نتایج جستجو

32182

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3219

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  97
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  764
 • دانلود: 

  323
چکیده: 

سابقه و هدف: باکتری های کلستریدیوم بوتولینوم هفت نوع نوروتوکسین تولید می کنند که تیپ های A، B،E  و F منجر به بوتولیسم در انسان می شوند. یکی از روش های درمانی بوتولیسم می تواند از طریق مهار فعالیت آنزیمی ناحیه کاتالیتیک نوروتوکسین بوتولینوم توسط مهارکننده ها باشد. در این مطالعه، ناحیه کاتالیتیک نوروتوکسین بوتولینوم تیپ E در وکتور بیانی pET28a همسانه سازی و در باکتری میزبان E. COLI سویه BL21(DE3) بیان شده است.مواد و روش ها: به منظور همانندسازی ناحیه مورد نظر،DNA  ژنومی باکتری استخراج گردید. با استفاده از واکنش PCR توالی مورد نظر تکثیر شد. سپس محصول PCR در وکتور pGEM-T Easy وارد و وکتور نوترکیب به سلول های میزبان E. COLI سویه DH5a منتقل گردید. سپس با واکنش الحاق محصول همسانه سازی شده از وکتور pGEM-T Easy به وکتور بیانی pET28a منتقل شد. در نهایت پلاسمید نوترکیب pET28a به باکتری E. COLI سویه BL21(DE3) انتقال داده شد. بیان ناحیه کاتالیتیک در شرایط استاندارد مورد مطالعه قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاصل از برش آنزیمی و واکنش PCR بیانگر همانندسازی و زیر همانندسازی به ترتیب در وکتورهایpGEM-T Easy  و pET28a بود. نتایج تعیین توالی نیز صحت حضور توالی مورد نظر را تایید کرد. در نهایت بیان قطعه مورد مطالعه، با استفاده از ژل SDS-PAGE و آزمایش وسترن بلات تایید گردید.استنتاج: همسانه سازی توالی مورد مطالعه، به ترتیب در وکتورهای pGEM-T Easy و pET28a با صحت کامل انجام گرفت. همچنین نتایج بیان و تایید محصول بیانی در باکتری E. COLI BL21(DE3) بیانگر صحت بیان محصول مورد نظر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 764

دانلود 323 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

هدف: امروزه، افزایش جهانی قیمت ذرت در جیره طیور سبب جایگزینی گندم به جای ذرت شده است. اما وجود پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای در دیواره سلولی مانع جذب ترکیبات غذایی موجود در گندم توسط طیور می گردند. یکی از روش های حذف پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای موجود در گندم استفاده از آنزیم زایلاناز در جیره ی غذای طیور می باشد. زایلانازها سبب شکسته شدن پیوند اندو بتا (4-1) آرابینوزایلان در دیواره سلولی گندم می شود. هدف از این پژوهش تولید آنزیم نوترکیب مقاوم به حرارت زایلاناز در باکتری E. COLI، به عنوان مکمل جیره غذایی طیور می باشد. مواد و روش ها: در این پژوهش ژن مقاوم به حرارت زایلاناز (xynA) در یک سیستم بیان ترشحی باکتریایی شامل: توالی شاین-دالگارنو، سیگنال پپتید ترشحی Usp45 و پروموتر T7 در پلاسمیدpET-22b (+) از باکتریE. COLI سویه BL21 (DE3) با استفاده از روش شوک حرارتی کلون شد. جهت القای بیان ژن نوترکیب زایلاناز از القاگر IPTG در زمان های مختلف استفاده گردید. همچنین، بررسی شاخص های کاتالیتیکی نیز طبق روش DNS صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج حاصل از کلونی PCR وجود توالی ژن نوترکیب زایلاناز به طول bp 743 را بر روی ژل آگارز 1 درصد تأیید نمود. ژل اکریل آمید SDS-PAGE، حضور پروتئین با وزن مولکولی kDa 27 را نشان داد. همچنین میزان فعالیت پروتئین نوترکیب به مقدار 47/189 (unit/ml) با استفاده از روش DNS در دمای بهینه ° C65 و 6 pH= تعیین گردید. علاوه بر این، نتایج منحنی میکائیلیس-منتن میزان ثابت میکائیلیس (Km) و حداکثر سرعت واکنش (Vmax) را برای آنزیم نوترکیب زایلاناز به ترتیب 1/4 (mg/ml) و 87 (unit/ml) تعیین نمود. نتیجه گیری: زایلانازها مهمترین آنزیم های مکمل جیره طیور می باشند که در جیره های بر پایه گندم اضافه می شوند. نتایج نشان داد، آنزیم نوترکیب حاصل، دارای فعالیت و غلظت مناسب می باشد و مقاوم به حرارت است. همچنین آنزیم نوترکیب زایلاناز به دلیل خاصیت ترشحی بودن با هزینه اندک قابل استحصال می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 121 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  340
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

