نتایج جستجو

55696

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5570

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (پی در پی 67)
 • صفحات: 

  40-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  699
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

زمینه و هدف: مال اکلوژن می تواند روی شخصیت افراد تاثیر داشته باشد. تعدیل شخصیتی در افراد دارای مال اکلوژن مشکل تر به نظر می رسد. در پاسخ روانی- اجتماعی مال اکلوژن، چگونگی ارزیابی و احساس فرد از مشکلات دندانی- صورتی و تاثیر آن ها بر زیبایی از همه چیز مهم تر است. هدف اصلی از این مطالعه بررسی میزان self satisfaction و self EVALUATION در دانش آموزان دوره راهنمایی و همبستگی میان متغیرهای تعیین کننده مال اکلوژن با میزان ارزیابی فرد از ظاهر دندانی خود و رضایت از آن می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه sectional- cross، 120 نمونه 58) دختر و 62 پسر) به صورت خوشه ای دو مرحله ای از 4 مدرسه راهنمایی 2) مدرسه دولتی، 2 مدرسه غیرانتفاعی) در شهر قزوین در سال 1382 انتخاب شدند. همه نمونه ها به صورت کلینیکی مورد معاینه ارتودنسی قرار گرفته، به سوالات مربوط به ارزیابی و رضایت از خود پاسخ دادند. برای تحلیل های آماری از نرم افزارهای 8 SAS و 12 SPSS و برای ترسیم نمودارهای آماری از 2000 Excell استفاده شد. به دلیل کیفی بودن متغیرهای مستقل و وابسته برای آزمون معنی داری از دو آزمون کی- دو (Chi -square) و فیشر (Fisher exact test) استفاده گردید. در صورتی که شرایط آزمون کی- دو برقرار نبود، آزمون دقیق فیشر انجام می گرفت.یافته ها: اورجت، کراودینگ و بی نظمی شدید ماگزیلا با میزان ارزیابی فرد از ظاهر خود و اورجت و بی نظمی شدید در مندیبل با میزان رضایت فرد از خود مرتبط بوده، هیچ گونه تفاوتی در دو جنس مشاهده نشد. اورجت، تنها متغیری است که هم در میزان self EVALUATION و هم در self satisfaction تاثیر گذار است.نتیجه گیری: ظاهر صورت، فکین و دندان ها در گروه سنی 12-15 ساله بر روی ارزیابی آن ها از ظاهر خود و رضایت از آن تاثیر می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 699

دانلود 227 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  69
 • صفحات: 

  68-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  649
 • دانلود: 

  427
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه رایانه و پیشرفت های تکنولوژی اطلاعات، بسیاری از محدودیت های حوزه بهداشت و درمان را برطرف ساخته و درهای بسیاری را در جهت بهبود ارتباطات، اطلاعات و توانایی در مراقبت بهتر از بیمار در مراکز تامین کننده مراقبت بهداشتی و درمانی کشور گشوده است. رایانه و تکنولوژی اطلاعات کاربردهای فراوانی از قبیل: واقعیت مجازی، بانک اطلاعات پزشکی، بهداشت از راه دور، سیستم های خبره و شبکه های اطلاعاتی دارد. این مطالعه به منظور ارزیابی نرم افزار گزارش گیری از برنامه کشوری ADS9 (Admission and Discharg System) انجام شد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی - کاربردی است که در سال 87 انجام شد. جامعه این پژوهش کارشناسان نرم افزار Hospimp شاغل در اداره های آمار دانشگاه های علوم پزشکی کشور و کارشناسان نرم افزار  Hospimpدر وزارت بهداشت بودند. جهت گردآوری داده ها، به منظور ارزیابی معیارهای عمومی و اختصاصی نرم افزار مورد مطالعه از یک چک لیست دو قسمتی استفاده شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار امتیاز متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش که شامل ارزیابی ویژگی های عمومی، ویژگی های اختصاصی، گزارش های آماری، پایگاه های داده، گروه های هدف، اهداف برنامه نرم افزار Hospimp بود، به ترتیب 0.09±37.5، 0.08±22.58، 0.15±41.66، 0.2±57.14، 0.15±36.36 و0.14 ±27.27 درصد به دست آمد.استنتاج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نقاط ضعف نرم افزار Hospimp نسبت به نقاط قوت آن بیشتر بوده است. ویژگی های عمومی نرم افزار نسبت به ویژگی های اختصاصی نرم افزار از سطح بهتری برخوردار بود. توصیه می شود استانداردهای بین المللی طراحی، تولید، تست، اندازه گیری و در نهایت نگهداری نرم افزار برای بهبود و ارتقای نرم افزارهای مورد استفاده در حوزه بهداشت و درمان، توسعه یابند.

