نتایج جستجو

959

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

96

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  4-الف
 • صفحات: 

  403-412
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  607
 • دانلود: 

  221
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، برخی –(a, b) مترهای فینسلری مانند مترهای ماتسوموتو، کروپینا و کروپینای تعمیم یافته مورد مطالعه قرار گرفته است. در حالتی که یک فرمی b، کیلینگ ثابت باشد شرایط لازم و کافی برای اینکه مترهای ذکرشده اینشتینی باشند بدست آمده و در ادامه ثابت می شود. مترهای اینشتینی فوق با شرط گفته شده به حالت ریمانی یا یک متر با انحنای ریچی اسکار صفر تقلیل پیدا میکنند.

آمار یکساله:  

بازدید 607

دانلود 221 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  35-1
 • شماره: 

  1/1
 • صفحات: 

  105-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  463
 • دانلود: 

  299
چکیده: 

ارزیابی تامین کنندگان به عنوان عاملی موثر بر نتایج عملکردی سازمان ها، یکی از مهم ترین فعالیت ها در مدیریت زنجیره ی تامین است. در این زمینه، ارزیابی تامین کنندگان حوزه ی سلامت و درمان از اهمیت بالاتری برخوردار است. هدف از انجام پژوهش حاضر، توسعه ی مدلی مبتنی بر معیارهای عملکردی مدل اسکور (SCOR) برای ارزیابی تامین کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی در ابعاد عملکرد تحویل، هزینه و کیفیت است. داده های مورد نیاز پژوهش از خبرگان آزمایشگاه های بیمارستان های موجود در منطقه ی 12 تهران جمع آوری شده است. به منظور شبیه سازی سازوکارهای فازی تفکر انسانی، یک مدل تصمیم گیری گروهی با اعداد فازی شهودی ارائه شده و نظرات خبرگان این حوزه با استفاده از مدل PROMETHEEII و با تکیه بر عملگر هندسی انتگرال چوکت انیشتین فازی به صورت اعداد فازی شهودی مثلثی تجمیع و تحلیل شده است. ارزیابی نتایج رویکرد پیشنهادی مطابق نظرات خبرگان و مقایسه ی آن با مدل II PROMETHEE ساده، صحت و دقت بالای روش پیشنهادی را تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 463

دانلود 299 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZARGHANI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  23-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98831
 • دانلود: 

  35365
چکیده: 

In this paper we study the structure of standard Einstein solvmanifolds of arbitrary rank. Also the validity of a variational method for finding standard Einstein solvmanifolds is proved.

آمار یکساله:  

بازدید 98831

دانلود 35365 استناد 0 مرجع 2360
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SHAIKH A.A. | YOON D.W. | HUI S.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  305-326
تعامل: 
 • استنادات: 

  474
 • بازدید: 

  26614
 • دانلود: 

  31795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26614

دانلود 31795 استناد 474 مرجع 0
نویسندگان: 

BIDABAD BEHROZ | YARAHMADI MOHAMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  921-930
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76929
 • دانلود: 

  39776
چکیده: 

The notion of quasi-Einstein metric in physics is equivalent to the notion of Ricci soliton in Riemannian spaces. Quasi-Einstein metrics serve also as solution to the Ricci flow equation. Here, the Riemannian metric is replaced by a Hessian matrix derived from a Finsler structure and a quasi-Einstein Finsler metric is defined. In compact case, it is proved that the quasi-Einstein metrics are solutions to the Finslerian Ricci flow and conversely, certain form of solutions to the Finslerian Ricci flow are quasi-Einstein Finsler metrics.

آمار یکساله:  

بازدید 76929

دانلود 39776 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAIKH A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  119-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  364
 • بازدید: 

  5304
 • دانلود: 

  12875
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5304

دانلود 12875 استناد 364 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  4-الف
 • صفحات: 

  421-429
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  694
 • دانلود: 

  183
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف اصلی این مقاله یافتن شرط لازم و کافی برای اینیشتین بودن منیفلدهای فینسلری به طور تصویری هم ارز با دیگر منیفلدهای اینیشتین است. در نتیجه نوعی طبقه بندی برای این متریک ها روی منیفلدهای فشرده می یابیم. قضیه اصلی این مقاله که نیاز به اثبات سه گزاره دارد بدین صورت است: فرض کنید F یک متریک فینسلری به طور تصویری هم ارز با منیفلد فینسلری اینیشتین `F باشد. در این صورت F اینیشتین است اگر و تنها اگر F یک مضرب ثابتی از `F باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 694

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHAKI M.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  683-691
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  24925
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24925

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAIKH A.A. | HUI S.K.

نشریه: 

MATHEMATICAL REPORTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  63
 • صفحات: 

  89-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  474
 • بازدید: 

  18917
 • دانلود: 

  31795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18917

دانلود 31795 استناد 474 مرجع 0
نویسندگان: 

DE U.C. | GHOSH G.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  607-615
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  22410
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22410

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
litScript