نتایج جستجو

3428

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

343

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

روستا و توسعه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  67-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  843
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

جامعه آماری این تحقیق را که با روش توصیفی - پیمایشی انجام شده است، 2224 کشاورز گندم کار تحت پوشش شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی شهرستان اسلام آباد غرب در سال زراعی 86-87 تشکیل داده اند، و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی، 290 نفر تعیین شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است، گردآوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که انتظارات کشاورزان به ترتیب در پنج مقوله رفتاری، آموزشی، فنی، انتظارات مربوط به طرح، و دسترسی به منابع تحقق یافته است. از این رو، پیشنهاد می شود به منظور تحقق اثربخش اهداف این شرکت ها، متولیان امر، همواره انتظارات کشاورزان را مدنظر قرار دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 843

دانلود 213 استناد 0 مرجع 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9488
 • دانلود: 

  9083
چکیده: 

Background: Waterborne and foodborne diseases are considered to be major public health issues, which are associated with signifi cant mortality each year worldwide. Viruses and most noroviruses (NoVs) are important causes of gastrointestinal infections. Objectives: The present study aimed to evaluate the gastroenteritis outbreak in Eslamabad-e Gharb in Kermanshah, Iran for the epidemiological, clinical, and laboratory assessment of the disease. Methods: This descriptive, cross-sectional study was conducted with an emphasis on the outbreak of waterborne gastroenteritis in Eslamabad-e Gharb in Kermanshah province in 2016. The sample population included 3, 362 patients referring to the public and private centers, who completed the linear list. In addition, 87 water microbial samples, 205 chlorine assessment samples, and 293 human samples were examined. Data were collected using the linear list of the patients, and data analysis was performed in Excel and SPSS version 21 using chi-square. Results: Among 3, 362 patients, 57. 1% were female, and 42. 9% were male. Most of the patients (21. 1%) were aged 20-29 years, with the mean age of 26. 8%. In total, 73. 4% of the patients had diarrhea, while 3. 2%, 73%, 50%, 48. 8%, 29. 1%, and 30. 6% had bloody diarrhea, vomiting, nausea, abdominal cramps, fever, and headaches, respectively. None of the microbial water samples (n = 87) collected from the rural and urban regions of the city were infected with thermotolerant coliforms. Moreover, the chlorine assessment demonstrated that 7. 8% of the samples were unfavorable and above the limited range. In total, 10 blood and 10 fecal samples were evaluated in Alebouyeh Laboratory. Furthermore, six out of 10 fecal samples had non-pathogenic E. coli, while three samples were positive for the NoV molecular test of real-time polymerase chain reaction. Conclusions: According to the results, NoV was the main cause of the disease outbreak in the studied region, and the clinical and epidemiological characteristics of the sample population, season, and environment were consistent with the diagnosis. Some of the factors that should be considered in the prevention and control of similar outbreaks include the development of a comprehensive and practical crisis management model in the epidemics, conservation of drinking water supplies and pipelines, and highlighting the importance of health education.

آمار یکساله:  

بازدید 9488

دانلود 9083 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پی در پی 138)
 • صفحات: 

  84-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  240
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

