نتایج جستجو

2368

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

237

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  181-215
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3841
 • دانلود: 

  5810
چکیده: 

امروزه کارآفرینی به عنوان موتور رشد و توسعه سازمانها و جوامع شناخته شده است، از اینرو دولتها موظفند خط مشی های گوناگونی را در راستای ایجاد، حمایت و توسعه کارآفرینی تدوین نمایند. در این مقاله مفهوم، مکاتب، سطوح، انواع، اقدامات، مدلهای کارآفرینی و همچنین ویژگی های کارآفرین موفق مطرح شده است. دولت کارآفرین، خط مشی های کارآفرینی، رتبه بندی کشورها از نظر کارآفرینی، دانشگاههای برتر کارآفرینی در جهان، و همچنین کارآفرینی، خط مشی های کارآفرینی و موانع کارآفرینی در ایران مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت مدل کارآفرینی اسلامی ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 3841

دانلود 5810 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  ویژه نامه آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  16-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  752
 • دانلود: 

  377
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از مهمترین عناصر طراحی برنامه درسی آموزش پزشکی با رویکرد کارآفرینی، راهبردهای تدریس و یادگیری است که نقش کلیدی در اجرا و کارآیی برنامه درسی دارد. روش های تدریس باید با اهداف و محتوای مورد تدریس مطابقت داشته باشد و براساس نیازهای فراگیران طراحی شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف واکاوی راهبردهای تدریس و یادگیری در برنامه درسی آموزش پزشکی با رویکرد آموزش کارآفرینی انجام شد. روش تحقیق: این مطالعه از نوع مروری سیستماتیک است. جستجوی صورت گرفته برای مطالعه حاضر با کلید واژه های«کارآفرین»، «کارآفرینی و برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی»، «راهبردهای تدریس کارآفرینی در زمینه آموزش پزشکی» و همچنین کلیدواژه های «ENTREPRENEURSHIP، ENTREPRENEURSHIP and ENTREPRENEURSHIP Curriculum» و «ENTREPRENEURSHIP Teaching Strategies» در زمینه آموزش پزشکی انجام شد. در این راستا مقاله های پایگاه های اینترنتی و موتورهای جستجوگر SID، Magiran، Google Scholar، Proquest، Sagepub و Pubmed و مطالعه کتابخانه ای در کتب و مقالات علمی منتشرشده طی سال های 1990 تا 2017 انجام شد. یافته ها: در مجموع 71 منبع مورد بررسی قرار گرفت. در برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی، راهبردهای تدریس استاد در کلاس درس باید ارتباط تنگاتنگی با خلاقیت و نوآوری دانشجویان داشته باشد. نتیجه گیری: آموزش اثربخش کارآفرینی، مستلزم فراهم آوردن امکانات مختلفی از جمله روش های تدریس می باشد و آشناکردن مدرسان با مجموعه تقریباً کاملی از روش های تدریس، شرایط آموزش را بهبود خواهد بخشید.

آمار یکساله:  

بازدید 752

دانلود 377 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  395
 • دانلود: 

  323
چکیده: 

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه شرکت های زایشی دانشگاهی با روش ترکیبی (طرح آشیانه ای) در استان کرمانشاه بود. در مرحله کیفی با استفاده از نظریه برخاسته از داده، با نمونه 13 نفری شامل مدیران شرکت های زایشی دانشگاهی و افراد متخصص در استان کرمانشاه و با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند، داده ها گردآوری و نتایج به دست آمده و مدل مستخرج از طریق نمونه ای متشکل از 100 کارشناس ارزیابی شد تا اعتبار درونی پژوهش افزایش یابد. نتیجه این بخش به حذف برخی از مفاهیم و تغییر در گروه بندی برخی دیگر منجر شد. با استفاده از رویکرد ساختی چارمز، به ترتیب اولویت، 9 مقوله به عنوان موانع توسعه شرکت های زایشی دانشگاهی شناسایی شدند. مهم ترین موانع مطرح شده شامل ضعف در تدوین برنامه بازاریابی و توسعه بازار، کمبود سرمایه گذاری و منابع مالی، ضعف در زیرساخت ها و بسترهای قانونی و حمایتی، نبود حمایت کافی از سوی گروه های پشتیبان، ضعیف بودن کار تیمی و مدیریتی، برآوردهای اقتصادی اشتباه، ناهماهنگی با تغییرات فناوری، ضعف در ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و ضعف در خدمات مشاوره ای و آموزشی بود. درنهایت، راهکارهایی برای رفع یا اصلاح موانع پیشنهاد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 395

