر و همسر، به نظم موجود اعتراض کرده اند. پدر از نظم موجود سود می برد و دیگر اعضای خانواده، زیر سلطه اش قرار دارند. او برای ادامه تسلط خود، منابعی مانند قدرت و ثروت را در اختیار دارد و گروه زیر سلطه برای رهایی، از سرمایه ها و منابعی مانند سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استفاده کرده اند. شخصیت پدر به دنبال حفظ قدرت و اقتدار خود در خانواده است و دیگر اعضای خانواده به دنبال دستیابی به فردیت و استقلال هستند که تضاد ناشی از این امر، موجب تغییر و تحولاتی در ارزش ها و هنجارهای خانواده به ویژه در زمینه ازدواج، تحصیل و شغل شده و با فروپاشی سامان گذشته خانواده ها، نظم جدیدی شکل گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 321

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  71-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  453
 • دانلود: 

  290
چکیده: 

مناسک دینی همواره در تمام جوامع با اعتقادات خاصی انجام می شده و تاثیرات مثبتی نیز داشته است. این مقاله با هدف تجربه زیسته زنان از نقش مناسک دینی بر کاهش خشونتهای خانگی در سه گونه همسرگزینی به انجام رسید. روش مطالعه کیفی است که با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. نمونه آماری زنان ساکن در شهر کرمانشاه و در سنین بین 40 17 بودند. انتخاب نمونه ها براساس روش نمونه گیری هدفمند از نوع قضاوتی بوده است. برای گردآوری داده ها از ابزار «مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته» استفاده شد. حاصل مصاحبه با 50 مشارکت کننده (ازدواجهای هیجانی: 13 نفر، ازدواجهای تنظیم شده رضایتمند: 18 نفر و ازدواجهای تنظیم شده اجباری: 19 نفر) دسته بندی شد. داده های این پژوهش پنج مضمون اصلی 1. تجربه زنان از خشونتهای خانگی علیه آنان 2. واکنش زنان به خشونت علیه آنان 3. احساسات زن هنگام مناسک دینی 4. واکنش شوهران بعد از مناسک دینی و 5. تاثیرات بعد مناسکی دین به دست آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 453

دانلود 290 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فریبرزعراقی محمدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  58/1 (ویژه نامه ریاضی)
 • صفحات: 

  6-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1379
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

در این مقاله، حل عددی انتگرال ناسره فازی ~I=ò+¥~a~f (~X)d~x ارایه می گردد که ~f (~X) تابعی با مقدار فازی، بسته و کراندار تعریف شده روی دستگاه اعداد حقیقی فازی بسته است و ~a عددی فازی با تابع عضویت مثلثی با زنگی شکل است. به این منظور، مجموعه های -a برش عدد فازی Ia, ~I و 0£a£1,`Ia که نقاط انتهایی آنها انتگرالهای ناسره قطعی هستند محاسبه می شوند. سپس، یک روش قابل اعتماد برای تخمین Ia و `Iaبا استفاده از حساب تصادفی معرفی می شود. در این حالت، الگوریتمی ارایه می شود که این انتگرالها را با استفاده از قاعده سیمپسون محاسبه می کند. با استفاده از روش CESTAC، اعداد طبیعی بهینه ma و `maرا می یابیم به طوری که این انتگرالهای ناسره توسط انتگرالهای معین تقریب زده می شوند.همچنین، برای یک r مفروض، مقدار تقریبی تابع عضویت m~I® را تقریب زده و دقت نتایج را مشخص می کنیم. سرانجام، دو انتگرال فازی با استفاده از الگوریتم ارایه شده جهت نشان دادن نتایج این تحقیق محاسبه می گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 1379

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  9-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1910
 • دانلود: 

  449
چکیده: 

DNA کاتالیست ها (دئوکسی ریبوریم ها، DNA آنزیم ها، DNA زایم ها)، مولکول های DNA تک رشته ای، کاتالیتیک و مصنوعی می باشند. با استفاده از تکنیک In vitro SELECTION، DNA کاتالیست هایی با توانایی کاتالیز واکنش های برش RNA، اتصال RNA و طیف وسیعی از دیگر واکنش های شیمیایی شناسایی شده است. DNA کاتالیست ها به صورت In vitro و به عنوان ابزارهای بیوشیمیایی و آنالیتیکی و هم چنین به عنوان سنسور مورد استفاده قرار می گیرند. این توالی های کاتالیتیک هم چنین به عنوان عوامل درمانی و به صورت In vivo به منظور هدف قرار دادن یک mRNA اختصاصی نیز کاربرد دارند.اگرچه سوال های مفهومی و عمل کردی زیادی در ارتباط با DNA کاتالیست ها باقی مانده است، اما آن ها به عنوان یک امید تازه در حوزه کاربردهای In vitro و In vivo مطرح می شوند. در این بررسی به مطالعه مفهوم و انواع مختلف DNA کاتالیست ها، تکنیک In vitro SELECTION و کاربردهای درمانی آن ها پرداخته شده است. این مطالعه هم چنین به بررسی چالش ها و راه کارهای مقابله با آن ها در حوزه استفاده درمانی از DNA کاتالیست ها برای درمان بیماری های مختلف شامل سرطان ها، عفونت های باکتریایی و ویروسی می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 1910

دانلود 449 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAHDAVI GHADIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  477
 • بازدید: 

  30965
 • دانلود: 

  32295
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30965

دانلود 32295 استناد 477 مرجع 0
litScript