نتایج جستجو

13422

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1343

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه ناباروری 3)
 • صفحات: 

  62-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  740
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

گر چه روشهای جامع لقاح خارجی رحمی (IVF) و میکرواینجکشن (ICSI) در درمان ناباروری موثر واقع می شوند، با این حال تعداد معدودی از زوجین نابارور در اولین مرحله درمانی یعنی تشکیل لقاح تخمک های آسپیره شده با شکست اولیه مواجه می شوند. بنابراین، هدف از این مطالعه گذشته نگر بررسی نتایج مربوط به موارد عدم باروری تمام تخمک های حاصله از 111 سیکل درمانی IVF و ICSI می باشد. جهت این مطالعه اطلاعات اولیه مربوط به زوجین به همراه وضعیت پارامترهای اسپرم و نیز تخمک های حاصله در دو گروه سنی زن با 30 سال سن و یا کمتر و همچنین بیش از 30 سال در نظر گرفته شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS در دو گروه IVF و ICSI بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان Total Fertilization FAILURE (TFF) در طی 4 سال فقط 4.5% بوده است (جمعا 111 سیکل TFF). میانگین سن، مدت ناباروری، تعداد فولیکول و تخمک در دو گروه فوق مشابه بود. اما سن زن در تعداد فولیکول بدست آمده دخیل بود. در زنان با سن 30 و بالاتر تعداد فولیکول بدست آمده 10.11 و در گروه سنی کمتر از 30 سال، 8.03 بوده است ( 0.036=P). 51.35% از افراد دارای اسپرم های با مرفولوژی طبیعی بودند که 31.5% آنها از طریق IVF تحت درمان قرار گرفته بودند. جمع آوری اسپرم در 75% از مردان از روش انزالی و در بقیه به روش آسپیره نمودن اسپرم انجام شده بود. همچنین 85% از زوجین در اولین (68% میکرواینجکشن، 17% IVF)، 12% در دومین و 3% افراد در سومین بار (فقط میکرواینجکشن) مراجعه جهت درمان ناباروری خود دچار TFF شده بودند. بنابراین جمعا 81% موارد TFF مربوط به میکرواینجکشن و 19% موارد TFF مربوط به IVF بوده است. در گروه ICSI، پارامترهای اسپرم در رابطه با علت ناباروری مردانه از نظر آماری معنی دار بود. نتایج این تحقیق نشان داد که TFF در سیکل های درمانی IVF و ICSI اتفاق می افتد و جهت دستیابی به فاکتورهای دخیل در TFF نیاز به بررسی جامع تر در مورد عوامل دخیل در ناباروری زوجین به همراه مطالعه Ultrastructure تخمک های بارور نشده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 740

دانلود 30 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  215-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  794
 • دانلود: 

  394
چکیده: 

مقدمه: نارسایی حاد کلیه یک اختلال شایع در نوزادان بستری در مرکز مراقبت های ویژه می باشد. در بیشتر نوزادان نارسایی کلیه با عوامل مستعد کننده ای مثل سپسیس، نارسایی قلبی، آسفیکسی پری ناتال و نارس بودن همراهی دارد. شیوع نارسایی کلیه در نوزادان نسبتا بالا بوده و عدم تشخیص و درمان به موقع آن نوزادان را در آینده با عوارض جبران ناپذیری مواجه می سازد.هدف: هدف از این مطالعه بررسی شیوع و علل نارسایی حاد کلیه در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه است تا با شناخت عوامل خطرساز، از بروز و پیشرفت نارسایی کلیه کاسته شود.مواد و روش ها: در این مطالعه پرونده 2400 نوزاد بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان 22 بهمن مشهد در طی 5 سال بررسی گردید. از این تعداد 50 نوزاد معیارهای نارسایی حاد کلیه را دارا بودند. میزان کراتینین سرم نوزادان و حجم ادرار آن ها با اعداد استاندارد مقایسه گردید و در انتها نتایج توسط نرم افزارهای آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و 0.05≥P معنی دار تلقی گردید.نتایج: در این مطالعه شیوع نارسایی حاد کلیه 2.1 درصد بوده است. شیوع نارسایی کلیه در نوزادان پسر 2.3 درصد و در نوزادان دختر 1.8 درصد بوده است. اختلاف از نظر آماری معنی دار نبوده است (0.093=P). از بین 50 نوزاد مورد مطالعه که مبتلا به نارسایی حاد کلیه بودند، 18 نوزاد نارسایی کلیه درونزاد (36%)، 31 نوزاد مبتلا به نارسایی پیش کلیوی (62%) و 1 نوزاد دچار نارسایی کلیه از نوع انسدادی (2%) بودند. در این مطالعه شایع ترین علل نارسایی حاد کلیه به ترتیب دهیدراتاسیون (28%)، سندرم زجر تنفسی نوزادی (18%)، ایکتر و خوب شیر نخوردن (16%)، آسفیکسی (16%) و عفونت (14%) بوده است.نتیجه گیری: نارسایی پیش کلیوی ناشی از کم آبی و خوب شیر نخوردن شایع ترین علت نارسایی حاد کلیه در نوزادان است.