دانلود 323 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  117-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  961
 • دانلود: 

  1568
چکیده: 

در این نوشتار تلاش شده تا با نگاهی پدیدارشناسانه به مقوله کارافرینی پرداخته و زمینه شکل گیری کارافرینی در معنای غربی آن مورد واکاوی قرار گیرد، تا روشن گردد فردگرایی سود محور موجود در نگاه کارافرینانه غربی تا چه حد تحت تاثیر اندیشه های محیطی و فلسفی است که این مفهوم در آن ساخته و پرداخته شده است ولذا با بیان تاثیر بوشیدو بر دانش و تفکر مدیریتی ژاپن امروز به نقش موثر تلفیق دانش روز با مفاهیم سنتی اشاره میکنیم به عبارتی دانشی که از یک کشور دیگر وارد ژاپن شده را درونی کرده و با تلفیق مفاهیم سنتی ژاپنی، برساخت می کنند. هدف این نوشتار نیز بیان تاثیر پذیری کارافرینی از محیط بومی و مبانی فکری سرزمینی است که قرار است در آن به کار گرفته شود از این رو در ادامه به مساله فتوت و روحیه جمع گرایی در فرهنگ ایرانی اسلامی و شیوه استفاده و تلفیق این مفهوم با دانش و مفهوم دیگری به نام کارافرینی پرداخته می شود که از آن در اینجا تحت عنوان کارافرینی فتوتی یاد شده است. امید است این مقاله نخستین گام برای تحقق یافتن به کارگیری دانش و فرهنگ بومی ایرانی جهت تولید مدل و الگوهای متناسب با زیست بوم این سرزمین در حوزه کارآفرینی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 961

دانلود 1568 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  65-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1505
 • دانلود: 

  618
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی روحیه و آموزش های کارآفرینی در بین دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه بو علی سینای همدان و در چارچوب کلی پژوهش های پیمایشی به انجام رسیده است. نمونه آماری این تحقیق را تعداد 160 نفر از دانشجویان دختر و پسر رشته های کشاورزی دو مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه بو علی سینا تشکیل دادند. برای جمع آوری اطلاعات، از ابزار پرسشنامه و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه برابر با 0.79 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از دو روش آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که بین جنسیت، سن، مقطع تحصیلی، و گرایش تحصیلی دانشجویان کشاورزی و میزان روحیه کارآفرینی آنان رابطه معنی داری وجود ندارد و تنها بین اشتغال دانشجویان و روحیه کارآفرینی آنان ارتباط معنی دار وجود دارد. بدین مفهوم که دانشجویانی که به غیر از تحصیل به کار دیگری اشتغال دارند دارای روحیه کارآفرینی بالاتری هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1505

دانلود 618 استناد 2 مرجع 10
نویسندگان: 

MOHAMMAD KAZEMI R. | OMIDI Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1 (9)
 • شماره: 

  2 (18)
 • صفحات: 

  69-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62591
 • دانلود: 

  28870
چکیده: 

Innovation, creativity and change are the key elements and unavoidable factors in sport. The importance of this issue encourages us to study sport from the point of view of ENTREPRENEURSHIP. During the recent years, spreading the sport management and development of ENTREPRENEURSHIP have created a new frame work in sport in a way that a new approach has been appeared regarding sport management and ENTREPRENEURSHIP. For this reason this article aims to study the relationship between ENTREPRENEURSHIP and sport in order to spread and develop the theory of ENTREPRENEURSHIP in sport management. Through studying the information gained in economics and sports marketing, we have been given the opportunity to identify the Innovations, proactiveness and risk taking in sport from which the dimensions of ENTREPRENEURSHIP has been out broke in this domain. Moreover, the current article implicitly points out the study related gap between ENTREPRENEURSHIP and sport management by introducing the different kinds of ENTREPRENEURSHIP existing in sport and sport management domains. Finally, suggestions are discussed for future studies.

