نتایج جستجو

643213

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

64322

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ریحانی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  2-1 (پی در پی 133-132)
 • صفحات: 

  169-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  612
 • دانلود: 

  118
کلیدواژه: 
چکیده: 

مرز وجودی هر کس تا جایی است که می شود، می بیند و می فهمد. ما برای شناخت دنیای فکری سپهری، ناگزیریم در شنیدن ها، دیدن ها و دریافت هایش تامل کنیم. سپهری به میانجی آگاهی گسترده و حس نیرومندش، فضاهای عرفانی را لمس کرده و برای سلوک خود مراحلی را پشت سر گذاشته است. او آموزگاری است که می خواهد ما را با "نگاه تازه"، "سکوت"، "سادگی"، "صلح با هستی و شفقت بر خلق "، "عشق"، "سفر" و "از خویشتن بیرون شدن" که همان "فنا"، در اصطلاح عارفان است، فرا بخواند. اندیشه او در این زمینه، همخوانی زیادی با آموزه های کریشنامورتی، عارف معاصر هندی دارد. اینان هر دو ما به نگاه در هستی و یگانگی با آن فرا می خوانند. سپهری، مرزهای اعتباری را شکسته و با عبور از هزار توی کثرت ها، به ناگاه خود را با جهان، یگانه دیده است. او سالکی است که در شعرش، سلوک کرده است، سلوکی آیینی. دل مشغولی عمده سپهری در پایانه عمر، دنیای آرمانی بوده است ؛ دنیایی که پر از شهد و شهود است و رمیده از "لجه ی دنیای فرو دین".

آمار یکساله:  

بازدید 612

دانلود 118 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

نشاط نرگس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  77-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1926
 • دانلود: 

  931
چکیده: 

نظریه معرفت یا اپیستمولوژی به دنبال تحقیق و بررسی ماهیت معرفت و توجیه باور است. نظریه معرفت محوری ترین و مرکزی ترین مباحث فلسفه را تشکیل می دهد؛ زیرا اگر فلسفه جستار پیرامون حقیقت و خرد است باید دانست که چگونه می توان به حقیقت دست یافت و باورها را توجیه کرد. بدین لحاظ، هدف مقاله حاضر مطالعه اطلاعات از منظر معرفت شناسی و شناخت ماهیت و درک اطلاعات است؛ و به دنبال روشن اندیشی پیرامون این پرسش است که اطلاعات چیست و ویژگی های ذاتی و اصلی آن کدام است، و انتقال آن از چه الگوهایی تبعیت می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1926

دانلود 931 استناد 2 مرجع 1
نویسندگان: 

اسلامی شهلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  5-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1008
 • دانلود: 

  461
چکیده: 

رورتی شرحی توصیفی-تاریخی از دیدگاه های فلاسفه بیان می کند. او پس از این شرح، مبناگرایی و اصالت بازنمایی را که از زمان دکارت به بعد در حوزه معرفت شناسی حاکم شده است، نقد می کند. به نظر رورتی فرض اساسی فلاسفه این است که فلسفه نقش ممتازی برای شناخت ما از جهان دارد و مسائل مورد مطالعه فلسفه سرمدی و جاودانه اند. این به معنای مبنا قرار گرفتن فلسفه است. مخالفت رورتی با مبنا قرار گرفتن فلسفه در حقیقت مخالفت با خود معرفت شناسی است. مساله ی اساسی این است که آیا رورتی توانسته است خود را از دیدگاه اصالت بازنمایی که خودش آن را نقد می کند برهاند. برای دوری جستن از این انتقاد رورتی دیدگاه پراگماتیستی خود را بیان می کند. در این دیدگاه شناخت مستلزم گفت وگو و عمل اجتماعی است که رورتی این دیدگاه را رفتارگرایی معرفت شناختی می نامد. چارلز تیلور دیدگاه رورتی را ازجمله دیدگاه های دنیوی می داند که منجر به نتایج غیر اخلاقی می شود. به نظر او دیدگاه رورتی هنوز تحت تسلط اصالت بازنمایی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1008