اینترلوکین15 (IL-15)، سایتوکاینی است که به واسطه فعالیت های فیزیولوژیکی آن می تواند در درمان های ضدسرطان نقش ایفا کند. IL-15 باعث تمایز، تکثیر، فعال شدن و بقای سلول های کشنده طبیعی می شود و بقای لنفوسیت های T خاطره ای را بهبود می بخشد. از آنجایی که راندمان تولید و تخلیص این سایتوکاین عمدتا پایین است، علی رغم پیشرفت های اخیر، همچنان بهینه کردن شرایط تولید، ارزشمند است. بنابراین در مطالعه حاضر، اقدام به کلون و بیان ژن IL-15 انسانی در باکتری متفاوت با سویه های قبلی شد و به جای بیان در باکتری E. COLI سویه رایج BL21، از سویه Rosetta (DE3) استفاده شد که قادر است با استفاده از کدون های نادری که در باکتری کمتر مورد استفاده قرار می گیرند، بیان ژن های یوکاریوتی را بهتر از سویه های دیگر انجام دهد، به طوری که پروتیین بیان شده شباهت بیشتری به پروتیین انسانی داشته باشد. پس از سنتز ژن IL-15، توالی مورد نظر در وکتور بیانی باکتریال pET28a کلون شد و پس از تایید با کلنیPCR، هضم آنزیمی با آنزیم های BamHI و XhoI و مشاهده باند 391 بازی روی ژل آگارز و تعیین توالی، در باکتری E. COLI سویه Rosetta (DE) ترانسفورم شد. القای بیان در جذب نوری 6/0 در OD600 و در حضور 1میلی مولار ایزوپروپیل-بتا-دی-تیوگالاکتوپیرانوزید (IPTG) انجام شد. مشاهده باند 15کیلودالتونی روی ژل SDS-PAGE و سپس انجام وسترن بلات به کمک آنتی بادی اختصاصی تجاری علیه IL-15، نشان از درستی فرآیند بیان داشت. راندمان بیان به کمک دانسیتومتری با نرم افزار Fiji حدود 37% تخمین زده شد. با توجه به اینکه بیان ژن انسانی IL-15 در سویه باکتریایی E. COLI Rosetta (DE3) انجام شده است، انتظار می رود که در مطالعات بعدی، عملکرد مناسبی از خود نشان دهد. . .

آمار یکساله:  

بازدید 340

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  759-764
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  763
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

باکتری های E.COLI K99 و Salmonella enteritidis از عوامل اصلی اسهال گوساله ها می باشند. جهت پیشگیری از وقوع بیماری های ناشی از این عوامل از روش های زیادی از جمله واکسیناسیون و انتقال ایمنی غیر فعال (passive) می توان استفاده نمود. به همین منظور در سال های اخیر بحث استفاده از تخم مرغ ایمن سازی شده در جیره غذایی گوساله های حساس مطرح شده است. به منظور تهیه آنتی ژن، باکتری های E.COLI K99 و enteritidis Salmonella  پس از کشت 24 ساعته در محیط کشت نوترینت براث شرکت مرک، با اضافه کردن محلول فرمالین 1% غیر فعال شدند. آنتی ژن به دست آمده پس از سه بار شستشو توسط PBS، تصفیه شده و آماده استفاده گردیدند. میزان آنتی ژن در هر دز بر اساس 200 μg/ml پروتئین و 109×1 CFU/ml تنظیم شدند. مرغ ها 4 تزریق به فاصله 2 هفته یکبار همراه با ادجوانت کامل فروند شرکت سیگما (تزریق اول) و ادجوانت ناقص فروند شرکت سیگما (3 تزریق بعدی) به صورت زیر جلدی دریافت کردند. نمونه گیری های مختلف هم به فاصله دو هفته یک بار صورت گرفت. سپس تیتر آنتی بادی در نمونه های سرم و تخم مرغ با روش آگلوتیناسیون اندازه گیری شدند. نتایج به دست آمده از لحاظ آنالیز آماری مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج بررسی حاضر نشان داد که شده تخم مرغ های ایمن سازی شده، هایپرایمیون بوده و می تواند برای تحریک سیستم ایمنی گوساله های یک روزه قابل استفاده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 763

