نتایج جستجو

2379

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

238

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  19-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  636
 • دانلود: 

  404
چکیده: 

توانایی شهرها برای حفظ موقعیت رقابتی شان در منطقه ای خاص با هدف بهبود کیفیت زندگی، از مسائل عمده ی آن ها برای توسعه است. هدف از رقابت پذیری شهری، ایجاد شرایط و چارچوبی است که در آن، هم بنگاه ها و هم جامعه بتوانند در یک زمان رقابت پذیر بوده و به تبع آن در جامعه رونق و کامیابی ایجاد کنند. تحقیق حاضر تلاش دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در رقابت پذیری شهر تبریز پرداخته و جایگاه هر یک از مؤلفه ها و شاخص های رقابت پذیری شهری را مشخص کند؛ بنابراین دو سطح از محیط شهری شاملِ عوامل محیط خارجی و محیط داخلی مؤثر بر رقابت پذیری شهر تبریز شناسایی شد. به منظور شناسایی عوامل خارجی با استفاده از تحلیل PESTLE، فرصت هاو تهدیدها در شش حوزه ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تکنولوژیکی، قانونی و محیطی و برای شناسایی عوامل داخلی نیز با مطالعه ی نظرات محققان مختلف در چهار دسته ی عوامل انسانی، سازمانی، فیزیکی و اقتصادی گروه بندی شدند؛ سپس با به کارگیری تکنیک دلفی و اخذ آرای 15 نفر خبره، زیرمؤلفه های عوامل خارجی و داخلی شناسایی شدند. پس از تبیین مؤلفه ها، به رتبه بندی و استخراج ماتریس تأثیرگذاری عوامل بر یکدیگر با استفاده از نرم افزار میک مک پرداخته شد و حالت های باورکردنی در رقابت پذیری شهر تبریز با رویکرد آینده نگاری تدوین شد. برای شناسایی حالت های محتمل از میان آینده های باورکردنی، از مشارکت 40 نفر از دانش آموختگان و مدیران اجرایی از طریق امتیازدهی بر اساس طیف لیکرت استفاده شد و 28 حالت محتمل به دست آمد. نتایج نشان می دهد، از بین چهار سناریوی وضعیت های «مطلوب»، «بهبود»، «هشدار» و «بحران»، سناریوی وضعیت «بهبود» با امتیاز 62. 8 با شرایط رقابت پذیری شهر تبریز تناسب بیشتری دارد. در این سناریو توجه به تحقیق و توسعه و پیوند آن با بخش های اقتصادی، وجود امنیت نسبتاً پایدار برای افزایش جذب کارگران ماهر، ایجاد تغییرات در اقتصاد منطقه به واسطه ی فعالیت صنعتی و فعال شدن چند شهرک صنعتی در ناحیه ی شهری، تشویق، حمایت و تسهیل بسترهای کارآفرینی توسط دولت و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی با تمرکز بر شهر از موارد مدنظر است.

آمار یکساله:  

بازدید 636

دانلود 404 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  91-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  302
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

1. مقدمه: مهاجرت پدیده ای جهانی است که جنبش های بین المللی در داخل و خارج از هر کشور را شامل می شود که در کشورهای در حال توسعه بیشتر این مهاجرت ها، داخلی است. مهاجرت از روستابه شهر به وسیله عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و محیطی ایجاد می شود که چشم انداز یافتن کار مهمترین دلیل می باشد و باعث مشکلات بسیاری از جمله در ایران شده است. شهرستان سمیرم یکی از شهرستان های مهاجر فرست استان اصفهان برای نخستین بار بیانگر مهاجرت معکوس است. لذا از ﮔ ﺎ م ﻫ ﺎ ی اﺳ ﺎ ﺳ ﯽ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ در ﻫ ﺮ ﮐ ﺸ ﻮ ر و ﻧ ﺎ ﺣ ﯿ ﻪ ، شناسایی و اﺳ ﺘ ﻔ ﺎ ده ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪ از ﻣ ﻨ ﺎ ﺑ ﻊ و ﻇ ﺮ ﻓ ﯿ ﺖ ﻫ ﺎ ی ﻃ ﺒ ﯿ ﻌ ﯽ ﻣ ﻮ ﺟ ﻮ د اﺳ ﺖ که ﺗ ﺪ وﯾ ﻦ ﺑ ﺮ ﻧ ﺎ ﻣ ﻪ رﯾ ﺰ ی ﻫ ﺎ ی اﺻ ﻮ ﻟ ﯽ ﺑ ﺮ ای ﺑ ﺎ ﻟ ﻔ ﻌ ﻞ ﮐ ﺮ دن ﺗ ﻮ اﻧ ﻤ ﻨ ﺪ یﻫ ﺎ ، ﺿ ﺮ ورت اﺻ ﻠ ﯽ ﺑ ﺮ ای ﻧ ﯿ ﻞ ﺑ ﻪ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﭘ ﺎ ﯾ ﺪ ار میﺑ ﺎ ﺷ ﺪ . بنابراین پرداختن به مبحث مهاجرت معکوس به عنوان راهگشای مشکلات مهاجرت از روستاها ضروری است. هدف اصلی این پژوهش، تدوین الگوی برنامه ریزی مطلوب در راستای تحقق مهاجرت معکوس در شهرستان سمیرم است که می توان با شناسایی و تقویت توان های زیست بومی آن، مکانی پایدار در جهت رفاه ساکنان بومی شود. . .

