نتایج جستجو

458

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

46

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10488
 • دانلود: 

  9824
چکیده: 

Background: Medicinal plants have now attracted more attention due to their antibacterial activity and also increasing antibiotic resistance among bacteria. Native plants of each region are potential resources for this purpose.Objectives: The aim of the present study was to detect the antibacterial effect of Eucalyptus microtheca (Myrtaceae family) which is currently used as an antibacterial fumigation medicine.Materials and Methods: Using standard disk diffusion method, the antibacterial activity, MIC, and MBC indexes of alcoholic extracts from this plant were tested on some pathogenic bacteria. The structural changes following the exposure to these extracts were also investigated in test bacteria.Results: Significant antibacterial activity was found against gram-positive and gram-negative bacteria, which among them, Escherichia. coli andPseudomonas. aeruginosa showed the most sensitivity and Staphylococcus. aureus the least. The value of MIC and MBC for both extracts was 8 mg/mL forE. coli, while they were 8 mg/mL and 16 mg/mL for Bacillus cereus, respectively. Both MIC and MBC values of methanolic and ethanolic extracts againstP. aeruginosa were 8 and 16 mg/mL respectively. SEM revealed structural changes in the affected bacteria that suggest the cell wall was the main target site of active constituents.Conclusions: It can be concluded that this plant has potential application in infection control, especially against E. coli and P. aeruginosa and regarding their recent reported epidemic, this plant can be a good choice for antibiotic discovery.

آمار یکساله:  

بازدید 10488

دانلود 9824 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  229-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

بذر E. microtheca در محیط MS بدون هورمون کاشته شد و ریزنمونه های برگ کوتیلدونی، هیپوکتیل و دیسک برگی از گیاهچه های رشد یافته جدا گردید. ریزنمونه ها در محیط MS با نیمی از مقادیر نیترات و حاوی 12 غلظت متفاوت از هورمون های NAA و Kin کشت گردیدند. ریزنمونه های کشت شده، در فتوپریود 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی به ترتیب در 25 و 19 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. پس از 4 هفته باززایی انجام شد. طی تجزیه های آماری بهترین محیط کشت برای باززایی غیرمستقیم در بافت های برگ کوتیلدونی و دیسک برگی به ترتیب حاوی 4 میلی گرم در لیتر NAA به همراه 0.5 میلی گرم در لیتر Kin و 2 میلی گرم در لیتر NAA بعلاوه 1 میلی گرم در لیتر Kin بود. برای باززایی مستقیم در ریزنمونه های هیپوکتیل تیمار حاوی 1 میلی گرم در لیتر NAA به همراه 1 میلی گرم در لیتر Kin به عنوان بهترین محیط تعیین گردید. تعداد نمونه باززایی شده نشان دهنده برتری باززایی مستقیم نسبت به باززایی غیرمستقیم بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 270 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  642-654
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  335
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

بررسی دو گونه اکالیپتوس (Eucalyptus microtheca, Eucalyptus camaldulensis) در جذب فلزات سرهدف از تحقیق حاضر بررسی میزان توانایی دو گونه اکالیپتوس(Eucalyptus microtheca, Eucalyptus camaldulensis) در جذب فلزات سنگین سرب و مس از خاک های آلوده بود. به منظور اجرای آزمایش نهال های 6 ماهه و یک دست اکالیپتوس تهیه شدند. برای اعمال تیمار فلزات سنگین، سه تیمار مس (غلظت های 5، 10، 20 میلی مولار) از منبع CuSO4 و سه تیمار سرب (غلظت های 50، 100 و 200 میلی مولار) از منبع Pb(NO3)2 جهت افزودن به خاک (لومی) گلدان ها در نظر گرفته شد. سپس از برگ، ریشه و ساقه هر دو گونه اکالیپتوس در 3 تکرار نمونه برداری شد. عصاره گیری به روش هضم خشک توسط اسید انجام شد. غلظت فلزات سنگین در نمونه ها با استفاده از دستگاه ICP-OES اندازه گیری شد. نتایج بین دو گونه نشان داد که این دو گونه به لحاظ جذب عناصر سرب و مس تفاوت معنی داری باهم ندارند. اما با مقایسه غلظت های مختلف در اندام های مختلف هر دو گونه مشاهده شد که ریشه ها عملکرد بهتری داشته (معنی داری در سطح 05/0 p<) در این راستا گونه E. camaldulensis نتایج بهتری را ارائه داد. به طوری که ماکزیمم میزان سرب جذب شده در ریشه های گونه E. camaldulensis و E. microtheca به ترتیب برابر 3/4323 و 3226 میلی گرم بر کیلوگرم بوده و ماکزیمم میزان مس جذب شده به ترتیب برابر 2/1382 و در 846 میلی گرم بر کیلوگرم بود. همچنین تفاوت بین میزان جذب شده این عناصر با میزان آستانه تحمل هر دو گونه معنی دار بوده که نمایانگر توانایی بالای گونه اکالیپتوس در گیاه پالایی و حذف این مواد از خاک ها دارد. ب و مس از خاک

