نتایج جستجو

21804

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2181

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  865
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

انرژی یکی از نهاده های مهم تولید محسوب می شود که همراه با سایر نهاده ها مانند کار و سرمایه در فرایند تولید سهیم می باشد. از طرفی، اکثر منابع انرژی دارای منشا فسیلی بوده و پایان پذیر می باشند و بنابر این، ویژگی اساسی پایان پذیری انرژی آن را از سایر نهاده های تولید متمایز می کند و ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی و بررسی امکان جانشین کردن سایر نهاده ها را با آن نمایان می سازد. تحلیل تقاضای انرژی در صنایع، همواره یکی از موضوعات مهم در تحقیقات اقتصادی است. این مساله برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق، به منظور تحلیل تقاضای نهاده ها از مدل های پویای نسل سوم استفاده شد تا سرعت تعدیل سرمایه در صنایع کارخانه ای نیز مشخص شود. با استفاده از فرم تابعی درجه دوم، این نتیجه گرفته شد که حذف یارانه حامل های انرژی در کوتاه مدت تاثیر زیادی در جهت کاهش تقاضای انرژی در صنایع خواهد داشت، ولی در بلندمدت از شدت این تاثیر کاسته خواهد شد. علاوه بر این، نتایج نشان دادند که سرعت تعدیل موجودی سرمایه در صنایع کارخانه ای ایران بسیار پایین می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 865

دانلود 216 استناد 0 مرجع 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  69-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  724
 • دانلود: 

  403
چکیده: 

شبکه برق آینده، با نفوذ بی سابقه منابع انرژی تجدیدپذیر، با عدم قطعیت های شدیدی روبه رو خواهد شد که ممکن است مشکلاتی را در بهره برداری از شبکه سبب شوند. ارزیابی عدم قطعیت عملکرد سیستم در این شبکه امری ضروری است؛ بنابراین، روش های بهره برداری سنتی با در نظر گرفتن قیود شبکه برق و گاز، ممکن است برای شبکه توزیع مانند ریزشبکه های چندحامل مناسب نباشند. این مقاله روش موثری برای بهینه سازی بهره برداری هم زمان زیرساخت های انرژی مختلف در یک محیط با عدم قطعیت های گوناگون را با در نظر گرفتن قیود شبکه ارائه کرده است. هدف این مقاله، مطالعه اثرات عدم قطعیت بر مدیریت بهینه این شبکه از ریزشبکه های چندحامل است. رفتار ناپایدار بارها، منابع تجدیدپذیر و قیمت برق در مدل پیش رو، براساس روش پخش بار احتمالاتی هم زمان چندحامل بررسی شده است. نتایج سیستم به صورت متغیرهای تصادفی استخراج شده اند؛ این متغیرها به شکل تابع توزیع تجمعی و احتمالی نمایش داده شده اند. در این مقاله، ریزشبکه های چندحامل، با شبکه بالادست مبادله می کنند و همچنین، مبادله انرژی بین ریزشبکه ها میسر است. شبیه سازی روی یک شبکه متشکل از سه ریزشبکه چندحاملی متصل به هم اعمال شده و نتایج، اثرگذاری روش پیشنهادی را تایید کرده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 724

دانلود 403 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  62
 • صفحات: 

  201-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1265
 • دانلود: 

  564
چکیده: 

روند قیمت های نسبی حامل های انرژی به ازای شاخص بهای عوامل تولید در اقتصاد ایران با بسیاری از کشورهای صنعتی و حتی صادرکننده انرژی همسویی ندارد. این روند ناشی از اعمال قیمت های حمایتی دولت در بازار حامل های انرژی بوده که سبب جانشینی حامل های انرژی به جای سایر نهاده های اولیه تولید (کار و سرمایه) گردیده است. اعمال قیمت های حمایتی که با پرداخت یارانه برای حامل های انرژی هرچند با هدف تقویت روند رشد اقتصادی، افزایش اشتغال وکنترل سطح عمومی قیمت ها بوده است، اما تحقق اهداف مذکور بر این اساس توسط آزمون های مختلف آماری و مشاهدات تجربی برای اقتصاد ایران تائید نگردید. لذا به منظور تبیین هدف سیاستگزار از تداوم اجرای سیاست حمایتی قیمت برای حامل های انرژی، فرضیه انطباق روند یارانه حامل های انرژی با ادوار سیاسی چرخه های تجاری اقتصاد ایران مطرح گردید، که با اتکای به مشاهدات تجربی و آزمون های آماری فرضیه مذکور تائید گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1265