آمار یکساله:  

بازدید 302

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

موحدی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  253-264
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  595
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 595

دانلود 130 استناد 0 مرجع 6534
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

آلشانوا ا.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  531-534
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  584
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 584

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  147-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  969
 • دانلود: 

  370
چکیده: 

زمینه و هدف: آموزش پزشکی پاسخگو بایستی افرادی تربیت نماید که علاوه بر توانمندی در حرفه، توانایی پاسخگویی به چالش ها و مشکلاتی که ناشی از تغییر نیاز های جامعه و مراقبت های بهداشتی است را داشته باشند و بتوانند بر روی جامعه ای که در آن خدمت می کنند اثرات مثبت بگذارند. اعضای هیات علمی مهمترین نقش را در نهادینه سازی آموزش پاسخگو ایفا می نمایند. دراین مقاله تلاش شده نقش اعضای هیات علمی درآموزش پزشکی پاسخگو مورد بررسی قرارگیرد.روش بررسی: این مطالعه مروری تحلیلی بوده و با استفاده از متدولوژی مرور نقادانه طی سه مرحله الف-غربالگری اولیه یا عنوان ب-غربالگری ثانویه بر اساس مطالعه خلاصه و مقدمه مقالات ج-غربالگری ثالثیه: مطالعه اجمالی، اولویت بندی بر اساس غنای مفهومی ومطالعه کامل مقالات انجام گردید.از 98 مقاله به دست آمده 35مقاله بررسی گردید.یافته ها: اعضای هیات علمی در راستای توسعه مسوولیت اجتماعی خود، وظیفه دارنددر رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه خود موثر باشند و در ارزش آفرینی، کارآفرینی و نوآوری ایفای نقش نمایند. برای اجرای آموزش پاسخگو ضروری است اعضای هیات علمی داﻧش آموختگانی ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ علاوه بردانش کافی خودتوامند ساز بوده و دارای توانمندی های ﺣﻞ مساله، تفکر نقادانه، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری وﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، برقراری ارﺗﺒﺎﻃ، ﻧﮕﺮش ﺟﺎﻣﻊ و ﺟﺎﻣﻌﻪﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ، طبابت مبتنی بر شواهد، یادگیری مادام العمرو استدلال بالینی بوده وﻣﺘﺨﻠﻖﺑﻪ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎﺷﻨﺪ.لازمه این امر تغییر رویکردهاو استراتژیهای آموزشی، پژوهشی، ارائه خدمات و گذراز نقش های سنتی است.نتیجه گیری: در سایه تغییر رویکردها و پذیرش نقش های جدید، اعضای هیات علمی می توانند درنهادینه نمودن آموزش پزشکی پاسخگو نقش موثر خود را ایفا نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 969

دانلود 370 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  125-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  460
 • دانلود: 

  330
چکیده: 

