نتایج جستجو

11085

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1109

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  sup 1
 • صفحات: 

  1-1
تعامل: 
 • استنادات: 

  375
 • بازدید: 

  7545
 • دانلود: 

  14239
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7545

دانلود 14239 استناد 375 مرجع 0
نویسندگان: 

رضایی محمد

نشریه: 

گلجام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  25-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  516
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

این مقاله در پی بررسی میزان عوامل موثر بر رضایت شغلی بافندگان فرش دستباف است که اطلاعات آن از طریق پرسشنامه طی تحقیق در بین 834 نفر از بافندگان استانهای آذربایجان شرقی و اصفهان در سال 1382 جمع آوری شده است. دراین تحقیق با تکیه بر الگوی نظری تلفیقی، نقش متغیرهای ذهنی و عینی در میزان رضایت بافندگان فرش مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 516

دانلود 204 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (مسلسل 55)
 • صفحات: 

  113-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  671
 • دانلود: 

  366
چکیده: 

زمینه و هدف: آگاهی از علل و انگیزه های جرم و جنایت به ویژه قتل نفس و پیشگیری از آن از اهم وظایف نهادهای اجتماعی مانند قوه ی قضائیه و نیروی انتظامی است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی انگیزه ها و عوامل وقوع قتل در استان آذربایجان شرقی است. روش: پژوهش حاضر به صورت تحلیل محتوای کمی انجام شده و جامعه ی آماری آن شامل کلیه ی پرونده های قتل ثبت شده در پلیس آگاهی استان در طول سال های 1390 تا 1395 است که به صورت تمام شمار بررسی و تمامی عوامل مربوط به اطلاعات دموگرافیک قاتلان و مقتولان از جمله سن، تحصیلات، وضعیت تأهل، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و غیره و همچنین علل و انگیزه ی احتمالی آن ها استخراج شده است و داده های حاصله به صورت توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که علل و انگیزه ی قتل در استان آذربایجان شرقی در سال های 90 تا 95 عمدتاً مسائل اخلاقی، اختلافات خانوادگی و نزاع بوده است. درگیری با مأمور، اختلاف مالی، قمار، درگیری و آدم ربایی عواملی بودند که کمترین میزان اهمیت را در بین عوامل قتل در این استان دارا بودند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد عوامل علّی از جمله مسائل اخلاقی، اختلاف خانوادگی، اختلالات روانی و اختلاف در حوزه های مختلف مالی، ملکی و کشاورزی با زمینه ی اعتیاد، سابقه ی کیفری، سرقت، شرب خمر، مصرف قرص روان گردان و جوان بودن در شرایطی از جمله سطح درآمد و تحصیلات پایین و داشتن شغل آزاد، منتهی به اتخاذ راهبرد درگیری و نزاع می شود که پیامد آن ضرب و جرح و قتل است و لازم است از طریق برنامه های فرهنگی، جامعه شناختی و آموزشی، میزان وقوع قتل در استان کنترل شده و کاهش یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 671

دانلود 366 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

TOUPCHI Z.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  103-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66833
 • دانلود: 

  26837
چکیده: 

Arshadchamani rangelands are placed in the north foothill of Sahand Mountain and near Kandovan Village. Therefore, it has plant diversity and economical values. In this region, medicinal plants are cut and sold by the stores with non-standard packaging without scientific name. Regarding the economical value of medicinal plants and thereby the investment necessity on these valuable resources for using in chemical, pharmaceutical and food industries, the collection and identification of these plants could be useful. Collection and identification of plants in the region were carried out during two years.256 collected species were identified in herbarium and then medicinal plants were separated by the scientific references. During this project, 95 species of medicinal plants belonging to 78 genus and 32 families were identified. The highest number of medicinal plants were related to Lamiaceae (17 species), Asteraceae (11 species), Brassicaceae (10 species), Fabaceae (9 species) and Apiaceae (7 species). The life form of medicinal plant species was determined by Raunkier’s method and they are including 57.89% Hemicryptophytes, 28.42% Therophytes, 7.36% Chamaephytes and 5.26% Geophytes. Six medicinal vegetation types were recognized in the are: Ziziphora clinopoioidesLam. Thymus kotschyanus Boiss. And. Hohen., Urtica dioica L., Alcea flavovirens(Boiss. and Buhse) Iljin, Stachys lavandulifolia Vahl, Cichorium intybus L. , Achillea willhelmsii C. Koch, Stachys inflata Benth., Peganum harmala L., Rosa domescenaL. were economically very important.

آمار یکساله:  

بازدید 66833

دانلود 26837 استناد 0 مرجع 1556
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (8 SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  12-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33451
 • دانلود: 

  16799
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Need assessment is one of the most important steps in planning any educational program. In this Cross-sectional study, educational needs of general physicians were questioned in EAST-AZARBAIJAN. Methods: According to different need assessment sources and methods, educational needs and related learning objectives were determined for general physicians of Iran. Then considering expert opinion and CME standards, 62 CME programs were designed containing these objectives. At third step a written questionnaire containing all 62 programs and their detailed objectives were used to ask general physicians’ needs in the province. The questionnaires were sent to 600 randomly selected physicians and 407 of them were gathered and analyzed by SPSS software. A criterion for setting the priority of the programs was number of choices made by physicians for each one. Analysis was based on choice ratio with 95% confidence interval level. Result: Five programs were selected more than others including: Programs of emergencies and accidents (61.7% + 4.7), internal heart diseases (60.4% + 4.7), Internet in medicine (60.0% + 4.8), skin disease (58.5% + 4.8), common emergencies of internal medicine (58.2% + 4.8). They selected Thursday and Friday as suitable days to attend the programs respectively. The most suitable time of day was reported as before noon. They preferred case study method to other learning methods.Conclusion: Findings of this study were used for planning CME programs of this province for a period of five years. The similar efforts may be of great value in other provinces.

