نتایج جستجو

8419

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

842

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  56-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1614
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

مقدمه: سرفه های خشک یکی از عوارض شایع استفاده از Angiotensin Converting ENZYME Inhibitors(ACEIs) می باشد. به نظر می رسد پروستاگلندین ها نقش عمده ای در ایجاد این مشکل داشته باشند. مطالعه حاضر، یک کارآزمایی بالینی دو سوکور می باشد که جهت ارزیابی اثر بخشی آسپرین با دز 500 میلی گرم در مقایسه با دارونما بر سرفه های ناشی از انالاپریل می باشد.مواد و روشها: این مطالعه بر روی 32 بیمار که دچار سرفه ناشی از انالاپریل شده بودند انجام گردید. بیماران به دو گروه درمان و کنترل تقسیم شدند. گروه درمان روزانه 500 میلی گرم آسپرین و گروه کنترل دارونما به مدت 4 هفته دریافت نمودند. میانگین شدت سرفه قبل از درمان و هر هفته تا چهار هفته در دو گروه مقایسه شد.نتایج: میانگین شدت سرفه در گروه درمان و کنترل قبل از آغاز مطالعه و در اولین هفته درمان تفاوت معناداری نداشت، لکن مطالعه حاضر نشان دهنده کاهش معنادار (P<0.001) شدت سرفه در گروه درمان پس از هفته های دو، سه و چهار درمان بود.نتیجه گیری: روزانه 500 میلی گرم آسپرین می تواند سبب از بین بردن و یا کم کردن شدت سرفه ناشی از انالاپریل گردد. این یافته پیشنهاد کننده درمان جدیدی برای سرفه های ناشی از ACEIs می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1614

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (پیاپی 41)
 • صفحات: 

  219-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1181
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

زمینه و هدف: درماتوفیتوز (کچلی) عفونت پوست، مو یا ناخن است که وسیله قاچ های کراتین دوست متنوعی موسوم به درماتوفیت ها ایجاد می شود. کچلی ها، در سرتاسر جهان عفونت های شایعی هستند و در تمام نواحی ایران نیز شیوع دارند. روش های آزمایشگاهی معمول برای تعیین هویت درماتوفیت های مختلف زمان بر است و به قدر کافی دقیق و اختصاصی نیست و لذا یافتن روشهای معتبرتر و سریع تری ضروری است.روش اجرا: از بیماران مبتلا به کچلی پوست، مو یا ناخن قارچ های درماتوفیتی جداسازی و با توجه به خصوصیت های میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک کلنی ها مورد شناسایی قرار گرفتند. DNA ژنومی قارچ ها با روش conical grinder استخراج و تخلیص شد. آن گاه ناحیه ITS1-5.8s-ITS2 مربوط به DNA درماتوفیت ها با استفاده از پرایمرهای همگانی قارچ ها موسوم به ITS1 و ITS4 و به روش واکنش زنجیره ای پلیمر از (PCR) تقویت و تکثیر و سپس به کمک آنزیم EcoRII مورد هضم اندونو کلئازی قرار گرفت.یافته ها: پس از الکتروفورز، محصول های PCR در هر کدام از ایزوله ها یک باند به اندازه حدود 650-750 جفت باز مشاهده شد. الگوی الکتروفورتیک حاصل از هضم اندونو کلئازی محصول های PCR با آنزیم EcoRII ، شناسایی و افتراق درماتوفیت های بیماریزای شایع شامل تریکوفیتون روبروم، اینتردیجیتال، منتاگروفیتس، تونسورانس، ویولاسئوم، وروکوزوم، شوئن لاینی، میکروسپوروم کانیس، ژیپسئوم و اپیدرموفیتون فلوکوزوم را امکان پذیر کرد.نتیجه گیری: به نظر می رسد که این پروفیل PCR-RE، برای افتراق درماتوفیت های مهم ابزاری سریع و معتبر باشد و بتواند در آزمایشگاه های مرجع قارچ شناسی برای اهداف تشخیصی و نیز مطالعه های اپیدمیولوژیک در مقیاس وسیع به کار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 1181