دانلود 564 استناد 2 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  46-2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  669-685
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  887
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، مطالعه حاضر با هدف بررسی آثار اقتصادی-اجتماعی ناشی از اجرای این قانون انجام شد. بدین منظور ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 ایران تهیه و سپس، الگوی تعادل عمومی مطالعه تدوین گردید. با توجه به دو نرخی بودن قیمت بنزین و گازوییل، آثار هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی در قالب دو سناریو شبیه سازی شد. نتایج حاصل از اجرای سناریوهای دو گانه فوق، نشان دادند که هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، تقاضای نهاده های اولیه تولید، درآمد نهادهای اقتصادی-اجتماعی و از جمله خانوارها را کاهش می دهد. با توجه به اینکه خانوارهای شهری عرضه کننده اصلی نهاده های اولیه تولید هستند، درآمد آنها نسبت به خانوارهای روستایی و سه نهاد دیگر (دولت، شرکت های دولتی و غیردولتی) کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 887

دانلود 254 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فتحی فاطمه | بخشوده محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  91
 • صفحات: 

  159-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  671
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

در سال های اخیر، بحث واقعی شدن قیمت حامل های انرژی در ایران هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات انرژی بر را تحت تاثیر قرار داده است. بخش دام و طیور از زیر بخش کشاورزی ایران با افزایش قیمت انرژی به طور محسوسی متاثر می شود. در نتیجه این شوک، قیمت و مقدار عرضه و تقاضا در بازار مزرعه و خرده فروشی تحت تاثیر قرار می گیرد و رفاه عرضه کنندگان و مصرف کنندگان تغییر می نماید. در این مطالعه، آثار این سیاست بر بازار گوشت ایران با استفاده از الگوی چندبازاری جابه جایی تعادل (EDM) بررسی شد. سناریوهای افزایش 38، 50 و 300 درصدی قیمت حامل های انرژی در حالات تغییر تقاضا و عدم تغییر تقاضا در دو وضعیت مختلف افزایش تدریجی و یکباره قیمت انرژی، با ثابت بودن سایر شرایط، در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که با افزایش متفاوت تقاضای خرده فروشی گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو و گوساله در هر سناریو، کاهش رفاه تولیدکنندگان تا حد زیادی جبران می شود. مقایسه رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گوشت در نتیجه افزایش تدریجی و یکباره قیمت حامل های انرژی در سناریوهای درنظر گرفته شده حاکی از آن است که افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی کاهش رفاه کمتری را ایجاد می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 671

دانلود 257 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حائری یزدی آسیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  251-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  488
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

انرژی یکی از عوامل اصلی توسعة هر کشور محسوب میشود و تعیین و اجرای راهکارهای مناسب در کلیة حوزه های مربوط به انرژی تسهیل کنندة توسعة پایدار در کشور خواهد بود. یافتن راهکارهایی برای بهبود سبد حامل های انرژی در بخش حمل و نقل، به عنوان پر مصرف ترین بخش های انرژی کشور امری ضروری است. در این رهگذر استفاده از ابزار و چارچوب های سیاستگذاری نوین، که شرایط توسعه پایدار را مهیا می سازد پسندیده و مفید به نظر می رسد. توسعه پایدار بر سه ستون جامعه، اقتصاد، و محیط زیست استوار است، این نوشتار ضمن توجه به پیوستگی انرژی های مورد استفاده در بخش حمل و نقل از یک سو و پایداریِ توسعه کشور از سوی دیگر، بر لزوم تدوین سیاست گذاری کلان در این بخش تاکید می کند. علیرغم تشکیل نهادهایی در کشور برای سیاست گذاری در حوزه های انرژی و حمل و نقل مشاهده می شود اولاً نسبت به ارکان سه گانه توسعه پایدار کم توجهی شده است و ثانیاً نقش سیاست گذاری کلان به عنوان موضوعی راهبردی در دورنمای این نهادها به قدر کفایت استوار و سازمان یافته نیست. از این رو این نوشتار پیشنهاد تاسیس نهادی موقت تحت نام کارگروه های مطالعاتی را به وزارت راه و شهرسازی ارائه می نماید و این هدف را مد نظر دارد که در این کارگروه ها به ارزیابی فنی و اقتصادی، ارزیابی زیست محیطی و اجتماعی از منظر توسعه مطلوب و ماندگار، و نیز ارزیابی برنامه ریزی و مدیریتی سبد انرژی ترابری کشور پرداخته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 488

