نتایج جستجو

631382

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

63139

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  575-584
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  986
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

به منظور مطالعه اثر محلول پاشی باکتری های محرک رشد بر عملکرد علوفه و دانه سورگوم علوفه ای رقم اسپید فید، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال 1388 در مزرعه آموزشی و پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به اجرا در آمد. در این تحقیق تاثیر محلول پاشی شانزده سویه جدید باکتری های محرک رشد گیاه (سودوموناس پوتیدا و فلورسنت) در سه مرحله از رشد سورگوم علوفه ای رقم اسپید فید (4 تا 5 برگی، 8 تا 10 برگی و ابتدای ظهور خوشه ها) به همراه یک تیمار شاهد (بدون باکتری) مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات مورد بررسی عبارت بودند از: عملکرد علوفه (چین اول و دوم)، ارتفاع بوته، عملکرد دانه و سطح برگ. نتایج آزمایش نشان دادند باکتری سودوموناس پوتیدا شماره 11 بالاترین عملکرد علوفه را تولید کرد که در مقایسه با شاهد 32 درصد عملکرد بیشتری داشت. این باکتری بیشترین سطح برگ را نیز در بین تمام تیمارها تولید نمود. اما باکتری سودوموناس پوتیدا شماره 10 عملکرد علوفه گیاه را در مقایسه با شاهد بیش از ده درصد کاهش داد. هرچند این باکتری بالاترین ارتفاع بوته، شاخص برداشت و عملکرد دانه را در بین تمام تیمارها تولید کرد. در مجموع نتایج نشان دادند که کاربرد باکتری ها (به ویژه سودوموناس پوتیدا شماره 11) به صورت محلول پاشی می تواند نقش مفید، موثر و قابل توجهی در افزایش رشد و عملکرد سورگوم علوفه ای داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 986

دانلود 252 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

لطف الهی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  790
 • دانلود: 

  310
چکیده: 

گندم در مراحل مختلف رشد نیاز متفاوتی به ازت دارد بنابراین کاربرد ازت به میزان مشخص و در زمان معین مهم می باشد. هدر رفتن ازت توسط شستشو خطری جدی برای محیط زیست به شمار می آید که با مدیریت صحیح قابل کنترل است. این طرح به منطور بررسی کاربرد محلولپاشی کود ازته در دو زمان پنجه دهی و گلدهی گندم و مقایسه آن با روش رایج کوددهی و تاثیر آن بر عملکرد دانه و پروتئین گندم اجرا شد. طرح در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی شامل 6 تیمار شامل T1 که در آن کود ازته مصرف نشده، T2 که ثلث کود ازته قبل از کاشت ثلث آن زمان پنجه دهی و ثلث زمان گلدهی، T3 که ثلث کود ازته زمان کاشت ثلث زمان گلدهی و محلولپاشی در زمان پنجه دهی، T4 که ثلث قبل از کاشت، ثلث زمان پنجه دهی و محلولپاشی در زمان گلدهی T5 که ثلث کود ازت قبل از کاشت و ثلث زمان گلدهی و محلولپاشی در زمان پنجه دهی و گلدهی T6 که ثلث قبل از کاشت، ثلث زمان پنجه دهی و محلولپاشی در زمان پنجه دهی و گلدهی اعمال شد. تیمارها در 4 تکرار و در 3 سال اجرا شد. میزان فسفر و پتاس و عناصر کم مصرف بر اساس آزمون خاک مصرف شد و مقدار ازت مصرفی از منبع اوره که با توجه به تیمارهای مختلف در هر تقسیط به میزان 100 کیلوگرم اوره مصرف شد. در محلول پاشی به میزان 10 کیلوگرم ازت در هکتار استفاده شد. عملکرد کمی و کیفی دانه و کاه بر اساس موازین طرح آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقایسه میانگین ها به روش آزمون چند متغیره دانکن (D.M.R.T) صورت گرفت. هدف از اجرای طرح دستیابی به عملکرد کمی و کیفی بالای گندم نان و افزایش راندمان کودهای ازته، صرفه جویی در مصرف بی رویه کودهای ازته که علاوه بر جنبه اقتصادی از آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری می نماید. نتایج سال اول نشان داد که بیشترین عملکرد دانه4.844  تن در هکتار مربوط به تیمار T6 و بیشترین درصد پروئتین 13.58 مربوط به تیمار T5 بود. نتایج سال دوم نشان داد که بیشترین عملکرد دانه 8.458 تن در هکتار مربوط به تیمار T4 و بیشترین درصد پروئتین 13.72 مربوط به تیمار T2 بود. کلا در سال دوم عملکرد دانه و درصد پروئتین نسبت به سال اول بهتر بود. نتایج سال سوم نشان داد که عملکرد 5.031 تن در هکتار مربوط به تیمار T3 و بیشترین درصد پروتئین 13.31 مربوط به تیمار T5 می باشد به علت شرایط مختلف آب و هوایی در سال های مختلف نتایج متفاوتی گرفته شده ولی با توجه به میانگین 3 ساله نتایج و صرفه جوئی در 1.3 کودهای ازته می توان گفت که بطور متوسط بهترین عملکرد دانه 5.643 تن و درصد پروتئین 13.3 از تیمار T6 بدست آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 790