آمار یکساله:  

بازدید 649

دانلود 427 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  756
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف: فرایند برنامه ریزی ارتقا کیفی آموزش مشخص کننده میزان رسیدن به اهداف، مشکلات مسیر و چگونگی غلبه بر آن است. خود ارزیابی بعنوان اولین قدم برای تعیین نیازهای دانشجویان و ارتقا برنامه های آموزشی می باشد. این پژوهش با هدف ارزیابی سطح کیفی فارغ التحصیلان سالهای 74 تا 79 دوره کاردانی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از عملکرد خود و نقش آموزشهای دانشگاه در بالا بردن سطح مهارتها و اعتماد به نفس به آنها در محل کار صورت گرفت.روش و ابزار:  برای اینکار به تعداد فارغ التحصیلان سالهای 74 تا 79 پرسشنامه ای تهیه گردید و به آدرس آنها ارسال گردید. سوالات شامل دو محور بود. در محور اول اطلاعاتی در مورد وضعیت اشتغال، وضعیت استخدام و رضایت شغلی و در محور دوم در مورد روشهای پرتونگاری، کمکهای اولیه، و فیزیک تشخیصی و غیره سوال شد. یافته ها از میان 123 نفر فارغ التحصیل مذکور 54 نفر (44%) به سوالات پاسخ دادند. از میان پاسخ آشنایی بیشتر به اصول اخلاق پزشکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قطعا سرمایه گذاری در این امر مهم منجر به آشنایی هر چه بیشتر بیماران و پزشکان به حقوق متقابل و افزایش  کیفیت سلامت جامعه خواهد بود. نمونه در دسترس از پزشکان متخصص، اعضای هیات علمی پرستاری و مامایی و نیز پرستاران شاغل در اعضای هیات علمی پرستاری و مامایی و نیز پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی کاشان انجام شد. مراکز آموزشی درمانی کاشان انجام شد. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه ای شامل متغیرهای سن، ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه ای شامل متغیرهای سن، جنس، مدرکتحصیلی، سابقه کار و نیز سوالاتی درباره ضرورت باز آموزی، داشتن مطالعه مداوم حرفه ای، محل دانش اموخته گی و مناسب ترین روش بازآموزی. همچنین 21 عنوان نیازهای آموزشی ذکر شده بود که پرسش شوندگان جنس، مدرک تحصیلی، سابقه کار و نیز سوالاتی درباره ضرورت  بازآموزی، داشتن مطالعه مداوم حرفه ای، محل دانش اموخته گی و مناسب ترین روش بازآموزی. همچنین 21 عنوان نیازهای آموزشی ذکر شده بود که پرسش شوندگان بایستی آنهارا به ترتیب اولویت مرتب می نمودند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار EPI5 تجزیه و تحلیل شد.نتایج: از مجموع 300 پرسنامه 173 پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد. پاسخگویان شامل:91  پزشک، 20 عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی و 134 پرستار کارشناس بودند. میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش 5.5±32 سال و سابقه کار آنها بطور متوسط 4.3±7.2 سال بود. پاسخ دهندگان %46.3 شاغل بودند که از این گروه %20.3 رضایت شغلی خود را عالی، %40.7 خوب، 14.8% متوسط و 11.1% کم اعلام نمودند. همچنین %51.2 پاسخ دهندگان اعتماد به نفس خود را در محیط کار عالی، %42.5 خوب، %5 متوسط و %0.6 کم بیان کرده اند. در خصوص بکار گیری روشهای حفاظتی و استفاده از نکات فیزیکی جهت ایجاد تصاویر بهتر %57.7 عالی، %33.3 خوب، %6.7 متوسط و%1.2  ضعیف جواب داده اند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزشهای ارایه شده در طول تحصیل تا حد زیادی توانسته اعتماد به نفس کافی را در فارغ التحصیلان ایجاد کند البته لازم است برنامه ریزیهای جدیدی در جهت ارتقا کیفی  اجرا شود و مجددا ارزیابی انجام گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 756