آمار یکساله:  

بازدید 335

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4 (پی آیند 81) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  13-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  648
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

Eucalyptus microtheca F. Muell گونه ای بومی استرالیا است که در مناطق گرمسیری جنوب ایران نتایج امیدوارکننده ای از نظر سازگاری داشته است. ریزنمونه های سرشاخه های سبز نهال یک ساله E. microtheca در محیط MS (با نیمی از مقادیر NH4NO3 وKNO3 ) که با تیمار 1 میلی گرم در لیتر Kin و 1 میلی گرم در لیتر NAA همراه با مقادیر متفاوتی از TDZ تکمیل شده بود کشت گردیدند. تمایززدایی به صورت باززایی مستقیم، باززایی غیرمستقیم و جنین زایی سوماتیکی انجام گرفت. همه گیاهچه ها به منظور افزایش طول شاخه و ریشه به تیمار حاوی 0.5 میلی گرم در لیتر NAa و 0.5 میلی گرم در لیتر Kin منتقل شدند. فعالیت پراکسیداز در گیاهچه های حاصل از تیپ های متفاوت باززایی بررسی شد تا رابطه میان هورمون های تنظیم کننده رشد و تغییرات این آنزیم در گیاهچه ها مشخص شود. فعالیت پراکسیداز در باززایی مستقیم تغییرات کم ولی معنی داری داشت. با افزایش TDZ در باززایی غیرمستقیم فعالیت این آنزیم به شدت افزایش یافت. در جنین زایی سوماتیکی با وجود افزایش TDZ فعالیت پراکسیداز فوق العاده کاهش یافته بود. نتایج حاصل از تجزیه های آماری بیانگر وجود اختلاف معنی دار برای فعالیت پراکسیداز در انواع باززایی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 648

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  627-636
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  773
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

به منظور بررسی امکان نگهداری بذر گونه Eucalyptus microtheca در شرایط فراسرد، از پیش تیمارهای گلیسرول 30 درصد، محلول ویتریفیکاسیون گیاهی Plant Vitrification Solution 2) یا (PVS2 و کاهش رطوبت بذر (Desiccation) استفاده شد. بذرهای پیش تیمار شده به مدت یک هفته در ازت مایع با دمای Cº-196 نگهداری شدند و پس از خروج از ازت مایع در معرض شوک حرارتی (Cº+42) قرار گرفتند. پس از اعمال شوک حرارتی نیمی از بذرها بر روی کاغذ مرطوب کشت و به ژرمیناتور با دمای Cº+24 منتقل شدند. نیمی دیگر درون گلدان حاوی خاک معمولی و پیت  ماس کشت و به گلخانه با دمای   Cº+20 انتقال یافتند. بذر تیمارهای مختلف که مرحله ماندگاری را در شرایط فراسرد گذرانده بودند، ضمن احیا مجدد قادر به جوانه زنی و تولید گیاهچه بودند. بذرهای تیمارهای مختلف فراسرد که در شرایط ژرمیناتور و گلخانه رشد کردند، تفاوت معنی داری با بذرهای شاهد نداشتند و رشد گیاهچه ها طبیعی و عاری از هر گونه آثار سوء بود. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که با توجه به کاهش شدید فعالیت های متابولیک و فیزیولوژیک موجود زنده در این دما، امکان نگهداری بلندمدت بذر گونه E. microtheca در شرایط فراسرد کاملا امکان پذیر بوده و می توان انتظار داشت که بذرهای این گونه را بتوان با استفاده از تکنولوژی فراسرد برای مدت زمان بسیار طولانی حفظ نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 773

دانلود 182 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  1-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  583
 • دانلود: 

  119
کلیدواژه: 
چکیده: 

