نتایج جستجو

10029

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1003

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (پیاپی 35)
 • صفحات: 

  39-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  913
 • دانلود: 

  264
چکیده: 

در این تحقیق برگهای پنج گونه اکالیپتوس به نامهای Eucalyptus microtheca F. Muell، E. gongylocarpa Blakely، E. gillii Meiden، E. woodwardi Maiden و F. Muell E. Salubris در فصل بهار، از دو نقطه در استان خوزستان (شوشتر و دزفول) جمع آوری شد و پس از خشک شدن در محیط آزمایشگاه، به روش تقطیر با آب، مورد اسانس گیری قرار گرفت. سپس ترکیب های تشکیل دهنده اسانس ها با استفاده از کروماتوگرافی گازی تجزیه ای (Analytical. GC) و گاز کروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) و محاسبه اندیس های بازداری، مورد شناسایی قرار گرفت. بازده اسانس E. microtheca برابر (0.43% و 0.37%)، E. gongylocarpa (2.37% و 1.78%)، E. gillii (3.5% و 3.95%)، E. woodwardi (1.18% و 1.13%) و E. salubris (2.05% و 1.02%) به ترتیب در نمونه های شوشتر و دزفول بود. در اسانس E. microtheca اجزای عمده 1، 8- سینئول (26.7% و 16.9%)، پارا- سیمن (14.8% و 20.4%)، و آلفا- پینن (12.5% و 12.0%) به ترتیب در نمونه های شوشتر و دزفول بودند. ترکیب های اصلی در اسانس E. gongylocarpa 1، 8- سینئول (66.6% و 78.6%) و آلفا- پینن (5.2% و 7.2%) در اسانس E. gillii 1، 8- سینئول (58.5% و 81.3%) و آلفا- پینن (13.9% و 11.0%)، در اسانس E. woodwardi 1، 8- سینئول (58.7% و 45.1%) و آلفا-پنین (23.1% و 21.4%) و در اسانس E. Salubris 1، 8- سینئول (62.0% و 71.0%) و آلفا- پینن (8.0% و 10.0%) به ترتیب در نمونه های شوشتر و دزفول بودند. تفاوت در میزان ترکیب های عمده نمونه های شوشتر و دزفول می تواند به دلیل برخی تفاوت های اقلیمی مثل تفاوت در بافت خاک و میزان آب در دسترس گیاه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 913

دانلود 264 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  443-452
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  639
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

نمونه های دو گونه اوکالیپتوس Eucalyptus stricklandii Maiden  وEucalyptus erythrocorys F. Muell که در منطقه شمال خوزستان کشت گردیده در اواسط اسفند 1382 جمع آوری و به روش تقطیر با آب (طرح کلونجر) اسانس گیری و سپس نمونه توسط دستگاههای کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد تجزیه قرار گرفتند.ترکیبهای عمده در گونه E. strickandii Maiden  عبارتند از: 1,8-cineole (72.7 درصد)،  a-pinene (12.2 درصد) و terpin-1-o1 (2.8 درصد) و در گونه E. erythrocorys F. Muell  عبارتند از: 1,8-cineole (80 درصد)، a-pinene (5.7 درصد) و terpin-1-o1 (2.2 درصد) مورد شناسایی قرار گرفتند. درصد زیاد ترکیب 1,8cineole و مصرف زیاد این ترکیب در صنایع مختلف و توجیه اقتصادی آن جهت تولید انبوه دو گونه Eucalyptus congylocarpa Maiden و Eucalyptus salubris F.Muell امکان توسعه کشت این گونه را برای تولیدکنندگان فراهم خواهد کرد.در این مقاله نتایج شناسایی ترکیبهای اسانس دو گونهEucalyptus stricklandii Maiden  وEucalyptus erythrocorys F.Muell  پس از گذراندن دوره سازگاری ده ساله گزارش شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 639

دانلود 116 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 5
 • صفحات: 

  105-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56846
 • دانلود: 

  30428
چکیده: 

Background: The genus Eucalyptus (family Myrtaceae) comprises well-known plants of over 600 species of trees. Although most of the plants are native to Australia, numerous species have been introduced to other parts of the world, including Iran, as economic and ornamental trees in forest trial provenances, where the plants have become source of important fast-growing hardwood trees and Eucalyptus oils.Objective: Aim of this studu is to determine chemical composition in essential oils of Eucalyptus for medicinal uses.Methods: The essential oils isolated by hydrodistillation from the leaves of two Eucalyptus viridis R. Baker and Eucalyptus oleosa F. Muell. were analysed by GC and GC/MS.Results: The main components identified in E. viridis oil were 1,8-cineole (84.7%), a - pinene (4.4%), trans-pinocarveol (2.2%) and in E. oleosa were 1,8-cineole (89.4%), b- pinene (1.2%) and a - pinene (1%).Conclusion: The chemical composition of the oils with high content of 1,8-cineole (84.7 and 89.4%) are classified as a "eucalyptol or medicinal" type.