دانلود 461 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

زروانی مجتبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  دفتر 68
 • صفحات: 

  281-290
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  832
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

مقاله حاضر به بررسی نظام اندیشه آگوستین در حوزه معرفت شناسی می پردازد . وی مساله اصلی خود را در قلمرو معرفت شناسی اثبات این معنا می داند که برای انسان امکان دستیابی به معرفت وجود دارد. ابزار کسب معرفت با توجه به متعلق شناسایی انسان، متفاوت است. امور مادی و طبیعی از طریق حس و عقل دریافت می شود. معرفت ما در این حوزه معرفتی نسبی است. بخش دیگر از معرفت انسان حاصل اشراق است، اشراقی که نتیجه تاثیر نور الهی بر وجود آدمی است. اشراق مواجهه مستقیم انسان را با اموری که امکان دستیابی به آن از طریق عقل و حس فراهم نیست موجب می گردد. معرفت حاصل از اشراق در عین حال که می تواند قطعی و یقینی دانسته شود، فردی است. بخش دیگری از نظام معرفت شناسی انسان را وحی کامل می کند. آگاهی انسان از قصد و نقشه خدا در خلقت از طریق خود او و به وسیله وحی بر انسان کشف می شود. حجیت این معرفت مطلق است و آن را به واسطه ایمان همچون معرفتی یقینی می پذیریم.

آمار یکساله:  

بازدید 832

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Legenhausen Hajj Muhammad

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3 (81)
 • صفحات: 

  43-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17044
 • دانلود: 

  15230
چکیده: 

Much recent discussion of the EPISTEMOLOGY of religious belief has focused on justification of belief in the existence of God. Religious belief, however, includes much more than belief in God. In this paper, it is argued that the justification of belief in God is best seen in the context of other interrelated religious beliefs and practices. Philosophers of religion argue about whether religious belief requires evidence and on the sorts of arguments that have been presented. In this paper, a dialectical approach to the justification of religious belief is suggested that draws upon Hegel, Peirce, and W. E. Hocking. Rational reflection on the nature of experience that provides the solution to the problems of skepticism and solipsism in the Hegelian tradition, a tradition self-consciously developed by both Peirce and Hocking. If reason itself is only manifest in social exchanges, then the rationality of religious belief cannot be a private affair restricted to the subject of experience; rather it is the process of communicative interactions in accord with the overlapping norms of those who participate in them. Finally, some implications of this approach for the problem of religious diversity are sketched.

آمار یکساله:  

بازدید 17044

دانلود 15230 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

روایی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  27-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1217
 • دانلود: 

  372
چکیده: 

معرفت شناسی فمینیستی یک حوزه تخصصی با برنامه های پژوهشی گسترده و جهت گیری های روش شناختی است. آلکوف در زمینه فلسفه قاره ای، معرفت شناسی، نظریه فمینیستی و نظریه نژادی فعالیت می کند.ویژگی آثار آلکوف دل مشغولی به رابطه معرفت با زمینه تاریخی- اجتماعی و سوبژکتیویته است. وی در کتاب شناخت واقعی (1996) و اغلب مقاله های خود از آنجا که مفهوم صدق را به صورتی تفکیک ناپذیر وابسته به زمینه و ارجاع پذیر می داند در مقابل بسیاری از پساساختارگرایان و پراگماتیست ها قرار می گیرد. وی هم چنین از مفهوم سوبژکتیویته هنجاری که بنیادی ولی وابسته به زمینه است و نمی تواند جهان شمول و مطلق باشد، دفاع می کند. بلندپروازانه ترین ادعای آلکوف در بحث معرفت ایجاد هستی شناسی منسجمی از حقیقت است. وی در نقدهایش از پدیدارشناسی و هرمنوتیک بهره می گیرد تا جنبه های مختلف یک ایده یا ابژه تحلیل را آشکار کند.از نظر وی پدیدارشناسی به ما نشان می دهد که چگونه یک ایده به تجربه زیست شده مربوط می شود و هرمنوتیک به ما می آموزد که تاثیرات زمینه تاریخی را در تفسیر و درک ایده ها در نظر بگیریم.

