نتایج جستجو

830

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

83

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  311-316
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1209
 • دانلود: 

  386
چکیده: 

یکی از شایع ترین دلایل مرگ و میر در هنگام تولد نوزاد نقص قلبی است. تشخیص بیماری قلبی نیازمند مشاهده فعالیت قلب است و یکی از مطمئن ترین روش ها برای بررسی سلامت قلب، استخراج فعالیت های الکتریکی قلب یا استخراج الکتروکاردیوگرام است. اما در شرایط خاص مکانی جنین قبل از تولد، استخراج غیر تهاجمی سیگنال الکتروکاردیوگرام چالش برانگیز شده است چرا که علاوه بر قلب جنین، منابع دیگری از قبیل قلب مادر، فعالیت ماهیچه ای مادر و جنین، فعالیت مغزی جنین و نویزهای محیط نیز تأثیر دارند که باعث مخدوش شدن سیگنال قلب جنین می شوند و تحلیل آن را دشوار می کنند. سیگنال قلب مادر به دلیل دامنه زیاد بیشترین تأثیر و سیگنال مغز جنین به دلیل دامنه کم، کمترین تأثیر را در مخدوش شدن سیگنال قلب جنین دارند. این مقاله، روشی جدید برای استخراج الکتروکاردیوگرام جنین از ثبت های شکمی مادر ارائه می دهد. روش پیشنهادی به منظور کاهش پیچیدگی محاسباتی از روش حسگری فشرده و برای تخمین منابع از روش آنالیز سریع مؤلفه مستقل و همچنین برای نمایش تُنک سیگنال ها از دو دیکشنری تبدیل کسینوسی گسسته و تبدیل موجک گسسته استفاده می کند. عملکرد پیاده سازی روش پیشنهادی روی پایگاه داده موجود در چالش 2013 فیزیونت ارزیابی و نتایج به دست آمده با بهترین روش های موجود مقایسه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که روش معرفی شده در این مقاله، با میانگین مربعات خطای 65/171، با دقت بیشتری نسبت به سایر روش های موجود قادر به استخراج سیگنال های قلب جنین می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1209

دانلود 386 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عبدالهی عبداله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1625
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

هدف: تعیین فراوانی نسبی نمودها، میانگین، خطای معیار و دامنه تغییرات مدت زمان و ارتفاع موج P در اسب ترکمن در مقایسه با نژاد مشهور اسب در جهان (تاروبرد).طرح: مطالعه میدانی کنترل شده.دامها: یکصد و بیست و سه راس اسب عادی ترکمن: 70 درصد ماده و 30 درصد نر، 36 درصد زیر شش سال و 64 درصد بالای شش سال.روش: پس از قرار گرفتن اسبها در حالت حداکثر آرامش ممکن، الکتروکاریوگرافی با استفاده از یک دستگاه الکتروکاردیوگراف باتری دار به طور همزمان در 12 اشتقاق استاندارد BA,CV6RL.CV6RU.CV6LL.CV6LU.V10.aVF.aVR.III.II.I  در حالت ایستاده انجام پذیرفت. سرعت مورد استفاده در تمام موارد 25 میلی متر در ثانیه و ولتاژ امواج به میزان یک سانتیمتر به ازای هر میلی ولت بود.تجزیه و تحلیل آماری: آزمون t.نتایج: برای نخستین بار، معیارهای موج P در 12 اشتقاق معیار الکتروکاردیوگرافی گونه اسب مشخص شد. همچنین معلوم گردید که نمود غالب موج P در اشتقاقهای aVR و V10 نسبت به اشتقاق قاعده ای راسی یک حالت تصویر آیینه ای را در صفحات هندسی متعامد نشان می دهد.نتیجه گیری: با توجه به اینکه معیارهای به دست آمده برای نخستین بار در زمینه الکتروکاردیوگرافی اسب با استفاده از 12 اشتقاق به دست آمده اند و از طرف دیگر وجود شباهتهای قابل توجه در بین الکتروکاردیوگرافی اسب ترکمن و تاروبرد، نتایج این مطالعه بستر مناسبی را برای پژوهشهای الکتروکاردیوگرافی بیشتر در گونه اسب فراهم آورده است. ضمن اینکه، کلینسینهای اسب معیار بالینی لازم را جهت بررسی همزمان 12 اشتقاق خصوصا در مورد اشتقاق معیار بالینی قاعده ای راسی در اختیار خواهند داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1625

