نتایج جستجو

753

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

76

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

OVIEDO C. | RODRIGUEZ J.

نشریه: 

QUIMICA NOVA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  901-905
تعامل: 
 • استنادات: 

  374
 • بازدید: 

  23131
 • دانلود: 

  14059
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23131

دانلود 14059 استناد 374 مرجع 0
نویسندگان: 

TFAYLI ARAFAT | GADDE LAXMI | SHAMSEDDIN ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  189-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61930
 • دانلود: 

  21532
کلیدواژه: 
چکیده: 

Pseudo-neutropenia is a rare phenomenon and has no physiologic consequences, 1-7 however, it may lead to multiple unnecessary tests if not recognized.8 A 20-year-old woman with no significant past medical history presented to her primary care physician with symptoms of an upper respiratory tract infection. Complete blood count (CBC) performed the same day revealed a white blood cell (WBC) count of 3.7×109/L with a differential of 53% neutrophils, 30% lymphocytes, 17% monocytes and less than 1% eosinophils and basophils; hemoglobin of 12.6 g/mL and platelet count of 168×109/L. The patient completed a course of azithromycin with resolution of her symptoms. Two weeks after the first CBC, a repeat CBC was obtained to monitor her WBC. This second test revealed a WBC count of 3.6×109/L with no changes in the other parameters. The patient was referred to a hematologist for further evaluation of her apparent neutropenia.

آمار یکساله:  

بازدید 61930

دانلود 21532 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عسگری راضیه | آیتی بیتا

نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3 (مسلسل 97)
 • صفحات: 

  19-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  750
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

در این پژوهش اثر اسکاونجر حفره EDTA در تسریع رنگبری رنگزای آبی مستقیم 71 به عنوان یک آلاینده سخت تجزیه پذیر در فرایند فتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم پوشش داده شده بر بستر سیمانی بررسی شد. با استفاده از 0.03 مولار EDTA، 75 میلی گرم در لیتر رنگزا در pH برابر 6، تحت تابش لامپ60 UV-C  وات طی مدت زمان 75 دقیقه رنگبری شد. این در حالی است که رنگزا تحت این شرایط و بدون حضور اسکاونجر در مدت زمان 225 دقیقه حذف شد، به این ترتیب اثر تسریع کنندگی این اسکاونجر تایید شد. سینتیک فرایند فتوکاتالیستی در حضور EDTA مرتبه اول با ثابت واکنش 0.05 بر دقیقه به دست آمد که 2.5 برابر سرعت واکنش بدون اسکاونجر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 750

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  11-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  804
 • دانلود: 

  472
چکیده: 

هدف: ارزیابی اثر اصلاحات مختلف محیط کشت (synthetic oviductal fluid) SOF بر توان تکوین آزمایشگاهی جنین های گاو.مواد و روش ها: اووسیت های گاو پس از انجام بلوغ و لقاح آزمایشگاهی به طور تصادفی برای مدت 9 روز در محیط های حاصل از اصلاحات محیط SOF برای بررسی آثار گلوکز، سرم و EDTA کشت داده شدند.یافته ها: درصد کلیواژ گروه های مختلف تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت. با این وجود، میزان تکوین بلاستوسیست و شکوفایی روز 7 و 8 گروه SOF C (به ترتیب 51.3، 43.0 و 83.8) به طور معنی داری بالاتر از دیگر گروه ها بود. از طرفی گلوکز دارای اثر بهبود نسبی و همچنین EDTA طی مرحله اولیه کشت باعث کاهش چشمگیر تکوین جنین ها شدند.نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان داد که اصلاحات مناسب در سیستم کشت متوالی SOF منجر به افزایش چشمگیر تکوین جنین خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 804

دانلود 472 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کوزه کنانی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  110-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1452
 • دانلود: 

  191
کلیدواژه: 
چکیده: 