آمار یکساله:  

بازدید 794

دانلود 394 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1 (پی در پی 83)
 • صفحات: 

  12-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  695
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

سابقه و هدف: علیرغم تقاضای روز افزون جهت استفاده از کامپوزیت ها، هنوز شواهد علمی متناقضی در خصوص کارایی طولانی مدت آنها در نواحی خلفی وجود دارد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین استحکام خستگی و نحوه شکست در دندان های پره مولردرمان ریشه شده به روش ترمیم غیر مستقیم کامپوزیتی انجام شد.مواد و روش ها: :در این مطالعه تجربی، 84 دندان پره مولر انسانی سالم انتخاب و بصورت تصادفی در 7 گروه 12 تایی قرار گرفتند. گروه اول دندان های سالم ، گروه دوم دندان هایدرمان ریشه شده دارای ترمیم غیرمستقیم با کامپوزیت Z-250، گروه سوم و چهارم نیز همانند گروه دوم تهیه شده بودند با این تفاوت که به آنها به ترتیب یک میلیون و دو میلیون سیکل نیرو وارد شد. گروه پنجم دارای ترمیم غیر مستقیم با کامپوزیت Tetric ceram بود. گروه ششم و هفتم نیز همانند گروه پنج تهیه شدند با این تفاوت که به آنها به ترتیب یک میلیون و دو میلیون سیکل نیرو وارد شد. سپس نمونه ها توسط universal testing machine تحت نیروی فشاری شکسته شدند. آنالیزهای آماری با استفاده از آزمون هایKruskal-Wallis ،Two way ANOVA و Chi-Square انجام پذیرفت.یافته ها: تمام نمونه های مورد آزمایش، نیروی fatigue را در دستگاه مقلد جویدن تحمل کردند و هیچ شکستگی مشاهده نشد. میانگین مقاومت به شکست در نمونه های گروه 1 تا 7 به ترتیب 92/1276، 05/1269، 8/1217، 13/1188، 97/1228، 86/1127 و 58/1105 بود، اما اختلاف معنی دار آماری بین 7 گروه آزمون از نظر مقاومت به شکست و نحوه شکست دیده نشد. مقایسه مقاومت به شکست در دو نوع کامپوزیت در زمان های صفر، 4 و 8 سال اثر معنی داری برای متغیرهای نوع کامپوزیت (P=0.203) و سیکل نیرو(P=0.298)  نشان نداد.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که دندان های پرمولر ترمیم شده با انله های کامپوزیتی غیرمستقیم می توانند تا 8 سال پس از ترمیم مقاومت به شکستی معادل دندان دست نخوره دارا باشند. از سوی دیگر، طی دوره های 4 و 8 ساله سیکل جویدن، فقدان اختلاف آماری نشان می دهد که نوع ماده ترمیمی استفاده شده در این بررسی (Tetric Ceram, Z-250) اثری در مقاومت به شکست دندان ندارد. بیشتر شکست های مشاهده شده در انله های کامپوزیتی غیرمستقیم در زیر CEJ و از نوع غیرقابل ترمیم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 695

دانلود 215 استناد 0 مرجع 42
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LIN Y.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  400
 • بازدید: 

  17450
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17450

دانلود 18003 استناد 400 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  243-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  801
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

