نتایج جستجو

621383

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

62139

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (پیاپی 57)
 • صفحات: 

  12-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  848
 • دانلود: 

  311
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 848

دانلود 311 استناد 0 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (پیاپی 39)
 • صفحات: 

  113-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  461
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

به منظور حذف هم پوشانی زمان برداشت کلزا و نشاکاری برنج در استان گیلان و ارائه راهکارهای مناسب به منظور کاهش میزان تلفات عملکرد از طریق ریزش دانه، این آزمایش به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات برنج کشور در رشت اجرا شد. کرت های اصلی در این آزمایش شامل برهم کنش دو فاکتور محلول پاشی اتفن در دو سطح (عدم مصرف و مصرف 280 گرم در هکتار) و زمان محلول پاشی در سه سطح (خورجین دهی، شروع پر شدن دانه و تکمیل پر شدن دانه) و کرت فرعی شامل زمان برداشت در سه مرحله، رسیدگی فیزیولوژیک، 10 و 20 روز بعد از رسیدگی فیزیولوژیک بودند. نتایج نشان داد محلول پاشی اتفن با میانگین زمان رسیدگی 192 روز، موجب کاهش هشت روزه طول دوره رشد نسبت به تیمار شاهد با میانگین زمان رسیدگی 200 روز شد. همچنین زمان خورجین دهی (194/6 روز) نسبت به زمان های شروع پر شدن دانه (196/3 روز) و تکمیل پرشدن دانه با 197/1 روز از نظر صفت زودرسی دارای برتری بود. اثر زمان برداشت بر تعداد خورجین در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن معنی دار بود. طبق نتایج به دست آمده محلول پاشی اتفن موجب افزایش 12 درصدی عملکرد دانه و افزایش 0/7 درصدی روغن در برداشت های دیرتر شد. اثر برهم کنش محلول پاشی و زمان محلول پاشی و زمان برداشت بر میزان ریزش دانه معنی دار بود. محلول پاشی اتفن در زمان خورجین دهی با دارا بودن کم ترین میزان ریزش دانه، 202/8 کیلوگرم در هکتار به عنوان بهترین تیمار آزمایشی شناخته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 461

دانلود 234 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KHEIRABADI H. | SHAHSAVANDI S. | BASAFA M. | GHARANJIK S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  9-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  47003
 • دانلود: 

  14208
چکیده: 

This study was carried out for investigating the effect of amount AND timing of FOLIAR urea in increasing silage yield AND protein content of fodder, in a maize field in Neyshabour, Khorasan Razavi Province during 2011 summer crop season. A split plot design with factorial arrangement AND three replications were used. Treatments were timing of FOLIAR urea APPLICATION (a week before tasselling, mid anthesis AND early milk stage), urea levels (zero (check), five AND 7.5 g.lit-1) AND two hybrids of corn (Sc 704) AND forage sorghum (speed feed). The results indicated that the concentration of nitrogen had significant effect to increase forage protein AND silage yield (correcting by 280 g.kg-1 of dry matter). The highest forage protein concentrations for both crops AND silage yield were achieved with 7.5 g.lit-1 of urea APPLICATION, but the silage yield of sorghum was more than that of corn. The results showed that urea spraying can effectively increase the fodder nitrogen AND silage protein, respectively, with the least possible cost, AND in this respect it has an important role in providing quality AND environmental safe forage for producer AND consumer, meanwhile the adverse effects of excessive use of nitrogen fertilizer are reduced.

آمار یکساله:  

بازدید 47003

دانلود 14208 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CAMBERATO J.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  120-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  396
 • بازدید: 

  11645
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11645

دانلود 17315 استناد 396 مرجع 0
نویسندگان: 

BEN MIMOUN M. | LOUMI O.