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  137-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1025
 • دانلود: 

  211
چکیده: 

در سال 1377، شش لاین نر عقیم سیتوپلاسمی با چهار لاین نر بارور (تستر) به روش طرح آزمایشی فاکتوریل (4×6) تلاقی داده شدند. در سال بعد، 24 هیبرید حاصل همراه با 10 لاین والدی در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در کرج مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. چهار صفت ارتفاع بوته، تعداد پنجه، عملکرد علوفه تر و خشک در دو چین کامل کلیه تیمارها مورد قرار گرفت. بین تمارها، چین ها و اثر متقابل تیمار×چین برای کلیه صفات اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1% وجود داشت. تجزیه واریانس نشان داد که اثرات ژنوتیپ ها، والدین در مقابل هیبرید ( به جز برای تعداد پنجه در متوسط دو چین)، لاین ها(فقط برای ارتقاع در چین دوم و متوسط دو چین)، تسترها و اثر متقابل لاین × تستر معنی دار هستند. ترکیب پذیری عمومی(GCA) لاین ها و تسترهای مورد آزمایش معنی دار بودند که بیانگر اهمیت اثرات افزایشی ژن برای این صفات بوده و روش های گزینشی برای اصلاح آن ها مناسب است، توارث پذیری تعدادی از صفات در چین اول، دوم و متوسط دو چین متفاوت بود لذا در حالت علوفه ای چند چینه بایستی حتما توارث پذیری در هر چین(مورد نظر به نژادگر) بررسی گردد. بین ترکیب پذیری خصوصی(SCA) تعدای از والدین برای همه صفات اختلاف معنی دار وجود داشت که نشان دهنده اهمیت اثرات غیر افزایشی ژن ها برای این صفات است و روش هیبریداسیون برای دستیابی به آن ها مناسب ترین است. بیشترین SCA مثبت برای عملکرد علوفه تر از تلاقی های A__1__C__S__84xR__2, A__1__c__s__8__8__0__0__5xR__1, A__1__c__s__3__1و A__1xR__1__1__2 و علوفه خشک ازA__1__c__s__8__8__0__0__5xR__1, A__1__c__s__3__1xR__s__8, A__1__c__s__8__4xR__1__1__2 و A__c__s__3__1xR__2 در مجموع دو چین حاصل گردید. بیشترین عملکرد علوفه تر در مجموع دو چین از تلاقی A__I__c__s__8__4 x R__2 و علوفه خشک از A__I__c__s__3__1 x R__2 به ترتیب با 8/144 و 5/34 تن در هکتار به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 1025

دانلود 211 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  181-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  965
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

