نتایج جستجو

2379

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

238

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

WARD T.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  22398
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22398

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  33-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3392
 • دانلود: 

  3951
چکیده: 

اگر در کارآفرینی به عنوان یک حوزه فکری- علمی تناسبی میان موضوع و روش وجود نداشته باشد یا ضعیف باشد (وضعیت کنونی در کارآفرینی به عنوان رشته ای علمی و استراتژی های تحقیق برخاسته از پارادایم کارکردگرایی نظیر: پیمایش، تک روش های توصیفی و ....) آن حوزه علمی در آموختن و یادگیری به مخاطبان ناتوان است. شاید همین مساله، شیوه ای را مطرح می سازد که چرا تعدادی از مباحث عمده و بنیادی در حوزه مطالعات کارآفرینی، حل نشده باقی مانده است. بنابراین در مقاله حاضر هدف، بیان و توصیف اهمیت رو به گسترش نگریستن به قلمرو کارآفرینی از دید پارادایم تفسیری و استراتژی های تحقیق کیفی نظیر پدیدارشناسی به عنوان بخشی از مواد و ارکان لازم جهت فهم کارآفرینی به عنوان یک کل است. به عبارت دیگر، از آنجا که کارآفرینی فرایند یکپارچه ای از تجارب زندگی است و تجارب زندگی جهت مطالعه با دشواری بسیاری همراه هستند و اغلب روش شناسی های پیشین جهت مداقه این عامل با شکست مواجه گردیده اند؛ راه حل چالش روش شناسی مذکور در این مقاله خروج و فرا رفتن از مرزهای پارادایم کارکردگرایی در حوزه علمی کارآفرینی برای نیل به تبیین و فهم مناسب پدیده های کارآفرینانه و استفاده از پارادایم تفسیری و استراتژی های پژوهشی مناسب نظیر روش پدیدارشناسی پیشنهاد می شود. به همین منظور در بخش اول به معرفی و تشریح مواضع رویکرد پدیدارشناسی به عنوان یک ابزار تحقیق پرداخته و در بخش دوم، ضمن اشاراتی به وضعیت چالش برانگیز حاکم بر روش شناسی رشته علمی کارآفرینی، مطلوبیت و فواید بکارگیری این رویکرد تحقیقی همراه با نمونه هایی در حوزه کارآفرینی ذکر شده اند تا مدخلی جهت انجام مطالعات آتی در حوزه کارآفرینی با استفاده از پدیدارشناسی به مثابه روش تحقیق باشد. مقاله حاضر را می توان به عنوان پاسخی به روند فزاینده نیاز قلمرو پژوهشی کارآفرینی به روشهای کیفی برای تولید پژوهشهای اکتشافی و توصیفی قلمداد نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 3392

دانلود 3951 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

نشریه: 

Technology and Innovation

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  15-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  17608
 • دانلود: 

  30503
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17608

دانلود 30503 استناد 468 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

موضوع بهره گیری و پرورش منتورهای کارآفرینی نگرشی تازه برای توسعه پایدار زیست بوم کارآفرینی است که ضرورت پرداختن به آن برای حفظ و احیاء مهم ترین رکن فضای کسب و کار یعنی سرمایه انسانی، امری درخور توجه است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی اکوسیستم پرورش منتورهای کارآفرینی شکل گرفته و در این رابطه، ضمن تشریح مفهوم، به تبیین عوامل زیست بوم و محیطی شکل گیری آن پرداخته است. این تحقیق از منظر نتیجه، کاربردی و از منظر نوع در زمره تحقیقات کیفی گروه کانونی، قرار می گیرد. برای گردآوری اطلاعات موردنیاز از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و برای تایید کیفیت داده ها در هنگام اجرای تکنیک دلفی فازی از پرسش نامه استفاده شده است. قلمروی زمانی این پژوهش، سال های 1397 و 1398بوده است. خبرگان منتوری کارآفرینی فعال در شتاب دهنده های استان تهران، مشارکت کنندگان تحقیق را تشکیل دادند. نمونه گیری هدفمند بوده و با استفاده از روش گلوله برفی 11 نفر انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد مقولات آموزش و پرورش منتوری، عوامل سازمانی و دولتی در بعد عوامل رسمی و جامعه و فرهنگ منتورپرور و خانواده منتوری در بعد عوامل غیررسمی به همراه 12 مفهوم، الگوی اکوسیستم پرورش منتور کارآفرینی را تشکیل میدهند.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 130 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

