نتایج جستجو

2379

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

238

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  5-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2071
 • دانلود: 

  705
چکیده: 

کارآفرینی فناورانه حوزه ای بین رشته ای و رو به رشد است. در این مقاله، ایتدا نظریه های مرتبط با دو حوزه کارآفرینی و فناوری بررسی شده و سپس حوزه کارآفرینی فناورانه به تفصیل بررسی شده است. همچنین مدلی از کارآفرینی فناورانه تحت عنوان مدل پرادون ارائه گردیده است. این مدل شامل هفت جز است: کارآفرین فناور، دانشگاه ها، شرکت ها، سرمایه، مشتریان و بازار، دولت و مشاوران. مدل کارآفرینی فناورانه می تواند محققین را در راستای تحقیقات آتی و همچنین دولت ها و مناطقی که قصد دارند به توسعه و ترویج کارآفرینی فناورانه بپردازند، یاری رساند. در ادامه نیز کارآفرینی فناورانه در زیست فناوری و گزینه های تجاری سازی و مسیرهای ورود به بازار آن با استفاده از ابزارها و سازوکارهای مرتبط از قبیل شرکت های زایشی، لیسانس دهی، مالکیت فکری، فروش تجاری و توسعه داخلی بیان گردیده است و سپس با ارایه جمع بندی و پیشنهادات پایان پذیرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 2071

دانلود 705 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  3456
 • دانلود: 

  1424
چکیده: 

پژوهش حاضر با عنوان بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان غیر هیات علمی در دانشگاه شهید بهشتی تهران صورت گرفته است. هدف کلی این پژوهش بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با کارآفرینی سازمانی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل 239 نفر از کارمندانی است که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی سال تحصیلی 87-86 هستند و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 148 نفر تعیین شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار استنباطی استفاده شد. مهمترین نتایج به دست آمده به شرح زیر است. بین "فرهنگ سازمانی" و "کارآفرینی سازمانی" در دانشگاه شهید بهشتی رابطه معنادار وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 3456

دانلود 1424 استناد 5 مرجع 1
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  73-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  428
 • بازدید: 

  1569
 • دانلود: 

  22999
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1569

دانلود 22999 استناد 428 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  33-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر کارآفرینی زنان در خانه های کارآفرینی شهرداری تهران انجام شده است. جامعه آماری، 30 خانه کارآفرینی شهرداری تهران است که در هر خانه، 100 کارآفرین وجود دارد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که 265 نفر برآورد گردید. برای سنجش پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد سه متغیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر کارآفرینی زنان تاثیر می گذارند که در طول 3 گام وارد معادله رگرسیونی شدند. در نخستین گام ویژگی های شخصیتی وارد معادله رگرسیونی شد و ضریب آن برابر با 248/0بود. در گام دوم ارتباط با انجمن های زنان وارد معادله رگرسیونی شد که ضریب آن برابر با 937/0 بود و در گام سوم الگوی نقش وارد معادله شد که ضریب آن برابر با 339/0 بود. از این روابط می توان نتیجه گرفت عوامل فرهنگی و اجتماعی نسبت به سایر متغیرها به مراتب تاثیر مهم تری بر کارآفرینی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 229 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHOZATI S. | JAVAHERI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  178-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72449
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

In recent years a considerable arguments on of social ideas and views dealing with problems and constrains encountered by women, has been published. Moreover, the priority set be the society to move in the path of economic development has made ENTREPRENEURSHIP a topic of interest to the scientific circles. This article attempts to incorporate these two rather distinct domains (women"s issues and economic development) and thereby tries to arrive at an explanation concerning the low efficiency of ENTREPRENEURSHIP as regards the employed Iranian women. The auther recognizes the natural differences between males and famales while holding the belief that the existing gender inequalities in Iran, reflecting rather a cultural aspect, would reduce women"s ENTREPRENEURSHIP potential. In this regard, the article discusses the family roles, education system, stereotypic beliefs, incompatibility between role expectations and relations dominating the work organization.

آمار یکساله:  

بازدید 72449

دانلود 30601 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  3-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  895
 • دانلود: 

  483
چکیده: 

برای بیشتر موسسه های آموزش عالی کشاورزی، ورود موفقیت آمیز به کارآفرینی دانشگاهی از آنجا که کارآفرینی دانشگاهی برای بسیاری از موسسه های آموزش عالی کشاورزی در ایران پدیده به نسبت جدیدی به شمار می آید، این فرآیند به خوبی برای آن ها تبیین نشده است. این تحقیق در دو مرحله و با هدف شناسایی و اولویت بندی سازوکارهای کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی به انجام رسیده است. جامعه ی آماری شامل 24 تن از خبرگان با تجربه ی عملی، تجربه ی مدیریتی در سیاست گزاری و پشتیبانی نهادی و تجربه ی حرفه ای به شکل آموزش و پژوهش در زمینه ی کارآفرینی دانشگاهی برای مشارکت در بررسی دلفی بود. بررسی دلفی در سه دور انجام شد و در نتیجه، 5 گزیدار و 7 معیار برای اولویت بندی سازوکارهای کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی شناسایی شدند. در مرحله ی دوم تحقیق، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، گزیدارها و معیارهای استخراج شده برای اولویت بندی سازوکارهای کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی اولویت بندی شدند. داده های مورد نیاز از راه تکمیل 21 پرسشنامه توسط نمونه ای از خبرگان بر مبنای مقایسه های زوجی، گردآوری و از نرم افزارExpert Choice برای تحلیل داده های گردآوری شده بهره گرفته شد. در نتیجه، پنج شیوه ی کارآفرینی دانشگاهی از منظر همه ی هفت معیار مورد مطالعه رتبه بندی شدند. بر این پایه، تاسیس شرکت های دانش بنیان، با وزن نسبی 0.264، بالاترین رتبه را احراز کرد. تاسیس شرکت تعاونی دانشگاهی، با وزن نسبی 0.242، و واگذاری یا فروش امتیاز اختراع ها، با وزن نسبی 0.213، در رتبه ی دوم و سوم و انجام طرح تحقیقاتی برون دانشگاهی، با وزن نسبی 0.182، در رتبه چهارم قرار گرفت. سرانجام، ارایه خدمات مشاوره ای، با وزن نسبی 0.099، در رتبه ی آخر قرار گرفتند. هر سازوکار پیامد و بایسته های ویژه خود را دارد. در نتیجه ی این تحقیق، مجموعه ای از ملزومات نهادی، حرفه ای و زیرساختی مورد نیاز برای پرداختن موسسه های آموزش عالی کشاورزی به کارآفرینی دانشگاهی معرفی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 895

دانلود 483 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

DABSON B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  410
 • بازدید: 

  22934
 • دانلود: 

  19766
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22934

دانلود 19766 استناد 410 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

BUSINESS HORIZONS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  541-550
تعامل: 
 • استنادات: 

  443
 • بازدید: 

  8909
 • دانلود: 

  25729
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8909

دانلود 25729 استناد 443 مرجع 0
نویسندگان: 

DODD S.D. | GOTSIS G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  93-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  449
 • بازدید: 

  20217
 • دانلود: 

  26833
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20217

دانلود 26833 استناد 449 مرجع 0
نویسندگان: 

MARSILI O.

نشریه: 

SMALL BUSINESS ECONOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  217-231
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  22192
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22192

دانلود 27569 استناد 453 مرجع 0
litScript