آمار یکساله:  

بازدید 1217

دانلود 372 استناد 0 مرجع 1
strs
نشریه: 

حکمت معاصر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  721
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

جابری، برای ریشه یابی علل عقب ماندگی دنیای عرب، گفتمان های دینی و اجزای معرفتی آن ها را بررسی و نقد و نقطه آغاز تعالی و انحطاط تمدن عربی اسلامی را، در عصر تدوین، جست وجو می کند؛ عصری که اندیشه های اسلامی با محوریت متن قرآنی، در قالب دستگاه های گوناگون معرفت اسلامی (معقولات دینی) در کنار نظام های معرفتی غیر اسلامی (نامعقول دینی)، شکل گرفتند. در نظر جابری، نظام های معرفتی درون زا، که بر بال معقولات دینی نشسته اند، محصول مجاهدت علمی جماعت اهل سنت اند و تشیع با گرایش های گوناگون خود دیگر نظام های غیر معقول را نمایندگی می کرده است. جابری همچنین، از منظر جغرافیایی، مغرب عربی را از مشرق عربی جدا می پنداشت. از این رو، بنیادهای خرد ناب اسلامی و فلسفی را در غرب دنیای عربی اسلامی می دانست و ریشه های فلسفه های التقاطی و نظام های نامعقول دینی را در ایران (مشرق عربی) درنظر می گرفت. در نظر او راه برون رفت از انحطاط، جدایی از معرفت ها و ایدئولوژی مشرق عربی و پیوستن به خرد ناب موجود در مغرب عربی قرون ششم تا هشتم، تحت زعامت ابن رشد، است. شاکله این نوشتار نقد اندیشه های فوق و نیز بررسی و نقد مواجهه او با گفتمان های موجود در جهان اسلام، هم سان پنداری امور ناهم سان، تاکید بر روش این همانی در نشان دادن اتحاد تشیع با گرایش های غیر دینی و التقاطی در جهان اسلام، بیرون نهادن تفکرات شیعی و ایرانی از گردونه گفتمان های اسلامی، و چشم پوشی از واقعیت های علمی و معرفتی در جهان اسلام است.

آمار یکساله:  

بازدید 721

دانلود 285 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  143-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2027
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

یکی از مباحثی که هنر و معماری سال های اخیر را به لحاظ مبانی نظری تحت الشعاع قرار داده، مباحث مرتبط با دانش «معرفت شناسی» و زیرشاخه های آن می باشد. «نسبیت شناخت» از مهم ترین مباحث مطرح در قلمرو معرفت شناسی هنر معاصر می باشد که با مسائلی نظیر تعیین جایگاه پدیدآور اثر هنری، مخاطب اثر، چگونگی شکل گیری فرآیند فهم اثر و تعیین سهم هر یک در به وجود آمدن واقعه فهم مرتبط می شود. این مسائل ریشه در حوزه ای از معرفت شناسی تحت عنوان «معرفت شناسی متن» دارند که امروزه بیش از سایر زیرشاخه های معرفت شناسی، در زیرشاخه هرمنوتیک و به طور خاص هرمنوتیک مدرن نمود یافته است. مطابق با آخرین نظریاتی که در حوزه «معرفت شناسی متن» ارائه شده، همه فهم ها متاثر از پیش داوری مفسرین هستند و پیش داوری ها متاثر از سنت و تاریخ هستند. سنت و تاریخ هم در فراشدی سیال در حال تغییر دائم بوده، فاقد ثبات و ایستایی اند. طبق این نگاه، هر نوع ابژه ای از جمله ابژه های معماری باید متناسب با این فراشد سیال ارائه شده، از هندسه هایی در طراحی آثار معماری استفاده شود که متناظر با اصل «نسبیت شناخت» باشند. در این مقاله ضمن اتخاذ رویکردی تاریخی - تفسیری با بهره گیری توامان از روش استدلالی - منطقی، پس از تعریف اجمالی «دانش معرفت شناسی» به تبیین اصل «نسبیت شناخت» به عنوان یکی از مهم ترین اصول معرفت شناسی معاصر پرداخته، سپس بررسی تاثیرات این اصل بر تحول های معماری معاصر پرداخته شده است. در قسمت پایانی مقاله نیز به نقد این نهضت فکری در بستری معرفتی - فلسفی پرداخته، نشان خواهیم داد که نسبی گرایی محضی که بر پایه بنیان های فلسفی «معرفت شناسی متن» بیان می شود سبب می شود تا نتوان به هیچ معیار و ضابطه ای برای شناخت و ارزیابی روشمند آثار استناد نمود که این امر، ارزش فهم را دچار چالشی جدی می کند چرا که هر فهمی را موجه می نمایاند.