دانلود 224 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  19-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1039
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

سابقه و هدف: سرخک یکی از بیماریهای مهم قابل پیشگیری با واکسن می باشد. ریشه کنی سرخک از اهداف سازمان بهداشت جهانی است و تاکنون بسیاری از کشورها از جمله ایران در جهت حذف سرخک برنامه واکسیناسیون عمومی را اجرا کرده اند. اطلاع از وضعیت ایمنی افراد جامعه نسبت به سرخک از مهمترین پیش نیازهای برنامه ریزی های ایمن سازی جامعه است. روش های ممانعت از هماگلوتیناسیون HI و الیزا IgG EIA بطور معمول برای سنجش ایمنی سرخک بکار می روند؛ ولی این سؤال مطرح است که آیا این روش ها از حساسیت و ویژگی مطلوبی برای اینکار برخوردار هستند. مواد و روش ها: در این مطالعه با استفاده از 105 نمونه سرمی, حساسیت و ویژگی روش های فوق با روش استاندارد طلایی NT مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: میزان حساسیت و ویژگی روش IgG-EIA در مقایسه با NT به ترتیب 92.54 و 94.74 درصد می باشد در حالیکه حساسیت و ویژگی روش HI در مقایسه با NT به ترتیب 89.55 و 97.37 درصد می باشد. این پژوهش نشان می دهد که حدود اطمینان دقیق میزان حساسیت و ویژگی هر دو روش IgG-EIA و HI به هم همپوشان هستند و تفاوت بین آنها از نظر آماری معنی دار نیست. نتیجه گیری: به لحاظ آسان بودن, سرعت و قابلیت دسترسی بیشتر روش IgG-EIA در تشخیص آنتی بادی سرخک، استفاده از این روش منطقی تر به نظر می رسد.  

آمار یکساله:  

بازدید 1039

دانلود 281 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  165-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  558
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

زمینه و هدف: گونه های مالاسزیا بخشی از فلور طبیعی پوست انسان است. به علاوه این مخمرها در ایجاد بیماری های پوستی مختلفی هم چون درماتیت سبورییک، درماتیت آتوپیک، شوره سر و پسوریازیس نیز نقش دارند. اخیرا محققان روش های مولکولی را برای تعیین گونه های مالاسزیا ارجح می دانند. در بررسی حاضر یک روش دقیق و ساده ژنوتیپی برای شناسایی و تعیین گونه عوامل مالاسزیایی جدا شده از بیماران مبتلا به پیتیریازیس ورسیکالر در ایران به کار گرفته شده است.روش اجرا: در این مطالعه توصیفی 83 ایزوله بالینی از ضایعه های پوستی مبتلایان به پیتیریازیس ورسیکالر مورد مطالعه قرار گرفت. شناسایی ایزوله ها با استفاده از روش مولکولی PCR-restriction ENZYME صورت گرفت.یافته ها: M.glubosa شایع ترین گونه جدا شده از ضایعه های پیتیریازیس ورسیکالر بود و پس از آن سایر گونه ها به ترتیب شامل M.furfur، M.sympodialis، M.restricta، M.slooffiae بودند. هیچ موردی M.packydermatis و M.obtusa مشاهده نشد.نتیجه گیری: نظر به این که در اغلب مطالعه های صورت گرفته، مالاسزیا سیمپودیالیس به عنوان گونه مالاسزیایی غالب در بین مالاسزیاهای فلور طبیعی پوست انسان بوده است، غلبه مالاسزیا گلوبوزا در ضایعه های بیماران پیتیریازیس ورسیکالر می تواند بر وجود خصلت های بیماری زا در این گونه دلالت داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 558

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  73
 • صفحات: 

  3-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  748
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

