نتایج جستجو

15723

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1573

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  67-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1146
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

بهمن های گسترده هوایی که در اثر برهمکنش پرتوهای کیهانی پرانرژی با جو تولید می شوند، در دو جهت طولی و عرضی گسترش یافته که بررسی چگالی الکترون ها در این دو جهت به پارامتر عمر در آن جهات بستگی دارد. دای و همکارانش در سال 1990 اختلاف بین پارامتر عمر طولی و عرضی را بیان کردند. این در حالیست که برخی پژوهشگران اعتقاد دارند که پارامتر عمر عرضی در مدل نیشیمورا، کاماتا، گریسن (NKG)، که برای توصیف پراکندگی عرضی الکترون ها و در همه فاصله ها استفاده می شود، کافی نیست. در این مقاله تلاش گردیده با استفاده از داده های تجربی و شبیه سازی، وابستگی پارامتر عمر طولی و عرضی بهمن گسترده هوایی به فاصله از مرکز بهمن، با تکیه بر مفاهیم آمده در کار دای و همکاران، مورد مطالعه قرار گیرد. نتیجه اینکه بر خلاف نظریه NKG، در نظریه لینسلی، در گسترش عرضی بهمن گسترده هوایی، دیگر پارامتر عمر به عنوان یک مقدار متوسط در نظر گرفته نشده، بلکه با افزایش فاصله از محور بهمن افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1146

دانلود 266 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  33-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

در کار حاضر پرتوهای کیهانی پروتون و آهن در انرژی1017 الکترون ولت و زاویه های سرسویی 20 تا 45 درجه با استفاده از کُدCORSIKA و مدل های اندرکنشی انرژی های بالا (QGSJETII04 )و مدل های اندرکنشی انرژی پایین GHEISHA2002d و در ارتفاع 1200 متر از سطح دریا (تهران) شبیه سازی شده اند. و با ثبت زاویه سمتی، مکان و زمان رسیدن ذرات ثانویه نتایج شبیه سازی تحلیل و زمان خیز (rise time) ذرات ثانویه ( الکترون ها و میون ها) محاسبه شده است. با بررسی وابستگی زمان خیز به فاصله از محور بهمن و زاویه سمتی ما نشان داده ایم در توزیع سمتی زمان خیز عدم تقارنی وجود دارد که میتواند برای تفکیک جرمی پرتوهای اولیه مورد استفاده قرار بگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 143 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پورمحمد داوود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  49-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  981
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

هر پرتوی گاما یا پرتو کیهانی پرانرژی در هنگام ورود به جو زمین انبوهی از ذرات ثانویه تولید می کند که به آن بهمن هوایی گسترده می گویند. روش متداول مشاهده این پرتوها، آشکارسازی جبهه ذرات ثانویه بهمن است. یکی از مشخصه های بهمن که با این روش اندازه گیری می شود، جهت ورود پرتو اولیه مولد بهمن است که به آن جهت بهمن هم گفته می شود. حرکت ذرات ثانویه بهمن هوایی لزوما در جهت پرتو اولیه نخواهد بود. توزیع زاویه انحراف این ذرات نسبت به جهت بهمن در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. الکترون ها و مویون های ثانویه بهمن های ناشی از فوتون های گاما و پروتون هایی با انرژی 1014، 1015 و 1016 الکترون ولت در این کار بررسی شدند. توزیع زوایای انحراف این ذرات گستردگی قابل توجهی از مرتبه چند ده درجه دارد. با اعمال حد پایین انرژی برای این ذرات، مشاهده شد که پهنای توزیع زوایای انحراف با افزایش انرژی ذرات کاهش می یابد. همچنین بستگی پهنای توزیع زوایای انحراف به انرژی و زاویه سمت الراسی بهمن، و فاصله از مرکز بهمن بررسی شد. نتایج این مطالعه، محدودیت های کاربرد ابزارهای مسیریاب ذرات (هودوسکوپ ها) در رصدهای بهمن های هوایی را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 981

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

بهمن آبادی محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  473-484
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  388
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

آرایه البرز 1 شامل 20 آشکارساز سوسوزن هر یک با مساحت سطح m2 25/0 روی سطحی با مساحت m2 40×40 برای مطالعه بهمن های هوایی گسترده در حوالی زانوی طیف پرتوهای کیهانی در دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی خواهد شد. برای پیدا کردن عملکرد این آرایه، تعداد زیادی بهمن هوایی با کد CORSIKA شبیه سازی شده است. در این مقاله، نتایج نظری به دست آمده از چیدمان های مختلف برای آرایه و شرط های راه اندازی مختلف توصیف می شود. با استفاده از شبیه سازی بهمن های هوایی نرخ رخدادهای آشکار شده در روز و تابع های احتمال راه اندازی، یعنی احتمال این که یک بهمن هوایی آرایه مورد نظر را راه اندازی کند را بر حسب فاصله هسته بهمن تا مرکز آرایه ارائه می دهیم. انرژی ذره اولیه مولد بهمن هوایی بالای TeV 1 و برای زاویه های سرسویی تا ° 60 است. همچنین تفکیک زاویه ای البرز 1 به دست آورده می شود. برای بررسی تجربی این آرایه، زیرآرایه البرز 1 شامل پنج آشکارساز سوسوزن با چیدمان پنج ضلعی منتظم، مشابه خوشه مرکزی آرایه البرز 1، از بهمن ماه سال 92 به مدت 14 ماه در طبقه چهارم دانشکده فیزیک دانشگاهصنعتی شریف داده گیری کرد. در این مقاله تابع توزیع زاویه سرسویی بهمن های هوایی گسترده که توسط این زیرآرایه ثبت شده اند نیز ارائه می شود

آمار یکساله:  

بازدید 388

دانلود 171 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JONES P.D. | MOBERG A.

