نتایج جستجو

3481

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

349

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (مسلسل 22)
 • صفحات: 

  46-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  937
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

بیضه های شترهای یک کوهانه در فصل تولید مثلی و غیر تولید مثلی در یک کشتارگاه محلی جمع آوری گردید. اسپرم از قسمت های مختلف اپیدیدیم (سر، بدنه و دم) گرفته و به طور مجزا روی لام قرار داده شد، با ائوزین نیگروزین رنگ آمیزی و با خشک کن موی خشک شد و سپس به آزمایشگاه منتقل گردید. در آزمایشگاه لام ها در زیر میکروسکوپ نوری جهت ارزیابی میزان اسپرم های زنده و میزان اسپرم های دارای قطره پروتوپلاسمی مورد بررسی قرار گرفتند. میزان اسپرم های زنده 83، 90 و 86% در فصل تولید مثل و 80، 82 و 90.5% در فصل غیر تولید مثل برای قسمت های سر، بدنه و دم اپیدیدیم بود، که اختلاف معنی داری را در بین آن ها نشان نداد. همچنین هیچ اختلاف معنی داری بین درصد اسپرم های زنده بیضه های راست و چپ وجود نداشت. میزان اسپرم های زنده دارای قطره پروتوپلاسمی در فصل تولید مثل به ترتیب 66، 70 و 74% برای سر، بدنه و دم اپیدیدیم بود و در فصل غیر تولید مثل برای این قسمت ها به ترتیب 73، 70 و 82% بود که از نظر آماری اختلاف معنی داری بین آن ها وجود نداشت. همچنین اختلاف معنی داری بین بیضه های راست و چپ و بین فصل های تولید مثل و غیر تولید مثل وجود نداشت. نتیجه گیری می شود که اسپرم را می توان از هر قسمت بیضه به دست آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 937

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NARAYANA K. | DSOUZA U.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  97-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  24509
 • دانلود: 

  27754
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24509

دانلود 27754 استناد 454 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  295-300
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82325
 • دانلود: 

  34981
چکیده: 

Recent studies show that synthetic glucocorticoids alter testicular homeostasis, In this regard, the influence of Betamethasone as a glucocorticoid widely used on histological changes, EPIDIDYMAL SPERM counts and fertility was explored in male mice. The study sample (50 mice) was allocated to 3 treatment groups, placebo and a control group. Control group was no injected. Only normal saline was given to the placebo group and Betamethasone (0.1, 0.5 and 1 mg/kg) was injected to the treatment group in peritoneum for 20 days (every other day). After treatment periods, two mice from each group were selected to measure fertility and each male with two females mice were kept for 15 days. After two weeks, the female mice were sedated and the number of embryos in the uterine horn was counted. However, EPIDIDYMAL SPERM was counted in others mice by preparation EPIDIDYMAL suspension. The data analysis was done in SPSS through the Duncan's multiple ranges test. Evaluation of EPIDIDYMAL sections under the microscope showed difference between the group treated in EPIDIDYMAL tissue sections and the control group. This means that the amount of SPERMatozoa in treated groups with Betamethasone was lower than in the control group. EPIDIDYMAL SPERM and the fertility rate in all doses of Betamethasone significantly decreased compared with the control group. However, increasing the dose of Betamethasone fertility rate also non-significantly decreased. It seems that glucocorticoids like the Betamethasone affect testicular function and SPERMatogenesis Causes reduced fertility and have adverse effects on male reproduction.

آمار یکساله:  

بازدید 82325

دانلود 34981 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (مسلسل 3)
 • صفحات: 

  37-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1285
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

انسداد مادر زادی و یا اکتسابی راه های خروج اسپرم از ناحیه بیضه یکی از موارد ناباروری مردان می باشد که به آن آزوسپرمی انسدادی اطلاق می شود. با ابداع روش آسپیره نمودن اسپرم از اپیدیدیم از طریق پوست Percutaneous EPIDIDYMAL SPERM aspiration (PESA) به همراه تکنیک میکرواینجکشن Intracytoplasmic SPERM injection (ICSI) تحولی در درمان این دسته از مردان نابارور ایجاد شد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر تکرار عمل PESA بر روی پارامترهای تعداد، تحرک، و مرفولوژی اسپرم و همچنین لقاح در سیکل های درمانی میکرواینجکشن بوده است. تعداد 89 زوج با مشکل آزوسپرمی انسدادی با 235 موردPESA  و 199 سیکلICSI  بصورت گذشته نگر مورد مطالعه قرار گرفتند. پارامترهای اسپرم آسپیره شده از ناحیه سر اپیدیدیم سمت راست و چپ بطور جداگانه تا چهار مرتبه به همراه نتایج باروری بررسی شد. نتایج نشان داد که تعداد اسپرم از 37.68×106 در مرتبه اول در PESA سمت راست به 106×19.13 در مرتبه چهارم کاهش یافته بود که این مورد در سمت چپ از31.55×106  به 52.40×106 افزایش یافته بود کمترین تغییرات مربوط به تحرک اسپرم بود که حداکثر در مرتبه چهارمPESA  چپ با 21.25% و کمترین در مرتبه سوم با 12.50% مشاهده شد. در ضمن مرفولوژی اسپرم تفاوت معنی داری را در مرتبه اولPESA  چپ با 31.79 % در مقایسه با دفعات بعدی با حداقل 18.75 % در دفعه چهارم نشان داد(p<0.05)  با توجه به موارد فوق، نتیجه گیری می شود کهPESA  روشی آسان، مطمئن، و بدون عوارض می باشد که می توان آنرا جهت مشکل ناباروری مردان آزوسپرم انسدادی تکرار نمود تا بدین وسیله شانس آنها جهت دستیابی به فرزند دلخواه افزایش یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1285