آمار یکساله:  

بازدید 56846

دانلود 30428 استناد 0 مرجع 802
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3 (پیاپی 37)
 • صفحات: 

  323-330
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1684
 • دانلود: 

  406
چکیده: 

برگهای جوان پنج گونه از اکالیپتوسهای کاشته شده در ایران به نامهای علمی Eucalyptus stricklandii Maiden، E. brockwayii ، E. sargentii Maiden، E. lagiflorens F. Muell و E. kruseana F. Muell در فصل بهار از شهرستان شوشتر در استان خوزستان جمع آوری گردید. پس از خشک کردن در سایه، با استفاده از روش تقطیر با آب، اسانس آن در مدت زمان 90 دقیقه استخراج و بوسیله دستگاههای کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی مورد تجزیه و شناسایی قرار گرفت. هفده ترکیب در اسانس E. stricklandii شناسایی شد که عمده ترین ترکیبها، 8،1-سینئول (%71.2) و آلفا - پینن (%9.2) بودند. بیست و پنج ترکیب در اسانس E. brockwayii شناسایی شد که مهمترین ترکیبهای اسانس این گونه 8،1-سینئول (%17.8)، ایزوپنتیل ایزووالرات (%17.2)، آلفا-پینن (%14.0) ترانس پینوکاروئول (%12.0)، بتا-پینن (%7.5) و پارا-سیمن (%5.3) بودند. شانزده ترکیب اسانس E. sargentii را تشکیل می دادند که از بین آنها 8،1-سینئول (%56.7)، بتا - اودسمول (%6) و آلفا - پینن (%4.9) اجزای عمده بودند. پانزده ترکیب در اسانس E. largiflorens شناسایی شد که 8،1-سینئول (%41.3)، اسپاتولنول (%11.6) و ویردیفلورول (%7.0) مهمترین ترکیبها بودند. همچنین پانزده ترکیب در اسانس E. kruseana شناسایی شد که 8،1-سینئول (%63.3%) و آلفا - پینن (%15.9) بیشترین درصد را داشتند. نتایج نشان می دهد که 8،1- سینئول جز اصلی کلیه اسانسهای مورد مطالعه است. اما درصد نسبی آن در اسانس گونه E. stricklandii بیشتر است. بنابراین برگها و اسانس این گونه با توجه به استانداردهای تعریف شده برای اسانس گونه های اکالیپتوس در فارماکوپه ها، به منظور استفاده برای مصارف دارویی مناسبتر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1684

دانلود 406 استناد 5 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3 (پیاپی 69)
 • صفحات: 

  441-451
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  915
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

پاسخ گیاهان به مقدار آب در دسترس برای تدوین برنامه های مربوط به مدیریت منابع آب و آبیاری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش، مقدار تبخیر و تعرق، ضریب گیاهی، عملکرد و کارایی مصرف آب در دو گونه اکالیپتوس (Eucalyptus flocktoniae (Maiden) Maiden, E. leucoxylon F. Muell) از طریق آزمایش های لایسیمتری و در شرایط سطوح مختلف تیمارهای رطوبتی (100، 70 و 40 درصد ظرفیت زراعی) بررسی شد. پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی و در سه تکرار در شرایط اقلیمی یزد انجام شد. نتایج نشان داد که در هر دو گونه با افزایش رطوبت خاک، مقدار تبخیر و تعرق افزایش یافت و بین سطوح مختلف اختلاف معنی داری مشاهده شد. نیاز آبی E. flocktoniae و E. leucoxylon در شرایط رطوبتی 100 درصد ظرفیت زراعی به ترتیب 1185 و 1617 میلی متر و ضریب گیاهی نیز به ترتیب 0.65 و 0.88 اندازه گیری شد. مقدار ماده خشک تولیدی در تمامی بخش های گیاه و مقدار کارایی مصرف آب در E. leucoxylon به طور معنی داری بیشتر از E. flocktoniae بود. کارایی مصرف آب در E. flocktoniae معادل 1.22 گرم بر لیتر و در E. leucoxylon معادل 1.41 گرم بر لیتر اندازه گیری شد. گرچه E. leucoxylon تندرشد تر بوده و برای عملکرد بیشتر به آب زیادتری نیاز دارد، با این وجود به دلیل به کارگیری سازوکارهای مناسب برای سازگاری در شرایط خشک و بهبود کارایی مصرف آب، برای جنگل کاری و تولید چوب در شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک قابل توصیه است.