دانلود 310 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 35)
 • صفحات: 

  13-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  393
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

سیلیسیم، به عنوان عنصری مفید یا شبه ضروری، بسیاری از واکنش های فیزیولوژیک و بیوشیمایی گیاهان را تحت تأثیر قرار می دهد. لیکن، بسیاری از تولیدکنندگان محصولات گلخانه ای کشور، به ویژه در سیستم بدون خاک (هیدروپونیک)، از عنصر سیلیسیم در برنامه کوددهی و محلول پاشی محصولات زیر کشت استفاده نمی کنند. بر همین اساس، آزمایشی جهت بررسی تأثیر تیمارهای محلول پاشی سیلیسیم (صفر، 50، 100 و 150 میلی گرم در لیتر) بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک خیار (. Cucumis sativus L) رقم نگین، در سیستم بدون خاک، در گلخانه ای تجاری واقع در شهرستان پیرانشهر، از توابع استان آذربایجان-غربی، اجرا گردید. نتایج آزمایش بیانگر افزایش معنی دار کلروفیل، مقدار نسبی آب برگ، جذب کلسیم و سیلیسیم و بهبود معنی دار پایداری غشای سلولی برگ خیار تحت محلول پاشی سیلیسیم در مقایسه با تیمار شاهد بود. بیشترین عملکرد میوه و میزان جذب کلسیم در غلظت های 100 و 150 میلی گرم در لیتر مشاهده گردید. بیشترین ماندگاری پس از برداشت میوه، به عنوان یکی از مهم ترین صفات کیفی خیار، در محلول پاشی 150 میلی گرم در لیتر سیلیسیم مشاهده گردید که در مقایسه با شاهد افزایش 29 درصدی نشان داد. براساس نتایج آزمایش محلول پاشی سیلیسیم، با افزایش سطح برگ، مقدار کلروفیل کل و بهبود محتوای نسبی آب برگ منجر به افزایش عملکرد و همچنین ماندگاری پس از برداشت خیار رقم نگین گردیده و در نتیجه توجه بیشتر و کاربرد این عنصر در پرورش بدون خاک خیار توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 393

دانلود 229 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3-4 (پیاپی 7)
 • صفحات: 

  15-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  817
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

