نتایج جستجو

67362

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6737

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

TEIMOURI YANSARI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  221-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63251
 • دانلود: 

  42567
چکیده: 

In order to determine of physical characteristics of rice straw as an EFFECTIVE source of fiber in ruminants, alfalfa hay, four varieties of rice straw (Taroum Neda, Taroum Neamat, Taroum Sangi, and Asgari), and four rations that contained four varieties of rice straws were investigated. The chemical (dry matter (DM), organic matter (OM), neutral detergent fiber (NDF), nonfiber carbohydrates (NFC) and crude protein (CP)), and physical characteristics (bulk density, water holding capacity (WHC), and soluble and insoluble DM and ash of samples, kinetics of hydration and change in functional specific gravity (FSG) and feed particle size, physically EFFECTIVE factor (pef)) of forages and total mixed ration (TMR) were determined. Except on ether extract and ash content, the DM, OM, NDF, NFC, and CP content of four rice straw and rations were similar but there was different among alfalfa and rice straws. The rice straws had a bulk density lesser than alfalfa. However, TMR had a similar bulk density, WHC, hydration rate, insoluble DM and ash and greater than alfalfa hay. Alfalfa had lesser WHC than rice straws and there were not different in straws. The soluble DM and FSG of rice straws were similar and lesser than those of alfalfa hay. The TMR had similar physical characteristics. Alfalfa hay had greater FSG than rice straw at all incubation times. Four rice straws and four rations were similar in in degradable NDF (iNDF) and total tract NDF digestibility (TTNDFD). Results showed that regardless the system, rice straws were similar in physically EFFECTIVEness and physically more EFFECTIVE than alfalfa because of having greater NDF and iNDF content, geometric mean and pef than al-falfa.

آمار یکساله:  

بازدید 63251

دانلود 42567 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صالحی مهناز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2 (پی آیند 75) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  86-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  914
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

برای تعیین اثر تغییرات فصل روی خصوصیات الیاف پشم، تعداد 58 راس شیشک ماده نژاد بلوچی از ایستگاه عباس آباد مشهد انتخاب و در دو سال متوالی از ناحیه پهلوی راست نمونه الیاف برداشت شد. تغییرات وزن پشم بهاره و پاییزه، طول دسته الیاف، طول الیاف، قطر، استحکام یا تناسیتی و بار پارگی دسته الیاف با استفاده از مدل Repeated measurment در نرم افزار SAS محاسبه شد. بیشترین وزن بیده به ترتیب در یک، دوسالگی و سپس برگی (07/0±12/2، 061/0±98/1، 03/0±15/1 کیلوگرم) به دست آمد. پشم بهاره در سه سالگی بیش از یک سالگی (08/0±23/2 و 04/0±78/1 کیلوگرم) و یک سالگی بیش از دو سالگی (04/0±78/1 و 07/0±63/1 کیلوگرم) بود. بین طول دسته الیاف نواحی شانه، پهلو و کپل در پشم بهاره و پاییزه و سنین مختلف اختلاف معنی دار وجود داشت (001/0>p)، به طوری که طول دسته الیاف در ناحیه کپل در پشم بهاره و پاییزه برای سنین 1 تا 3 سال از سایر نواحی بلندتر بود به ترتیب طول دسته الیاف شانه، پهلو و کپل دربیده پاییزه یک سالگی (17/0±5، 17/0±14/5، 17/0± 7/5 سانتی متر)، بیده بهاره دوسالگی (17/0±02/8، 18/0 ±9/6، 18/0±76/8 سانتی متر)، بیده پاییزه دوسالگی (17/0±7/4، 18/0±8/4، 17/0±6/5 سانتی متر) و بیده بهاره سه سالگی (18/0±8/9، 17/0±9/8 و 18/0±8/9 ساتنی متر) بود. طول الیاف در دو روش اندازه گیری اوتر و بارب در پشم بهاره و پاییزه و سه سن با هم تفاوت معنی دار داشت (001/0>p). قطر الیاف در پشم پاییزه گوسفندان یک ساله (3/0±2/33 میکرن) بیش از قطر پشم بهاره سه ساله ها و دوساله ها به ترتیب (3/0±8/26 و 4/0±8/26 میکرن) و نیز قطر الیاف پشم پاییزه دو ساله ها (3/0±5/24 میکرن) بود (005/0>p). ولی به طور کل میانگین قطر الیاف پشم پاییزه بیش از بهاره مشاهده شد. ضریب تغییرات قطر الیاف در پشم پاییزه بیش از بهاره بود. تناسیتی پشم بهاره سه ساله ها بیش از پشم پاییزه و بهاره دو ساله ها و پشم پاییزه یک ساله ها و به ترتیب (2/0±6/5، 2/0±4/4، 25/0±01/4 و 2/0±6/3 گرم نیرو/تکس) و بارپارگی آنها (2/0±8/4، 2/0±8/3، 2/±8/2 و 2/0±25/2 کیلوگرم نیرو) بود و با هم اختلاف معنی دار داشت (001/0>p).

