نتایج جستجو

69

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 60)
 • صفحات: 

  378-386
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1999
 • دانلود: 

  312
چکیده: 

مقدمه و هدف: با توجه به مقاومت میکروارگانیسم ها نسبت به آنتی بیوتیک ها، محققین در پی کشف مواد ضد میکروبی جدیدی هستند. در این میان گیاهان دارویی نقش مهمی را بازی می کنند، لذا هدف از این مطالعه بررسی خواص ضد میکروبی گیاه بیلهر روی تعدادی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی بود.مواد و روش ها: این مطالعه تجربی در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج انجام شد. بعد از جمع آوری و تهیه عصاره هیدروالکلی گیاه بیلهر، این عصاره بر روی10  میکروارگانیسم اثر داده شد. همچنین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد و حداقل غلظت کشندگی این عصاره روی باکتری ها اندازه گیری شد. سپس قطر هاله عدم رشد عصاره با آنتی بیوتیکی های استاندارد مقایسه شد. لازم به ذکراست تمام آزمایش های انجام شده 3 بار تکرارشدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری آنالیز واریانس و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: این مطالعه نشان داد که غلظت 10 میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره گیاه بیلهر نسبت به همه میکروارگانیسم ها مقاوم است. در غلظت20  میلی گرم بر میلی لیتر باکتری های استرپتوکوکوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیس به ترتیب هاله عدم رشدی معادل با 10 و 13 میلی متر را نشان دادند. در غلظت40  میلی گرم بر میلی لیتر عصاره حداکثر قطر هاله عدم رشد مربوط به استاف اورئوس برابر با 15 میلی متر بود و در غلظت 80 میلی گرم بر میلی لیتر حداکثر قطر هاله عدم رشد مربوط به استاف اورئوس برابر با 20 میلی متر بود. قابل قبول ترین حداقل غلظت ممانعت کنندگی از رشد میکروارگانیسم و حداقل غلظت کشندگی میکروارگانیسم به ترتیب20  و 40 میلی گرم بر میلی لیتر بود که مربوط به استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکواپیدرمیس و استرپتوکوک پنومونیه می باشد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که عصاره هیدروالکلی گیاه بیلهر در مقایسه با آنتی بیوتیک های استاندارد اثر ضد میکروبی قابل قبولی بر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس واستافیلوکوکوس اپیدرمیس دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1999

دانلود 312 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  Supplement 2
 • صفحات: 

  59-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11995
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

Elevated serum cholesterol and triglyceride is well established as a risk factor development of arteriosclerosis and coronary heart disease. A number of clinical studies have shown that reducing elevated levels of serum cholesterol and triglyceride, by drugs or dietary intervention, could lead to reduction in the incidence of coronary-related deaths. The search for new drug with the potential to reduce or regulate serum cholesterol and triglyceride has received wide attention in recent years. Dorema aucheri is a wild species of Umbelliferous family that grows in spring season in some region of Iran and eaten as a greens by some people in south of Iran. According to this fact that some species of Umbelliferous family have antihyperlipidaemic effects, in this study we evaluated the effects of Dorema aucheri on serum cholesterol and triglyceride in rats. Serum triglyceride and total cholesterol in rats with diet-induced hyperlipidaemia were determined after oral administration of water extract of Dorema aucheri leaves. Administration of the extracts (0.5 g/ml) consecutively for 30 days reduced the triglyceride and total cholesterol level by almost 45 and 30% respectively. Our investigation confirmed that Dorema aucheri has antihyperlipidaemic property and it is an effective agent for reducing triglyceride and cholesterol in peoples with hyperlipidaemic disease.

آمار یکساله:  

بازدید 11995

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  455-463
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1579
 • دانلود: 

  401
چکیده: 

گیاه کندل یک گونه صنعتی، دارویی و علوفه ایست که در آسیای مرکزی و از جمله ایران می روید. در سالهای اخیر به علت استفاده بی رویه، رویشگاههای آن در کشور در حال تخریب می باشد. یکی از روشهای احیا رویشگاه این گونه گیاهی، بهبود عملیات بذرکاری می‏ باشد. اگر زمان کاشت منطبق بر دمای مناسب جوانه زنی گیاه در منطقه شود، شانس جوانه زنی بذرها افزایش می یابد. در این پژوهش، از یک طرح آزمایشی کاملا تصادفی با آزمایشهای فاکتوریل 5×2 با دو عامل درجه حرارت با پنج سطح 3  6، 9، 12 و 15 درجه سانتی ‏گراد و عامل شستشو با دو سطح (بدون شستشو و با شستشو) با 4 تکرار در هر تیمار استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که عامل شستشو بر جوانه زنی بذر کندل بی اثر بوده, ولی عامل درجه حرارت تاثیر مستقیم بر جوانه زنی آن دارد. اصلی ترین نتیجه تحقیق حاضر عبارت است از : بهترین درجه حرارت برای جوانه زنی بذر کندل دمای 3 درجه سانتی ‏گراد می ‏باشد و هر چه از این دما بالاتر رویم درصد جوانه زنی کمتر شده به نحوی که در دمای 15 درجه سانتی‏ گراد جوانه زنی بذرها به صفر می رسد. بنابراین در کشت مکانیزه این گیاه, بهتر است به جای کشت فصل کاشت، بازه کاشت با دامنه دمایی متوسط 3 درجه سانتی‏ گراد را بکار برد.