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  123-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  835
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 835

دانلود 230 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  76-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  682
 • دانلود: 

  764
چکیده: 

اهداف: هدف از انجام این پژوهش، تکثیر و همسانه سازی شکل کامل و همچنین بخش ابتدایی ژن کشنده آلفا توکسین (α-Toxin) باکتری کلستریدیوم پرفرِینجنس با اندازه های به ترتیب 1100 و 750 جفت باز با استفاده از ناقل بیانی pET28a در باکتری E. COLI بود. مواد و روش ها: استخراجDNA ژنومی با استفاده از کیت کیاژن صورت گرفت. آغازگرهای جلوبرنده و برگشت در آزمایشگاه طراحی و در ناحیه ابتدایی آغازگرها ردیف های آنزیم های برشگر HindIII و XhoI مطابق با ناحیه کلونینگ پلاسمید مورد نظر اضافه گردید. قطعات ژنی مورد نظر با روش PCR معمولی تکثیر و در ناقل pET28a با کمک روش شوک حرارتی کلون شدند. استخراج DNA پلاسمیدی با استفاده از روش لیز قلیایی صورت گرفت. نتایج: نتایج ژل الکتروفورز محصولات PCR، تکثیر واضح و واحد شکل کامل و همچنین بخش ابتدایی قطعات ژنی مورد نظر را مطابق با اندازه های مورد انتظار نشان داد. بعلاوه با استفاده از آزمایش هضم آنزیمی منفرد و دوگانه توسط آنزیم های برشگر HindIII و XhoI همسانه سازی ژنهای آلفا توکسین در باکتری میزبان و تولید باکتریهای نوترکیب تأیید شد. نتیجه گیری: با توجه به موفقیت آمیز بودن دقیق کلونینگ ژنهای آلفا توکسین در باکتری های بیانی میزبان، می توان گفت که پرایمرهای طراحی شده در این تحقیق برای تکثیر ژن آلفا توکسین بسیار اختصاصی بوده و به عنوان مارکر شناسایی و طبقه بندی این باکتری ها می توانند استفاده واقع شوند. همچنین با ساخت احتمالی واکسن های نوترکیب ژنتیکی مهندسی شده می توان کنترل و مقابله با پاتوژن های مهمی همچون باکتری کلستریدیوم پرفرینجنس را امکان پذیر ساخت.

آمار یکساله:  

بازدید 682

دانلود 764 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (مسلسل 28)
 • صفحات: 

  248-255
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  676
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

سابقه و هدف: ژن های بیوسنتزی پلی هیدروکسی بوتیرات در باکتری رالستونیا یوتروفا درون یک اپران قرار گرفته است. مطالعات مختلف نشان داده اند که میتوان این اپران را در باکتری های گرم منفی دیگر نظیر E. COLI کلون کرد و محصول مناسب به دست آورد. برای این منظور نیازی به تعویض پروموتر نیز نمی باشد، زیرا پروموتر اصلی اپران میتواند در E. COLI نیز با کارآمدی، فعالیت نماید. استحصال گرانول های تولیدی یکی از مباحث مهم بیوتکنولوژیکی جهت تولید صنعتی این ماده میباشد، زیرا روش های مبتنی بر حلال، یا روش های فیزیکی علاوه بر بالابردن هزینه ساختار گرانول را نیز به هم میزنند. به همین در این مطالعه جهت استحصال گرانول ها از سیستم لیز E استفاده گردید.مواد و روش ها: در این مطالعه، به منظور به دست آوردن اپران phb و نیز ژن E از تکنیک PCR استفاده گردید. سپس هر کدام آنها توسط یک پلاسمید مجزا در باکتری E. COLI کلون گردید. جهت کنترل فرآیند لیز نیز از پروموتر القا شیمیایی استفاده شد.یافته ها: باکتری هایی که هر دو پلاسمید در آنها کلون شده بود اول PHB را در خود به مقدار زیاد بیان نمودند و دوم در زمان مناسب با افزایش القاگر، لیز شده گرانولهای خود را به درون محیط کشت رها نمودند.بحث و نتیجه گیری: میتوان از این روش جهت تولید و استحصال مقرون به صرفه PHB استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 676