به منظور مطالعه ویژگیهای چوب اکالیپتوس میکروتکا از محل طرح سازگاری اکالیپتوسها واقع در منطقه دهنو در 25 کیلومتری شمال غرب ممسنی استان فارس تعداد 8 اصله درخت 21 ساله به طور تصادفی قطع و مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه متوسط جرم ویژه نسبی بر پایه حجم اشباع 0.716 و بر پایه حجم خشک 0.804 بود. میانگین ابعاد الیاف آن به ترتیب طول الیاف 0.811 میلی متر، قطر الیاف 15.9 میکرون، قطر حفره سلولی 5.7 میکرون و ضخامت دیواره سلولی الیاف 5 میکرون بودند. تغییرات این صفات در ارتفاع درختان و نیز در دو قسمت درون چوب و برون چوب درختان بررسی شد.تنش در حد تناسب و تنش حداکثر (MOR) چوب در خمش ساکن در حالت سبز 38.18 و 72.5 مگاپاسکال و در حالت خشک شده در هوای آزاد 78.5 و 120.7 مگاپاسکال برآورد شد. مدول الاستیسیته ظاهری (MOE) نیز در دو حالت سبز و خشک به ترتیب 8066.6 و 12013.8 مگاپاسکال بوده و تفاوت میانگین ها از نظر آماری بررسی شده است.مقاومت فشاری در جهت موازی الیاف، در حد تناسب در حالت سبز 29.3، در حالت خشک شده در هوای آزاد 47.4 مگاپاسکال و حداکثر این مقاومت نیز به ترتیب 38.5 مگاپاسکال در مورد چوب سبز و 69.8 مگاپاسکال در مورد چوب خشک شده در هوای آزاد است. مدول الاستیسیته (E) نیز به ترتیب 4748.5 و 6328 مگاپاسکال برای چوب سبز و خشک است.دیگر خواص مکانیکی چوب و ویژگیهای شیمیایی مهم آن نیز مورد مطالعه قرار گرفته و گزارش شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 583

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  43-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  819
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

این تحقیق به منظور بررسی ویژگیهای خمیر کاغذ چوب گونه اکالیپتوس میکروتکا منطقه دهنوی نورآباد ممسنی استان فارس انجام گرفته است.بمنظور تهیه خمیر کاغذ از چوب اکالیپتوس میکروتکا، از روش شیمیایی کرافت و روش نیمه شیمیایی سولفیت خنثی استفاده شد.در روش پخت کرافت با ثابت نگهداشتن میزان سولفیدیته و درجه حرارت پخت به مقدار 25 درصد و 160 درجه سلسیوس، بازده خمیر کاغذها در قلیائیت موثر بین 10 تا 18 درصد بین حداقل 36.43 درصد تا حداکثر 53.25 درصد و عدد کاپای آنها از 21.68 الی 87.42 و در روش سولفیت خنثی (N.S.S.C) با در نظر گرفتن میزان سولفیت سدیم از 10 الی 14 درصد، بیکربنات سدیم از 4 تا 8 درصد و زمان پخت 30 و 45 دقیقه، بازده خمیر کاغذها بین 70.91 الی 64.59 درصد و عدد کاپای آنها بین 130.6-189.5 بدست آمده است. به منظور تهیه کاغذ دست ساز، خمیر کاغذها تا رسیدن به درجه روانی 435 میلی لیتر (C.S.F) پالایش شدند. از خمیر کاغذهای پالایش شده کاغذ دست ساز تهیه می کنیم. اندیس ترکیدن، اندیس پارگی و طول پاره شدن کاغذهای دست ساز کرافت به ترتیب بطور متوسط بین Kgm2/g 3.964-4.840، Nm2/g 8.242-11.014 5.364-6.942 کیلومتر و اندیس ترکیدن، اندیس پارگی و طول پاره شدن خمیر و کاغذهای N.S.S.C بین KPam2/g 1.722-2.890، Nm2/g 7.460-8.262 4.11-5.140 کیلومتر بدست آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 819

دانلود 119 استناد 4 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  334-343
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  386
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