آمار یکساله:  

بازدید 1579

دانلود 401 استناد 1 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MIANABADI M. | HOSHANI M. | SALMANIAN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  623-634
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  23113
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23113

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  530-532
تعامل: 
 • استنادات: 

  546
 • بازدید: 

  69042
 • دانلود: 

  36744
چکیده: 

BACKGROUND: The geographic map of cancer prevalence differs due to environmental and dietary factors in various populations. High prevalence of a number of cancers in some regions is thought to be attributed to local dietary habits. Dorema aucheri (Bilhar) is used commonly as an herbal medicine in some regions including Iran. The aim of this study was to evaluate whether Dorema aucheri has carcinogenic effects in albino mice or not.METHODS: The Dorema aucheri leaves were extracted by Soxhlet method and were injected intraperitoneally and randomly into 28 healthy albino mice which were divided into seven groups. One was put aside as the non-injected control group. The second control group was chosen to be injected by a known carcinogen. Another group was injected by carcinogen and then, Bilhar extract. The left four groups were injected the extracts in a dose- dependent manner, increasingly in the range of 0.4–3.2mL/kg. Extract injections were repeated every 48- hour intervals for three times. Then, liver and serum samples were analyzed biochemically and pathologically.RESULTS: The pathologic and biochemical studies showed that the injection of plant extracts caused necrosis, inflammation of the liver tissue, cell proliferation, cholestasis, and there were significant increases in release of liver enzymes [ALP, ALT (SGPT) and AST (SGOT)] and bilirubin compared to the non-injected control group. The level of liver damage was dose dependent.CONCLUSIONS: Dorema aucheri has potential hepatotoxic capacities and possibly this may be related to the high prevalence of cancer in some regions of Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 69042

دانلود 36744 استناد 546 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  364-373
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  738
 • دانلود: 

  290
چکیده: 

گیاه وشا از گیاهان دارویی بومی ایران است که به دلیل برداشت های بی رویه و تخریب رویشگاه های طبیعی آن در کشور، در معرض انقراض قرار دارد. رویان زایی سوماتیکی یکی از روش های مفید برای تکثیر گیاهان به شمار می رود. در تحقیق حاضر القای کالوس های رویان زا از ریزنمونه رویان بذری این گیاه با استفاده از دو محیط پایه MS و1.2 MS و نیز غلظت های مختلف هورمون های NAA و BA برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت. مشخص گردید که محیط MS حاوی 1 میلی گرم بر لیتر هورمون NAA و 0.5 میلی گرم بر لیتر هورمون BA، بهترین محیط برای تشکیل حداکثر میزان کالوس رویانزا و تولید حداکثر تعداد رویان سوماتیکی بود. همچنین، محیط پایه MS نه تنها در تولید کالوس بلکه در رویانزایی سوماتیکی، عملکرد بهتری نسبت به محیط پایه1.2 MS نشان داد. القای رویان زایی از کالوس های بدون رویان، در محیط پایه MS بدون هورمون، مشاهده نگردید. گیاهچه های کامل، بعد از انتقال رویان ها به محیط بدون تنظیم کننده رشد، باززایی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 738

دانلود 290 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KHANAHMADI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  684-685
تعامل: 
 • استنادات: 

  539
 • بازدید: 

  23715
 • دانلود: 

  18086
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23715

دانلود 18086 استناد 539 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  91-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  514
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

بسیاری از گیاهان دارای خواص دارویی بوده و دارای اثر آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی، ضدمیکروبی و ضدسرطانی می باشند. اخیراً توجه به ترکیبات آنتی اکسیدانی طبیعی به منظور استفاده در صنایع دارویی و غذایی به دلیل عوارض ناخواسته آنتی اکسیدان های مصنوعی افزایش یافته است. ترکیبات پلی فنل از جمله ترکیبات بسیار مهم گیاهان بوده که دارای اثرات آنتی اکسیدانی می باشند. این ترکیبات در تمام اندام های گیاهان یافت شده و بنابراین جزء مهمی از رژیم غذایی انسان را تشکیل می دهند. در این مطالعه، شرایط استخراج شامل استفاده از سه حلال آب، اتانول و آب/ اتانول به نسبت 1 به 15 حلال به نمونه به مدت 24 ساعت بود. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های حاصل با دو روش قدرت کاهندگی آهن و خاصیت آنتی اکسیدانی کل مورد سنجش قرار گرفت. مقادیر تیوباربیتوریک اسید و اسیدهای چرب آزاد برای ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی این عصاره به کار رفت. اثرات آنتی اکسیدانی بیلهر در سیستم روغن ماهی نشان داد که اختلاف معنی داری بین مقادیر تیوباربیتوریک اسید و اسیدهای چرب آزاد با نمونه شاهد وجود دارد و توانست به خوبی در طی نگهداری از روغن ماهی محافظت کند. بنابراین عصاره بیلهر می تواند به عنوان یک ترکیب با خواص کاربردی دارای اهمیت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 514