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بیگدلی محسن | حمیدیه هرمز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  389-402
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  589
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

برگهای سیزده گونه اکالیپتوس پس از تعیین گونه آنها از ایستگاه فدک دزفول به محل آزمایشگاه مرکز تحقیقات تهران منتقل گردید. پس از اسانس گیری از برگهای خشک شده به روش تقطیر با بخار آب تاثیر ضد باکتریایی روغنهای اسانسی بدست آمده به روش انتشار در آگار با کمک دیسک و روش رقت لوله ای مورد ارزیابی قرار گرفت. این روغنهای اسانسی در برابر S.aureus واجد اثرات ضد باکتریایی ضعیف (+)، متوسط (++) و خوب (+++) بوده و حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد باکتری (M.I.C) آنها رقت 1.2 بود. این روغنهای اسانسی نسبت به E.COLI دارای اثرات ضعیف (+) و متوسط (++) ضد باکتریایی بوده و M.I.C آنها نیز رقیق 1.2 بود. در مورد B.cereus اثرات ضد باکتریایی ضعیف (+)، متوسط (++)، خوب (+++) و بسیار خوب (++++) روغنهای اسانسی ثبت گردید و M.I.C مربوطه نیز واحد رقتهای 1.4 و 1.8 بود. همچنین روغنهای اسانسی بر روی L.monocitogenes واجد اثرات ضعیف (+) و متوسط (++) بودند. با عنایت به محدودیتهای استفاده از مواد ضد باکتریایی شیمیایی کاربرد مواد ضد باکتریایی گیاهی در حال توسعه روزافزون است و به نظر میرسد که مطالعه در مورد آنها ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 589

دانلود 118 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  234
 • صفحات: 

  544-557
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  322
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 322

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  95-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1149
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

زمینه و هدف: سیاه زخم یک بیماری مشترک بین انسان و دام است. عامل این بیماری باکتری باسیلوس آنتراسیس می باشد. آنتی ژن حفاظتی تغییر یافته باسیلوس آنتراسیس برای درمان و واکسن قابل استفاده می باشد. هدف این مطالعه بیان آنتی ژن حفاظتی تغییر یافته باسیلوس آنتراسیس در باکتریE. COLI می باشد.مواد و روش ها: قطعات ژنی مورد نظر از پلاسمید pXOI تکثیر و با عمل SOEiong PCR قطعه بدست آمده در کلونینگ وکتور همسانه سازی گردید و بعد از جداسازی به وکتور pET28a(+) زیرهمسانه سازی و به باکتری E.COLI سویه BL21(DE3) تراریخت شد. بیان آنتی ژن حفاظتی تغییر یافته باسیلوس آنتراسیس تحت القایIPTG  انجام و بعد از تخلیص پروتئین با استفاده از کروماتوگرافی تمایلی، آنتی ژن حاصل در چهار نوبت به موش های سوری تزریق شد. آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در سرم موش ها اندازه گیری گردید.یافته ها: آنتی ژن حفاظتی تغییر یافته باسیلوس آنتراسیس کلون شده در وکتور بیانی pET28a(+) به وسیله PCR، آنالیز آنزیمی و توالی یابی تایید گردید. پروتئین نوترکیب تولید شده به وسیله SDS-PAGE و لکه گذاری وسترن تایید شد. سرم از خون موش جداسازی شد و تیتر آنتی بادی علیه PA تغییر یافته از طریق الایزای غیر مستقیم ارزیابی گردید.نتیجه گیری: پروتئین تولیدی دارای خاصیت مهار کنندگی بالایی برای فاکتورهای بیماریزای LF و EF می باشد. با توجه به شناسایی آنتی ژن PA بوسیله آنتی بادی آنتی ژن حفاظتی تغییر یافته باسیلوس آنتراسیس، می توان به صورت مجزا، یا ترکیبی با سایر دومن های PA در طراحی واکسن و بعنوان دارو برای درمان و پیشگیری بیماری سیاه زخم استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1149

دانلود 285 استناد 0 مرجع 3
litScript