افراد شاغل در مشاغلی مانند آتش نشانی تنش فراوان دارند و در معرض ابتلا به اضطراب هستند، که این اضطراب می تواند باعث تضعیف عملکرد آنان بشود. پژوهش حاضر یک تحقیق نیمه تجربی است که با هدف تعیین کاربرد الگوی  Predisposing, Reinforcing, Enabling Causes in Educational Diagnosis and EVALUATION (PRECEDE)  در افزایش رفتارهای مقابله با اضطراب در ماموران آتش نشانی تهران انجام شده است.جامعه مورد پژوهش، ماموران آتش نشانی تهران و نمونه انتخاب شده، 118 مامور آتش نشانی (59 نفر در گروه تجربی و 59 در گروه شاهد) بودند که از طریق نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه خود ساخته در چارچوب الگوی PRECEDE بود. از الگوی PRECEDE به عنوان چارچوب برنامه ریزی و از نظریه خودکارآمدی برای تغییر رفتار فردی در این چارچوب استفاده شد.یافته ها نشان دادند که قبل از مداخله آموزشی، گروه های تجربی و شاهد از نظر مشخصات جمعیتی و اجزای الگوی PRECEDE با یکدیگر تفاوت معنی دار نداشتند. ولی پس از مداخله، در گروه تجربی نسبت به گروه شاهد، میانگین نمرات آگاهی، نگرش، خودکارآمدی (عوامل مستعد کننده)، مهارت انجام آرام سازی (عامل قادر کننده) و رفتارهای مقابله با اضطراب افزایش معنی دار یافت (P<0.0001). همچنین استفاده از سه منبع آموزشی (عامل قادر کننده) در زمینه آرام سازی، افزایش معنی دار نشان داد  (P<0.03)و تشویق توسط دیگران و تجارب مثبت فرد، پس از انجام آرام سازی (عوامل تقویت کننده) توسط افراد گروه تجربی گزارش گردید.این بررسی نشان دهنده کاربرد موثر الگوی PRECEDE در افزایش عوامل مستعد کننده، قادر کننده، تقویت کننده و رفتارهای مقابله ای مثبت با اضطراب در ماموران آتش نشانی تهران است.

آمار یکساله:  

بازدید 965

دانلود 261 استناد 1 مرجع 19
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1015
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران با عمل جراحی بای پاس طراحی گردید. این پژوهش نیمه تجربی بر روی 54 بیمار قلبی با عمل جراحی بای پاس که به طور تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند، در مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها در این مطالعه، سه پرسشنامه بود. ابتدا برای سنجش افسردگی در این بیماران از مقیاس افسردگی بیماران قلبی (Cardiac Depression Scale)، سپس از پرسشنامه خودساخته آموزشی Predisposing, Reinforcing, Enabling Causes in Educational Diagnosis and EVALUATION (PRECEDE) و در پایان از پرسشنامه استاندارد بین المللی SF-36 استفاده گردید. مداخله به صورت 9 جلسه آموزشی، یک بار در هفته به مدت 60-90 دقیقه بر اساس اجزای الگوی PRECEDE انجام شد و بیماران به مدت دو ماه پی گیری شدند. به منظور دستیابی به نتایج از نرم افزار SPSS و آزمون های t زوج، t مستقل و مان ـ ویتنی و کای ـ دو استفاده گردید. نتایج نشان دادند که پس از مداخله آموزشی در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد میانگین نمره عوامل مستعد کننده (0.0001>P)، عوامل قادر کننده، عوامل تقویت کننده و رفتارهای خود یاری افزایش معنی دار یافته اند (0.001>P). اختلاف معنی داری در میانگین نمرات افسردگی بین دو گروه بعد از مداخله آموزشی مشاهده شد (0.001>P). بعد از مداخله در ابعاد عملکرد جسمی (P<0.04)، مشکلات روحی (P<0.01) مربوط به کیفیت زندگی و در کل در خلاصه سنجش سلامت روانی (P<0.04) بین دو گروه، تفاوت معنی داری به دست آمد.یافته های این بررسی کارایی و تاثیر الگوی آموزشی PRECEDE و اجزای آن (عوامل مستعد کننده، عوامل قادر کننده و عوامل تقویت کننده) و عوامل رفتاری این الگو را در بهبود سریع تر وضعیت روانی این بیماران و بهبود افسردگی و در نهایت، افزایش کیفیت زندگی بیماران با عمل جراحی تعویض عروق کرونر مشخص و تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1015

دانلود 297 استناد 3 مرجع 13
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  100-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  836
 • دانلود: 

  342
چکیده: 