آمار یکساله:  

بازدید 62591

دانلود 28870 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

COLETTE HENRY | FRANCES HILL | CLAIRE LEITCH

نشریه: 

EDUCATION AND TRAINING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  22903
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22903

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  321-338
تعامل: 
 • استنادات: 

  611
 • بازدید: 

  1748
 • دانلود: 

  1027
چکیده: 

افزایش فعالیت های کارآفرینانه در یک جامعه به محیطی پیش برنده برای افزایش تعداد کارآفرینان و رشد شرکت ها نیاز دارد. مطالعات نشان می دهد عواملی مانند محیط کسب وکار بر توسعه ی کارآفرینی تأثیر مستقیم دارد. بنابراین بهبود عوامل محیطی برای رشد پایدار کسب وکارها لازم است. هدف این پژوهش 1) بررسی تأثیر سیاست های کارآفرینی و محیط کسب وکار بر توسعه ی کارآفرینی و 2) سنجش وضعیت موجود است. اجزای اصلی مدل مفهومی سیاست های محیط کسب وکار، سیاست های کارآفرینی و توسعه ی کوتاه و بلندمدت را شامل می شود. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و برحسب روش گردآوری اطلاعات توصیفی-همبستگی است. پرسشنامه ی محقق ساخته بین جامعه ی آماری شامل کارشناسان و مدیران نهادهای سیاست گذار و اجرایی حوزه ی کارآفرینی (شامل وزارت اقتصاد، وزارت کاروتعاون و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس) به روش تصادفی طبقه ای توزیع و در 415 پرسشنامه جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل مسیر و آزمون t یک نمونه ای استفاده شد. نتایج پژوهش مناسب بودن این مدل مفهومی و روابط آن را نشان می دهد اما سیاست های کارآفرینی، محیط کسب وکار و توسعه ی کارآفرینی در وضعیت پیش برنده ای قرار ندارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1748

دانلود 1027 استناد 611 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  29-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  880
 • دانلود: 

  738
چکیده: 

اکوسیستم کارآفرینی، رویکرد جدیدی برای بررسی نظام مند و جامع توسعه کارآفرینی در حوزه های مختلف مانند ورزش می باشد. هدف پژوهش حاضر، مرور پژوهش های کارآفرینی ورزشی ایران در محورهای شش گانه سیاست، بازار و دولت؛ محور حمایت و پشتیبانی؛ و محور سرمایه انسانی و مالی در این رویکرد می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل همه مقالات علمی پژوهشی چاپ شده (94مقاله) در حوزه کارآفرینی ورزشی از سال 1385 تا 1396 بودند که بر اساس واژگان کلیدی از پایگاه علمی سید و همچنین جستجو در سامانه 18 نشریه مرتبط برای دریافت جدیدترین مقالات، گردآوری شدند. سپس مقالات مرتبط با هر محور، بر اساس تحلیل سلسله مراتبی در سه سطح کلان، میانی و خرد طبقه بندی و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که در سطح کلان سرمایه گذاری و خصوصی سازی ورزش، تشکیل تعاونی های ورزشی و به ویژه فرهنگ سازمان های ورزشی ایران از پیشران های کارآفرینی در سطح کلان معرفی شده اند. در سطح میانی، ساختار سازمانی و یادگیری سازمانی؛ و به ویژه برنامه ریزی و محتوای آموزش مبتنی بر کارآفرینی در دانشگاه همراه با فناوری اطلاعات از عوامل اثرگذار بر فرآیند کارآفرینی ورزشی می باشند. در سطح خرد، متغیرهای مختلفی بر کارآفرینی در ورزش اثرگذار هستند که مهم ترین آن ویژگی های متنوع شخصیتی افراد می باشد. البته سرمایه گذاری و ریسک مالی؛ و مهارت های کارآفرینی و اجتماعی نیز مهم تلقی شده اند؛ بنابراین پیشنهاد می شود که در تحقیقات آتی، اثرات تعاملی متغیرهای مربوط به هریک از محورهای اکوسیستم کارآفرینی در ورزش بیشتر موردبررسی قرار گیرد. . .

آمار یکساله:  

بازدید 880

دانلود 738 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

COLETTE HENRY | FRANCES HILL | CLAIRE LEITCH

نشریه: 

EDUCATION AND TRAINING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  474
 • بازدید: 

  26779
 • دانلود: 

  31795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26779

دانلود 31795 استناد 474 مرجع 0
litScript