آمار یکساله:  

بازدید 915

دانلود 242 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3 (پیاپی 53)
 • صفحات: 

  375-383
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  953
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae Koch) یکی از پلی فاژترین آفات شناخته شده محصولات کشاورزی دنیا به حساب می آید. با توجه به اثرهای نامطلوب استفاده از سموم شیمیایی نظیر بروز مقاومت در کنه های گیاهی، این تحقیق به منظور معرفی ترکیب های جایگزین کم خطر برای محیط زیست انجام شد. به همین منظور در پژوهش حاضر اثر دورکنندگی و دوام اسانس گیاهان Eucalyptus salmonophloia F. Muell و Eucalyptus kingsmillii (Mauden) Maiden & Blakely روی کنه های ماده بالغ تارتن دولکه ای در شرایط دمایی 27±0.5 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 50±5 درصد و طول دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. اسانس ها به روش تقطیر با آب، توسط دستگاه کلونجر استخراج شدند. با توجه به فرمول شاخص دورکنندگی، مشخص شد که هر دو اسانس گیاهی E. salmonophloia و E. kingsmillii از 4 غلظت استفاده شده تنها در 2 غلظت دورکننده بوده و در 2 غلظت دیگر بی اثر می باشند، به طور کلی می توان نتیجه گرفت که اسانس دو گیاهE. salmonophloia  و E. kingsmillii در غلظت های مختلف از نظر دورکنندگی با یکدیگر اختلاف معنی داری ندارند. به هر حال، در آزمایش بررسی دوام سمیت تنفسی اسانس ها روی ماده بالغ کنه تارتن دولکه ای مشخص شد که اسانس حاصل از دو گیاه E. salmonophloia و E. kingsmillii با توجه به حدود اطمینان LT50 %95 با یکدیگر اختلاف معنی داری ندارند. بنابراین نتایج این پژوهش نشان داد که گونه های اکالیپتوس اثر دورکنندگی و دوام خوبی روی کنه تارتن دولکه ای دارند، اما تحقیقات بیشتری برای کاربردی کردن این ترکیب ها احساس می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 953

دانلود 279 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10488
 • دانلود: 

  9824
چکیده: 

Background: Medicinal plants have now attracted more attention due to their antibacterial activity and also increasing antibiotic resistance among bacteria. Native plants of each region are potential resources for this purpose.Objectives: The aim of the present study was to detect the antibacterial effect of Eucalyptus microtheca (Myrtaceae family) which is currently used as an antibacterial fumigation medicine.Materials and Methods: Using standard disk diffusion method, the antibacterial activity, MIC, and MBC indexes of alcoholic extracts from this plant were tested on some pathogenic bacteria. The structural changes following the exposure to these extracts were also investigated in test bacteria.Results: Significant antibacterial activity was found against gram-positive and gram-negative bacteria, which among them, Escherichia. coli andPseudomonas. aeruginosa showed the most sensitivity and Staphylococcus. aureus the least. The value of MIC and MBC for both extracts was 8 mg/mL forE. coli, while they were 8 mg/mL and 16 mg/mL for Bacillus cereus, respectively. Both MIC and MBC values of methanolic and ethanolic extracts againstP. aeruginosa were 8 and 16 mg/mL respectively. SEM revealed structural changes in the affected bacteria that suggest the cell wall was the main target site of active constituents.Conclusions: It can be concluded that this plant has potential application in infection control, especially against E. coli and P. aeruginosa and regarding their recent reported epidemic, this plant can be a good choice for antibiotic discovery.

آمار یکساله:  

بازدید 10488

دانلود 9824 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  229-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1150
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

بذر E. microtheca در محیط MS بدون هورمون کاشته شد و ریزنمونه های برگ کوتیلدونی، هیپوکتیل و دیسک برگی از گیاهچه های رشد یافته جدا گردید. ریزنمونه ها در محیط MS با نیمی از مقادیر نیترات و حاوی 12 غلظت متفاوت از هورمون های NAA و Kin کشت گردیدند. ریزنمونه های کشت شده، در فتوپریود 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی به ترتیب در 25 و 19 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. پس از 4 هفته باززایی انجام شد. طی تجزیه های آماری بهترین محیط کشت برای باززایی غیرمستقیم در بافت های برگ کوتیلدونی و دیسک برگی به ترتیب حاوی 4 میلی گرم در لیتر NAA به همراه 0.5 میلی گرم در لیتر Kin و 2 میلی گرم در لیتر NAA بعلاوه 1 میلی گرم در لیتر Kin بود. برای باززایی مستقیم در ریزنمونه های هیپوکتیل تیمار حاوی 1 میلی گرم در لیتر NAA به همراه 1 میلی گرم در لیتر Kin به عنوان بهترین محیط تعیین گردید. تعداد نمونه باززایی شده نشان دهنده برتری باززایی مستقیم نسبت به باززایی غیرمستقیم بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1150

