نتایج جستجو

10710

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1071

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

BIOLOGICAL PSYCHIATRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  85
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  829-837
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  5145
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5145

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  6788
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6788

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  26-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  1309
 • بازدید: 

  465
 • دانلود: 

  327
چکیده: 

مقدمه: زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان دارای مشکلاتی مانند اضطراب، افسردگی و تنظیم هیجانی هستند که آموزش توانبخشی شناختی می تواند در بهبود آنها موثر باشد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش توانبخشی شناختی بر اضطراب، افسردگی و تنظیم هیجان در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمون و کنترل بود. جامعه پژوهش زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بوشهر در سال 1396 بودند که 40 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. گروه آزمون 10 جلسه 45 دقیقه ای با روش توانبخشی شناختی آموزش دید. گروه ها از نظر اضطراب، افسردگی و تنظیم هیجان در مراحل پیش آزمون و پس آزمون ارزیابی شدند. داده ها با نرم افزار SPSS-19 و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که آموزش توانبخشی شناختی باعث کاهش معنادار اضطراب و افسردگی و افزایش معنادار تنظیم هیجان در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان شد (p<0/001). نتیجه گیری: نتایج حاکی از تاثیر آموزش توانبخشی شناختی بر اضطراب، افسردگی و تنظیم هیجان در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان بود، پس به مشاوران و درمانگران پیشنهاد می شود که از روش آموزش توانبخشی شناختی برای بهبود ویژگی های مذکور استفاده کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 465

دانلود 327 استناد 1309 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

کوشا ساقی | وارسته علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  149-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  1226
 • بازدید: 

  16602
 • دانلود: 

  3686
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر افسردگی، کیفیت زندگی و شادکامی زنان مبتلا به افسردگی انجام شد. روش تحقیق این مطالعه شبه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون پس آزمون یک گروهی است. 30 زن مبتلا به افسردگی جزئی و خفیف بر اساس نقطه برش کسب شده در سیاهه افسردگی بک (نمره 10 14) و معیارهای ورود به مطالعه (داشتن حداقل تحصیلات دیپلم، جنسیت مونث، علاقه مندی به موسیقی) به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و گروه آزمایشی مطالعه حاضر را تشکیل دادند. سپس 16 جلسه مداخله موسیقی درمانی بر روی آن ها اجرا شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل فرم بلند سیاهه افسردگی بک (BDI)، فرم کوتاه مقیاس کیفیت زندگی (SF 36) و سیاهه شادکامی آکسفوردOHI) ) بود که به صورت پیش آزمون پس آزمون اجرا شد. نرمال بودن داده ها با آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد و در نهایت داده ها با استفاده از روش تحلیل آماری تی دو نمونه همبسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین داده های به دست آمده از نمرات افسردگی، شادکامی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به افسردگی قبل و پس از موسیقی درمانی تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین تاثیر این مداخله در بهبود کیفیت زندگی بیشتر از شادکامی بود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که موسیقی درمانی به عنوان روشی کم هزینه و قابل دسترس می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای افزایش سطح شادکامی، بهبود کیفیت زندگی و کاهش افسردگی در زنان مبتلا به افسردگی به کار برده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 16602

دانلود 3686 استناد 1226 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  73-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  613
 • بازدید: 

  1946
 • دانلود: 

  727
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1946

دانلود 727 استناد 613 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

DERMATOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  236
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  106
 • بازدید: 

  1279
 • دانلود: 

  17537
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1279

دانلود 17537 استناد 106 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

TUMAS V.

نشریه: 

ARQ NEUROPSIQUIATR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  2A
 • صفحات: 

  152-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  23549
 • دانلود: 

  30307
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23549

دانلود 30307 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  234-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  415
 • بازدید: 

  1166
 • دانلود: 

  20659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1166

دانلود 20659 استناد 415 مرجع 0
نویسندگان: 

Kowsar Maryam | MIRZAEI MAHMOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  1-2
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39005
 • دانلود: 

  15796
کلیدواژه: 
چکیده: 

Depression is a mood disorder which leads to sadness, emptiness, loss of interest and energy for the patient. Major depressive disorder (MDD) is a widespread disease, with a lifetime prevalence of 15% and an annual incidence of ~7%. It is associated with significant costs in quality of life, loss of work productivity, and a high risk of mortality. Herein, brain chemistry plays an important role in determination and also treatment of Depression for individuals (1)...

آمار یکساله:  

بازدید 39005

دانلود 15796 استناد 0 مرجع 567
نویسندگان: 

MASTROGIANNIS D. | GIAMOUZIS G. | DARDIOTIS E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2012
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  442
 • بازدید: 

  13580
 • دانلود: 

  25453
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13580

دانلود 25453 استناد 442 مرجع 0
litScript