سابقه و هدف: هدف از این تحقیق مقایسه نحوه اثر 2 ترکیب اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) و اتیلن گلیکول تترا استیک اسید (EGTA) در حذف Smear layer توسط میکروسکوپ الکترونی بود.مواد و روشها: 28 عدد دندان دائمی و تک ریشه کشیده شده انسان انتخاب و پس از تراش حفره دسترسی، تا فایل شماره 60 اینسترومنت گردیدند.  4عدد از دندانها بعنوان شاهد در نظر گرفته شدند و بقیه دندانها به 2 گروه 12 تایی تقسیم شدند. بعد ازinstrumentation ، کانالهای ریشه مربوط به گروه اول توسط 10 میلی لیتر محلول EDTA با غلظت 17% و گروه دوم توسط 10 میلی لیتر محلول EGTA با غلظت17%  بمدت 2 دقیقه شستشو داده شدند. سپس هر 2 گروه توسط 10 میلی لیتر محلول سدیم هیپو کلرایت 5% شستشو شدند. دندانهای گروه شاهد صرف توسط 10 میلی لیتر محلول سدیم هیپو کلرایت 5% شستشو داده شدند. بعد از انجام این مراحل توسط دیسک الماسی در دندانها، برشهای طولی ایجاد گردید و نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها Smear laye :بطور کامل در نمونه هایی که توسط EDTA+Naocl شستشو گردیده بودند حذف شده بود ولی ماده فوق باعث تخریب یا Erosion توبولهای عاجی شده بود. EDGA نیز بودن آنکه باعث Erosion توبولهای عاجی شود در حذف Smear layer  موفق بود.نتیجه گیری: از مطالعه فوق چنین نتیجه گیری شد که از EGTA نیز می توان بجای EDTA برای حذف محافظه کارانه تر Smear layer  استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1452

دانلود 191 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  56-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  871
 • دانلود: 

  404
چکیده: 

سابقه و هدف: بیماریهای عروق کرونر از مهمترین علل مرگ و میر در تمام دنیا است. تلاش برای کنترل این بیماری از اولویت های اصلی سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت و درمانی تمامی کشورها است. این مطالعه نیز به منظور بررسی اثر Ethylendiamin Tetra acetic Acid (EDTA) بر فرآیند آترواسکلروز عروق کرونر در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران طراحی و به انجام رسید.مواد و روشها: مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفی صورت گرفت. بیماران کرونری که نامزد مناسبی برای بازسازی مکانیکی عروق (Revascularization) نبودند، وارد مطالعه شدند. داده های زیر قبل و بعد از یک دوره درمانی سه ماهه ثبت شد: وضعیت دموگرافیک، وضعیت بالینی(Functional class) ، نتیجه آزمون ورزش، اکوکاردیوگرافی و آنژیوگرافی کرونر. در هر دوره درمان، 25 مورد انفوزیون، به صورت هفته ای 2 تزریق به انجام رسید. در نهایت با استفاده از آزمون Paired T test MC nemar میانگین ها قبل و بعد از درمان، مقایسه شد.یافته ها: از 14 بیمار که تحت مطالعه قرار گرفتند (با توجه به گرانی دارو و مشکل تهیه دارو در ایران و آنژیوگرافی بعد از اتمام دارو، تعداد بیماران مورر مطالعه محدود می باشد)، هیچ عارضه مهم دارویی دیده نشد. اثر EDTA بر وضعیت بالینی بیماران، کسر جهشی بطن چپ Left Ventricvlar Ejection Fraction (LVEF) مفید و معنی دار تلقی گردید (P<0.05)، درحالی که علی رغم اثرات مثبت این دارو بر ظرفیت تحمل آزمون ورزش، شدت آنژیوگرافیک تنگی عروق کرونری و distal run-off بعد از تنگی به لحاظ آماری، این اثرات، قابل توجه تلقی نشد.استنتاج: مطالعه حاضر نشان می دهد استفاده از EDTA می تواند در بهبود وضعیت بالینی در بیماران شدید کرونری که درآنها شرایط بازسازی عروق به صورت مکانیکی مهیا نیست، موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 871

دانلود 404 استناد 0 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  52-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1359
 • دانلود: 

  330
چکیده: 

سرب و کادمیم از جمله عناصر سنگینی هستند که از منابع گوناگون به آب، خاک، گیاه و نهایتا به زنجیره غذایی انسان راه می یابند و آسیب هایی جدی به سلامتی انسان وارد می کنند. تاکنون روش های مختلفی برای پالایش خاک های آلوده بیان شده است. گیاه پالائی یکی از روش های نویدبخش در این زمینه است. هدف از گیاه پالایی برداشت و استخراج حداکثری آلاینده از محیط خاک می باشد. استفاده از کلات ها از جمله شیوه های موثر در فراهمی زیستی عناصر سنگین است. لذا، در این پژوهش پیامدهای اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) به عنوان یک کلات کننده شیمیایی در افزایش جذب سرب و کادمیم توسط کلزا (رقم اوکاپی) بررسی گردید. این پژوهش در شرایط گلخانه ای به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل: 1- کاربرد EDTA در دو سطح (صفر و 2.7 میلی مول در کیلوگرم خاک)، 2- عنصر سرب در سه سطح (صفر، 150 و 500 میلی گرم در کیلوگرم خاک) و 3- عنصر کادمیم در سه سطح (صفر، 3 و 10 میلی گرم در کیلوگرم خاک) بودند. بدین منظور، یک نمونه خاک غیرآلوده انتخاب و با غلظت های مختلف سرب و کادمیم آلوده شد. سپس بذر کلزا کشت گردید و در پایان دوره رشد (هفت ماه پس از کشت) غلظت سرب و کادمیم در گیاه (کاه و کلش و دانه) و خاک اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کاربرد EDTA حلالیت سرب و کادمیم را در محلول خاک افزوده و منجر به افزایش جذب سرب در کاه و کلش (25.6 برابر) و دانه کلزا (11.2 برابر) و کادمیم در کاه و کلش (12 درصد) گردید. همچنین بررسی غلظت سرب و کادمیم در کلزا نشان داد که در کاه و کلش در تیمار های آلوده، غلظت کادمیم (7.35-23.1 میلی گرم در کیلوگرم) در هر دو سطح EDTA و غلظت سرب (106.47-275-48 میلی گرم در کیلوگرم) تنها در حضور EDTA در حد سمیت مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1359

