نتایج جستجو

3

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  104-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  909
 • دانلود: 

  201
کلیدواژه: 
چکیده: 

معمولا اندازه گیری آنتی بادیهای ضد گلبول قرمز به روش آزمون کومبس غیر مستقیم انجام می شود اما حساسیت این آزمون تا اندازه ای محدود بوده و ارزیابی تیتر آن نیز بسیار وابسته به فرد آزمایش کننده است. اخیرا نوع تغییر یافته ای از روش ELISA در شناسایی آنتی بادیهای ضد گلبول قرمز گزارش شده است. این روش آزمون آنتی گلبولین وابسته به آنزیم (Enzyme-Linked Anti-globulin Test) نامیده می شود. در این مطالعه سعی ما بر این است تا ضمن بررسی پارامترهای آنالیتیک این تکنیک، آن را با تکنیک متداول کومبس یا (Direct Anti- globulin Test) DAT مقایسه نماییم.نتایج ما نشان می دهد که ایجاد برخی تغییرات در تکنیک ELAT این روش را جهت استفاده روزمره، قابل اجرا و ساده تر می سازد. این روش با ضریب تغییرات 5.21% و 9.08% به ترتیب برای آزمونهای انجام شده در یک روز و روزهای متفاوت از تکرارپذیری مناسبی برخوردار است و حداقل 16 بار حساس تر از روش DAT است. اندازه گیری D Anti- همبستگی قابل قبولی (R=0.88) را بین ELAT  و DAT نشان داد. بنابراین این روش می تواند در ارزیابی دقیق تر مادران آلوایمیونیزه و بیماران مبتلا به آنمی همولیتیک مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر از این روش می توان در ارزیابی فرآورده دارویی Anti-Rho(D) به طور دقیق میزان ایمونو گلوبولین IgG را تعیین نمود

آمار یکساله:  

بازدید 909

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  66-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  798
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

ایمونوگلوبولین Anti-Rh (D) جهت پیشگیری از تولید آنتی بادی های Anti-Rh در افراد با Rh منفی که در معرض گلبولهای قرمز Rh مثبت قرارگرفته اند؛ استفاده می شود. فرایندهای تخلیص و آماده سازی این نوع فراورده تاثیر مستقیم بر طول عمر آن دارد. از طرفی با توجه به آن که محلولهای رقیق پروتئینی خارج شده از ستونهای کروماتوگرافی به علت اتصال به سطوح و تجزیه به زیر واحدهای متشکله، پایدار نیستند؛ لذا معمولا بعد از استخراج نیاز به تغلیظ دارند. هدف از این مطالعه تغلیظ فرآورده (Anti-Rh(D با استفاده از سیستم اولترافیلتراسیون وبررسی شرایط مناسب برای فرایند تغلیظ است.مواد و روش کار: جهت مطالعه پارامترهای مختلف موثر در تغلیظ ایمونوگلوبولین (Anti-Rh (D توسط روش اولترافیلتراسیون، مقدار 100ml فرآورده خالص شده، به همراه گلایسین 0.3M و غلظت های مختلف سوکروز(90mM و60،30) به وسیله سیستم Minitan-S که فیلتر آن از نوع Polysulfon با cut off معادل 30000 دالتون است؛ به مدت 50 دقیقه و تا حجم 27ml، تغلیظ شد. روش جریان آب تمیز جهت تعیین سرعت مناسب پمپ، روش برادفورد جهت تعین پروتئین تام موجود در محلولی که از فیلتر عبور کرده، روش SRID (Single Radial Immunodiffusion) جهت بررسی میزان IgG تام نمونه، قبل و بعد از تغلیظ، ژل فیلتراسیون برای بررسی میزان مولکولهای IgG تجمع یافته و شکسته شده و روشEnzyme-Linked Antiglobulin Test (ELAT) جهت تعیین میزان IgG اختصاصی (Anti-Rh (D مورد استفاده قرار گرفت.نتایج: نتایج نشان داد که تحت شرایط ذکر شده، تقریبا مقدار بسیار ناچیزی پروتئین از فیلتر عبور می کند که می توان از آن صرف نظر نمود. غلظت IgG تام نیز قبل و بعد از تغلیظ تقریبا یکسان است. در روش ژل فیلتراسیون وبا استفاده از ستون سفادکس G-200، میزان مولکول های تجمع یافته و شکسته شده در نمونه تغلیظ شده IgG، به ترتیب 2.3 و 2.5 درصد و IgG مونومرنیز، 95 درصد به دست آمد. بررسی میزان Anti-Rh (D) نمونه های اولترافیلتر شده تحت فرمولاسیونهای مختلف توسط روش ELAT نیز، بیانگر آن بود که در نمونه تغلیظ شده و بدون فرمولاسیون (Anti-Rh (D به میزان 8.2% کاهش یافته است. در فرمولاسیون هایی که حاوی 0.3M گلایسین و30، 60 و 90mM سوکروز در بافر سدیم- پتاسیم فسفات 7.5pH 25mM است به ترتیب 1.6%، 0.75 و 2.3% کاهش در میزان Anti-Rh (D) مشاهده شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، که سیستم اولترافیلتراسیون تحت شرایط ذکر شده برای تغلیظ (Anti-Rh(D روشی مناسب است. به منظور جلوگیری از دناتوراسیون پروتئین تحت فشار سیستم اولترافیلتراسیون در طی فرایند تغلیظ، مطلوب است که پایدارکننده هائی همچون گلایسین و سوکروز را قبل از عمل تغلیظ به فراورده اضافه نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 798

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (37)
 • صفحات: 

  55-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60042
 • دانلود: 

  29719
چکیده: 

Objective: Anti-Rh D IgG is used for the prevention of anti-D antibody production in Rh- individuals who have been exposed to Rh+ red blood cells. The stability of IgG preparations as a solution is low, with a shelf life of a year or more. Formulation of anti-Rh D IgG as a lyophilized preparation would decrease its degradation rate and increases its shelf life. The objective of this study was to formulate the anti-Rh D as a lyophilized preparation using different formulations and optimize the lyophilization processes. Materials and Methods: The effect of various formulations on the stability of anti-Rh D was evaluated using accelerated stability test.  In this method the amount of transmittance (T %) at 585 nm for the lyophilized preparations had inverse rELATionship with aggregation of anti-Rh D. To improve stability, the most stable formulation was selected and different concentrations of sucrose in the presence of sodium-potassium phosphate buffer 25 mM pH 7.5. Then, the bioactivity was determined, using the ELAT test and also, the amount of moisture measured in this formulation.Results; Among different formulations, the one with anti-Rh D 5 mg/ml, tween 80 0.1%, glycine 0.15 M, manitol 7% and sucrose 60 mM in sodium-potassium phosphate buffer 25 mM pH 7.5 was the most stable formulation (P<0.05). The result of biological test of ELAT showed that bioactivity of more than 93% meets the requirement set by British Pharmacopoeia. The amount of moisture measured in this formulation was less than 3%.Conclusion:It was concluded that this formulation could be introduced as a candidate for the formulation of anti-Rh D in a lyophilized dosage form.

آمار یکساله:  

بازدید 60042

دانلود 29719 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
litScript