آمار یکساله:  

بازدید 914

دانلود 232 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صالحی منصور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2 (پی آیند 75) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  135-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1224
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

به منظور کاهش هزینه پرورش گوساله و استفاده بهینه از شیر و جلوگیری از عوارض مصرف بی رویه شیر توسط گوساله ها در دامداریهای سنتی و نیمه صنعتی، امکان کاهش مدت زمان و مقدار مصرف شیر روزانه گوساله ها، در روستاهای منطقه گلپایگان مورد بررسی قرار گرفت. افزایش فروش شیر توسط دامدار با کاهش سهم گوساله در مصرف شیر تولیدی، تشویق و ترویج مصرف جیره آغازین ارزانتر از شیر در تغذیه گوساله های شیرخوار، کاهش اختلالات گوارشی در گوساله ها، کاهش افت وزن گوساله در هنگام قطع شیر، ترویج زود از شیرگیری در گاوداریهای منطقه از علل دیگر اجرای طرح با هدف کمک به اقتصاد خانوار روستایی و تولید ملی بوده است. ضمنا میانگین مدت مصرف شیر توسط گوساله ها در گاوداری های منطقه قبل از اجرای طرح 105 روز بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1224

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (44)
 • صفحات: 

  649-663
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 33 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

BRENNAN C.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  560-570
تعامل: 
 • استنادات: 

  460
 • بازدید: 

  2600
 • دانلود: 

  29056
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2600

دانلود 29056 استناد 460 مرجع 0
نویسندگان: 

Angra s.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1 (TRANSACTIONS A: Basics)
 • صفحات: 

  164-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42736
 • دانلود: 

  29725
چکیده: 

FIBRE metal laminates (FMLs) have appeared as the most suitable materials for shipbuilding, aeronautical and aerospace applications due to their superior mechanical properties over traditional materials. In this paper, degradation in flexural and impact properties of glass FIBRE/epoxy composite (GF/E composite) and stainless steel glass FIBRE/epoxy FIBRE metal laminate (SS FML) due to hygrothermal conditioning has been investigated for marine applications. Hand lay-up process was used for specimen preparation according to ASTM standards. Distilled water and seawater were used for hygrothermal conditioning at 40° C and 70° C for three months. The three point bend test was performed on universal testing machine using a three point bend fixture. The pendulum type impact testing machine was used to perform Izod impact test. Due to the preventive action of outer stainless steel layers against moisture ingestion, the reduction in mechanical properties of SS FML was less as compared to GF/E composite. SS FML and GF/E composite exhibited low moisture absorption rate in seawater at both temperatures as high salt content in seawater reduces the moisture diffusion process into the composite matrix.

آمار یکساله:  

بازدید 42736

دانلود 29725 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Li Zhuo | Li Yingzhe | Cheng Junmei | Lu Xingye | Yang Yihan

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  361-367
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  5038
چکیده: 

Basalt FIBRE (BF)/acrylonitrile–, butadiene rubber (NBR) composites with various BF contents and orientations were prepared, and the curing, physical and mechanical properties and wear performance under block-on-ring abrasion conditions were evaluated. The results showed that the curing time was not obviously affected by the BFs. The addition of BFs increased the hardness but had negative influence on the tensile/tear strength of the NBR composites, especially when the BFs were oriented perpendicular to the tensile/tear direction with a high content, which should be due to the weak connection between the BFs and the rubber matrix. The coefficient of friction (COF) of the composites decreased significantly when BFs were added, whereas the content (3–, 30 phr) and the orientation of the FIBREs did not mainly affect the COF. Both parallel-and perpendicular-oriented BFs were EFFECTIVE at improving the wear resistance of the composites, and the former showed a better effect. With the BF content increase, the wear rate initially decreased and then remained basically stable. The COF and wear rate of the composites decreased by 27% and 35% when 12 phr BFs were added in a parallel direction. The excessive BFs, especially the perpendicularly-oriented BFs, led to fracture of the worn surface due to the abrasive grain wear caused by the crushed FIBREs.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 5038 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  267-276
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  2442
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2442

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  70-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  547
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

در این تحقیق شکل الیاف در شیار جعبه سیستم ریسندگی جعبه ای و رتبه بندی آن ها مورد مطالعه قرار گرفته است. شکل الیاف را میتوان با فراوانی شکل رتبه های مختلف، آماره آرایش الیاف (S1) و یا شاخص ارائه طولی (SE) بررسی نمود. هدف مقایسه رابطه شاخص S1 و فراوانی رتبه بندی شکل الیاف با شاخص SE می باشد.ابتدا کمی فتیله حاوی لیف ردیاب به دستگاه تغذیه شده و الیاف تجمع یافته در شیار جعبه توسط یک پویشگر به تصویر با فرمت BMP تبدیل شد. تصویر حاصل توسط برنامه نوشته شده در محیط متلب مورد پردازش قرار گرفته و دو پارامتر عددی شاخص های S1 و SE از آن استخراج گردید. شاخص های S1 و SE و رتبه شکل الیاف برای 600 لیف محاسبه و رابطه درجه 2 بین شاخص هایS1 و SE با ضریب همبستگی حداقل 6.95 درصد برای رتبه های مختلف شکل الیاف بدست آمد.نتایج نشان داد که برای سهولت در تشخیص تغییر شکل الیاف در ساختار نخ یا در محل دیگر می توان فقط دسته بندی شکل الیاف و فراوانی آن ها را در کلاس های مختلف به عنوان پارامتر موثر در ساختمان نخ اندازه گیری نموده و از اندازه گیری شاخص های S1 و SE که دارای پیچیدگی های محاسباتی می باشند صرف نظر نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 547

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ADAMS R.D. | SINGH M.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  797-814
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  24784
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24784

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
litScript