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (پیاپی 53)
 • صفحات: 

  77-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1389
 • دانلود: 

  409
چکیده: 

مقدمه: به دلیل فعالیت آنتی اکسیدانی شناخته شده ترکیبات گیاهی و مشتقات آن ها، افزودن آن ها به سامانه های غذایی بسیار مورد توجه واقع شده است. هدف از این پژوهش بررسی اثر آنتی اکسیدانی گیاه بیلهر و همچنین کاربرد عصاره اتانولی آن در میزان به تاخیراندازی اکسیداسیون روغن سویا می باشد.مواد و روش ها: در ابتدا تاثیر دو حلال آب و اتانول %96 بر راندمان استخراج، ترکیبات فنولیک و فلاونوئیدی، به دام اندازی رادیکال DPPH و قدرت احیاء کنندگی آهن بررسی شد و در ادامه عصاره اتانولی در چهار سطح (200، 500، 1000و 2000ppm) و آنتی اکسیدان های سنتزی BHA و TBHQ در محدوده مجازشان (ppm 200) به روغن سویای بدون آنتی اکسیدان اضافه و اندیس پر ا کسید و اندیس تیوباربیتوریک اسید اندازه گیری شد.یافته ها: نتایج نشان داد که عصاره آبی بیشترین بازده استخراج را نسبت به عصاره اتانولی دارد ولی بیشترین میزان ترکیبات فنولیک (21.73±0.89 میلی گرم گالیک اسید در گرم بیلهر)، فلاونوئیدی (17.99±0.60 میلی گرم کوئرستین در گرم بیلهر) و کمترین IC 50 در آزمونDPPH (2.05 میلی گرم عصاره در میلی گرم DPPH) و نیز بیشترین قدرت احیاء کنندگی آهن (14.13±0.06 میلی مول آهن (II) در میلی گرم نمونه) مربوط به عصاره اتانولی بود. نتایج آزمون آون نیز نشان داد که عصاره اتانولی در سطوح 1000 و ppm 2000 به خوبی توانسته اندیس پراکسید و اسید تیوباربیتوریک را کنترل کند.نتیجه گیری: بر اساس یافته های این بررسی عصاره اتانولی بیلهر می تواند به عنوان جایگزین آنتی اکسیدان سنتزی BHA در سطح 200 ppm استفاده شوند و به این ترتیب می توان گیاه بیلهر را به عنوان منبعی از آنتی اکسیدان های طبیعی معرفی نمود که این اثر ناشی از حضور ترکیبات فنولیک موجود در گیاه است.

آمار یکساله:  

بازدید 1389

دانلود 409 استناد 0 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  517-534
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1733
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

بذرهای گیاه وشا از منطقه ساران دماوند در اواسط تیر ماه 1380 جمع آوری گردید و برای تعیین مدت مناسب برای سرمادهی، دوره های سرمادهی 0 ،20 ،25 ،30 ،35 روز، انتخاب شد. درجه حرارت تیمارهای سرمادهی 4-3 درجه سانتیگراد بود و تیمار شاهد در شرایط متعارف آزمایشگاهی قرار داده شد. بذرهای تیمار شده در پتری دیش کاشته شدند و پس از طی دوره سرمادهی به گلدان منتقل شدند و برای هر تیمار پنج تکرار کشت شد. پس از دو ماه جوانه های رویش یافته شمارش شدند. بر اساس نتایج بدست آمده دوره سرمادهی 30 روز مناسبترین زمان برای جوانه زنی بذرها بود.برای تعیین بهترین عمق کاشت، سه تیمار عمق کاشت 0.5 ،1 و1.5 سانتیمتر برای کاشت در نظر گرفته شد. بذرها در سی گلدان پلاستیکی کاشته شدند. پس از رشد جوانه ها، تعداد آنها شمارش شده و نتایج بدست آمده تجزیه و تحلیل شدند. نتیجه بدست آمده مبین آن است که میان سه تیمار کاشت تفاوت معنی داری وجود ندارد و عمق های کاشت انتخاب شده برای رویش بذرها، مناسب است.

آمار یکساله:  

بازدید 1733

دانلود 119 استناد 2 مرجع 0
litScript