نتایج جستجو

18703

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1871

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BARNARD BARK L. | LAN W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  289-300
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  9289
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9289

دانلود 19588 استناد 409 مرجع 0
نویسندگان: 

CREAGH E.M. | MARTIN S.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  PT 6
 • صفحات: 

  696-702
تعامل: 
 • استنادات: 

  378
 • بازدید: 

  5239
 • دانلود: 

  14604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5239

دانلود 14604 استناد 378 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  66-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  486
 • دانلود: 

  245
چکیده: 

زمینه و هدف: آینده کشورها به واسطه نقش دانش در گرو بکارگیری هوشمندانه شبکه های اجتماعی تخصصی دانش محور است که توجه به سهم برتر متخصصین از عوامل محوری آن است. این مقاله شاخص های الگوی رفتار اشتراک دانش متخصصین ایرانی را در شبکه های اجتماعی تخصصی شناسایی کرده است. روش پژوهش: بدین منظور از مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند با خبرگان حوزه پژوهش (15 نفر) و همچنین روش دلفی (9 نفر) به عنوان ابزار گردآوری داده ها در پژوهش استفاده شده است. یافته ها: نشان می دهد که در الگوی رفتار اشتراک دانش متخصصین در فضای مجازی شاخص های بعد فردی شامل انگیزش، اخلاقیات، شخصیت (شامل برونگرا، سازشکار و خودگشوده)، توانایی، نگرش به منظور اشتراک دانش و امینت روانی می باشد. بعد گروهی دارای 3 شاخص منافع مشترک، ساختار گروه و سرمایه اجتماعی است. بعد محیطی دارای 4 مولفه به ترتیب زیر است: مولفه تکنولوژیکی با شاخص های: زیبایی گرافیکی، کاربرپسند بودن شبکه، امنیت سرور، نوع زیرساخت ارتباطی؛ مولفه سیاسی-حقوقی با شاخص های: بودجه برای R&Dفضای مجازی، تخصیص منابع مالی به توسعه زیرساخت، فیلترینگ، قوانین مربوط به مالکیت فکری و معنوی، پهنای باند، تنظیم مقررات و قوانین فضای مجازی؛ مولفه اقتصادی با شاخص های: هزینه اینترنت و تنوع بسته های اینترنتی؛ و مولفه اجتماعی-فرهنگی با شاخص های: سبک زندگی متخصصین و شخصیت ملی شناسایی شدند. نتیجه گیری: تنها زمانی می توانیم به الگویی جامع از حیث نظری و کاربردی در حوزه رفتار اشتراک دانش دست پیدا کنیم که به شناسایی تعاریف، مفاهیم، ابعاد و مولفه های آن مبتنی بر شرایط حاکم بر فضای مجازی کشور اهتمام ورزیم زیرا موضوع رفتار کاربر ایرانی به خاطر تعامل با موضوعات تاریخی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی چند وجهی و پیچیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 486

دانلود 245 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ANDERSSON PATRIC | EDMAN JAN | EKMAN MARTTIAS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  565-576
تعامل: 
 • استنادات: 

  372
 • بازدید: 

  11701
 • دانلود: 

  13879
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11701

دانلود 13879 استناد 372 مرجع 0
نویسندگان: 

BARCHET W. | CELLA M. | COLONNA M.

نشریه: 

SEMINAR OF IMMUNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  253-261
تعامل: 
 • استنادات: 

  373
 • بازدید: 

  3595
 • دانلود: 

  13999
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3595

دانلود 13999 استناد 373 مرجع 0
نویسندگان: 

FARAJPAHLOU A.A.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  388
 • بازدید: 

  16741
 • دانلود: 

  15944
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16741

دانلود 15944 استناد 388 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

EBRAHIMPOUR R. | SARHANGI S. | SHARIFIZADEH F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  217-224
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50010
 • دانلود: 

  22731
چکیده: 

This paper presents the results of Persian handwritten word recognition based on Mixture of EXPERTS technique. In the basic form of ME the problem space is automatically divided into several subspaces for the EXPERTS, and the outputs of EXPERTS are combined by a gating network. In our proposed model, we used Mixture of EXPERTS Multi Layered Perceptrons with Momentum term in the classification Phase. Applying this term makes three effects in our system: a) increase convergence rate, b) obtain the optimum performance in our system, c) and escape from the local minima on the error surface. We produce three different Mixture of EXPERTS structure. Experimental result for proposed method show an error rate reduction of 6.42% compare to the mixture of MLPs EXPERTS. Comparison with some of the most related methods indicates that the proposed model yields excellent recognition rate in handwritten word recognition.