دانلود 193 استناد 0 مرجع 11
نویسندگان: 

DASTOORANI J. | BARATI F. | TABANDEH M. | AMIRI FARAHANI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  78-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42074
 • دانلود: 

  30465
چکیده: 

Background: SPERM mediated gene transfer was approved for producing transgenic animals. There are many studies which reported different success rate by this procedure. Failure in this project mostly is returned to transfection and stability of transferred genes. The other problem that may contribute in project failure may return to the testicular damages which occur at the time of transfection, that have impact on male fertility. In this part of the study we followed the impact of gene injection on EPIDIDYMAL SPERM parameters in rat.Materials and Methods: Total numbers of 55 head Rats were assigned in 5 groups as follow; Control (n=10) were the animals which did not receive any treatment, DOTAP (n=15) received intratesticular 100 mL of cationic DOTAP solution, D-Plasmid (n=15) that received 50 mg of EGFP-pIRES gene plasmid in 100mL DOTAP solution, Plasmid (n=15) that received 50 mg of EGFP-pIRES gene plasmid. Days 2, 5, 10, 30 and 60 after gene injection the rats were euthanized with ethical considerations and their cauda epididymis was separated and minced in TALP medium for 15 min. Then SPERM parameters include SPERM motility, viability and any morphological abnormalities were analyzed using conventional procedures which approved by WHO. Data were analysed using GLM procedure in SAS.Results: The results showed that SPERM count and SPERM motility were not affected by testicular microinjection (p>0.05).There was significant changes in percentages of SPERM abnormalities and SPERM viability following injection of different Materials (p<0.05). SPERM abnormalities increased at days 10 and 30 in DOTAP group (p<0.05). Injection of Plasmid with or without DOTAP cause to significant increase in the percentage of SPERM abnormalities at days 2, 5 and 10 (p<0.05), then decrease at days 30 to 60. SPERM viability significantly decreased after injection of plasmid with or without DOTAP at day 2 of SPERM collection (p<0.05). However, the values of SPERM viability returned to normal condition at day 10 and over.Conclusion: Some SPERM fertility potentials following intra-testicular microinjection are affected and may contribute in failure of intra-testicular gene transfer procedure.Optimizing the favorite time for breeding following intra-testicular microinjection may improve the procedure outcome.

آمار یکساله:  

بازدید 42074

دانلود 30465 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  89-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38493
 • دانلود: 

  28195
چکیده: 

Background: Short time preservation of semen is common in animals (e.g. horse or pig etc…) which their SPERM in known as freezing sensitive SPERM. It also may use for short transportation of other species to be cryopreserved or use in AI or IVF programs. The aim of the present study was to evaluate effects of duration of cool storage on goat EPIDIDYMAL SPERM.Materials and Methods: Total numbers of 40 testes epididymes of slaughtered bucks were transported in an ice container to the Lab and submitted to 4 time of storage (0, 24, 48 and 72 hours) in 5oC refrigerator. After storage caudal epididymes were dissected and cut with a stab incision and incubated in SPERM collection medium (TALP). SPERM parameters were analyzed after time of storage with focus on SPERM abnormalities. GLM procedure was used for data analysis in SAS.Results: The percentages of live SPERMs were significantly reduced after 48 and 72 hours of cool storage (94.08, 90.08, 76.4 and 79.6 for 0, 24, 48 and 72 hoursrs, respectively p<.0.01). An increasing trend of SPERM head abnormalities was detected up to 48 hours (1.7%) of cool storage (p<0.01). Significant increase in tail abnormalities were recorded after 48 and 72 hours of storage (p<0.01). Cytoplasmic droplet significantly decreased after 48 and 72 hours of cool storage (p<0.001).Conclusion: In conclusion, goat EPIDIDYMAL SPERM can be preserved in situ in cool enviromnet up to 24 hours.The results showed impact of duration of cool storage on SPERM abnormalities of goat EPIDIDYMAL SPERM.