نشریه: 

HORTICULTURAL SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  111
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  224-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  13294
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13294

دانلود 18529 استناد 403 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  526-534
تعامل: 
 • استنادات: 

  1102
 • بازدید: 

  11362
 • دانلود: 

  20199
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11362

دانلود 20199 استناد 1102 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده مقالات انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  18-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2386
 • دانلود: 

  371
چکیده: 

به منظور بررسی اثر پاکلوبوترازول بر رشد رویشی و زایشی توت فرنگی رقم سلوا (Selva) پژوهشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. پاکلوبوترازول در دو روش کاربرد خاکی و محلول پاشی اندام هوایی در مقادیر 0، 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی گرم ماده موثر برای هر گیاه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد پاکلوبوترازول در روش محلول پاشی در کنترل رشد رویشی موثرتر از کاربرد خاکی است. با افزایش میزان پاکلوبوترازول سطح برگ، وزن تر اندام هوایی، وزن تر کل بوته و طول دمبرگ کاهش یافت. وزن تر، تعداد و قطر ریشه تحت تاثیر پاکلوبوترازول قرار نگرفت. همچنین کاربرد پاکلوبوترازول اثر معنی داری بر سفتی بافت، غلظت مواد جامد محلول و ویتامین ث میوه نداشت. اثر متقابل غلظت پاکلوبوترازول و روش کاربرد آن برای صفات سطح برگ، طول و قطر دمبرگ، وزن تر کل بوته، وزن تر اندام هوایی، میزان کلروفیل برگ، عمکرد بوته ها، قطر میوه و شاخص برداشت معنی دار گردید. به طوری که محلول پاشی بوته ها با پاکلوبوترازول به میزان 2 میلی گرم ماده موثر به ازاء هر گیاه باعث بالاترین قطر دمبرگ، میزان کلروفیل برگ ها و شاخص برداشت گردید. همچنین کاربرد خاکی پاکلوبوترازول به میزان 1 میلی گرم ماده موثر به ازاء هر گیاه باعث افزایش عملکرد بوته به میزان 16/27 درصد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 2386

دانلود 371 استناد 1 مرجع 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  127-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  681
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

به منظور بررسی اثر آبیاری و نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات زراعی کلزا این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بر روی رقم آپشن 500، در سال های زراعی 82-81 و 83-82 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد اجرا گردید. عوامل آزمایش شامل: آبیاری در سه سطح (1- بدون آبیاری، 2- آبیاری در مرحله گلدهی و 3- آبیاری در مراحل (گلدهی + پرشدن دانه)) و نیتروژن در سه سطح (1- بدون مصرف کود نیتروژنه، 2- دادن کود نیتروژنه به خاک بدون محلول پاشی و 3- دادن کود نیتروژنه به خاک همراه با محلول پاشی) بودند. محلول پاشی کود اوره در دو نوبت شروع ساقه دهی و شروع گلدهی با غلظت 2.5 درصد انجام شد. نتایج سال اول اجرای طرح نشان داد اثر آبیاری و نیتروژن بر عملکرد دانه معنی دار بود. در سال دوم اجرای آزمایش به علت بارندگی های زیاد اثر آبیاری بر عملکرد دانه معنی دار نبود. نتایج تجزیه مرکب دو سال نشانگر این است که اثر سال بر عملکرد دانه، تعداد شاخه های فرعی و وزن هزار دانه معنی دار بود، که نشانگر شرایط متفاوت جوی در دو سال اجرای طرح می باشد. بیشترین عملکرد مربوط به تیمار آبیاری در مراحل (گلدهی + پرشدن دانه) و نیتروژن به خاک همراه با محلول پاشی با 3426 کیلوگرم در هکتار بود. بنابراین پیشنهاد می شود در سال هایی که در مراحل حساس رشد کلزا مثل مرحله گلدهی و پرشدن دانه، نزولات کافی نبوده و رطوبت خاک مناسب نیست، کلزا آبیاری شود. میزان آب مصرفی در دو مرحله 850 مترمکعب در هکتار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 681

دانلود 206 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

BRIGHENTI A.M. | CASTRO C.

نشریه: 

HELIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  127-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  11574
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11574

دانلود 18529 استناد 403 مرجع 0
litScript