این آزمایش به صورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی جهاد کشاورزی سمنان اجرا گردید. عامل اصلی تنش خشکی در سه سطح، آبیاری کامل، قطع آب در مرحله ظهور گل و مرحله دانه بندی در کرت های اصلی و تیمار مصرف سایکوسل در سه سطح بدون مصرف سایکوسل، مصرف سایکوسل باغلظت 1500 و 3000 قسمت در میلیون در کرت های فرعی و تیمار مصرف سولفات روی در سه سطح بدون محلول پاشی، محلول پاشی با غلظت 3 و 5 در هزار به عنوان کرت های فرعی- فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد، تنش رطوبتی ناشی از قطع آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی رطوبت نسبی برگ معنی دار بود. تنش خشکی موجب کاهش عملکرد دانه، ارتفاع بوته، وزن خشک اندام هوائی، تعداد ردیف دانه دربلال، تعداد دانه درردیف، وزن صد دانه و محتوی رطوبت نسبی برگ و افزایش وزن خشک ریشه شد. بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار آبیاری کامل بود که بر تنش خفیف 25% و تنش شدید 30% برتری عملکرد داشت. اثر تیمار سایکوسل در شرایط تنش رطوبتی برعملکرد دانه و اجزای آن مثبت بود به طوریکه افزایش غلظت مصرف سایکوسل موجب بهبود عملکرد و اجزای عملکرد در شرایط تنش شد ولی نتوانست با تیمار شاهد یا آبیاری کامل برابری کند. تیمارسولفات روی با دوبار محلول پاشی نیز برکاهش اثر تنش بر عملکرد، اجزای عملکرد و محتوی رطوبت نسبی برگ اثر معنی دار داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 817

دانلود 297 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73620
 • دانلود: 

  46444
چکیده: 

Pistachio is one of the most important horticultural crops in Iran. There is a unique role for amino acids in the plant response to stressful conditions, AND special physiological role for Arginine (Arg) compared to other amino acids. The effects of this compound were investigated on vegetative AND reproductive characters of bearing pistachio trees of „ Ahmad-Aghaei‟ . The experiments were done as a factorial based on RCBD with four concentrations of Arg (0, 100, 200 AND 300 μ M) AND three spraying stages (post harvest, flower buds swollen AND flowering). Based on the results, Arg improved the vegetative AND reproductive characters. Arg increased length AND diameter of shoot, leaf area, the number of floweringbuds, the number of nuts in cluster, fresh weight of cluster, nut splitting (%) AND ounce, AND decreased flower buds abscission percent AND blankness. Arg also significantly increased photosynthetic pigments (chlorophyll a AND b AND total chlorophyll) in bearing pistachio trees. The best concentration of Arg was 200 μ M applied of the flowering stage, but the strongest effect on the number of nut in cluster, fresh weight of cluster AND blankness were observed when spraying at the flower bud swollen stage.

آمار یکساله:  

بازدید 73620

دانلود 46444 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  179-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی روی و کلسیم بر صفات فیزیولوژیکی و زراعی گیاه گلرنگ در تنش سرب، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان اجرا شد. تیمارها شامل چهار روش کاربرد سرب (شاهد، کاربرد خاکی سرب، محلول پاشی سرب و کاربرد توام خاکی و محلول پاشی سرب)، محلول-پاشی روی در سه غلظت (صفر، 10 و 20 میلی مولار) و محلول پاشی کلسیم در دو سطح (صفر و 10 میلی مولار) بود. نتایج نشان داد که در تنش سرب، محتوای آب نسبی برگ، عملکرد دانه و عملکرد روغن گیاه گلرنگ کاهش یافت و فعالیت آنزیم پراکسیداز، قندهای محلول، درصد پروتئین دانه و تجمع سرب در برگ و ریشه گیاه افزایش معنی داری نشان داد. کاربرد توام خاکی و محلول پاشی سرب اثرات منفی بیشتر از جذب برگی و خاکی سرب به تنهایی داشت. در تنش سرب، محلول پاشی روی فعالیت آنزیم پراکسیداز، محتوای آب نسبی برگ، قندهای محلول، درصد پروتئین دانه، عملکرد روغن و عملکرد دانه را به طور معنی داری افزایش داد در حالی که تجمع سرب در برگ و ریشه کاهش یافت. کاربرد کلسیم سبب افزایش عملکرد روغن و کاهش میزان تجمع سرب در برگ در تیمار تنش سرب گردید. بنابراین به نظر می رسد کلسیم و روی به وسیله بهبود واکنش های فیزیولوژیکی تاثیر بر سمیت زدایی سرب داشتند که منجر به مقاومت گیاه در تنش سرب گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  289-302
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  291
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