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و ارائه الگوی مفهومی وظایف مدیران ارشد فناوری اطلاعات در مراکز آموزش عالی انجام شد. مواد و روش: پژوهش حاضر به روش آمیخته (کیفی-کمی) انجام شد. در همین رابطه نخست ادبیات پژوهش های مرتبط بررسی و سپس به کمک روش کیفی فراترکیب وظایف کلیدی و خرده وظایف مدیران فناوری اطلاعات شناسایی شد. نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و پس از طی فرآیند 5 مرحله ای غربالگری اسناد صورت گرفت. داده های کیفی نیز به روش تحلیل محتوا و به شیوه کدگذاری اولیه و ثانویه تجزیه و تحلیل شد. هم چنین پایایی بخش کیفی با استفاده از ضریب توافق کاپا (653/0) مطلوب ارزیابی شد. در بخش کمی نیز مدیران و معاونین مراکز فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه امیرکبیر جامعه پژوهش حاضر را تشکیل داده اند. نمونه گیری بخش کمی نیز به صورت هدفمند و به شیوه سرشماری صورت گرفت. در ادامه بر مبنای یافته های کیفی پرسشنامه ای 61 سؤالی ساخته شد، روایی پرسشنامه از سوی صاحب نظران تأیید و پایایی آن نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 92/0 برآورد شد و سپس میان 53 نفر از مدیران و معاونین مراکز فناوری اطلاعات دانشگاه های منتخب بخش کمی توزیع گردید. هم چنین داده های حاصل از بخش کمی با استفاده از آمار توصیفی (درصد و میانگین) و استنباطی (آزمون T تک گروهی و آزمون فریدمن) تجزیه و تحلیل شد. بحث و نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش و درنتیجه فراترکیب اسناد مجموعاً 12 وظیفه کلیدی و 61 خرده وظیفه مدیران فناوری اطلاعات در مراکز آموزش عالی شناسایی شد که در این میان وظایف کلیدی تأمین زیرساخت ها، مذاکره، رهبری، ائتلاف سازی و تسهیل گری، کارآفرینی، مدیر مالی و تخصیص منابع، عاملیت تغییر، مربیگری و الهام بخشی، نظارت و ارزیابی، سیاست گذاری، تیم سازی و رابط بودن مدیر ارشد فناوری اطلاعات در مراکز آموزش عالی به ترتیب در اولویت های اول تا دوازدهم وظایف کلیدی مدیران فناوری اطلاعات در مراکز آموزش عالی قرار گرفتند. از منظر مشارکت کنندگان در پژوهش همه وظایف شناسایی شده مدیران ارشد فناوری اطلاعات در آموزش عالی اهمیتی بالاتر از متوسط را داشته اند اما با این وجود تلاش برای تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات، مذاکره و چانه زنی با سایر ذی نفعان این حوزه و هم چنین ایفا نقش رهبری فناوری اطلاعات در دانشگاه ها به عنوان سه وظیفه کلیدی این مدیران ارشد تعیین شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 460

دانلود 330 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (26 پیاپی)
 • صفحات: 

  119-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  567
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