آمار یکساله:  

بازدید 38493

دانلود 28195 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ASADI M.H. | ZAFARI F. | SARVEAZAD A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  603
 • بازدید: 

  32262
 • دانلود: 

  29884
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32262

دانلود 29884 استناد 603 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (مسلسل 3)
 • صفحات: 

  43-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2829
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

در طی عبور اسپرم از اپی دیدیم، جایگاهی که در آن توانایی اسپرم برای لقاح تخمک ها توسعه می یابد، چندین شاخص آنتی ژنی جدید در سطح اسپرم ظاهر می گردد. تعدادی از آنها پروتئین ها و گلیکوپروتئین هایی با منشا اپی دیدیم می باشند. هدف از مطالعه اخیر بررسی نقش پروتئین های ترشحی اپی دیدیم بر روی قدرت باروری اسپرم می باشد. سلول های اپی تلیال بخش ابتدای اپی دیدیمrat  در محیطRPMI  حاوی فاکتورهای رشد و آندروژنها کشت داده شد. برای شناسایی پروتئین های ترشحی اپی دیدیم، نشاندار کردن این پروتئین ها توسط [35S] – (Cys,Met)انجام شد. محیط کشت نشاندار حاصل، پس از جمع آوری تحتSDS - PAGE  قرار گرفت، برای 8 پروتئین ترشحی اپی دیدیم نیز در خرگوش آنتی سرم تهیه گردید. ایمونوژن مورد استفاده نوار باریکی از ژل پلی اکریل آمیدلیوفیلیزه شده حاصل از الکتروفورز بر روی حجم زیادی نمونه حاوی پروتئین کاملا خالص بود. انکوباسیون اسپرم سالمrat  با این آنتی سرم ها نشان دهنده وجود پروتئین های ترشحی اپی دیدیم در سطح اسپرم بود. اثر این آنتی سرم ها بر روی لقاح خارج رحمی نیز مورد بررسی قرار گرفت. سلول های اپی تلیال اپی دیدیم در محیط کشت حدود 30-20 پروتئین ترشح می کنند، آنتی سرم با تیتر بالا برای 8 عدد از این پروتئین ها تولید گردید. سه آنتی سرم (پروتئین های 20 و 24 و 72 کیلو دالتون)  با سطح اسپرمrat  واکنش نشان دادند، و از این میان فقط آنتی سرم پروتئین 20KD باعث کاهش میزان لقاح گردید (28%در مقابل 89% برای گروه کنترل). بنابراین روند بلوغ اسپرم  در اپی دیدیم با ترشح تعدادی از پروتئین ها توسط سلول های اپی تلیال اپی دیدیم همراه می باشد. تعدادی از این پروتئین ها به غشا پلاسمایی اسپرم متصل می گردند، از این میان پروتئینی با وزن ملکولی KD 20 دارای نقش اساسی در قدرت باروری اسپرم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2829

دانلود 250 استناد 0 مرجع 31
نویسندگان: 

MARTINEZ PASTOR F. | GARCIA MACIAS V. | ALVAREZ M.

نشریه: 

BIOLOGY OF REPRODUCTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  316-327
تعامل: 
 • استنادات: 

  449
 • بازدید: 

  20963
 • دانلود: 

  26833
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20963

دانلود 26833 استناد 449 مرجع 0
نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  SUPPL. 1
 • صفحات: 

  39-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  47378
 • دانلود: 

  25913
چکیده: 

Objective: Increased nitric oxide in the SPERMatic veins of men affected by varicocele has been reported. NO plays an important role in the varicocele-induced decrease of seminal quality. iNOS activity may play a role in the testicular dysfunction associated with varicocele during adolescence. iNOS activity was slightly increased in the leydig cells of varicocelized rats. It is a clinical case that inhibitors of NOS have succeeded in enhancing motility. Aminoguanidine is an inhibitor of iNOS. The objective of this study was to investigate the role of AG in efficiency of SPERM parameters in varicocelized rat.Materials and Methods: Twenty four wistar male rats divided into four groups. The group A and B underwent a left experimental varicocele. In group C (sham group), rats underwent a similar procedure but without any change on SPERMatic vein. Group D referred to as control. Animal in group A were killed 10 weeks after the operation. EPIDIDYMAL SPERM parameters were evaluated. Group B received 50 mg/kg AG intraperitoneally daily for ten weeks.Results: SPERM parameters decreased significantly in the group A and the group B in comparison with group C and D (p£0.05). The SPERM parameters increased in the group B that received AG in comparison with the group A (p£0.01). Group C (sham) did not show any significant alteration in SPERM parameters in comparison with the control group.Conclusion: These findings suggest that iNOS is an important mediator in the pathogenesis of varicocele. This study may support the concept that the use of iNOS inhibitor in infertile men with varicocele may be useful.

آمار یکساله:  

بازدید 47378

دانلود 25913 استناد 0 مرجع 0
litScript