نتایج جستجو

2379

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

238

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ULHOI J.P.

نشریه: 

TECHNOVATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  939-946
تعامل: 
 • استنادات: 

  442
 • بازدید: 

  22349
 • دانلود: 

  25545
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22349

دانلود 25545 استناد 442 مرجع 0
نویسندگان: 

LOHRKE F. | HOLLOWAY B. | WOOLLEY T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  16-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  446
 • بازدید: 

  24297
 • دانلود: 

  26281
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24297

دانلود 26281 استناد 446 مرجع 0
نویسندگان: 

COLLINSON E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  337-340
تعامل: 
 • استنادات: 

  447
 • بازدید: 

  20753
 • دانلود: 

  26465
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20753

دانلود 26465 استناد 447 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

REGIONAL STUDIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  80-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  3722
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3722

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

HEKMAT M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  40318
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 40318

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
نویسندگان: 

MOGHIMI SEYED MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  34978
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 34978

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONTIERS IN PSYCHOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  866-866
تعامل: 
 • استنادات: 

  650
 • بازدید: 

  15619
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15619

دانلود 29822 استناد 650 مرجع 0
نویسندگان: 

زبیری هدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  173-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1948
 • دانلود: 

  1432
چکیده: 

از منظر رویکرد نهادگرا، محیط نهادی که اقتصاد را شکل می دهد، تعیین کننده های اساسی رفتار اقتصادی هستند و بر پویایی های کارآفرینی در درون هر کشور نقش کلیدی دارند. این مقاله به بررسی اثر محیط سیاسی به عنوان یکی از ابعاد چارچوب نهادی کشورها بر فعالیت های کارآفرینانه می پردازد. ریسک سیاسی اثر منفی بر شفافیت و قابل پیش بینی بودن محیط کلان اقتصادی و اجتماعی، نرخ سرمایه گذاری، مدت زمان روی کار ماندن سیاست گذار و قابلیت دوام سیاست های عمومی می گذارد که مجموع این عوامل مانع رشد خلاقیت، کارآفرینی و تصمیمات بلند مدت سرمایه گذاری می شوند. در پژوهش حاضر اثر شاخص ریسک سیاسی بر توسعه کارآفرینی (به تفکیک فرصت های کارآفرینی و ضرورت کارآفرینی) در 45 کشور در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2008-2015 با استفاده از روش پانل دیتا بررسی می شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ریسک سیاسی تاثیری منفی و معنی دار بر فرصت کارآفرینی داشته است در حالی که این متغیر تاثیری مثبت و معنی دار بر ضرورت کارآفرینی داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1948

دانلود 1432 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

گلرد پروانه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 11)
 • صفحات: 

  101-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  8410
 • دانلود: 

  3097
چکیده: 

مقوله کارآفرینی به سرعت در حال گسترش است و کارآفرینی زنان موضوع خاص و مورد توجه سراسر جهان است. بسیاری از محققان معتقدند که فعالیتهای کارآفرینی توسط زنان، نقش برجسته ای در سلامت اقتصاد ملتها دارد. زنان در زمان کوتاهی توانستند با ورود به عرصه کسب و کار تحولات عظیمی در توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کنند. چنانچه آمارها نشان می دهد فعالیتهای اقتصادی زنان 25 تا 35 درصد کل فعالیتهای جهان را تشکیل می دهد (کانتر، 2002، 11).فعالیتهای اقتصادی زنان در جهان و جهت گیری آنان به سمت فعالیتهای کارآفرینانه به دلایل متعددی از جمله بیکاری، استقلال، کسب درآمد، پایین بودن دستمزدها و عدم رضایت از شغل قبلی است. اما عوامل مختلفی در تسهیل و یا تضعیف این فعالیتها موثر است. بررسی این عوامل می تواند در توسعه فعالیت کارآفرینانه زنان نقش مهمی ایفا نماید. در این پژوهش به منظور ارایه مدلی جامع از توسعه کارآفرینی زنان، تلاش شده است که مهمترین شاخصها و عوامل موثر شناسایی و رابطه بین آنها تعیین گردد.به همین منظور پس از انجام مطالعات نظری، مدل اولیه ای طراحی شد و بر اساس آن توسعه کارآفرینی با شاخصهای رشد، ایجاد و نوآوری تبیین و عوامل موثر در 4 بخش فردی، شبکه ای، سازمانی و محیطی در نظر گرفته شده است. سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه، نظرات خبرگان کارآفرینی مورد تجزیه و تحلیل آزمون های آماری قرار گرفت.بعد از تعدیل مدل اولیه، بر اساس نظر خبرگان، مدل مذکور در جامعه آماری مورد آزمون (139 زن کارآفرین ایرانی) با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون ها نشان داد که نقش عوامل فردی در توسعه کسب و کار زنان ایرانی از سایر عوامل موثرتر است. همچنین مهمترین انگیزه ها و اهداف زنان در کسب و کار، رضایت شغلی و کسب اعتبار و قدرت در جامعه و مهمترین ویژگی آنان توفیق طلبی و خلاقیت است.نتایج بیانگر آن است که زنان کارآفرین با شبکه اولیه ارتباطی، رابطه قوی دارند و عوامل و شرایط محیطی کشور، شرایط مساعد و سوق دهنده ای برای توسعه کسب و کار زنان محسوب نمی شود و زنان ایرانی در توسعه کارآفرینی با موانع محیطی جدی روبرو هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 8410

دانلود 3097 استناد 7 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  5797
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5797

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
litScript