1. مقدمه گردشگری روستایی منبع با ارزش اشتغال زایی و ایجاد درآمد است و می تواند وسیله مهمی برای توسعه اجتماعی-اقتصادی جوامع روستایی تبدیل شود و نقش اساسی در توسعه و حفظ روستا دارد. بنابراین اگر فرصت های اکوتوریستی به درستی و با رویکرد کارآفرینانه، برنامه ریزی و مدیریت شوند، فرایند نیرومندی برای بهره وری اقتصادی پایدار و بدون ایجاد خسارات محیطی و تقویت حفاظت از منابع زیستی در مناطق روستایی خواهند بود. این مطالعه به دنبال اولویت بندی روستاهای انتخاب شده بر مبنای شاخص های توسعه بومگردی کارآفرینانه در مناطق روستایی است و به عنوان اولین طرح مطالعاتی و اجرایی در زمینه بومگردی روستایی با هدف کارآفرینی در استان خراسان شمالی، اجرا شده است. سوال اصلی بدین صورت مطرح می شود که اولویت بندی روستاهای انتخاب شده در محور ارتباطی بجنورد-استان گلستان بر مبنای شاخص های توسعه بومگردی چگونه است؟ 2. مبانی نظری تحقیق دستیابی به توسعه منطقه ای که شرط لازم آن استفاده از امکانات و پتانسیل های همان منطقه می باشد لزوم توجه جدی تر به توریسم منطقه ای را بیان می کند. از طرفی با نگاهی گذرا به جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی که در هر بخش پراکنده می باشند می توان این امید را برای مردم زنده نمود که پیشرفت و توسعه پایدار منطقه ای با این همه جاذبه های گردشگری دور از دسترس نخواهد بود. برای بررسی این موضوع و شناسایی نقاط قوت و ضعف روستاهای مورد مطالعه بر مبنای اطلاعات جدول عوامل موثر در توسعه بومگردی، مرور مبانی نظری پژوهش و براساس مدل مفهومی که در پژوهشی توسط خطیبی و همکاران 1391 با عنوان " امکان سنجی گردشگری کشاورزی در استان خراسان جنوبی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP" انجام شده است؛ چهار شاخص اصلی پژوهش پتانسیل های کشاورزی و دامی، زیرساخت های عمرانی و اقامتگاهی، نگرش فرهنگی – اجتماعی، میراث ارزشمند طبیعی-تاریخی تعیین شده است. با بررسی شاخص های تعیین شده در هر روستا اولویت بندی روستاها در بومگردی تعیین خواهد شد. 3. روش تحقیق محدوده مورد مطالعه این پژوهش روستاهای کریدور گردشگری استان خراسان شمالی است که هر ساله پذیرای مسافران زیادی از داخل می باشد. جامعه آماری این پژوهش دو گروه که شامل گروه اول صاحب نظران این حوزه (کارشناسان و متخصصان گردشگری سازمان میراث فرهنگی، استانداری، محیط زیست) می باشند که به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفت و گروه دوم مردم محلی روستاهای هدف گردشگری محدوده مورد مطالعه است. در این پژوهش روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی است و پس از تعیین چهار شاخص نامبرده شده در مبانی نظری تحقیق، پرسشنامه پژوهشگر ساخته تهیه شده و روایی و پایایی آن در حین انجام تحقیق به کمک روش آلفای کرونباخ تعیین گردید. روستاهای انتخاب شده این تحقیق بدرانلو، زمان صوفی، آرمادلو، اسپاخو، درکش، دشت، شیرآباد، جوزک و کشانک است که کمترین فاصله را نسبت به جاده اصلی (محور ارتباطی اصلی گردشگری) دارند و بر مبنای ملاک های تعیین شده انتخاب شده اند. در انتخاب جامعه آماری شیوه نمونه گیری به روش طبقه بندی و خوشه ای است. حجم نمونه آماری با فرمول کوکران و خطای 06/0 برای محاسبه حجم نمونه از فرمول های کوکران و فرمول های مربوط به نمونه گیری های طبقه بندی و خوشه ای استفاده شد که 370 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نحوه اندازه گیری این متغیرها در مقیاس لیکرت پبج درجه ای و کسب نمره در هر یک از زیرشاخص هاست. آنالیز آماری این طرح به وسیله نرم افزار spss و بسته FuzzyAHP در R انجام شده است. در تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها علاوه بر روش های موجود در آمار توصیفی (از جمله گزارش درصدهای هر یک از متغیرهای موجود در پژوهش و ارائه نمودارها از آزمون ناپارامتری کروسکال-والیس و مقایسه های زوجی استفاده شد. 4. یافته های تحقیق نتایج حاصل از این بررسی نشان دهنده این است که از لحاظ شاخص های کشاورزی تفاوت معنی داری بین این روستاها وجود ندارد و در مورد شاخص گردشگری اختلاف بسیار معنی داری بین روستاها وجود دارد. تحلیل اولیه نشان دهنده این واقعیت است که شاخص فرهنگی و اجتماعی در مورد این روستاها بالاتر از سطح استاندارد قرار دارد. اجرای آزمون ویلکاکسون با شاخص عمرانی و اقامتگاهی نیز مانند شاخص میراث طبیعی و تاریخی دارای استاندارد متوسطی است و بررسی زیرساختهای روستاها حاکی از تفاوت معنی داری بین روستاها نیست به منظور دستیابی به اهمیت یا وزن هر کدام از شاخص ها و زیرشاخص های ذکر شده از روش FAHP استفاده شده است، استفاده از روش AHP نشان داد که شاخص میراث ارزشمند طبیعی و تاریخی (با وزن 5638/0) از اهمیت بیشتری نسبت به بقیه شاخص ها برخوردار است و پس از آن به ترتیب زیرساخت های عمرانی و اقامتگاهی (با وزن 2634/0)، نگرش فرهنگی و اجتماعی(با وزن 1178/0) و در نهایت شاخص پتانسیل های کشاورزی و دامی (با وزن 0550/0) هستند. اما نتایج نهایی بدست آمده به روش AHP فازی گویای آن است که با توجه به این وزن دهی روستای دشت بالاترین رتبه و بعد از آن به ترتیب روستاهای درکش، زمان صوفی، اسپاخو، بدرانلو، آرمادلو، جوزک، شیرآباد، و در نهایت روستای کشانک پایین ترین رتبه در بین 9 روستا را به خود اختصاص می دهند. 5. بحث و نتیجه گیری از نتایج می توان اینگونه استنباط کردکه برای توسعه بومگردی در استان خراسان شمالی و در محور اصلی تردد مسافرین و زائرین، روستاهایی که بالاترین رتبه بومگردی قرار گرفته اند در اولویت اول برای برنامه ریزی راهبردی و توسعه بومگردی قرار دارند چرا که با صرف هزینه و زمان کمتری نسبت به سایر روستاهای بررسی شده قابلیت بهره برداری در بوم گردی را خواهند داشت. تفاوت اساسی پژوهش حاضر و مطالعات مشابه، اولویت بندی روستاها با توجه به شاخص های توسعه بومگردی کارآفرینانه است از آن جهت که همزمان قابلیت های اقتصادی، اجتماعی و محیط طبیعی را در روستاها مورد توجه قرار می دهد و به تخصیص مناسب منابع محدود مالی کمک می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 567