دانلود 268 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4 (پی آیند 81) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  13-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  642
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

Eucalyptus microtheca F. Muell گونه ای بومی استرالیا است که در مناطق گرمسیری جنوب ایران نتایج امیدوارکننده ای از نظر سازگاری داشته است. ریزنمونه های سرشاخه های سبز نهال یک ساله E. microtheca در محیط MS (با نیمی از مقادیر NH4NO3 وKNO3 ) که با تیمار 1 میلی گرم در لیتر Kin و 1 میلی گرم در لیتر NAA همراه با مقادیر متفاوتی از TDZ تکمیل شده بود کشت گردیدند. تمایززدایی به صورت باززایی مستقیم، باززایی غیرمستقیم و جنین زایی سوماتیکی انجام گرفت. همه گیاهچه ها به منظور افزایش طول شاخه و ریشه به تیمار حاوی 0.5 میلی گرم در لیتر NAa و 0.5 میلی گرم در لیتر Kin منتقل شدند. فعالیت پراکسیداز در گیاهچه های حاصل از تیپ های متفاوت باززایی بررسی شد تا رابطه میان هورمون های تنظیم کننده رشد و تغییرات این آنزیم در گیاهچه ها مشخص شود. فعالیت پراکسیداز در باززایی مستقیم تغییرات کم ولی معنی داری داشت. با افزایش TDZ در باززایی غیرمستقیم فعالیت این آنزیم به شدت افزایش یافت. در جنین زایی سوماتیکی با وجود افزایش TDZ فعالیت پراکسیداز فوق العاده کاهش یافته بود. نتایج حاصل از تجزیه های آماری بیانگر وجود اختلاف معنی دار برای فعالیت پراکسیداز در انواع باززایی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 642

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  642-654
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  328
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

بررسی دو گونه اکالیپتوس (Eucalyptus microtheca, Eucalyptus camaldulensis) در جذب فلزات سرهدف از تحقیق حاضر بررسی میزان توانایی دو گونه اکالیپتوس(Eucalyptus microtheca, Eucalyptus camaldulensis) در جذب فلزات سنگین سرب و مس از خاک های آلوده بود. به منظور اجرای آزمایش نهال های 6 ماهه و یک دست اکالیپتوس تهیه شدند. برای اعمال تیمار فلزات سنگین، سه تیمار مس (غلظت های 5، 10، 20 میلی مولار) از منبع CuSO4 و سه تیمار سرب (غلظت های 50، 100 و 200 میلی مولار) از منبع Pb(NO3)2 جهت افزودن به خاک (لومی) گلدان ها در نظر گرفته شد. سپس از برگ، ریشه و ساقه هر دو گونه اکالیپتوس در 3 تکرار نمونه برداری شد. عصاره گیری به روش هضم خشک توسط اسید انجام شد. غلظت فلزات سنگین در نمونه ها با استفاده از دستگاه ICP-OES اندازه گیری شد. نتایج بین دو گونه نشان داد که این دو گونه به لحاظ جذب عناصر سرب و مس تفاوت معنی داری باهم ندارند. اما با مقایسه غلظت های مختلف در اندام های مختلف هر دو گونه مشاهده شد که ریشه ها عملکرد بهتری داشته (معنی داری در سطح 05/0 p<) در این راستا گونه E. camaldulensis نتایج بهتری را ارائه داد. به طوری که ماکزیمم میزان سرب جذب شده در ریشه های گونه E. camaldulensis و E. microtheca به ترتیب برابر 3/4323 و 3226 میلی گرم بر کیلوگرم بوده و ماکزیمم میزان مس جذب شده به ترتیب برابر 2/1382 و در 846 میلی گرم بر کیلوگرم بود. همچنین تفاوت بین میزان جذب شده این عناصر با میزان آستانه تحمل هر دو گونه معنی دار بوده که نمایانگر توانایی بالای گونه اکالیپتوس در گیاه پالایی و حذف این مواد از خاک ها دارد. ب و مس از خاک

آمار یکساله:  

بازدید 328

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
litScript