غالبا بودجه عمومی برای برای ساخت زیربناها، ساختمان ها و تاسیسات اقتصادی و اجتماعی مورد نیاز کشور کفایت نمی کند. بنابراین دولت با ارائه پروژه های مشارکت های عمومی خصوصی از سرمایه بخش خصوصی برای پیشبرد و تکمیل زیرساخت های مورد نیاز استفاده می کند. در این پژوهش به ارزیابی و رتبه دهی ریسک در مشارکت های عمومی خصوصی پروژه های تامین آب ایران پرداخته شده است. در ابتدا با توجه با ادبیات موضوع و تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور، 39 عامل ریسک معرفی شدند. سپس با استفاده از روش FMEA، اعداد اولویت ریسک آنها بدست آمدند.پس از نرمال سازی 22 عامل به عنوان ریسک های بحرانی شناخته و در چهار زیر گروه مدیریتی، حقوقی/ سیاسی، مالی و تکنیکی- فنی طبقه بندی شدند. پس از بررسی و محاسبه سطح کلی ریسک در هر زیرگروه با استفاده از روش Fuzyy Synthetic EVALUATION، زیر گروه مدیریتی به عنوان بحرانی ترین زیرگروه و به ترتیب زیرگروه های مالی، حقوقی- سیاسی و فنی- تکنیکی در اولویت های بعدی قرار گرفتند. سطح ریسک کل مشارکت های عمومی خصوصی پروژه های آب در استان قم 6.19 بدست آمد که نشانگر سطح بالا و زیاد ریسک پروژه های مذکور در استان است.

آمار یکساله:  

بازدید 836

دانلود 342 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  276
 • صفحات: 

  201-211
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  497
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

مقدمه: پیش بینی مرگ در بخش مراقبت های ویژه، با استفاده از سیستم های نمره دهی مختلفی که شدت بیماری را می سنجند، صورت می گیرد. این بررسی جهت ارزیابی سیستم امتیازدهی(Acute physiology and chronic health EVALUATION4) APACHE4 و(Simplified acute physiology score3) SAPS3 در پیش گویی میزان مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه انجام شد.روش ها: در این مطالعه مقطعی، تعداد 60 بیمار که از خرداد تا آذر سال 1391 در بخش مراقبت های ویژه مرکز آموزشی- درمانی شهید رجایی بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. نمراتAPACHE4  و SAPS3 و نیز میزان مرگ و میر پیش بینی شده بر اساس این مدل ها و میزان مرگ و میر واقعی در این بیماران بررسی شد. سپس با محاسبه مساحت سطح زیرمنحنی (Receiver operating characteristic) ROC میزان کارایی و تمایز این مدل ها برای پیش بینی مرگ و میر بررسی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون t با هم مقایسه شدند. P<0.050 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: از 74 بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه، 60 نفر شرایط ورود به مطالعه را داشتند که 38 نفر مرد و 22 بیمار زن بودند. میانگین سنی بیماران 59 سال و متوسط زمان بستری 10.12 روز بود که از این تعداد، 11 بیمار فوت کردند. میانگین و انحراف معیار نمرات15.0±2.0APACHE4   30.0±3.4SAPS3 وبود. فاصله اطمینان مساحت زیر منحنی ROC در0.99 (0.930-1.008) APACHE  و در 0.97 (0.970-1.008) SAPS3 بود و آزمون t اختلاف معنی داری را بین این دو میانگین نشان داد (P<0.001).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که مدل APACHE4 در پیش گویی مرگ و میر بیماران در بخش مراقبت های ویژه دارای قدرت بیشتری نسبت به مدل SAPS3می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 497

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  67-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  727
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

