نتایج جستجو

1104

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

111

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  201-211
تعامل: 
 • استنادات: 

  1240
 • بازدید: 

  2369
 • دانلود: 

  641
چکیده: 

مقدمه: همدردی نقش مهمی در ارتباط بیمار با پزشک یا دندانپزشک معالج وی بازی می کند. یکی از بیشترین ابزارهای مورد استفاده در ارزیابی همدردی پرسشنامه (Jefferson Scale of Physician EMPATHY-Health Professionals Version (JSPE-HP می باشد. از آنجا که این پرسشنامه تاکنون در ایران به کار برده نشده است، مطالعه حاضر با هدف استانداردسازی پرسشنامه JSPE-HP برای استفاده در جمعیت فارسی زبان انجام شد.روش: متن اصلی انگلیسی پرسشنامه JSPE-HP با روش مستقیم - معکوس به فارسی ترجمه شد. پایایی پرسشنامه بر روی 30 دانشجوی دندانپزشکی و پزشکی بررسی گردید. همچنین روایی و سنجش سازگاری درونی پرسشنامه بر روی 554 دانشجو ارزیابی شد.یافته ها:ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه JSPE-HP بالاتر از 0.7 گزارش گردید که در این زمینه عالی می باشد (0.83). ضریب Intra class correlation coefficient) ICC) در ارزیابی مجدد آزمون برابر 0.82 محاسبه گردید (ضریب اطمینان 95 درصد: 0.87-0.80). دانشجویان سال اول دندانپزشکی و پزشکی دارای نمره بالاتری نسبت به سایر دانشجویان بودند و این اختلاف معنی دار گزارش گردید (0.03=P). اختلاف معنی داری بین نمره دانشجویان دندانپزشکی و پزشکی وجود نداشت.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که ترجمه فارسی پرسشنامه JSPE-HP دارای روایی و پایایی مناسبی برای ارزیابی همدردی با بیمار در جامعه فارسی زبان می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2369

دانلود 641 استناد 1240 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

BARON COHEN S. | WHEELWRIGHT S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  163-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  52633
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 52633

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  141
 • بازدید: 

  776
 • دانلود: 

  20611
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 776

دانلود 20611 استناد 141 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KEEN S.

نشریه: 

NARRATIVE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  207-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  32705
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32705

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  693
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  49-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  8988
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8988

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  114-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2071
 • دانلود: 

  1208
چکیده: 

مقدمه: همدلی یکی از مولفه هایی است که در بهداشت روانی و روابط بین فردی تاثیر مهمی دارد. در برخی اختلال های روانی از جمله اختلال شخصیت ضداجتماعی، برخی انواع همدلی به علل مختلف کاهش می یابد. پژوهش حاضر به منظور مقایسه ی همدلی شناختی و عاطفی دو گروه دارای سبک شخصیت جرات ورز و افراد با سبک شخصیت ضداجتماعی انجام شد.روش: نوع پژوهش، نظری یا بنیادی و روش پژوهش پس رویدادی بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه یدانشجویان مشغول به تحصیل سال تحصیلی 95-96 دانشگاه بین المللی امام خمینی تشکیل می دادند. به عنوان نمونه ی آماری، از این تعداد، با شیوه ی نمونه گیری قضاوتی، 30 نفر با سبک شخصیت جرات ورز و 30 نفر با سبک شخصیت ضد اجتماعی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه های ادراک خود تونند، پرسش نامه ی چندمحوری بالینی میلون، بهره ی همدلی و همدلی عاطفی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر آمار توصیفی مانند میانگین، آمار استنباطی (آزمون t، تحلیل واریانس چندمتغیره) هم به کار رفت.یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که همدلی عاطفی در افراد دارای سبک شخصیت ضداجتماعی،کمتر از افراد جرات ورز است و همدلی شناختی در دو گروه تفاوتی ندارد.نتیجه گیری: علت کم بودن همدلی عاطفی در افراد دارای سبک شخصیت ضداجتماعی را می توان در نابهجاری های مغزی و دلیل درک نادرست هیجان ها از چهره و جرات ورزی و همدلی عاطفی کم در افراد دارای سبک شخصیت ضداجتماعی را در سبک دلبستگی ناایمن آنها جست و جو کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2071

دانلود 1208 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ZEIGHAMI REZA | RAFIEI FOROUGH | PARVIZI SORUR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  232692
 • دانلود: 

  30016
چکیده: 

Introduction: EMPATHY appears to be an important concept in the interpersonal repertoire of nurses. A number of definitions and models of EMPATHY are available in the literature. The aim of this paper was to analyze the concept of EMPATHY using Rodger's evolutionary concept analysisMethod: Keywords of EMPATHY and nursing were searched in Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), ProQuest, PsycINFO, Social Sciences Index, ScienceDirect, Scopus, and Medline databases. Articles published during the last 15 years in any of these databases were examined. Rodger's evolutionary concept analysis was used to identify major themes, areas of agreement and disagreement across disciplines, changes in the concept over time, and emerging trends.Results: Five conceptualizations of EMPATHY including EMPATHY as a human trait, EMPATHY as a professional state, EMPATHY as a communication process, EMPATHY as caring, and EMPATHY as a special relationship were revealed.Conclusion: Nursing, as a profession, must have an independent analysis of EMPATHY in its context.

آمار یکساله:  

بازدید 232692

دانلود 30016 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نبئی مینا | فهیمی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  255-289
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  252
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

همدلی، یکی از مهارت های دهگانه زندگی در تعریف سازمان جهانی بهداشت است. در پژوهش حاضر، با تکیه بر این مهارت، شخصیت های شاهنامه فردوسی مورد واکاوی روان شناختی قرارگرفته و از این رهگذر، انواع همدلی در این اثر ارزشمند بررسی شده است. این که مفهوم مهارت همدلی در علم روان شناسی چیست؛ چه کسانی در کدام سبک رفتاری و به چه علت بیشتر از دیگران از این مهارت برخوردارند و این که همه همدلی های شاهنامه حقیقی و موثرند یا خیر، از مباحث محوری این نوشتار است. با نگاهی در شاهنامه، درمی یابیم وزیران و مشاوران، پرستندگان (خدمتکاران) و اعضای خانواده شاهان و پهلوانان بیشترین نقش های همدلانه را در این اثر ماندگار دارند. همدلی ها گاهی، حمایتی و مهرورزانه هستند و گاه، از حالت حمایتی، به مصلحتی تبدیل می شوند و گاه، برای رد درخواستی ناروا اتفاق می افتند. در شاهنامه، کسانی که سبک ارتباطی آنها جراتمندانه است، معمولا با دیگران همدلی بهتری دارند؛ زیرا بیان و رفتاری سالم، قاطع و مناسب دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 252

دانلود 223 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  517-540
تعامل: 
 • استنادات: 

  480
 • بازدید: 

  5237
 • دانلود: 

  32895
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5237

دانلود 32895 استناد 480 مرجع 0
نویسندگان: 

ALBIERO P. | MATRICARDI G.

نشریه: 

JOURNAL OF ADOLESCENTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  393-408
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  34052
 • دانلود: 

  27754
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 34052

دانلود 27754 استناد 454 مرجع 0
litScript