دانلود 301 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  118-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1476
 • دانلود: 

  394
چکیده: 

زمینه: اهمیت آموزش صحیح خواندن و تفسیر الکتروکاردیوگرافی ( (ECGبرای دانشجویان پزشکی واضح و روشن است و مطالعات مختلفی در زمینه ارایه روش های جدید آموزشی، انجام شده است.هدف: این مطالعه، با هدف تعیین تاثیر آموزش خواندن و تفسیر ECG به روش کارگاهی به دانشجویان پزشکی و مقایسه آن با سیستم آموزشی موجود صورت گرفت تا با بهره گیری از روش های نوین آموزشی بتوان گامی در جهت بهبود آموزش ECG برداشت. روش کار: این مطالعه تجربی بر روی دو گروه با انجام پیش آزمون و پس آزمون به اجرا در آمد. دانشجویان یک ترم (88 نفر) به طور تصادفی به دو گروه تجربی (آموزش به شیوه کارگاهی) و کنترل (آموزش به شیوه رایج) تقسیم و در بخش داخلی تحت آموزش قرار گرفتند. یافته ها: از 88 دانشجوی شرکت کننده در مطالعه، 45 نفر در گروه تجربی و 43 نفر در گروه شاهد قرار گرفتند. مقایسه میانگین (انحراف معیار±) نمرات گروه تجربی در پیش آزمون 6 (±1.1) و پس آزمون 17 (±0.7)، اختلاف معنی داری را نشان داد (P=0.0001). همچنین میانگین تفاوت نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی به طور معنی داری از گروه شاهد  بیشتر بود  85 (p=0.0001)درصد گروه شاهد معتقد به ناکارآمدی و ناکفایتی سیستم موجود آموزشی در بخش داخلی، خصوصا بخش قلب در مورد آموزش مبانی ECG بودند. 83.8 درصد از شرکت کنندگان در شیوه جدید آموزشی از نحوه اجرای آن کاملا راضی بودند.نتیجه گیری: به کارگیری روش های جدید برای برطرف کردن محدودیت های سیستم فعلی آموزشی و دستیابی دانشجویان به فرصت های یادگیری و همچنین دستیابی به تفکر نقادانه و یادگیری کارآمدتر ضروری هستند. نتایج به طور واضحی نمایانگر کارایی بیشتر شیوه پیشنهادی نسبت به شیوه رایج موجود در بخش داخلی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1476

دانلود 394 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  653-664
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1654
 • دانلود: 

  308
چکیده: 