آمار یکساله:  

بازدید 33451

دانلود 16799 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تصویر سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  710
 • دانلود: 

  381
چکیده: 

زمینه و اهداف: مراقبت های نامناسب در دوران بارداری می تواند منجر به نتایج نامطلوب، ازجمله زایمان زودرس و وزن کم هنگام تولد شود. یکی از شاخص های جدید، دقیق و جامع، اندازه گیری کفایت استفاده از مراقبت های دوران بارداری است. این مطالعه با هدف ارزیابی بهره مندی زنان باردار از مراقبت های دوران بارداری در استان آذربایجان شرقی در سال 92-1387 است. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کوهورت گذشته نگر با حجم نمونه 1142 نفر در گروه هدف زنان باردار استان آذربایجان شرقی در فاصله زمانی سال های 92-1387 انجام شد. اطلاعات از دفتر ممتد مراقبت مادران باردار و پرونده خانوار استخراج شد. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه و با استفاده از نرم افزار Stata11 انجام شد. یافته ها: میانگین سنی و انحراف معیار زنان باردار 5.81±26.31 بود. بیش تر زنان باردار زایمان به موقع 86%39 (965 نفر)، سزارین 50.36% (554 نفر)، مراقبت کافی 97.17% (1063)، شروع مراقبت در سه ماهه اول بارداری 97.78 (1101 نفر) و مقدار هموگلوبین (11-13.2 (g/dl (نرمال) در سه ماهه اول بارداری 58.66% داشتند. پوشش حداقل چهار مراقبت توسط بهورز و مراقب سلامت بیش از 97% است. 90%.21زنان در طی دوره بارداری حداقل 3 نوبت توسط ماماهای مراکز سلامت جامعه، 97.67% حداقل یک نوبت توسط پزشک خانواده و 79.77%حداقل یک نوبت توسط متخصص زنان و زایمان مراقبت شده اند. هرچه تعداد مراقبت های بارداری زیاد باشد کم وزنی هنگام تولد به طور معناداری کمتر است. نتیجه گیری: بهره مندی زنان باردار از مراقبت های دوران بارداری با دستورالعمل های کشوری و توصیه های سازمان جهانی بهداشت در ارتباط با تعداد مراقبت های انجام شده هم خوانی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 710

دانلود 381 استناد 0 مرجع 2
strs
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  187-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  766
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

از خاک های جمع آوری شده از مزارع یونجه استان آذربایجان شرقی در طی سال های 83-85، نه گونه نماتد از خانواده Belonolamidae جداسازی و شناسایی گردیدند. این گونه ها شاملGeocenamus, Amplimerlinius macrurus (Goodey, 1932) Siddiqi, 1976, G. pseudobavaricus (saltukoglu, G. nanus (allen, 1955) Brzeski, 1991, brevidense (Allen, 1955) Brzeski, 1991, tylenchorhynchus brevilineatus, G. rugosus (Siddiqi, 1963) Brzeski, 1991, Geraert & Coomans, 1976) Brzeski, 1991, T. usmanensis Khruma &  T. maximus Allen, 1955, T. hordei Khan 1972, Williams, 1960 و Mahajan, 1987 می باشند. گونه های T. hordei, T. brevilineatus, G. pseudobavaricus و T. usmanensis برای فون نماتدهای ایران جدید هستند که توصیف می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 766

دانلود 118 استناد 2 مرجع 3
نویسندگان: 

KAZEMI HAKI BEHZAD | HAFEZI FAEZEH | RASH MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  297-303
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34200
 • دانلود: 

  17246
چکیده: 

Background: Earthquakes cause numerous losses and damages and victims enter to severe needy complex care and internal surgery. The study proposed to investigate the frequency of the fundamental strategies for reducing injuries and fatalities resulting from earthquakes.Materials and methods: A cross - sectional study was carried out to determine the prevalence of trauma inflicted on the victims of the earthquake in Tabriz teaching hospitals in summer 2012. The researcher-made checklist was applied for data collection. The validity as well as reliability has been confirmed (0.7≤a). The data were analyzed using computerized program SPSS 18.Results: Out of 307 patients, 182 were women (59.28%) and 125 men (40.72%). Most casualties were in the age range of 30- 60 years old; 118 cases (38.43%). Rural areas had more patients (n=259 (84.36%)) than urban areas, n=48 (15.64%). Most patients were admitted for orthopedic wards (57%). Majority referrals of earth quake belonged to first two days (72.31%). Fractures were the most common injuries among casualties (62.77%) and lower extremities (29.29%) were the most affected area. Recovery rate was 97.39% as well as 8 (2.61%) victims were died due to extensive injuries.Conclusion: Results of this study showed that most victims were women, rural residents and middle-aged people. Therefore, safety and retrofitting actions should be in place for rural areas and necessary education for self- protection must be thought for middle-aged people and women. Orthopedic and surgical wards of hospitals hould always be prepared to deal with victims to decrease the event in earthquake situations.

آمار یکساله:  

بازدید 34200

دانلود 17246 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  778
 • بازدید: 

  2033
 • دانلود: 

  16114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2033

دانلود 16114 استناد 778 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  780
 • بازدید: 

  5794
 • دانلود: 

  16284
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5794

دانلود 16284 استناد 780 مرجع 0
litScript