دقت در مراقبت و تعیین پیش آگهی در بخش مراقبت های ویژه برای هر بیمار، معیارهای علمی و دقیقی را می طلبد که جهت ارزیابی بیماری و کار هر بخش مراقبت های ویژه و روند مراقبت های پزشکی مفید است. مطالعه حاضر بر روی 588 بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه (ICU) بیمارستان شهید باهنر دانشگاه علوم پزشکی کرمان بین سالهای 1379 تا 1380 با استفاده از سیستم نمره گذاری APACHE II جهت ارزیابی پیش آگهی بیماران در بخش مراقبت های ویژه انجام گرفت. از مجموع بیماران تحت مطالعه 158 نفر (27 درصد) زن و 430 نفر ( 73 درصد) مرد بودند. میانگین سنی بیماران 21.7 ±37.2 سال بود که به طور متوسط 8.3 ±5.8 روز در بخش مراقبت های ویژه بستری بودند. از این تعداد 219 نفر (37.4 درصد) فوت کردند و 366 نفر (62.6 درصد) با بهبودی نسبی و عدم نیاز به مراقبت ویژه به بخشهای دیگر منتقل شدند. میانگین کل نمره در افراد 5.5±10.8، در بیماران فوت شده 6±14.1 و در بیماران بهبود یافته 4.3±8.9 بود که تفاوت آماری معناداری بین این دو وجود داشت (P<0.0001) نکته قابل توجه دیگر این که همبستگی آماری معناداری بین سن بیماران و نمره APACHE II وجود داشت. به طوری که با افزایش سن ، نمره افراد نیز افزایش می یافت. (r=0.34) سیستم نمره گذاری APACHE II در تعیین پیش آگهی بیماران جراحی بسیار مفید است. چرا که در مطالعات قبلی نیز این سیستم در عفونت های داخل شکمی، پانکراتیت حاد، پریتونیت، بعد از هپاتکتومی کارایی خود را به اثبات رسانده است.

آمار یکساله:  

بازدید 727

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مجله چغندرقند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  549
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

به منظور مطالعه صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی هفت رقم چغندرقند PP8, Jolge] و SBSI1 (ارقام داخلی)،Suprema ,palma ,monotunno ,Giada  (ارقام خارجی)[ تحت شرایط تنش یخ زدگی در محیط کنترل شده، تحقیقی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت آزمایش فاکتوریل بر مبنای طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد و گیاهان در مرحله گیاهچه ای در معرض دماهای یخ زدگی (صفر، 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16 و 18 درجه سانتی گراد زیر صفر) قرار گرفتند. سپس شاخص های درصد نشت الکترولیت ها، فلورسانس اولیه برگ خو گرفته به روشنایی (Fs)، فلورسانس حداکثر برگ خو گرفته به روشنایی (Fms)، فلورسانس متغیر (DF) و کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم (DF/Fms) II، میزان فتوسنتز خالص، تعداد و سطح برگ، طول و قطر ریشه چه و درصد بقاء مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند رقمMonotunno به ترتیب با میانگین 88 درصد بقا و 26 درصد نشت الکترولیت نسبت به سایر ارقام برتری دارد. حداقل و حداکثر دمای 50 درصد کشندگی بر اساس درصد بقا (LT50su) به ترتیب به میزان 16.9- و 15.2- درجه سانتی گراد و نیز بیشترین و کمترین مقدار کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم II، به ترتیب با میانگین 0.7 و 0.59 در ارقام Monotunno و SBSI1 مشاهده گردید. نتایج هم چنین نشان دادند که بین درصد نشت الکترولیت ها و درصد بقا (r=-0.65***) و نیز صفات مرتبط با بازیافت گیاه همبستگی منفی و معنی داری (p£0.001) وجود دارد. در حالی که همبستگی درصد بقا با تعداد برگ (r=0.88***) و طول ریشه (r=0.87***) مثبت و معنی دار بود. وجود همبستگی مثبت و معنی دار (r=0.97***) بین درصد بقا با نسبت DF/Fms و نیز همبستگی منفی و معنی دار نسبت DF/Fms با LT50su (r=0.85) و دمای 50 درصد کشندگی بر اساس نشت الکترولیت ها (LT50el) (r=0.84***)نشان داد ارقامی که درصد نشت الکترولیت کمتر و بقاء بالاتری پس از دوره بازیافت دارند دارای نسبت DF/Fms بیشتری هستند. نتایج هم چنین نشان دادند که در ارقام متحمل به یخ زدگی، با کاهش درصد نشت الکترولیت ها،LT50su و LT50el به طور معنی داری کاهش یافته و بین این دو شاخص نیز همبستگی مثبت و معنی داری (r=0.75*) وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 549

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
litScript