سابقه و هدف: استرپتوکوکوس موتانس مهم ترین عامل پوسیدگی دندان ها می باشد. در پژوهش حاضر، خواص ضدباکتریایی اسانس و عصاره هیدرو الکلی گیاه اکالیپتوس میکروتکا و نانوذره نقره در مقایسه با اثرات تعدادی از آنتی بیوتیک های استاندارد، علیه سویه ای از باکتری مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، خواص ضدباکتریایی ترکیبات موردنظر و آنتی بیوتیک های آموکسی سیلین-کلاوولانیک اسید، کلرامفنیکل و سیپروفلوکساسین به روش نفوذ دیسک در آگار علیه سویه استاندارد باکتری استرپتوکوکوس موتانس مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بااستفاده از نرم افزار آماری SPSS آنالیز شد. برای شناسایی ترکیبات شیمیایی عصاره و اسانس گیاه مورد آزمایش نیز از سیستم دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC/MS) استفاده شد. نتایج: بیشترین مقدار قطر منطقه عدم رشد باکتری موردآزمایش، مربوط به تلفیقی از ترکیب عصاره و اسانس گیاه اکالیپتوس میکروتکا و نانوذره نقره به میزان 0/2± 23 میلی متر و کمترین آن مربوط به تلفیق اسانس این گیاه و نانوذره نقره به میزان 1/0± 7 میلی متر بود. همچنین قطر منطقه عدم رشد باکتری مذکور تحت تاثیر آنتی بیوتیک های آموکسی سیلین-کلاوولانیک اسید، کلرامفنیکل و سیپروفلوکساسین به ترتیب 0/1± 9، 2/0± 22 و 0/1± 8 میلی متر ثبت شد. در اسانس گیاه موردآزمایش، 44 ترکیب شناسایی شد که ترکیبات اصلی آن به ترتیب شامل اکالیپتول، آلفا پینن، ال-ترانس-پینوکارئول بودند. در عصاره این گیاه هم، 30 ترکیب شناسایی شد که ترکیبات اصلی به ترتیب شامل اکالیپتول، گلوبولول و آرومان دندرون می باشد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که نانوذره نقره در تلفیق با عصاره و اسانس گیاه اکالیپتوس میکروتکا فعالیت ضدمیکروبی مناسبی علیه باکتری بیماری زای استرپتوکوکوس موتانس دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 386

دانلود 246 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  45-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  629
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

مشکلات ناشی از مصرف آفت کش های شیمیایی و مصنوعی بر محیط زیست و انسان موجب گرایش به استفاده از آفت کش هایی با منشاء گیاهی و طبیعی برای کنترل آفات شده است. گیاه اکالیپتوس با دارا بودن خواص آفت کشی به عنوان یک گیاه بالقوه می تواند بدین منظور مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق اثر کشندگی عصاره هگزانی سه گونه اکالیپتوس Eucalyptus globules، E. microtheca و E. camaldulensis روی مراحل مختلف رشدی شپشه دندانه دارOryzaephilus surinamensis  مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش لارو و حشره کامل به مدت 24 ساعت در دمای 1±28 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±65 درصد در معرض عصاره هگزانی اکالیپتوس قرار گرفتند و پس از محاسبه تلفات، مقادیر LC50 و LC90 محاسبه گردید. مقادیر LC50 عصاره هگزانی سه گونه اکالیپتوس E. microtheca، E. globules و E. camaldulensis به ترتیب 1507 و 1552 و 1608 میکرولیتر بر لیتر هوا برای مرحله حشره کامل و 2078 و 2172 و 2229 میکرولیتر بر لیتر هوا برای لارو برآورد گردید. بر اساس مقادیر به دست آمده، حشرات کامل نسبت به لاروها به عصاره هگزانی اکالیپتوس حساس تر بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 629

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  15-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  902
 • دانلود: 

  263
چکیده: 

از گونه اکالیپتوس میکروتکا (Eucalyptus Microtecha) منطقه ایرانشهر (استان سیستان و بلوچستان) خمیر کاغذ کرافت رنگ بری نشده تهیه و ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و نوری آنها شامل وزن پایه، ضخامت، دانسیته، حجیمی، مقاومت کششی، مقاومت به پاره شدن، مقاومت به ترکیدن، درجه روشنی و ماتی اندازه گیری شد. برای تعیین بهترین تیمار آزمایشی از نظر مجموع ویژگی های مکانیکی و نوری کاغذهای دست ساز از روش امتیازدهی بر اساس محاسبه معادله نرمال سازی استفاده شد. ویژگی های مکانیکی و نوری خمیر کاغذ کرافت حاصل از بهترین تیمار آزمایشی به شرح زیر تعیین گردید: شاخص مقاومت کششی ،40.5 Nm/g شاخص مقاومت به پاره شدن ،5.68 mNm2/g شاخص مقاومت به ترکیدن kPam2/g 2.95، درجه روشنی 17.77 درصد ایزو و ماتی 98.57 درصد. نتایج به دست آمده نشان می دهند که خمیر کاغذ کرافت رنگ بری نشده این گونه در منطقه ایرانشهر از ویژگی های مکانیکی و نوری مناسبی برای تولید کاغذ بسته بندی برخوردار بوده و بنابراین توسعه کشت آن در منطقه یاد شده با هدف تامین بخشی از مواد اولیه سلولزی مورد نیاز صنایع خمیر و کاغذ کشور توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 902

دانلود 263 استناد 0 مرجع 0
litScript