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

صادقی ابراهیم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  289-293
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  995
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

با استفاده از نظریه جرم موثر، ویژه مقادیر انرژی الکترونها و حفره ها در سیمهای کوانتومی با سطح مقطع مستطیلی و مربعی محاسبه شده است. در این تقریب ضمن ارائه شکل خاصی برای وابستگی مکانی جرم موثر حاملها، ارتفاع سد پتانسیل نیز محدود در نظر گرفته شده است. با استفاده از داده های موجود برای سیستم هایAs/InP In0.53  Ga0.47و GaAs/Ga0.63Al0.37As، ویژه مقادیر انرژی محاسبه و با نتایج به دست آمده از روشهای نظری دیگر مقایسه شده اند. جابه جایی انرژی نیز در سیم کوانتومی Ga0.47In0.53As/InP با روش فوق تعیین شده و با نتایج تجربی موجود مقایسه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 995

دانلود 254 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Amir V. | Azimian M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  139-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2578
 • دانلود: 

  1218
چکیده: 

The future distribution network comprising different ENERGY CARRIERS will include smallscale ENERGY resources (SSERs) and loads, known as a Networked multi-carrier microgrid (NMCMG). This concept not only leads to an efficient reduction in operation costs, but also encompasses the ENERGY transformation between gas and electric networks at combined nodes, as well as district heating networks. In this paper, the combined natural gas and electricity optimal power flow (GEOPF) is employed to represent the inter-area transmission networks. The optimal GEOPF of NMCMG, which is represented as an ENERGY hub system, is formulated as an optimization problem that is solved by applying a mixedinteger nonlinear programming (MINLP) technique. The proposed model is capable of minimizing the system costs by utilizing various sources and integrating the multiple-ENERGY infrastructures as well as handling the ENERGY management of the network. Simulations are performed on a system with three microgrids including combined heat and power (CHP), photovoltaic arrays, wind turbines, and ENERGY storages in order to fulfill the required multiple demands. In the proposed model, microgrids are in gridconnected mode in order to exchange power when required. The results of the simulation demonstrate that GEOPF guarantees the regulation of power demand and power transaction in the multi-carrier microgrid (MCMG) and the main grid.

آمار یکساله:  

بازدید 2578

دانلود 1218 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  91-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1450
 • دانلود: 

  349
چکیده: 

موضوع پرداخت یارانه ها و چگونگی تخصیص آنها در مواد  46و  47قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شده است. نوسانات قیمت جهانی نفت و تاثیر مستقیم آن بر بودجه کل کشور سبب شده تا طی سالیان اخیر پرداخت (و یا عدم پرداخت) یارانه های انرژی به یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات اقتصادی - سیاسی تبدیل شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرات تورمی ناشی از حذف یارانه انرژی با بکارگیری مدل داده - ستانده قیمتی انرژی می باشد. نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمت حاملهای انرژی پرهزینه تمامی بخشها اثر دارد؛ بگونه ای که این تاثیر در بخشهای صنایع محصولات معدنی غیرفلزی، جنگلداری، و صنایع تولید فرآورده های نفتی بیشتر از سایر بخشها به چشم می خورد و در میان حاملهای انرژی، اثرات تورمی افزایش قیمت برق بیش از سایر حاملها است. افزایش قیمت حاملهای انرژی باعث تغییرات قابل ملاحظه در متغیرهای اقتصاد کلان مانند هزینه های مصرفی خصوصی، هزینه های مصرفی دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، و صادرات می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1450

دانلود 349 استناد 4 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  67
 • صفحات: 

  125-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  830
 • دانلود: 

  236
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 830

دانلود 236 استناد 0 مرجع 0
litScript