هزارجریبی جعفر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  1-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3145
 • دانلود: 

  4156
چکیده: 

در این مقاله به کارآفرینی از منظر آموزه های اسلامی پرداخته شده است. همان گونه که اخلاق و ارزش های دینی برای تمام رفتارهای اجتماعی و عبادی خط مشی تعیین کرده است، برای کار و تلاش و توسعه یافتگی در جامعه انسانی نیز تاکید مضاعفی دارد. در آموزه های قرآنی پروردگار، برای انسان، کار و تلاش را مقرر داشته است.سوال های اصلی این مقاله شامل جایگاه و موقعیت کارآفرینی در مبانی دینی، اعتقادی و همچنین چرایی و چگونگی دعوت به کار و کوشش در آموزه های اسلامی است.روش بررسی، تتبع نظری و استنادی با استفاده از منابع معتبر اسلامی است و یافته های پژوهش با رویکردهای کارآفرینی بر پایه آموزه های اسلامی در قرآن کریم و سیره معصومین (ع) بدست آمده است.نتیجه پژوهش نشان می دهد که صفت و خصوصیات کارآفرینی در رفتار هر یک از انسان ها می تواند تجلی پیدا کند و اخلاق اسلامی در ایجاد کارآفرینی موثر است. از این نظر تفاوتی بین افراد نیست، اما اراده فردی، تلاش زیاد، خوداتکایی، عدم وابستگی به دیگران و کرامت انسانی، مبنای این تعالی و پیشرفت است. بر این اساس کوشش و تلاش هر یک از افراد در دنیا، سازنده آخرت وی خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 3145

دانلود 4156 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  21-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1374
 • دانلود: 

  1483
چکیده: 

در پژوهش حاضر کارآفرینی در اداره کل تربیت بدنی استان زنجان و ارتباط عوامل فردی (شخصی)، شخصیتی و سازمانی با آن، با هدف تقویت و ارتقای سطح کارآفرینی طی بهمن ماه 1386 تا شهریور 1387 مطالعه گردید. در این تحقیق میزان رابطه بین متغیرهای ویژگی های فردی (شخصی)، شخصیتی و سازمانی با کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفتند. در نتیجه تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها بین هر یک از متغیرهای ویژگی های فردی (شخصی)، شخصیتی و سازمانی با کارآفرینی رابطه معنی داری بدست آمد و همچنین در رابطه با اثر همزمان بین ویژگی های یاد شده و کارآفرینی رابطه معنی داری بدست آمد و مشخص شد که ویژگی های شخصیتی به تنهایی قادر است 69.64 درصد تغییرات کارآفرینی را تبیین نماید و نیز آشکار گردید که کارآفرینی سازمان مورد مطالعه با کسب نمره 30.47 از حد متوسط (یعنی 50 درصد) پایین تر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1374

دانلود 1483 استناد 1 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  82
 • صفحات: 

  1-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1868
 • دانلود: 

  731
چکیده: 

