نتایج جستجو

2377

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

238

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  107-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  444
 • بازدید: 

  7067
 • دانلود: 

  25913
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7067

دانلود 25913 استناد 444 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Yojana

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  46-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  446
 • بازدید: 

  5432
 • دانلود: 

  26281
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5432

دانلود 26281 استناد 446 مرجع 0
نویسندگان: 

KROPP FREDRIC | ZOLIN ROXANNE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  595-605
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  26200
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26200

دانلود 27569 استناد 453 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

PETERMAN N. | KENNEDY J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  129-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  26632
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26632

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

RUSSELL R. | FAULKNER B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  556-579
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  29293
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29293

دانلود 28870 استناد 459 مرجع 0
نویسندگان: 

DE BETTIGNIES J.E. | BRANDER J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  808-832
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  21614
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21614

دانلود 28870 استناد 459 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  172-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67046
 • دانلود: 

  28387
چکیده: 

Introduction: One of the most significant elements of ENTREPRENEURSHIP curriculum design is teaching-learning methods, which plays a key role in studies and researches related to such a curriculum. It is the teaching method, and systematic, organized and logical ways of providing lessons that should be consistent with ENTREPRENEURSHIP goals and contents, and should also be developed according to the learners’ needs. Therefore, the current study aimed to introduce appropriate, modern, and effective methods of teaching ENTREPRENEURSHIP and their validation.Methods: This is a mixed method research of a sequential exploratory kind conducted through two stages: a) developing teaching methods of ENTREPRENEURSHIP curriculum, and b) validating developed framework. Data were collected through “triangulation” (study of documents, investigating theoretical basics and the literature, and semi-structured interviews with key experts). Since the literature on this topic is very rich, and views of the key experts are vast, directed and summative content analysis was used. In the second stage, qualitative credibility of research findings was obtained using qualitative validation criteria (credibility, confirmability, and transferability), and applying various techniques. Moreover, in order to make sure that the qualitative part is reliable, reliability test was used. Moreover, quantitative validation of the developed framework was conducted utilizing exploratory and confirmatory factor analysis methods and Cronbach’s alpha. The data were gathered through distributing a three-aspect questionnaire (direct presentation teaching methods, interactive, and practical-operational aspects) with 29 items among 90 curriculum scholars. Target population was selected by means of purposive sampling and representative sample.Results: Results obtained from exploratory factor analysis showed that a three factor structure is an appropriate method for describing elements of teaching-learning methods of ENTREPRENEURSHIP curriculum. Moreover, the value for Kaiser Meyer Olkin measure of sampling adequacy equaled 0.72 and the value for Bartlett’s test of variances homogeneity was significant at the 0.0001 level. Except for internship element, the rest had a factor load of higher than 0.3. Also, the results of confirmatory factor analysis showed the model appropriateness, and the criteria for qualitative accreditation were acceptable.Conclusion: Developed model can help instructors in selecting an appropriate method of ENTREPRENEURSHIP teaching, and it can also make sure that the teaching is on the right path. Moreover, the model is comprehensive and includes all the effective teaching methods in ENTREPRENEURSHIP education. It is also based on qualities, conditions, and requirements of Higher Education Institutions in Iranian cultural environment.

آمار یکساله:  

بازدید 67046

دانلود 28387 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JOHNSON DEBRA | CRAIG JUSTIN B.L. | HILDEBRAND RYAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  40-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  37538
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 37538

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  87-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  2788
 • دانلود: 

  566
چکیده: 

مدیران کارآفرین چه ویژگی هایی باید داشته باشند. آیا مدیران همان کارآفرینان هستند، یا متفاوت از کارآ،رینان؟ چگونه باید نگرش و شخصیت آن ها را شناخت؟ نگرش سنجی یکی از روش های شناسایی این بعد از ویژگی های رفتاری است. ویژگی ها تا حدودی ریشه رفتارها هستند. این مقاله درصدد است با توجه به تنوع ویژگی های رفتاری در کارآفرینان که بر اساس تحقیقات دانشمندان این حوزه جمع بندی شده است، این ویژگی ها را در مدیران شرکت مخابرات ایران اندازه گیری کند. ویژگی هایی از قبیل انعطاف پذیری، پشتکار، عمل گرایی، ریسک پذیری، فرصت طلبی، اعتماد به نفس، قاطعیت، درون گرایی و ... که آنها را جز جدایی ناپذیر شخصیت کارآفرینان می دانند. با توجه به تنوع این ویژگی ها، 15 مشخصه از مجموع ویژگی ها انتخاب و در میان 82 نفر از مدیران شرکت مخابرات ایران توزیع و سپس تحلیل شد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که کارآفرین بودن با سابقه کار، جنسیت و پست سازمانی رابطه نداشته و همچنین میانگین نمرات به دست آمده از پرسشنامه نشان می دهد که در همه ابعاد، نمره ویژگی های مدیران بیش از متوسط نظری (2.5) و در فاصله بین 3 الی 3.3 بوده است. البته به دست آمدن اعداد یاد شده از نظر آماری نشانگر وجود ویژگی های کارآفرینی در مدیران بوده و این حقیقت نیز پنهان نیست که این ویژگی ها به صورت بالقوه است. ممکن است این ویژگی ها در عمل منجر به فعالیت ها و رفتارهای هم راستا نشود. برای مشاهده این تفاوت ها باید بالفعل بودن رفتارها و کارکردهای کارآفرینی را ارزیابی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2788

دانلود 566 استناد 6 مرجع 0
نویسندگان: 

ANTONCIC B. | HISRICH R.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  518-550
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  48615
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 48615

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
litScript