نتایج جستجو

20682

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2069

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ABBASI MOHAMMADREZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50542
 • دانلود: 

  36698
چکیده: 

The Jacobian-Free Newton-Krylov (JFNK) method has been widely used in solving nonlinear equations arising in many applications. In this paper, the JFNK solver is examined as an alternative to the traditional power iteration method for calculation of the fundamental eigenmode in reactor analysis based on Even-parity neutron transport theory. Since the Jacobian is not formed the only extra storage required is associated with the workspace of the Krylov solver used at every Newton step. A new nonlinear function is developed for the Even-parity neutron transport equation utilized to solve the eigenvalue problem using the JFNK. This Newton-based method is compared with the standard iterative power method for a number of multi-groups, one and two dimensional neutron transport benchmarks. The results show that the proposed algorithm generally ends with fewer iterations and shorter run times than those of the traditional power method.

آمار یکساله:  

بازدید 50542

دانلود 36698 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VOUSOOGHI N. | SALEHI A.A. | HESHMATZADEH M. | SHAHRIARI M.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  78-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89648
 • دانلود: 

  62393
کلیدواژه: 
چکیده: 

The objective of this paper is to introduce a new direct method for neutronic calculations. This method, called Direct Discrete Method (DDM), is simpler than the neutron transport Equation and more compatible with the physical meanings of the problem. The method, based on the physics of the problem, initially runs through meshing of the desired geometry. Next, the balance equation for each mesh interval is written. Considering the connection between the mesh intervals, the final discrete equation series are directly obtained without the need to first pass through the set-up of the neutron transport differential equation. In this paper, a single and multi-group neutron transport discrete equation has been produced for a cylindrical shape fuel element with and without the associated clad and the coolant regions, each with two different external boundary conditions. The validity of the results from this new method are tested against the results obtained by the MCNP-4B and the ANISN codes.  

آمار یکساله:  

بازدید 89648

دانلود 62393 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  197-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  854
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

استفاده از انرژی همجوشی به روش لختی (ICF) در چند دهه گذشته بسیار مورد توجه محققین بوده است. برای بالا بردن بهره انرژی در این روش، طراحیهای گوناگونی صورت گرفته است. روش متداول اشتعال مستقیم یا جرقه ای و روش اشتعال سریع ساچمه های سوخت بررسی می گردد. ترابرد نوترونها، الکترونها و فوتونها برای هر دو حالت در چند نمونه ساچمه حاوی ترکیبات مختلف برلیم و لیتیم محاسبه و مقایسه می شوند. استفاده از باریکه های یونی پر انرژی برای متراکم سازی مقدار کمی مخلوط دوتریم- تریتیم درون یک ساچمه کروی بهره انرژی نسبتا بالایی را به دست می دهد. در این کار با بررسی رفتار نوترونهای حاصل از همجوشی در لایه های اطراف سوخت، گرمادهی نوترون به این مواد که برلیم و لیتیم انتخاب شده است با استفاده از روش مونت کارلو و کد MCNP محاسبه گردیده است. مشاهده می شود که مقدار قابل توجهی از انرژی نوترون صرف گرم نگه داشتن این لایه ها می شود که منجر به انبساط این نواحی و متراکم نگه داشتن عناصر ناحیه سوخت و تسریع در انجام برهم کنشها و در نتیجه بالا بردن بهره انرژی در این ساچمه ها می گردد. با انجام محاسبات نتیجه می شود برلیم بهتر از لیتیم در انجام این کار موثر است. همچنین در یک بررسی مقدماتی ترابرد الکترونهای نسبیتی که در روش اشتعال سریع مورد توجه هستند در ساچمه های نمونه محاسبه و میزان گرمادهی آنها به سوخت D-T و لایه های برلیم داخل ساچمه حساب می گردد. در حالی که ناپایداری هیدرودینامیکی در روش اشتعال جرقه ای مشکل اصلی بهره انرژی آن است، روش اشتعال سریع جایگزین مناسبی برای همجوشی به روش لختی است.

آمار یکساله:  

بازدید 854

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1 (مسلسل 39)
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1142
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

برنامه ای کامپیوتری بر اساس روش مونت کارلو برای ترابرد وابسته به زمان نوترون در محیط های شکافت پذیر و محاسبه پارامترهای نوترونیک سیستم بسط داده شده است. در این مقاله به چگونگی محاسبه ضریب تکثیر موثر، طول عمر متوسط نوترون و توزیع مکانی شار در حالت پایدار پرداخته شده است. نتایج بدست آمده با مقادیر تجربی و روش های محاسباتی دیگر مقایسه شده و توافق خوبی بین آنها مشاهده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1142

دانلود 301 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KHALAF ALI M. | TAHA MAHMOUD M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  127-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64885
 • دانلود: 

  58518
چکیده: 

The sd-version of the interacting boson model (IBM) is used to establish the shape phase transitional structure. A simplified Hamiltonian is used which is intermediate between the three dynamical symmetries of U (6), namely the spherical U (5), the prolate and oblate deformed SU (3) and the g-unstable O (6) limits. The potential energy surfaces (PESs) to the IBM Hamiltonian have been obtained using the intrinsic state formalism which introduces the shape variables b and g. The Gadolinium (Gd) and Ruthenium (Ru) isotopic chains have been taken as examples in illustrating the U (5)-SU (3) and U (5) - O (6) shape phase transitions, respectively. We used the standard c2 test to get the IBM Hamiltonian parameters. The fit is performed by minimizing the c2 function for some selected experimental low-lying energy levels, the two neutron separation energies and B (E2) transition rates.