دانلود 330 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF CHEMOSPHERE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  167
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  422-428
تعامل: 
 • استنادات: 

  398
 • بازدید: 

  5676
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5676

دانلود 17659 استناد 398 مرجع 0
نویسندگان: 

سیاهپوش امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  170-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2364
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

مقدمه. زخم معده به اشکال مختلفی وجود دارد که پاتوفیزیولوژی آن هنوز به طور کامل شناخته نشده است. درمانهای فارماکولوژیک گاستریت بیشتر از طریق کاهش یا خنثی سازی اسید ترشحی معده می باشد هر چند که بیمارانی هستند که میزان ترشح اسید معده آنها در حد نرمال است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر EDTA بر ایجاد آسیب حاد مخاطی توسط آسپرین است. روشها. مطالعه حاضر، یک مطالعه تجربی است که در سه بخش بر روی 54 رات نر به وزن تقریبی 13±240 گرم انجام گرفته است. راتها طی شب بدون غذا نگه داشته می شدند ولی آب در اختیارشان بود. در بخش اول مطالعه راتها در دو گروه قرار گرفتند. به گروه اول 1 میلی لیتر حلال آسپرین (PH=1-1.5) و به گروه دوم 300mg/kg آسپرین خورانده شد. در بخش دوم مطالعه راتها در سه گروه قرار گرفتند. به گروه اول 300mg/kg آسپرین به اضافه 1 میلی لیتر آب، به گروه دوم 1.5 mg/kg آسپرین به اضافه 1 میلی لیتر 1.5 EDTA درصد محلول در آب به طور همزمان و به گروه سوم 1 میلی لیتر 1.5 EDTA درصد محلول در آب 30 دقیقه قبل از مصرف 300mg/kg آسپرین خورانده شد. در بخش سوم مطالعه راتها به چهار گروه تقسیم شدند. به گروه اول 300mg/kg آسپرین به اضافه 1 میلی لیتر آب، به گروه دوم 1 میلی لیتر 2.5 EDTA درصد محلول در آب 30 دقیقه قبل از مصرف 300mg/kg آسپرین، به گروه سوم 1 میلی لیتر 5EDTA درصد محلول در آب 30 دقیقه قبل از مصرف 300mg/kg آسپرین و به گروه آخر 1 میلی لیتر 7.5EDTA درصد محلول در آب 30 دقیقه قبل از مصرف 300mg/kg آسپرین خورانده شد. راتها 3 ساعت پس از مصرف دارو کشته می شدند و معده آنها جهت تعیین اندازه و محل ضایعات به روش ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک خارج می گشت. برای بررسی اختلاف بین دسته ها از آزمونهای t test،AVOVA  و آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات با سطح معنی داری 0.05 استفاده شد. نتایج. نتایج بدست آمده نشان می دهد که EDTA با دوزهای مختلف چه به صورت پیش درمانی و چه به صورت همزمان، میزان آسیب حاد مخاطی توسط آسپرین را کاهش می دهد. بحث. آسپرین در محیط اسیدی جذب بهتری دارد و مصرف داروهای ضد ترشح اسید سبب کاهش جذب و اثربخشی دارو می شود. لیکن EDTA به صورت همزمانی یا پیش درمانی تاثیری در محیط اسیدی معده نداشته و در نتیجه بر روی جذب دارو هیچگونه اثری ندارد. با توجه به عوارض جانبی کم EDTA ، در صورتیکه نتایج این مطالعه با مطالعات مشابه و بخصوص کارآزماییهای بالینی بر روی انسان تایید گردد، در آینده می توان برای کاهش سمیت کوتاه مدت گوارشی NSAID ها از EDTA به صورت همزمان یا پیش درمانی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 2364

دانلود 257 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  230-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  533
 • بازدید: 

  8247
 • دانلود: 

  16968
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8247

دانلود 16968 استناد 533 مرجع 0
litScript