آمار یکساله:  

بازدید 50010

دانلود 22731 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  87-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2055
 • دانلود: 

  501
چکیده: 

کارشناس شیلات نقش مهمی در نظام تولید و پرورش آبزیان دارند. وظیفه اصلی آنها راهنمایی ارباب رجوع و آبزی پروران، نظارت بر رعایت اصول، قوانین و مقررات تبیین شده توسط سازمان شیلات ایران و کسب اطمینان از فعالیت پرورش دهندگان در راستای آبزی پروری پایدار است. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی نگرش کارشناسان شیلات ایران نسبت به آبزی پروری پایدار است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق 550 نفر کارشناسان شیلاتی شاغل در بخش های اجرایی آبزی پروری در کشور و دفتر مرکزی شیلات می باشند که از میان آنها نمونه ای به حجم 226 نفر به روش نمونه گیری طبقه بندی ساده انتخاب گردید. روایی پرسشنامه با توجه به نظرات اساتید راهنما، مشاور و کارشناسان خبره آبزی پروری تنظیم گردید. همچنین قابلیت اعتبار آن با پیش آزمون تعداد 10 پرسشنامه و تعیین ضریب آلفای کرونباخ 85% بدست آمد. نتایج بدست آمده تحقیق نشان داد، بیش از 97% از آزمودنی ها، نگرش مثبت نسبت به آبزی پروری پایدار دارند. همچنین پاسخگویان موکدا موافقند که در آبزی پروری پایدار باید مهارت ها و فناوری های متناسب با موقعیت و جایگاه آن به کار برده شود، آبزی پروری پایدار ذخایر و تنوع زیستی آبزیان را حفظ کند و کمترین میزان تخریب بر محیط زیست داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2055

دانلود 501 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  97
 • صفحات: 

  103-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

در دهه های گذشته گرایش به استفاده از سیستم های مبتنی بر شایستگی افزایش داشته است. معرفی صحیح چارچوب شایستگی می تواند در افزایش کارایی زیر سیستم های منابع انسانی به سازمان ها کمک کند. سازمان امور مالیاتی کشور هم با پیاده سازی طرح جامع مالیاتی بیش از پیش نیازمند همسویی بخش منابع انسانی خویش با اهداف سازمانی خواهد بود. این تحقیق با عنوان طراحی مدل شایستگی های کارشناسان ارشد مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور در همین راستا طراحی شده است. تحقیق در پارادایم تفسیری جای گرفته، از استراتژی پایه ور استفاده کرده، از منظر هدف تحقیقی اکتشافی محسوب شده و از منظر نتیجه، تحقیقی توسعه ای و از منظر نوع داده ها نیز در زمره تحقیقات کیفی قرار می گیرد. جهت گردآوری اطلاعات موردنیاز از ابزارهای مطالعات آرشیوی، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. برای استخراج اطلاعات از داده های حاصل از مصاحبه، از تحلیل محتوا و از روش های کیفی تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران بخش ستاد سازمان، خبرگان موضوعی، کارشناسان و مدیران عملیاتی استان ها بوده است. نمونه گیری هدفمند بوده و با استفاده از روش گلوله ی برفی 10 نفر از میان جامعه آماری انتخاب شدند. در طراحی مدل، فرایند برنامه ریزی مقدماتی، تدوین فهرست اولیه شایستگی ها، مقایسه فهرست به دست آمده با الگوهای شایستگی موجود، ارایه تعریف از مفاهیم شایستگی و تدوین فهرست تلفیقی، ارزیابی و پالایش فهرست شایستگی ها و درنهایت طراحی مدل شایستگی ها طی شد. در پایان سه حوزه ی شایستگی های کارکرد حرفه ای، رفتاری و زمینه ای با 50 مفهوم شایستگی در قالب یازده مقوله شناسایی شده و مدل این شایستگی ها ارایه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 134 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  58
 • صفحات: 

  71-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

نظرات کارشناسی در اثبات دعاوی از جایگاه ویژه ای برخوردار است زیرا به عنوان قرینه ای در راستای افزایش علم قاضی در تشخیص دقیق و قریب به عدالت در یک موضوع تخصصی کاربرد دارد. با توجه به این اهمیت، بایستی در تهیه نظرات کارشناسی و ایجاد وحدت رویه در این مسیر، نسبت به شناخت دلایل موجب اختلاف در ارایه نظرات کارشناسی اقدام کرد و پس از شناخت، نسبت به رفع آنها اقدام کرد؛ این پژوهش، رسالت این امر مهم را بر عهده دارد. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق از طریق بررسی اسنادی تعداد 50 فقره پرونده تصادفات که کارشناسان رسیدگی کننده، آرا و نظرات متفاوتی درباره تصادف ارایه داده بودند و بررسی نظرات تعداد 100 نفر از کارشناسان تصادفات در قالب پرسش نامه ای 26 سوالی در طیف لیکرت، شکل گرفت. نتایج ابتدا با استفاده از آمارهای توصیفی و سپس با استفاده از نرم افزار spssو آزمون T تک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی های اسنادی این تحقیق نشان داد که کارشناسان در مباحث اعمال تبصره سه ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات، دخالت سرعت در علت تامه تصادف، تصادفات ساختگی و تصادفات عابران پیاده دارای بیشترین اختلاف نظر هستند. هم چنین نتایج حاصل از پرسش نامه با استفاده از آزمون فریدمن رتبه بندی شد که ضعف در تجهیزات و فناوری، ضعف در آموزش و ضعف در قوانین و مقررات به ترتیب از مهم ترین دلایل اختلاف آرای کارشناسان است. به منظور نیل به رویه ای یکسان در ارایه نظرات کارشناسی و کاهش اختلافات در این راستا، که در واقع مقدمه صدور آرای قضایی واحد و نزدیک به عدالت خواهد بود، شناخت علل اصلی تصادفات، امری اجتناب ناپذیر است. این مهم از طریق به روزرسانی تجهیزات و فناوری های موثر در این زمینه، افزایش آموزش های تخصصی و اصلاح قوانین و مقررات موجود ممکن خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 285 استناد 0 مرجع 0
litScript