نتایج جستجو

60206

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6021

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MURRY C.E. | KELLER G.

نشریه: 

CELL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  132
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  661-680
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  37569
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 37569

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

LANNETT EDWARDS J. | EBERHARD D. | LIVINGSTON T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  83-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  914
 • بازدید: 

  34079
 • دانلود: 

  28405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 34079

دانلود 28405 استناد 914 مرجع 0
نویسندگان: 

DAVEY M.G. | TICKLE C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  117
 • شماره: 

  1-4
 • صفحات: 

  231-239
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  23581
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23581

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

TOLEDANO M.A.N.

نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  17-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63402
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

The epithelial to mesenchymal transition (EMT) converts epithelial cells into migratory and invasive cells and is a fundamental event in morphogenesis. Indeed, with the exception of ectodermal derivatives, notably the central nervous system and the epidermis, all vertebrate tissues are the result of one or several rounds of epithelial-mesenchymal transitions. In the embryo proper, the first EMT event occurs at gastrulation, when a subset of cells undergoes EMT to internalize and generate the mesoderm and the endoderm.Among the transcription factors that trigger bona fide EMTs, Snail genes are a good example to understand this process. Their role in DEVELOPMENT ranges from the subdivision of the early embryo into two main territories -ectodermal and mesendodermal- to the delamination of the neural crest and the formation of the heart valves. In addition to the induction of EMT, Snail can also control the cell proliferation and cell survival. I will discuss the roles of Snail genes during EMBRYONIC DEVELOPMENT and the effects of Snail deregulation both during the definition of EMBRYONIC territories and during organ DEVELOPMENT. As such, embryos with defective Snail at early stages cannot progress through gastrulation and an excess of Snail function during bone DEVELOPMENT leads to achondroplasia, the most common form of dwarfism in humans.

آمار یکساله:  

بازدید 63402

دانلود 30995 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  33-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  717
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

لقاح آزمایشگاهی یکی از روشهای عمده جهت تولید دامهای با ارزش ژنتیکی برتر می باشد. در بررسی حاضر به منظور انجام فرآیند لقاح آزمایشگاهی از تخمدان گاومیشهای کشتار شده جهت استحصال اووسیت استفاده گردید و با توجه به مشخصات سلولهای کومولوسی، اووسیت ها به چهار دسته تقسیم شدند. اووسیت های قابل کشت، در محیط کشت Ham’s F10 که با 10 درصد سرم گاومیش فحل تکمیل شده بود، در حرارت 39 درجه سانتیگراد در انکوباتور با 5 درصد گاز دی اکسیدکربن کشت شدند. پس از طی 20 ساعت از کشت، اووسیت ها با استفاده از اسپرمهای قابلیت یابی شده لقاح یافتند. به منظور پیشرفت مراحل اولیه رشد، اووسیت های لقاح یافته به محیطهای تازه انتقال داده شدند. نتایج نشان داد که 79.6 درصد اووسیت های قابل کشت، بالغ شده و 31.7 درصد اووسیت های لقاح یافته، تسهیم یافتند.

آمار یکساله:  

بازدید 717

دانلود 228 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

GHOSH D. | YAN X. | TIAN Q.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  87
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  182-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  17740
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17740

دانلود 27569 استناد 453 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KUBO A. | SHINOZAKI K.

نشریه: 

DEVELOPMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  131
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1651-1662
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  21745
 • دانلود: 

  27661
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21745

دانلود 27661 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

DORTAJ H. | ANVARI M. | YADEGARI M. | ABBASI A. | HOSSEINI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  98-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31253
 • دانلود: 

  28102
چکیده: 

Background: Acrylamide (ACR) according to the method of cooking foods is increasingly used and its adverse effects on multiple organ systems have been described sporadically in the literature. This substance can be found in foods that are consumed annually worldwide, such as crisps, bread, biscuits. The purpose of this study was to evaluate the effects of ACR on DEVELOPMENT.Methods: Inthis study 20 adult female Wistar rats weighing 180 gr and aged two months were used. Animals were randomly divided into four groups. Female pregnant rats were orally administered 10 mg/kg ACR and/or 200 mg/kg vitamin C (vit C). Pregnant rats were sacrificed on the 15th day of gestation and mother’s weight was measured. After that, their fetuses were taken out and were evaluated for fetus number, weight, crown-rump length (CRL). Data were analyzed by SPSS software and by ANOVA and LSD Test. P<0.05 considered as statistically significant.Results: The results showed that ACR decreased fetal weight and CRL, but this reduction in weight P0/001 and the number of embryos with P<0.05 was significant.Conclusion: ACR exhibits a harmful effect on the DEVELOPMENT, which may be prevented by administration of vit C as an anti oxidant.

آمار یکساله:  

بازدید 31253

دانلود 28102 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHAN W.H. | SHIAO N.H.

نشریه: 

ACTA PHARMACOLOGY SINICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  259-266
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  22348
 • دانلود: 

  28126
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22348

دانلود 28126 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  5-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  850
 • دانلود: 

  312
چکیده: 

مسیر تکاملی داخل رحمی انسان، بخصوص در دوران رویانی (مورفوژنز) بسیار پیچیده است؛ به طوری که با دخالت و وارد عمل شدن تعداد بی شماری از عوامل شیمیایی و فیزیکی و مراکز تنظیم کننده قسمتهای مختلف بدن، تکامل می یابد. فعالیت بسیاری از موارد فوق بسیار بحرانی و علت آنها وقوع بسیار کوتاه یا عدم تکرار آنها می باشد؛ علاوه بر این ممکن است حساسیت نسبت به ناهنجاری زاهای بسیاری نیز داشته باشند. این مراحل که به نام «مراحل بحرانی تکامل» نامیده می شود، طی سه دهه قبل مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تمرکز بر روی تاثیر مواد مختلف ناهنجاری زا طی دورانهای بحرانی بارداری بوده است. در این مقاله مروری، برخی از وقایع مولکولی دورانهای مختلف زندگی داخل جنینی بررسی شده است و زمانهای بحرانی و مولکول های درگیر در برخی از قسمتهای بدن از جمله گلیکوکانجوگیت ها، مورفوژن ها و... نیز شرح داده شده اند. تاکید بر این است که شناخت این مراحل بحرانی کمک خواهد کرد که به اشخاص باردار راهنماییهای لازم ارایه شود تا از مصرف بی رویه برخی داروها و مواد شیمیایی در این دوران خودداری نمایند، به این امید که از بروز بسیاری از ناهنجاریهای مادرزادی نیز جلوگیری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 850

دانلود 312 استناد 0 مرجع 0
litScript