مقدمه: بروز نارسایی مزمن مرحله آخر کلیه در جوامع مختلف تحت تاثیر عوامل متعدد سن، جنس، نژاد و اختصاصات جغرافیایی تغییرات واضح می یابد، وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین همراه با بروز بیماری های مزمن متعدد و فراوان است، اما شواهد دقیقی برای بیماری های کلیوی در دست نیست.هدف: این مطالعه جهت تعیین ارتباط بین سطح درآمد و تحصیلات خانوادگی کودکان مبتلا به نارسایی مزمن کلیه با علل بروز آن انجام شد.مواد و روش ها: اطلاعات کلیه کودکان تحت دیالیز مزمن مشهد (62 نفر) توسط پرسش نامه کسب شد. گروه شاهد از دانش آموزان مناطق مختلف سطح شهر (400 نفر) انتخاب و پرسش نامه توسط آن ها تکمیل گردید. سطح درآمد، وضعیت سواد والدین، مسکن خانواده در بین 2 گروه با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک بررسی شد.نتایج: در گروه بیماران دیالیزی، خانواده های تک والدی یا بدون سرپرست به طور واضحی بیش از گروه شاهد بود (P<0.001). سطح تحصیلات خانواده ها نیز در گروه بیماران دیالیزی به طور متوسط 10 در مقابل 13 کلاس تحصیلی بود .(P<0.001) افراد دیالیزی مسکن اجاره ای یا مساحت مسکن کمتر نسبت به گروه شاهد داشته اند (P<0.001). درآمد ماهیانه بیماران دیالیزی نسبت به گروه شاهد پایین تر و تنها 3 درصد بیماران دیالیزی در نقاط مرفه شهری زندگی می کردند .(P<0.001)نتیجه گیری: سطح اجتماعی- اقتصادی خانواده های کودکان دیالیزی پایین تر از کودکان سالم است و شاید علت شیوع بالای بیماری مزمن کلیه در آن ها، عدم دسترسی آسان به امکانات بهداشتی، فقر فرهنگی والدین و در نتیجه مراجعه و تشخیص و ارجاع دیرهنگام و درمان ناقص بیماری اولیه و پیشرفت به سمت نارسایی کلیه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 801

دانلود 271 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CONROY D.E. | WILLOW J.P. | METZLER J.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  76-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  33586
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33586

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MACLARAN K. | PANAY N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  35-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  371
 • بازدید: 

  11840
 • دانلود: 

  13760
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11840

دانلود 13760 استناد 371 مرجع 0
نویسندگان: 

GOSWAMI D. | CONWAY G.S.

نشریه: 

HUMAN REPRODUCTION UPDATE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  391-410
تعامل: 
 • استنادات: 

  1188
 • بازدید: 

  29898
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29898

دانلود 17315 استناد 1188 مرجع 0
نویسندگان: 

ASHRAFI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  20-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41177
 • دانلود: 

  17914
کلیدواژه: 
چکیده: 

Recurrent implantation FAILURE (RIF) has many definitions, but usually authors consider RIF, the FAILURE to achieve a pregnancy fallowing 2-6 IVF cycles in which more than 10 high grade embryos were transferred to the uterus. There are a lot of causes for RIF but two main causes of that are related to embryo and endometrium.Chromosomal abnormalities, zona hardening and problems in culture media are causes of RIF due to embryo development.And the factors such as polyps, fibroids, endometriosis and thin endometrium can affect implantation related to endometrium. The relationship between ART FAILURE and thrambophilia remain largely inconclusive.The exact mechanism by which thromobophilia can cause implantation FAILURE is not fully understand, But many Theories are affected such as: impaired vascularization, impairment of trophoblast function and immunologic mechanism, other causes of RIF may related to presence of hydrosalpinx, endometriosis, adenomyosis.About the treatment of RIF, there are controversies. The aim of all infertility specialists is to provide an evidence bored treatment for these patients.Removing or occlusion of hydrosalpinx and doing hysteroscopy before any additional treatment, and injury of endometrium just before COH, assisted hatching, blasto cyst transfer, zift, PGD, treatment by heparin in thrombophilia and co -culture, … but all of them need more research for approval.

آمار یکساله:  

بازدید 41177

دانلود 17914 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHELLING A.N.

نشریه: 

REPRODUCTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  140
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  633-641
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  23603
 • دانلود: 

  17401
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23603

دانلود 17401 استناد 397 مرجع 0
litScript