زمینه و هدف: کوتاه قدی هم زمان با اضافه وزن، یکی از پیامدهای گذار تغذیه ای می باشد که پیامدهای نامطلوب تری نسبت به اضافه وزن به تنهایی دارد. این مطالعه با هدف تعیین و بررسی روند شیوع کوتاه قدی هم زمان با اضافه وزن دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اسلام آبادغرب انجام شد. روش بررسی: این یک مطالعه تحلیلی مقایسه ای می باشد که در سال 1396 در شهرستان اسلام آبادغرب انجام شد و دانش آموزان از 16 دبیرستان به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. داده های تن سنجی مقطع دبیرستان در همان سال اندازه گیری شد. اطلاعات مقطع دبستان از طریق پرونده های دانش آموزان در مدارس گردآوری شد. در این مطالعه "کوتاه قدی هم زمان با اضافه وزن" بر اساس قرار گرفتن هم زمان در "z-score برابر 1+ و بالاتر BMI برای سن و نیز z-score برابر 1-و کمتر "قد برای سن" تعریف شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری فیشر و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در این مطالعه از مجموع 731 نفر تعداد350 نفر (9/47 درصد) دختر و381 نفر (1/52 درصد) پسر بودند. شیوع کوتاه قدی هم زمان با اضافه وزن در مقطع دبستان 55/0 درصد (4 نفر) و در مقطع دبیرستان 83/3 درصد (28 نفر) بوده است که روند شیوع از دبستان تا دبیرستان در کل دانش آموزان مورد مطالعه معنی دار بود (001/0=p). به طور خلاصه شاخص در دختران معنی دار (001/0=p)، اما در پسران معنی دار نبود (506/0=p). نتیجه گیری: شیوع کوتاه قدی هم زمان با اضافه وزن در دانش آموزان مورد مطالعه (خصوصا دختران) از دبستان تا دبیرستان روند افزایشی داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 240

دانلود 182 استناد 0 مرجع 7
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

روستا و توسعه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  551
 • بازدید: 

  536
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تعدیل­ گری وضعیت تأهل در رابطه بین سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی بود. جامعه آماری پژوهش را 13835 نفر از زنان روستایی پانزده تا 64 سال شهرستان اسلام­ آباد غرب تشکیل می دادند که با توجه به جدول بارتلت، 250 نفر از آنها با روش نمونه­ گیری چندمرحله­ ای در سال 1394 انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه­ های استاندارد استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظرسنجی از متخصصان تأیید شد و روایی سازه و پایایی ترکیبی آن نیز با برآورد مدل اندازه­ گیری به دست آمد. نتایج نشان داد که سبک زندگی ارتقادهنده سلامت اثر مثبت و معنی­ دار بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دارد؛ همچنین، وضعیت تأهل دارای اثر تعدیل­ گری در رابطه بین دو متغیر بوده، به گونه ای که این رابطه برای پاسخ گویان مجرد غیرمعنی­ دار، ولی برای پاسخ گویان متأهل مثبت و معنی­ دار است.

آمار یکساله:  

بازدید 536

دانلود 242 استناد 551 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

TOLOO-E-BEHDASHT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  119-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  374
 • بازدید: 

  4987
 • دانلود: 

  14119
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4987

دانلود 14119 استناد 374 مرجع 0
نویسندگان: 

فاتحی شاهرخ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4 (پیاپی 97)
 • صفحات: 

  29-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  826
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

اطلاع از وضعیت پراکنش عناصر غذائی خاک و کاربرد دقیق نهاده های کودی در سیستم های کشاورزی مدرن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، از روش کریجینگ معمولی برای تهیه نقشه پراکنش فسفر قابل جذب، پتاسیم قابل جذب و کربن آلی ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسلام آباد غرب استفاده گردید. از عمق 30-0 سانتیمتری خاک و در شبکه های 50 متر در 50 متر نمونه برداری انجام گرفت و کربن آلی، فسفر و پتاسیم قابل جذب نمونه های خاک اندازه گیری شد. بررسی های آماری نشان داد که کربن آلی و پتاسیم دارای توزیع نرمال هستند اما فسفر بعد از تبدیل لگاریتمی داده ها دارای توزیع نرمال گردید. بهترین مدل تغییر نما برای داده های کربن آلی، مدل کروی و برای فسفر و پتاسیم قابل جذب، مدل نمائی تعیین شد. با تجزیه تحلیل تغییر نما مشخص شد وابستگی مکانی کربن آلی و پتاسیم قابل جذب متوسط (نسبت اثر قطعه ای به آستانه بین 25 تا 75 درصد) و وابستگی مکانی فسفر قابل جذب قوی (نسبت اثر قطعه ای به آستانه کمتر از 25 درصد) است. دامنه تاثیر کربن آلی 579 متر، فسفر 5058 متر و پتاسیم 588 متر می باشد. نقشه های کریجینگ تهیه شده تغییرات مکانی خصوصیات حاصلخیزی خاک مذکور را نشان می دهند. توصیه کودی بر اساس نقشه های مذکور می تواند سبب استفاده بهینه از کودهای شیمیائی و کاهش خطرات زیست محیطی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 826