دانلود 273 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مولایی لاله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  6 (پیاپی 66)
 • صفحات: 

  661-705
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  237
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

این مطالعه در فضای دنیای ترامدرن، نقاط اشتراکی میان نشانه شناسی گفتمان (مکتب پاریس)، که با حوزه های دیگری ازجمله زبان شناسی درهم تنیده است، و کوچینگ می بیند. مسیله و فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که نشان دهد نشانه شناسی گفتمان (مکتب پاریس) می تواند بخشی از یک چارچوب نظری فراگیر را برای مفهوم سازی کوچینگ و گسترش آن به منزله یک گرایش و رشته دانشگاهی ارایه دهد. بنابراین، نگارنده با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی برمبنای کاربست پاره ای از آراء فونتنی (Fontanille, 2003, as translated by Bostic, 2006) در تحلیل و حل مسیله یک داده موردی از مراجعان خود در کوچینگ، و با معرفی اصطلاح «خودنوردی» که در ایران وضع و ثبت کرده است به بررسی این مسیله و فرضیه می پردازد. هدف فعلی و آتی مطالعه پیش رو این است که به منظور کاربردی ترکردن زبان شناسی (انواع و زیرشاخه های آن)، نشانه شناسی (انواع آن و حوزه های دخیل در آن)، و سایر حوزه ها، نهادها، فعالان، مهارت ها و علوم ممکن و محتمل، فرایند گفتمانی کوچینگ را به منزله موضوع و پیکره مطالعات ترارشته ای در سطح مقدماتی معرفی کند تا نهایتا بستر بومی سازی رشته دانشگاهی، گرایش، و حرفه جدید کوچینگ و متعاقبا آموزش و پژوهش کوچینگ و تربیت کوچ فراهم شود: به نوعی بومی سازی، کارآفرینی و اشتغال زایی. دستاورد اصلی پژوهش حاضر این است که با اشاره به شباهت های موجود میان نشانه شناسی گفتمان (مکتب پاریس) و کوچینگ، و با ارایه مدلی مبتنی بر «خودنوردی»، مقدمات کوچینگ نشانه شناختی را در سطح آکادمیک در ایران پیشنهاد می دهد. به علاوه، کوچینگ نشانه شناختی می تواند به زایش تعامل یا نقاط اشتراک ازیک سو با دیگر حوزه ها، نهادها، فعالان، مهارت ها و علوم ازجمله پراگماتیسم، زبان شناسی آموزشی، نشانه شناسی آموزشی، تغییر، تحول، علوم شناختی، فلسفه، جامعه شناسی، روان شناسی، آموزش زبان، ارتباطات، مدیریت، توسعه منابع انسانی و سازمانی، راهبری، ادبیات، سینما و تیاتر، و. . .، و ازسویی دیگر، با انواع کوچینگ نظیر زبان شناختی، معنی شناختی، هستی شناختی، یکپارچه، وجودی، روایی، شناختی، زبان پاک، انرژی بنیادی، برنامه ریزی عصبی زبانی، آکادمیک، رشد، هوش هیجانی و جز آن بینجامد که در فضای محدود این نوشته به این امر پرداخته نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 237