Background & Objective: safflower is an oilseed plant tolerant to water deficit, AND have an important role in oil production, dyeing AND cosmetics industry. This research was carried to evaluation response of safflower in water deficit AND FOLIAR APPLICATION of putrescine AND 24-epibrassinolide in the Research Farm, Faculty of Agriculture, AND University of Tabriz. Materials & Methods: This research was carried out in 2019 as split plot based on rANDomized complete block design with three replications at the Research Farm, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, to investigate the responses of safflower to different levels of irrigation (I1, I2, I3, I4: Irrigation after 70, 100, 130 AND 160 mm evaporation from class A pan) AND FOLIAR sprays of water (control), putrescine, (60 μ g/l) AND 24-epibrassinolide (25 μ g/l). All plots were irrigated regularly until seedling establishment AND thereafter irrigation intervals were applied according to the treatments. FOLIAR spays were undertaken slightly before flowering. Results: Chlorophyll content index, relative water content, leaf per plant, plant height, green cover percentage AND grain yield were decreased, but leaf temperature was increased significantly under moderate AND severe water limitations. FOLIAR sprays of growth regulators improved all these traits under different levels of water supply. Conclusion: APPLICATION of putrescine AND 24-epibrassinolide at the end of vegetative growth at one stage under water stress conditions had a significant effect on safflower property AND increased seed yield in all irrigation treatments, especially in normal irrigation. APPLICATION putrescine AND brassinolide in water deficit conditions can be produce a suitable yield.

آمار یکساله:  

بازدید 291

دانلود 170 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  129-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  709
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 709

دانلود 250 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  199-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1106
 • دانلود: 

  454
چکیده: 

به منظور بررسی اثر زمان و غلظت محلول پاشی برگی متانول بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا چشم بلبلی آزمایشی در سال 1388 بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان رشت اجرا گردید. عامل غلظت محلول پاشی متانول در چهار سطح: شاهد، 10، 20 و 30 درصد حجمی متانول و عامل زمان محلول پاشی متانول در سه سطح: محلول پاشی در صبح (ساعت 8-10)، محلول پاشی در ظهر ساعت (13-15) و محلول پاشی در بعد از ظهر (ساعت 17-19) در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که غلظت و زمان محلول پاشی متانول بر عملکرد دانه و غلاف لوبیا چشم بلبلی اثرگذار بود. بیشترین عملکرد غلاف و دانه به ترتیب با میانگین 1743.81 و 930.54 کیلوگرم در هکتار در تیمارهای 20 و 30 درصد حجمی متانول بدست آمدند. علاوه بر این محلول پاشی متانول در بعد از ظهر بیشترین عملکرد غلاف و دانه را به ترتیب با میانگین ها 1649.56 و 902.42 کیلوگرم در هکتار نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1106

دانلود 454 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  295-305
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  857
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

به منظور بررسی اثر غلظت و زمان محلول پاشی برگی متانول بر رشد و عملکرد گیاه ماش (.Vigna radiata L)، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1388 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت اجرا شد. عامل غلظت محلول پاشی متانول در چهار سطح شاهد، 10، 20 و 30 درصد حجمی متانول و عامل زمان محلول پاشی متانول در سه سطح محلول پاشی در صبح (ساعت 8-10)، محلول پاشی در ظهر (ساعت 13-15) و محلول پاشی در عصر (ساعت 17-19) اعمال شدند. نتایج نشان داد بین سطوح مختلف غلظت محلول پاشی متانول از نظر تعداد دانه در غلاف، شاخص برداشت و عملکرد دانه اختلاف معنی داری وجود داشت به طوری که بیشترین تعداد دانه در غلاف و شاخص برداشت متعلق به تیمار 30 درصد حجمی متانول و بیشترین عملکرد دانه نیز مربوط به تیمار 20 درصد حجمی متانول به ترتیب با میانگین 13.11 دانه، 38.22 درصد و 55.97 گرم در متر مربع بود. از نظر زمان محلول پاشی نیز تفاوت معنی داری برای عملکرد دانه و شاخص برداشت مشاهده شد. بیشترین عملکرد دانه و شاخص برداشت به ترتیب با میانگین 55.52 گرم در متر مربع و 36.69 درصد مربوط به محلول پاشی در زمان عصر بود. اثر متقابل غلظت و زمان محلول پاشی متانول بر هیچ یک از صفات مورد بررسی معنی دار نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 857

دانلود 249 استناد 2 مرجع 0
litScript