نشریه: 

JOURNAL OF CLIMATE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  206-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  19176
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19176

دانلود 18529 استناد 403 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  23-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  591
 • دانلود: 

  174
کلیدواژه: 
چکیده: 

شبیه سازی دینامیکی ما در مورد نظام جریان مایع و مقدار ماندگی گاز در راکتورهای هوایی می باشد. مدل اصلی انتخاب شده برای شبیه سازی دارای بررسی شرایط انتقال جرم و اختلاط نیز می باشد. فاز مایع استفاده شده برای شبیه سازی، آب خالص بوده و برای حل معادلات آن بطوری برنامه نوشته شده است، که برای هر حلال دیگری نیز جواب های مناسبی خواهد داد. یعنی بصورت یک برنامه پایه (شبکه های عصبی) می باشد که از همگرا کردن شبکه های عصبی تهیه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 591

دانلود 174 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Khakian Ghomi m.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  149-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21809
 • دانلود: 

  7282
چکیده: 

Alborz observatory is an EAS array in the heights of Alborez mountain chain near Tehran. For the development of the array, more number of detectors is inevitable. The managing the financial resources and achieving the highest efficiency of the array is important for the project. Therefore, Water Cherenkov Detectors has been used for 9 months in the same way as the previous experiment with Scintillation Detectors in a 4-fold square arrangement. After a hardware calibration procedure, the experimental data set was simulated by CORSIKA code and the experimental restrictions were applied over the data set. In this work, the simulation is calibrated with the real experimental results, and it presents a comparable parameter between the experiment and the simulation. The obtained results show that the simulation is in agreement with the experimental results.

آمار یکساله:  

بازدید 21809

دانلود 7282 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  87-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  643
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

با استفاده از کد CORSIKA و مدل اندرکنش هادرونی انرژیهای بالا QGSJET، شبیه سازی مونت کارلو برای تعداد 5000 بهمن گسترده هوایی و تابشهای اولیه گاما، پروتون، هلیوم، نیتروژن، سیلسیوم و آهن در انرژیهای مختلف انجام و رابطه Hmax با جرم و انرژی تابش اولیه به دست آمده و نتایج مورد تحلیل قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 643

دانلود 182 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  924
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

برای بررسی خصوصیات بهمن هایی هوایی تولید شده به وسیله پرتوهای کیهانی مدل های اندرکنش هادرونی متفاوتی به کار می رود که در بسته نرم افزاری CORSIKA وجود دارند. عمق بیشینه بهمن های هوایی یکی از پارامترهای مهم هر بهمن هوایی می باشد که در تشخیص ترکیب جرمی پرتوهای کیهانی مولد این بهمن ها نقش بسزایی دارد. در این مقاله بهمن های هوایی شبیه سازی شده به وسیله چهار مدل اندرکنشی  QGSJET01, QGSJETII, DPMJET, SIBYLL مورد بررسی قرار گرفته اند و عوامل موثر بر عمق بیشینه این بهمن ها و خصوصیات هر مدل مطالعه شده است. همچنین فراوانی های ذرات ثانویه تولید شده توسط این مدل ها در سطح مشاهده مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 924

دانلود 240 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3 (پیاپی 63)
 • صفحات: 

  67-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  751
 • دانلود: 

  402
چکیده: 

بارش از متغیرترین عناصر اقلیمی است. این تغییرات هم در بعد مکان و هم در بعد زمان در قالب اقلیم منطقه رخ می دهد. هدف از این مطالعه، بررسی خودهمبستگی فضایی تغییرات درون دهه ای بارش های سنگین و فوق سنگین ایران طی نیم قرن اخیر است. به این منظور، داده های بارش روزانه با استفاده از 664 ایستگاه همدیدی و اقلیمی طی دوره 1390-1340 استخراج و به عنوان پایگاه داده ها (داده های اسفزاری) استفاده شد. به منظور دستیابی به تغییرات درون دهه ای بارش ایران از روش های زمین آماری، مانند خودهمبستگی فضایی از تحلیل لکه های داغ، آماره گتیس - ارد جی (G*) و از امکانات برنامه نویسی در محیط Matlab و Surfer و GIs بهره گرفته شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد، که کرانه-های ساحلی دریای خزر و امتداد دامنه های غربی زاگرس، دارای بیشنه وقوع بارش های سنگین و فوق سنگین است. الگوی فضایی بارش های سنگین نشان می دهد، بیشینه الگوی خودهمبستگی فضایی مثبت بارش های سنگین به لحاظ مکانی و زمانی با وجود اینکه در دوره های مختلف نوساناتی داشته است، اما بیشتر شامل نواحی غرب، شمال غرب و کرانه های ساحلی دریای خزر می شود. این در حالی است که الگوی خودهمبستگی فضایی منفی بارش های سنگین بیشتر مربوط به نواحی مرکزی و لکه هایی از شرق کشور به ویژه زابل است. الگوی بارش های فوق سنگین مشابه بارش های سنگین است. با این تفاوت که از گستره مکانی آنها کاسته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 751

دانلود 402 استناد 0 مرجع 0
litScript