دانلود 135 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HEIDARI HOSSEIN | Setareh Jalal | KIANI JAVAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (31)
 • صفحات: 

  23-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  233
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

Today, the source of many fights and regional conflicts is between the states that have common watersheds. The emergence and formation of natural waterways, which are the rivers, are influenced by various factors, such as climatic conditions, geology, human and geographical factors. Rivers with common border areas can have a significant impact on relations between the two countries, especially their political and security issues. Joint river basins, especially in the arid and semi-arid regions of Iran, have experienced significant declines in recent years and have had an impact on the country's border areas in various dimensions. The Hirmand and Farahrood rivers are no exception to this rule, and the problem of water scarcity has changed the economic situation in the border city of Nehbandan. The aim of this study is to investigate the effect of Hirmand and Farahrood rivers on the economic security of the eastern regions of Iran in Nehbandan city. The research method is descriptive-survey and library and field studies have been used to collect the data. The statistical population of the research included the two cities of Bandan, Shosaf and Nehbandan border regiment with 12, 522 individuals. According to the statistical population size, using the Cochran's formula, the sample size was estimated to be 373 individuals, and the sampling was done using stratified random sampling method among the statistical population. The validity of the items in the questionnaire was confirmed by experts, and the reliability of the questionnaire was measured by Cronbach's alpha method as 0. 838, which indicates the high reliability of the questionnaire. The collected data were analyzed using SPSS software. The results of evaluating the effects of river water reduction on the economic component using confirmatory factor analysis showed that the economic welfare component (0. 856); Family Injury component (0. 834); Agricultural component (0. 908); Employment and ENTREPRENEURSHIP component (0. 849); Immigration component (0. 780); Investment Component (0. 790); The productivity component (0. 775) and the Sense of security component (0. 783), in general, have the greatest impact on economic security.

آمار یکساله:  

بازدید 233

دانلود 135 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

STRATEGY FOR CULTURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  49
 • صفحات: 

  77-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

Over the past forty years, a series of economic and technological developments at the global level along with some specific political and security events have created a particular approach to the mission of university based on its direct participation in innovation and economic development. In this regard, some ideas, including the entrepreneurial university model, due to focusing on commercialization of knowledge, university ENTREPRENEURSHIP, and promotion of regional innovation, have drawn wider attention of governments and policymakers. The present study, by trying to propose a more precise knowledge of the nature of entrepreneurial university, factors affecting its emergence, and consequences of its development, aims to prepare the grounds for a realistic study of the capacities and limitations of this model, which could in turn facilitate higher education’ s professional policymaking in encounter with the entrepreneurial university model. To this aim, a series of select reference and effective articles related to the entrepreneurial university model were analyzed through thematic analysis method. The results of this study show that the second academic revolution is a comprehensive theme, whose nature, stages of development along with the drivers and formation factors as well as its consequences have been explained in the mentioned model. Finally, by putting the results of this research in the context of a wider review of the literature on the role of university in innovation, the main limitations of this model were identified and discussed. Based on this study, the connotations of the theory of entrepreneurial university regarding the drivers of a change in university mission have the highest degree of compatibility with the results and evidences of other studies. But, other connotations of this theory, including the comprehensibility of the second academic revolution and its phases and consequences face several limitations. Overall, this study connotes to the limited possible grounds as well as limited desirability of the entrepreneurial university model to the extent that expressions such as the second academic revolution and the third generation universities are exaggerative and unrealistic.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 143 استناد 0 مرجع 0
litScript