با توجه به پویایی و پیچیدگی شرایط و محیط کسب و کار امروزی، داشتن و به کارگیری تفکرات و رفتار کارآفرینانه و ایجاد سازمان های کارآفرین بر کسی پوشیده نیست. سازمان های عصر حاضر به کارآفرینی سازمانی به دلیل نقشی که در کسب مزیت رقابتی پایدار از طریق، نوآوری، مخاطره پذیری و نوسازی استراتژیک برای سازمانها ایفا می کند، توجه خاصی داشته اند. با توجه به اینکه فراهم سازی شرایط برای اجرای ابعاد فوق توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده، هدف این پژوهش آن است که با رویکردی جامع به شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر کارآفرینی سازمانی در صنایع غذایی بپردازد. کارآفرینی سازمانی می تواند فرصت های خلق ارزش جدید در صنایع غذایی را شناسایی و توسعه دهد. جامعه آماری اول این پژوهش شامل 714 نفر از مدیران، متخصصان و کارشناسان شرکت های کارآفرین در صنایع غذایی بهروز، زمزم، پاک، گلستان و محسن می باشد، که با فرمول کوکران 250 نفر به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جامعه آماری دوم نیز برای اولویت بندی عوامل تعداد 16 نفر از صاحب نظران و اساتید مدیریت کارآفرینی دانشگاهها می باشند. ابزار اصلی مورد استفاده در این تحقیق برای گردآوری داده ها پرسشنامه است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی – همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های مدل یابی معادلات ساختاری و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که چهار دسته عوامل، سازمانی، فردی، استراتژیک و محیطی تاثیر مثبتی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت های کارآفرین در صنایع غذایی دارند و در ضمن عوامل سازمانی از اهمیت بیشتری در این رابطه برخوردارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1868

دانلود 731 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  395-405
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  531
 • دانلود: 

  533
چکیده: 

کارآفرینی به عنوان پدیده ای نوین در اقتصاد، نقش مهمی را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی با میانجیگری عدالت سازمانی می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی که مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان اداری، اعضای هیات علمی و استادان حق التدریس با سابقه کار بیش از سه سال در دانشگاه آزاد فسا بودند، که همه آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد جو سازمانی هالپین وکرافت، کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل، پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن، مقیاس هوش هیجانی شوت و همکاران، پرسشنامه ارزش های اخلاقی سازمانی آمیکس و همکاران می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss24 و ضریب همبستگی و نرم افزار Amos24 و در سطح معناداری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هوش هیجانی به عنوان متغیر فردی هیچگونه اثر مستقیم یا غیر مستقیم بر کارآفرینی سازمانی نداشت. ارزشهای اخلاقی سازمانی اثر مستقیم نداشت، اما اثر غیر مستقیم با نقش میانجی عدالت سازمانی (60/0β =) معنادار بود. ارزشهای اخلاقی و جو سازمانی با نقش میانجی عدالت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی موثر است؛ به نحوی که با ایجاد جو مناسب و ایجاد روابط حسنه و دوستانه و تاکید بر دستیابی به اهداف سازمان، شرایط بروز کارآفرینی را مهیا نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 531

دانلود 533 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

تحقیقات مالی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  119-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2765
 • دانلود: 

  1664
چکیده: 

امروزه کارآفرینی اجتماعی به عنوان راهکاری اثرگذار و پایدار در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می شود و هر روزه توجه بخش های گسترده تری از جامعه را به خود جلب می کند. چگونگی تامین مالی یکی از موضوع های راهبردی پیش روی کارآفرینان اجتماعی برای راه اندازی و مدیریت کسب وکارهای اجتماعی است. این پژوهش با هدف شناسایی روش های تامین مالی کارآفرینان اجتماعی اجرا شده است. روش انجام این پژوهش از نظر ماهیت، از نوع پیمایشی بوده و به لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری، مدیران و کارآفرینان اجتماعی فعال در شهر تهران هستند. نمونه آماری تحقیق شامل 120 کارآفرین اجتماعی فعال است. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل عاملی تاییدی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کمک های مالی، درآمدزایی، سرمایه گذاری و کمک های دولتی، به ترتیب بیشترین نقش را در تامین منابع مالی و درآمد کارآفرینان اجتماعی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2765

دانلود 1664 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

IRELAND R.D. | COVIN J.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  938
 • بازدید: 

  29459
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29459

دانلود 30797 استناد 938 مرجع 0
litScript