کانسار چند فلزی(Poly metallic) آی قلعه سی در 30 کیلومتری جنوب خاوری تکاب و در زون ساختاری ارومیه دختر قرار گرفته است. برای انجام تجزیه ENZYME LeachSM در این کانسار، 723 نمونه از افق B خاک برداشت و بر پایه نتایج تجزیه و تحلیل داده ها، شش ناهنجاری اکسیداسیونی A F مشخص شد. پنج محدوده ناهنجاری به عنوان اهداف حفاری مشخص شده اند، در صورتی که ناهنجاری C برای حفاری مناسب نبوده، زیرا توده ای مدفون بدون غنی شدگی روی است. ناهنجاری های B،D و E دارای مقادیر بالای روی هستند. علت بالابودن روی در ناهنجاری D، برونزدهای کانی سازی روی و وجود باطله های معدنی در سطح است. به نظر می رسد ناهنجاری های B و E بر روی مناطق کانی سازی شده مدفون (در ژرفای کم) قرار گرفته اند. ناهنجاری های A،C و F دارای مقدار بسیار کمی روی هستند. ناهنجاری A ممکن است بر روی یک زون پنهان کانی سازی روی قرار گرفته باشد که در ژرفای زیادی مدفون شده است، به همین دلیل یکی از اولویت های حفاری است. ناهنجاری F برای حفاری مناسب نیست، زیرا به نظر می رسد که این زون کانی سازی بسیار باریک باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 748

دانلود 118 استناد 0 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  2132-2148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1213
 • دانلود: 

  464
چکیده: 

مقدمه یکی از یافته های مهم در صنعت داروسازی و پزشکی، استفاده از آنزیم آسپاراژیناز به عنوان یک داروی ضد سرطان می باشد. آنزیم آسپاراژیناز، با هیدرولیز کردن اسید آمینه آسپاراژین، باعث کاهش این اسید آمینه در خون شده و مرگ سلول های سرطانی را سبب می شود. امروزه از این آنزیم در درمان انواع مختلفی از لوسمی ها مخصوصا لوسمی لنفوبلاستی حاد، لنفوسارکوما و لنفومای غیر هوچکینی استفاده می شود. با وجود کاربردهای گسترده آسپاراژیناز در صنعت داروسازی و پزشکی، مشکلات عمده ای در استفاده از این آنزیم وجود دارد که از آن جمله می توان به تحریک سیستم ایمنی، ایجاد پاسخ بر علیه آنزیم و فعالیت گلوتامینازی آنزیم اشاره کرد. مشخص شده که بخشی از عوارض جانبی به دلیل خاصیت گلوتامینازی موجود در آسپاراژیناز می باشد. تحقیقات وسیعی برای یافتن منابع جدید تولید کننده آنزیم با خواص ایمنولوژیکی و اثرات جانبی کمتر در حال انجام می باشد و امیدواری هایی را در این مسیر به همراه داشته است. در ایران نیز پژوهش هایی در جهت یافتن منابع جدید تولید کننده آنزیم با ویژگی های جدید و اثرات جانبی کمتر، از سال ها پیش صورت گرفته و امید است که این تحقیقات به مرحله بالینی و صنعتی برسد. این مقاله، مروری برمکانیسم عمل آنزیم، کاربردهای آنزیم در صنایع مختلف، منابع تولید کننده آسپاراژیناز و نحوه تولید و خالص سازی آن می باشد. نتیجه گیری مطالعات آینده می تواند آسپاراژینازهای جدید با مزایای بالقوه را معرفی کند، با این وجود جستجو برای یافتن میکروارگانیسم های جدید تولید کننده آنزیم در سراسر دنیا همچنان ادامه دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1213

دانلود 464 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  74-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  842
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