آمار یکساله:  

بازدید 2027

دانلود 118 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پیاپی 24)
 • صفحات: 

  5-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2235
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

معرفت شناسی همواره یکی از مهمترین مباحث فلسفی به شمار رفته است. توجه فیلسوفان از آغاز تدوین فلسفه تاکنون به معرفت شناسی متفاوت بوده است، در این میان افلاطون یکی از برجسته ترین شخصیتهایی است که معرفت شناسی دغدغه اصلی و اساسی او بوده است. و اندیشه های بدیع و ژرفی را از طریق روش «دیالکتیک» پیرامون چیستی معرفت و ویژگیها و واقع نمایی آن ارائه نموده. اما با توجه به این که افلاطون مباحث گوناگونی را در معرفت شناسی مطرح نموده ابتدا باید عناصر و سازه های مختلف تفکر افلاطونی را در هر یک از مباحث فلسفی به دست آورد و سپس، با ترکیب آنها ساختمان فکری او را در آن خصوص نشان داد. براساس این روش، سازه های معرفت شناسی افلاطون به ترتیب عبارتند از: 1-       ادراک حسی و نقد آن 2- عقیده و پندار 3- ریاضیات 4- شناخت ایده ها و نیز آثار آنها و بیان روابط آنها با یکدیگر و با اشیا محسوس 5- یادآوری 6- دیالکتیک. در این مقاله پیوند منطقی بین این مراحل در گذر از هر مرحله به مرحله بعدی آشکار گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2235

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

الهی نژاد حسین

نشریه: 

مشرق موعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  25-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  968
 • دانلود: 

  886
چکیده: 

نوشتار پیش رو به یکی از مباحث مهم مهدویت پژوهی به نام «معرفت شناسی مهدویت پژوهی» می پردازد. رویکرد معرفت شناسی در حوزه مهدویت پژوهی رویکرد بیرونی و درجه دو است و در این نگرش، ابتدا واژگانی چون معرفت، معرفت شناسی، مهدویت پژوهی و معرفت شناسی مهدویت پژوهی، مفهوم شناسی شده و سپس به گونه های معرفت و چگونگی به کارگیری آن ها در حوزه مهدویت پژوهی پرداخته می شود. در فرایند بحث نیز به ساختار الگویی معرفت شناسی اشاره شده و الگوی مبناگرایی را به عنوان الگوی معرفت شناسی مهدویت پژوهی به خدمت خواهیم گرفت. در فرایند کار به قضایای بدیهی و نظری- که محور ساختار مبناگرایی است و نیز به ساز و کار تفریع قضایای نظری به بدیهی خواهیم پرداخت. در ادامه به قضایای بدیهی در حوزه مهدویت پژوهی همچون قضایای بدیهی عقلی، قضایای شهودی و قضایای برگرفته از نصوص دینی مانند آیات و روایات مبادرت می شود. در پایان نیز به گونه شناسی روایات مهدویت همچون روایات نمادین، سمبلیک، اخباری، ملاحمی، رمزی و... می پر دازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 968

دانلود 886 استناد 0 مرجع 4
litScript