هایپوکالمی در گوسفند باعث رخداد برخی آریتمی های قلبی و تغییراتی در الکتروکاردیوگرام مثل تغییر در شکل کمپلکس QRS، موج T و فواصل امواج می شود. در این مطالعه، ابتدا 20 رأس گوسفند نر 15-12 ماهه به دو گروه شاهد و آزمایش تقسیم شدند. برای بررسی ریتم قلب از دستگاه الکتروکاردیوگراف استفاده شد. بعد از اخذ ECG و نمونه گیری جهت ایجاد هایپوکالمی از داروی ایزوفلوپردون استات با دوز 4mg/case در هر 10 رأس گوسفند گروه آزمایش به صورت عضلانی استفاده شد. تمامی امواج P هم در گروه شاهد و هم در گروه آزمایش به صورت مثبت ثبت شد و تک فازی و دی فازیک بودن آن ها نیز مورد مطالعه قرار گرفت. در گروه شاهد در بین روزهای صفر تا چهار، موج P تک فازی 30 مورد و دی فازیک 20 مورد و در گروه آزمایش 21 مورد تک فازی و 29 مورد دی فازیک بوده است. در بررسی موج QRS اشکال مختلفی از این موج در گروه شاهد و آزمایش مشاهده گردید. در گروه شاهد این موج 10 مورد به صورت QRS،15  مورد به صورت qrs،25  مورد به صورت qRs بود. در گروه آزمایش 31 مورد به صورت QRS، 1 مورد به صورت Qrs،4  مورد به صورت qrs و 14 مورد به صورت qRs بود. با بررسی نوار قلب در گروه شاهد از روز صفر تا چهار، آریتمی سینوسی (7 مورد) و بلوک سینوسی دهلیزی (2 مورد) مشاهده گردید و در بین گوسفندان گروه آزمایش، 14 مورد آریتمی سینوسی، 12 مورد بلوک سینوسی دهلیزی، 3 مورد انقباض زودرس دهلیزی، 5 مورد تاکیکاردی سینوسی بین روزهای صفر تا چهار ثبت گردید. با توجه به یافته های این مطالعه آریتمی های مختلفی (فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی) ناشی از هایپوکالمی ایجاد گردید. از آنجا که همین آریتمی های فیزیولوژیک ممکن است منجر به آریتمی های پاتولوژیک گردند بایستی نسبت به درمان ضد آریتمی در این دام ها اقدام گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1654

دانلود 308 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  329-333
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2585
 • دانلود: 

  700
چکیده: 

مدولاسیون پالس کد تفاضلی یا DPCM، نقش مهمی را در سیستم های مخابراتی ایفا می کند. در این مقاله بر اساس مطالعه نظری به عمل آمده در شبیه سازی سیستم DPCM، طراحی درجه پیشگوکننده و کوانتایزر بهینه به نحو مطلوبی انجام گرفته است. به جای کدگذاری مستقیم سیگنال، سیستم DPCM تفاضل بین سیگنال ورودی و سیگنال خروجی پیشگو را کدگذاری می کند. اختلاف حاصله از دو سیگنال، از نظر مقدار خیلی کوچک بوده و با تعداد بیت های کمتری می تواند کوانتایزه شود. در طراحی پیشگو، الگوریتم لوینسن - درباین و در تعیین سطوح کوانتایزر، روش کلاسیک و روش لوید به کار گرفته شده است. در عمل هر کدام از روش های به کار رفته از ویژگی های متفاوتی برخوردار می باشند.  DPCMطراحی شده دارای کمترین تعداد بیت های لازم برای انتقال داده های ECG می باشد. در این مطالعه از طریق کوانتایزر دوبیتی در حالت عادی و سه بیتی در حالت کوانتایزر بهینه و پیشگوی درجه 2، نتیجه مطلوبی در پردازش سیگنال ECG حاصل شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2585

دانلود 700 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1042-1051
تعامل: 
 • استنادات: 

  410
 • بازدید: 

  12615
 • دانلود: 

  19677
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12615

دانلود 19677 استناد 410 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (پی در پی 52)
 • صفحات: 

  241-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1024
 • دانلود: 