دانلود 246 استناد 0 مرجع 5
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  163-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  857
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

عوامل متعددی در کارآمدی دهیاران موثر است، یکی از این عوامل پایگاه اجتماعی آنان است. در این پژوهش پایگاه اجتماعی دهیاران در سه بعد سن، سواد و منزلت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق به لحاظ هدف توصیفی – تحلیلی است. بنا به ماهیت دادها از آزمون تحلیل واریانس (Anova) استفاده گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن توسط تعدادی از متخصصان این حوزه و پایایی گویه ها نیز با آلفای کرونباخ سنجیده شد. جامعه آماری شامل 11 روستای بالای 50 خانوار با 1537 خانوار است که از طریق فرمول کوکران 267 سرپرست خانوار به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. یافته های تحقیق نشان داد که: بین عملکرد و سن دهیاران تفاوت معنی داری وجود دارد؛ بدین معنی که دهیاران در گروه های سنی 30-40، نسبت به بقیه گروه های سنی عملکرد بهتری (بیشتری) داشته اند. همچنین بین عملکرد و سواد دهیاران نیز تفاوت معنی داری وجود دارد. دهیاران دارای مدرک لیسانس نسبت به بقیه دهیاران با مدرک پایین تر از لیسانس موفق تر بوده و عملکرد بیشتری داشته اند، اما بین عملکرد و منزلت اجتماعی (لایه های پایین، متوسط و بالا) دهیاران نسبت دو شاخص فوق (سن و سواد)، تفاوت معنی داری کمتر مشاهده شده است، با وجود آن دهیارانی که به لحاظ منزلت اجتماعی در لایه های متوسط جامعه قرار دارند؛ در قیاس با دیگر لایه ها عملکرد بهتر (بیشتر) داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 857

دانلود 229 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  23-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

طی نمونه برداری های مستمر انجام شده از سال 1393 تا 1396 در مناطق مختلف شهرستان های اسلام آباد غرب و گیلان غرب واقع در استان کرمانشاه، تعداد زیادی از قارچ های کلاهک دار ازجمله دو نمونه متعلق به جنس Panaeolus جمع آوری شد. در محل نمونه برداری، ضمن ثبت مختصات جغرافیایی، ویژگی های زیستگاه و نحوه ی رویش، ویژگی های ریخت شناختی ماکروسکوپی ثبت و از آنها عکس برداری شد. ویژگی های ریخت شناختی میکروسکوپی شامل بازیدیوسپور، بازیدیوم و سیستیدیوم با استفاده از میکروسکوپ نوری مدل BX51 مشاهده، اندازه گیری و عکس برداری شد؛ همچنین توالی DNA مربوط به ناحیه ی rDNA-ITS با استفاده از آغازگرهای ITS1 و ITS4 تکثیر و تعیین توالی شد. تجزیه و تحلیل تبار شناختی و تعیین روابط گونه ها به روش Maximum Likelihood با 1000 تکرار بوت استراپ و با نرم افزار MEGA6 انجام شد. براساس نتایج مطالعات ریخت شناختی، در کنار داده های حاصل از توالی های ناحیه ی rDNA-ITS، دو گونه ی P. olivaceus و P. guttulatus شناسایی شد. طبق منابع موجود، هر دو گونه برای بیوتای قارچی ایران، جدید هستند. در پژوهش حاضر، توصیف ریخت شناختی این گونه ها ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 168 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محمدی فروغ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1 (پیاپی 130)
 • صفحات: 