مقدمه: بررسی شیوع پلی مورفیسم ژنی I/D، اثر آن بر سطح سرمی ACE و تعیین سطح سرمی آنزیم بر اساس ژنوتیپ در افراد ایرانیمواد و روش کار: این بررسی یک مطالعه تحلیلی آینده نگر بر روی خون 88 فرد سالم اهداکننده کلیه می باشد. در این مطالعه سطح سرمی آنزیم ACE به روش کالریمتری و ژنوتیپ افراد در سلول های هسته دار خون به روش PCR مشخص شد. نتایج: تعداد 88 نفر واجد شرایط تحقیق شامل 18 نفر زن (20%) و 70 نفر مرد (80%) تحت بررسی قرار گرفتند. اختلاف معنی داری بین میانگین سنی گروه های ژنوتیپی وجود نداشت. شیوع آلل I و D به ترتیب 51.15% و 48.85% بود. میانگین سطح سرمی آنزیم ± انحراف معیار برای هموزیگوت I (n=33) 32.06±24.2، هتروزیگوت (n=22) 36.25±20.87 و برای هموزیگوت D (n=31) 50.68±24.59 بود. بحث: در این بررسی اثر پلی مورفیسم ژنی از نوع I/D بر سطح سرمی ACE در افراد ایرانی نشان داده شد، به طوریکه شایعترین ژنوتیپ II بود و در این گروه کمترین میزان سرمی 32.06±24.2  به دست آمد که با توجه به کمی تعداد نمونه در گروه زنان، مطالعه مجدد با تعداد نمونه کافی توصیه می شود. این مطالعه می تواند به عنوان پایه برای بررسی های بعدی در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 842

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  50-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1028
 • دانلود: 

  292
چکیده: 

 کریپتوسپوریدیوزیس بیماری انگلی تک یاخته ای شایع در جهان می باشد و موجب انواعی از مشکلات از جمله اسهال حاد خود محدود شونده تا موارد مرگ در افراد با نقص ایمنی خصوصا در مبتلایان به ایدز (AIDS) می گردد. تشخیص کریپتوسپوریدیوم با نشان دادن اووسیست های انگل (Oocysts) در نمونه مدفوع مبتلایان که اساسا با رنگ آمیزی اسید فاست (Acid fast staining) که از حساسیت و ویژگی پایینی برخوردار است انجام می شود. روش بررسی: در مطالعه حاضر مزایا و فواید کاربرد تشخیصی یک سنجش ایمنی آنزیمی (EIA) را به منظور تعیین آنتی ژن اختصاصی کریپتوسپوریدیوم Cryptosporidium-Specific Antigen (CSA) در 204 نمونه مدفوع فرآوری نشده (بدون ماده نگهدارنده) به دست آمده از بیماران کمتر از سه سال را ارزشیابی و با روش تشخیصی روتین که در این مطالعه به کار رفته است (نشان دادن اووسیست ها با رنگ آمیزی اسید فاست و بررسی میکروسکوپی و تایید نتایج مثبت با IFA) مقایسه و مشخص شد که از حساسیت و ویژگی 98% برخوردار می باشد. نتایج: از 139 نمونه منفی با بررسی میکروسکوپی، 13 مورد (9.3%) با روش EIA مثبت بودند و 11 مورد از این تعداد نیز با روش ممانعت با آنتی کر در برابر آنتی ژن اختصاصی کریپتوسپوریدیوم (Cryptosporidium Specific Antigen Inhibition Test) تایید شدند. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که EIA روش مهمی در تشخیص کریپتوسپوریدیوم در نمونه های مدفوع است زیرا حساس و اختصاصی بوده، کاربرد آن آسان است و تحت تاثیر حضور مواد نگهدارنده قرار نمی گیرد.  

آمار یکساله:  

بازدید 1028

دانلود 292 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LIU F. | ZHONG Y.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  336-338
تعامل: 
 • استنادات: 

  382
 • بازدید: 

  8248
 • دانلود: 

  15031
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8248

دانلود 15031 استناد 382 مرجع 0
litScript