  369
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به بروز تهوع و استفراغ در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی و مصرف آنتاگونیست های گیرنده 5 HT 3 مثل گرانیسترون برای جلوگیری از این عارضه وجود بعضی گزارش های مبنی بر بروز تغیرات ECG در بیماران و کاستی های تحقیقات قبلی، به منظور تعیین تاثیر گرانیسترون بر ECG بیماران تحت شیمی درمانی، این تحقیق در مراجعین به بیمارستان امام حسین در سال های 85-1384 انجام گرفت.مواد و روش ها: تحقیق به روش کار آزمایی بالینی بر روی 54 بیمار انجام گرفت. مواردی که باعث مداخله می شد، از مطالعه خارج گردید. تغییرات ECG در این بیماران شامل شاخص های فواصل  QTc, QRS, PRو تعداد ضربانات قلبی قبل و 90 دقیقه بعد از تزریق گرانیسترون بررسی و با آماره های تی مزدوج و مان ویتنی مورد قضاوت آماری قرار گرفت.یافته ها: به دنبال تزریق گرانیسترون در بیماران تحت شیمی درمانی، فواصل  PRوQTc افزایش پیدا کردند و تعداد ضربانات قلبی کاهش یافت. اما تفاوتی در تغییرات  ECGبر حسب نوع رژیم شیمی درمانی (با یا بدون آنتراسایکلین)، نوع سرطان (پستان و غیر پستان) و سن (کمتر و بیشتر از 50 سال) وجود نداشت. در ضمن فواصل QRS تغییر معنی دار از لحاظ آماری در این بیماران پیدا نکرد.نتیجه گیری: گرانیسترون موجب تغییرات ECG به صورت طولانی شدن فواصل PR و QTc و کاهش تعداد ضربانات قلبی می شود. بنابراین مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی از لحاظ وضعیت قلبی و داروهای مصرفی، هنگام دریافت گرانیسترون امری کاملا منطقی و ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1024

دانلود 369 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HOSSEINI SEYED MEHRAN | JAMSHIR MOHSEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37861
 • دانلود: 

  27248
چکیده: 

Background: During the four steps of the Valsalva maneuver (VM), opposite changes can be observed in some physiologic parameters. Manifestations of the VM in the electrocardiogram (ECG) have been studied in detail, but there have been few reports comparing VM-related biochemical and hemodynamic changes with a focus on the strain phase of the VM.Objectives: We studied strain-related ECG changes during the VM.Patients and Methods: This self-control descriptive study was conducted in 20 healthy male college students aged 20.12±2.23 years. They were well trained to perform the standard VM: maintenance of a 15-second expiratory pressure at 40 mmHg with open glottis. An ECG was continuously recorded in the supine position at (a) rest (before the VM) and at (b) the start and (c) end of strain maintenance in the second phase of the VM. The averages of four successive beats were computed for each set of (a), (b), and (c). Means±standard errors of the mean were used for comparison.Results: Following the VM, the RR and PR intervals, corrected QT interval (QTc), P wave duration and amplitude, T wave amplitude, and the ratio of T/R amplitudes showed significant changes. The QRS duration and R wave amplitude did not show significant changes.Conclusions: The VM caused time and voltage changes in some ECG waves during the strain phase. Alterations in heart or lung volume, electrode-related alterations, and autonomic tone may cause these changes.

آمار یکساله:  

بازدید 37861

دانلود 27248 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  329-337
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27785
 • دانلود: 

  30210
چکیده: 

This paper deals with the processing one of the most important biological signals. Interpretation of data taken from cardiac monitoring reveals useful information about individual health. The main purpose of the paper is to use numerical methods to interpret the electrocardiogram signals more accurately and detection QRS complex. All the data used in this article is from the MITBIH database [1]. The basic functions of the wavelet transforms have been tested with 3th and 4th decomposition levels on 1000 data (10 seconds of normal and arrhythmia heart rate).

آمار یکساله:  

بازدید 27785

دانلود 30210 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  137-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  901
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

در سالهای اخیر تحلیل سریهای زمانی ناشی از فاصله ضربان قلب توسط روشهای DFA و MF-DFA مورد توجه بوده است. در این مقاله به جای بررسی سریهای فاصله ضربان قلب که در کارهای قبلی انجام شده است، با روشهای فوق الذکر به طور مستقیم به مطالعه و بررسی سیگنالهای الکتریکی قلب پرداخته و رفتار مقیاسی متفاوتی را برای قلب سالم و قلب بیمار مشاهده کرده ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 901

دانلود 298 استناد 0 مرجع 0
litScript