آمار یکساله:  

بازدید 64885

دانلود 58518 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3 (مسلسل 38)
 • صفحات: 

  36-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1464
 • دانلود: 

  344
چکیده: 

اندازه گیری شار نوترون، با روش فعال سازی با نوترون بوسیله پولکهای مس و نیکل انجام گرفته است. با پرتودهی پولک مس و نیکل، ایزوتوپ های 57Ni ،62Cu از طریق دو واکنش   58Ni (n,2n) Ni57 ،63Cu (n,2n) ،62Cuبه ترتیب با نیمه عمرهای 9.74 دقیقه و 36 ساعت تولید می شوند. انرژی پرتوهای گامای ساطع شده در این واکنش ها بترتیب 511keV و 1377keV است. با اندازه گیری میزان آکتیویته هر پولک در مـدت پرتودهی، شار نوترون حساب شـده است. این شار از واکنش D-T و با جریان دوترون 60mA با استفاده از پولک مس، برابر 2.64×107±%3n/s  بر روی هدف بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 1464

دانلود 344 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  123-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  425
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

در این مقاله، رفتار آماری 101 هستة زوج-زوج در قالب آمار نزدیکترین فاصلة بین ترازی مطالعه شده است. دنباله های مورد بررسی با استفاده از آخرین اطلاعات تجربی قابل دسترس برای ترازهای +2 هسته های زوج– زوج واقع در محدودة جرمی 198≥ A ≥ 40 تهیه شده اند. با استفاده از روش تخمین حداکثر شانس مقدار پارامتر تابع توزیع بری– روبنیک برازش گردیده و تغییرات این کمیت به عنوان معیار نظم ( یا بی نظمی) سیستم های انتخابی تعیین می گردد. تغییرات رفتار آماری بر اساس محدوده های جرمی مختلف، میزان تغییر شکل های چهار قطبی، نسبت انرژی ترازهای مختلف و همچنین آرایش آخرین تراز پروتونی و نوترونی این سیستم ها مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل غالب بودن رفتار منظم در هسته های زوج-زوج را پیشنهاد می دهد. همچنین افزایش نظم در مجموعه هسته های دارای عدد جرمی بزرگتر نسبت به هسته های سبکتر و هسته های دارای تغییر شکل بیشتر نسبت به هسته های کروی مشاهده می شود. از طرف دیگر، با کاهش مقدار اسپین ترازهای پروتونی و یا افزایش اسپین ترازهای نوترونی، رفتار منظم سیستم های انتخابی افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 425

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  11-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  80994
 • دانلود: 

  24157
چکیده: 

Background: Pregnancy is associated with structural and functional changes in the cardiovascular system as well as obesity, high blood triglyceride concentration, and increased risk of metabolic syndrome.Objective: The aim of this study was to compare parity between women with established coronary heart disease and normal women in general population.Materials and Methods: Totally, 105 women referred for coronary artery bypass grafting surgery during a period of more than one year were enrolled. Total fertility rate (TFR) was evaluated in this group of patients and we also compared TFR of these women with that of normal women.Results: Based on the results, 884 pregnancies were occurred in total of 105 patients (mean parity=8.34). There was a significant difference between the TFR of the CABG patients and the TFR of the normal women in 1966 (p value=0.038), the TFR of the normal women in the past 40 years (p value<0.001), the TFR of the normal women in province of Sistan and Baluchistan (p value<0.001).Conclusion: Our findings suggest that the number of pregnancy is an independent risk factor associated with coronary artery disease.

آمار یکساله:  

بازدید 80994

دانلود 24157 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  159-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3394
 • دانلود: 

  953
چکیده: 

We show that for each positive integer n, there exist a group G and a subgroup H such that the ordinary depth d(H,G) is 2n. This solves the open problem posed by Lars Kadison whether Even ordinary depth larger than 6 can occur.

آمار یکساله:  

بازدید 3394

دانلود 953 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69047
 • دانلود: 

  136110
چکیده: 

Fast neutrons that are produced via compact neutron generators have been used for thermal and fast neutron radiographies. In order to investigate objects with different sizes and produce radiographs of variable qualities, the proposed facility has been considered with a wide range of values for the parameters characterizing the thermal and fast neutron radiographies. The proposed system is designed according to article 4 of the Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC, hence, excluded the use of cadmium and lead, and has been simulated using the MCNP4B code. The Monte Carlo calculations were carried out using three different neutron sources: deuterium-deuterium, deuterium-tritium, and tritium-tritium neutron generators.

آمار یکساله:  

بازدید 69047

دانلود 136110 استناد 0 مرجع 0
litScript