  46-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  296
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

هدف از انجام مطالعه کنونی بررسی شیوع و شناسایی مرفومتریک و مولکولی دیکروسلیوم دنتدریتیکوم در گاو، گوسفند و بزهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی شهر اسلام آباد غرب (کرمانشاه) طی سال های 1394 تا 1396بود. به منظور تعیین شیوع و شدت آلودگی به انگل مذکور، در مجموع 2160 راس گاو، 4320 راس گوسفند و 3240 راس بز از هر دو جنس نر و ماده به نسبت مساوی و به شکل کاملا تصادفی طی مدت 3 سال نمونه برداری شدند. خصوصیات مرفولوژیک و مرفومتریک انگل با استفاده از میکروسکوپ نوری مطالعه شد. سپس جهت تایید تشخیص، از هر میزبان، 20 کرم بالغ دیکروسلیوم با ویژگی های متفاوت مرفولوژیک و مرفومتریک و در مجموع60 نمونه برای استخراج DNA انتخاب گردید و ناحیه ای از ژن هدف NAD1 با استفاده از واکنش زنجیره پلی مراز (PCR) تکثیر گردید. طبق نتایج به دست آمده، شیوع آلودگی در گوسفند (20/10%، 85/4% و 01/7% به ترتیب سال) همواره بیشتر از گاو (05/3%، 80/1% و 22/2% به ترتیب سال) بود. همچنین بیشترین میزان آلودگی در فصل پاییز مشاهده شد. آنالیز دو به دوی توالی های به دست آمده برای هر 3 میزبان و همچنین مقایسه با موارد ثبت شده در بانک جهانی ژن، نشان دهنده مشابهت ژنتیکی ایزوله ها، بین 97 تا 99 درصد بود و به این ترتیب دیکروسلیوم دندریتیکوم تنها گونه آلوده کننده جنس دیکروسلیوم دربین نشخوارکنندگان شهرستان اسلام آباد تعیین گردید. با توجه به شیوع نسبتا زیاد آلودگی در دام های منطقه و توان بالقوه سرایت انگل به انسان، اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی شدیدتری باید اتخاذ گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 296

دانلود 185 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  4 (پیاپی 134)
 • صفحات: 

  539-550
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

اهداف و زمینه ها: تغییرات اقلیم، کاهش کمی و کیفی منابع آب و روند افزایشی جمعیت جهان مدیریت منابع آب را با مشکل روبه روکرده است. هدف این پژوهش، بررسی وضعیت و مدیریت خشکسالی های هواشناسی و زراعی از دیدگاه کارشناسان و سرپرستان خانوار در مناطق روستایی اسلام آباد غرب بود. روش شناسی: این پژوهشتوصیفی-تحلیلی در سال 1396 در خانوارهای 7 دهستان اسلام آباد غرب انجام شد. در مجموع 374 خانوار (در 21 روستا) به روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. جمع آوری داده ها به دو روش کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه و مصاحبه) بود. برای تجزیه و تحلیل داده های کمی از شاخص های استانداردشده بارش، تعرق استانداردشده و آزمون T تک نمونه ای و در قسمت کیفی از روش دلفی استفاده شد. یافته ها: براساس نتایج شاخص استانداردشده بارش، از سال های 1366 تا 1396، 14 سال خشکسالی در سطح شهرستان رخ داده بود (8 سال نرمال، 4 سال متوسط و 2 سال شدید). بر اساس نتایج شاخص بلندمدت تعرق استانداردشده، در سال های 1387 تا 1397، 2. 1% از جمعیت شهرستان تحت تاثیر خشکسالی متوسط و 64. 6% تحت تاثیر خشکسالی خفیف قرار داشتند. نتیجه گیری: مشارکت روستاییان در برنامه ریزی های حوزه مدیریت خشکسالی مهم ترین و موثرترین عامل موثر بر مدیریت خشکسالی است.

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
litScript